ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani PL

sierpień 2012
08 sierpień 2012

ROK B 2012

1/8 Śr. XVII O.Z. [I]

(ws: św. Alfonsa Marii Liguoriego, bp.. i dokt., † 1787)

Jer 15,10.16-21; Ps 58; Mt 13,44-46

Kto ma uszy, niechaj słucha! Mt 13,43

Bóg jest naszą ostoją i naszym Wodzem w bojach naszych. On potrafi zawsze obrócić wszystko na dobro: nasze pokusy, przykrości, boleści, choroby, oschłości itp.

2/8 Czw. XVII O.Z. [I]

(wsad.: św. Euzebiusza z Vercelli, bp., † 372; św. Piotra Juliana Eymard, prez., † 1868)

Jer 18,1-6; Ps 145; Mt 13,47-53

Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłącza złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony Mt 13,49

Żywienie urazy i chęć zemsty za poniżenia i krzywdy jest dowodem zwierzęcych popędów oraz świadectwem nikczemności i niskości charakteru. Darowanie uraz to nie małoduszność i brak honoru czy męstwa, lecz to dowód wielkoduszności i bogactwa cnoty ćwiczonej w nauce Chrystusa, jest to heroiczna cierpliwość i męstwo, co za kamień odpłaca chlebem modląc się za prześladowców.

3/8 Pt. XVII O.Z. [I]

Jer 26,1-9; Ps 68; Mt 13,54-58

I niewiele zdziałał tam cudów, z powodu ich niedowiarstwa Mt 13,58

Modlitwa jest uprzywilejowanym środkiem zjednoczenia z Bogiem i uświęcenia, ale pod warunkiem, że wniesiemy i swój wkład.

4/8 Sob. XVII O.Z. [I]

(ws: św. Jana Marii Vianneya, prezb., † 1859)

Jer 26,11-16.24; Ps 68; Mt 14,1-12

Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je Mt 14,12

Ceńmy wysoko sakramenty święte. Nie wyschną te źródła łask, choćbyśmy o nie dbać przestali, choćbyśmy je znieważyli. Są to pociechy nasze w życiu i po śmierci.

5/8 Ndz. XVIII O.Z. ROK B [II]

Wj 16,2-4.12-15; Ps 77; Ef 4,17.20-24; J 6,24-35

Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba J 6,32

Światu nie tyle potrzeba filozofów, co świętych, którzy wśród nas byliby żywym obrazem Zbawiciela.

6/8 Pn. PRZEMIENIENIE PAŃSKIE [Ś]

Dn 7,9-10.13-14; Ps 96; 2P 1,16-19; Mk 9,2-10

To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie! Mk 9,7

Objawienie swego Bóstwa jest największym Jego miłosierdziem, albowiem teraz musimy uznać, że wszystko, co głosił, jest prawdą.

7/8 Wt. XVIII O.Z. [II]

(ws.d.: św. Sykstusa II, papieża, i Towarzyszy, męcz., † 258; św. Kajetana, prez., † 1547; bł. Edmunda Bojanowskiego, †1871)

Jer 30,1-2.12-15.18-22; Ps 101; Mt 14,22-36

Ci zaś, którzy byli w łodzie, upadli przed Nim, mówiąc: “Prawdziwie jesteś Synem Bożym” Mt 14,33

Czyż może byś coś milszego dla serca dziecka, jak pozdrawiać ustawicznie swą Matkę z rozważaniem główniejszych wydarzeń z Jej życia, czy może być cos pożyteczniejszego dla zbawienia, jak ustawicznie wzywać pomocy Matki Miłosierdzia?

8/8 Śr. XVIII O.Z. [II]

(ws.: św. Dominika, prezb., † 1221)

Jer 31,1-7; Ps: Jer 31,10-13; Mt 15,21-28

“O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz!” Mt 15,28

Pobożność jest to najdelikatniejszy kwiat i owoc najczystszej miłości, posunięty aż do oddania się i poświęcenia osobistego.

9/8 Czw. ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA (Edyty Stein, † 1942) dziew. i męcz., Patronki Europy [Ś]

Oz 2,16b.17b.21-22; Ps 44; Mt 25,1-13

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny Mt 25,13

Grzech odpuścić może tylko jeden Bóg. Serce to czuje instynktownie i kto inną drogą próbuje wyzwolić się od grzechu, sam siebie łudzi, bo nie rozumie rzeczy Bożych.

10/8 Pt. ŚW. WAWRZYŃCA, diakona i męcz., † 258 [Ś]

2Kor 9,6-10; Ps 111; J 12,24-26

A jeśli kto Mi służy, uczci go mój Ojciec J 12,26

Wielkie dusze idą śladami Mistrza, współpracując z Nim i współcierpiąc. W Nim zatapiając się coraz głębiej, wrastają w Jego myśli, zamiary i cierpienia i w ten sposób gotowi na wszystko, składają z siebie ustawiczną ofiarę.

11/8 Sob. XVIII T.O. [II]

(ws.: św. Klary, dziewicy, † 1253)

Ab 1,12 - 2,4; Ps 9; Mt 17,14-20

Panie, zlituj się nad moim synem Mt 17,15

Modlitwa publiczna w imieniu całego Kościoła jest nie tylko aktem czci, duszą ofiary i służby Bożej, lecz nadto środkiem do otrzymania łaski Bożej. Jest to złota drabina, po której wznosi się adoracja i dziękczynienie, a zstępuje nieskończone Miłosierdzie Boże.

12/8 Ndz. XIX O.Z. ROK B [III]

1Krl 19,4-8; Ps 33; Ef 4,30 – 5,2; J 6,41-51(52)

Kto we mnie wierzy, ma życie wieczne J 6,47

Radość podwaja siły i zdolność do pracy, ożywia wolę i rozjaśnia umysł, tchnie inicjatywę i twórczość, rodzi zamiary wzniosłe i prowadzi do wielkich czynów, otwiera duszę na dobro, prawdę i piękno.

13/8 Pn. XIX O.Z. [III]

(ws.d.: św. Poncjana, papieża, i Hipolita, prezb., męcz., † 235)

Ez 1,2-5.24-28; Ps 148; Mt 17,22-27

Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie Mt 17,23

Ponieważ tylko Bóg jest dobrem najwyższym, przeto tylko posiadanie Boga lub nadzieja posiadania Go, może spowodować radość prawdziwą.

14/8 Śr. XIX O.Z. [III]

(ws.: św. Maksymiliana Marii Kolbego, prez. i męcz., † 1941)

Ez 2,8 - 3,4; Ps 118; Mt 18,1-5.10.12-14

Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego Mt 18,3

W cieniu krzyża wychowują się dusze słoneczne, dusze radosne, które są dobroczyńcami ludzkości. Spotkamy je wszędzie z nadmiarem radości, która się innym udziela. Jest w nich coś anielskiego, płynie z nich jakieś ciepło dobroczynne, któremu nie mogą się oprzeć najdziksze i najokrutniejsze umysły.

15/8 Śr. WNIEBOWSTĄPIENIE NMP [U]

Ap 11,19;12,1-6.10; Ps 44; 1Kor 15,20-26; Łk 1,39-56

I raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy Łk 1,47

Życie dziecka przed urodzeniem i w okresie niemowlęctwa i życie matki są tak ściśle złączone, że zdawać się może, iż jest to jedno i to samo życie. W jeszcze wyższym stopniu dusza nasza zależy w porządku nadprzyrodzonym od tej, którą Duch Święty obrał sobie na Oblubienicę. Jeżeli dusza zrywa łączność z Matką Niebieską, natychmiast przestaje żyć w łasce Ducha Świętego.

16/8 Czw. XIX O.Z. [III]

(ws.d.: św. Stefana Węgierskiego, † 1038)

Ez 12,1-12; Ps 77; Mt 18,21 - 19,1

Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował Mt 18,27

Wiara to jest potęga, którą wprawdzie daje Bóg, ale z naszej strony winno być współdziałanie, bez którego Zbawiciel cudów nie czynił.

17/8 Pt. XIX O.Z. [III]

(ws.: św. Jacka, prezbitera, †1257)

Ez 16,1-15.60.63; Iz 12,2-6; Mt 19,3-12

Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo Mt 19,9

Cechą istotną życia chrześcijańskiego jest radość, wypływające z panowania nad sobą i ze zjednoczenia z Bogiem przez miłość. Warunkiem radości prawdziwej jest więc miłość Boża, do której prowadzi zaparcie się siebie.

18/8 Sob. XIX O.Z. [III]

Ez 18,1-10.13.30-32; Ps 50; Mt 19,13-15

Dopuście dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie Mt 19,14

Często dusza – jak statek na morzu w czasie burzy – traci wszystko, co stanowi jej siłę, piękność i wartość: maszt wiary bywa strzaskany, ster miłości zerwany, a całe mienie dobrych uczynków staje się pastwą bałwanów; zdaje się, że grozi już jej ostateczne rozbicie. Lecz dusza nie jest stracona, jeżeli zaczepi się kotwicą ufności o wszechpotężne Miłosierdzie Boże.

19/8 Ndz. XX O.Z. ROK B [IV]

Prz 9,1-6; Ps 33; Ef 5,15-20; J 6,51-58(59)

Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie J 6,57

Skoro mamy przeświadczenie, że Bóg jest w nas i działa w nas oraz troszczy się o nas, wówczas oddajemy się w Jego ręce ze słodką ufnością i dochodzimy do doskonałego pokoju wewnętrznego i wielkiej pogody ducha.

20/8 Pn. XX O.Z. [IV]

(ws.: św. Bernarda, opata i dokt., † 1153)

Ez 24,15-24; Ps: Pwt 32,18-21; Mt 19,16-22

Przyjdź i chodź za Mną Mt 19,21

Kto żyje pełnią nadziei i ufności, ten nie przestaje śpiewać hymnu pochwalnego na cześć nieskończonego Miłosierdzia Bożego. Ten wielbi Boga w tym, w czym On najbardziej zasługuje na naszą wdzięczność i uwielbienie.

21/8 Wt. XX O.Z. [IV]

(ws.: św. Piusa X, papieża, † 1914)

Ez 28,1-10; Ps: Pwt 32,26-30.35-36; Mt 19,23-30

U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe Mt 19,26

Dobrem prawdziwym i jedynym jest tylko Bóg i Jego miłość na ziemi oraz posiadanie Go po śmierci. On tylko może zaspokoić pragnienia nasze i dostarczyć prawdziwej radości.

22/8 Śr. XX O.Z. [IV]

(ws.: Najśw. Maryi Panny, Królowej)

Ez 34,1-11; Ps 22; Mt 20,1-16

(lub Iz 9,1-6; Ps 112; Łk 1,26-38)

Ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi Mt 20,16

Najlepszym ujawnieniem miłości i czci względem naszej Matki będzie naśladowanie jej cnót, albowiem ona jest wzniosłym wzorem doskonałości. Nie ma cnoty, której byśmy nie dostrzegli w Maryi w stopniu najwyższym.

23/8 Czw. XX O.Z. [IV]

(ws.d.: św. Róży z Limy, dziewicy, † 1617)

Ez 36,23-28; Ps 50; Mt 22,1-14

Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni Mt 22,8

Nie ma większej radości dla dusz szlachetnych nad dostarczanie radości innym: dary radości udzielone innym otrzymujemy z powrotem oprocentowane.

24/8 Pt. ŚW. BARTŁOMIEJA, Ap. [Ś]

Ap 21,9-14; Ps 144; J 1,45-51

Zobaczysz jeszcze więcej niż to! J1,50

Niech nie zwodzą mnie przemijające przyjemności i powodzenia, a cierpienia niech nigdy nie będą przyczyną rozpaczy. Chcę żyć duchem w niebie i często prosić o łaskę wytrwałości aż do końca.

25/8 Sob. XX O.Z. [IV]

(ws.d.: św. Ludwika, † 1270; św. Józefa Kalasantego, prezbitera, † 1648)

Ez 43,1-7; Ps 84; Mt 23,1-12

Nie chciejcie, by was nazywano mistrzami, bo jeden tylko jest wasz Mistrz Mt 23,10

Ufam Tobie, Boże, którego inaczej nie mogę pojąć, jak tylko miłosiernym Ojcem, spoglądającym na mnie litośnie, chcącym wyrwać z nędzy mojej i usunąć wszelkie braki.

26/8 Ndz. NAJŚW. MARYI PANNY CZESTOCHOWSKIEJ [U]

Iz 2,1-5; Ps 48; Ga 4,4-7; J 2,1-12

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie J 2,5

Winieniem w stosunku do Boga być małym dzieckiem, z całym zaufaniem dać się prowadzić za rękę przez Ojca i z całą prostotą duszy wierzyć w to wszystko, co On mi objawił.

27/8 Pn. XXI O.Z. [I]

(ws.: św. Monika, † 387)

2Tes 1,1-5.11-12; Ps 95; Mt 23,13-22

Aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania, aby z mocą udoskonalić w was wszelkie pragnienie doba 2Tes 1,11

Skarb, perły i nasienie Boże spoczywają w głębi mej duszy. Złożone zostały w czasie chrztu św., zaczęły kiełkować z chwilą używania rozumu, a wzeszły w dniu pierwszej Komunii św. Potem nasienie wzrastało w łodygę, mimo burz w wieku młodzieńczym, a wreszcie wydało kwiat. A kiedyż będzie owoc?

28/8 Śr. XXI O.Z. [I]

(ws.: św. Augustyna, bp. i dokt., † 430)

2Tes 2,1-3.13-17; Ps 95; Mt 23,23-26

Pomijacie to, co jest ważniejsze: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę Mt 23,23

Myśl o Bogu przy pracy pobudza do wykonania jej z wielkim uszanowaniem wobec Tego, który wszystko widzi i przenika nasze intencje.

29/8 Śr. Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

Jer 1,17-19; Ps 70; Mk 6,17-29

Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego Mk 6,20

Jezu, ufam Tobie! – to akt strzelisty, który winniśmy powtarzać w najtrudniejszych okolicznościach, wyryć go w sercu swoim głęboko.

30/8 Czw. XXI O.Z. [I]

1Kor 1,1-9; Ps 144; Mt 24,42-51

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie Mt 24,42

Któż by nie pokochał nade wszytko Tego, który wprzód ukochał nas miłością wieczną i z miłosiernej miłości dał się za nas ukrzyżować i umęczyć?!

31/8 Pt. XXI O.Z. [I]

1Kor 1,17-25; Ps 32; Mt 25,1-13

Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego Mt 25,1

Po każdym naszym zwycięstwie nad szatanem Bój jest uwielbiony, bo Jego żołnierz odniósł triumf nad wrogiem orężem łaski.

In primo piano

    Archivio