ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani TR

01 feb 2014
Takvim: 02 ubat 2014

02  ubat  2014

1/2 CUMARTES襤
Aziz Trifon, ehit - Frijia
2Sam 12,1-7.10-17; Mez 50; Mk 4,35-41 [III]
RAB'be kar覺 günah iledim 2Sam 12,13

Natan peygamberin yard覺m ettii Kral Davut, ciddi bir ekilde günah ilediini anlad覺 ve alçakgönüllülükle af diledi.
Rabbin, beni düzeltmeleri için gönderdiklerine kar覺 minnettar olmak, hiçbir zaman umutsuzlua dümemek ve her zaman Baba’n覺n merhametine güvenmek istiyorum.

2/2 PAZAR Mesih 襤sa’n覺n Mabette Sunulmas覺
Mal 3,1-4; Mez 23; 襤br 2,14-18; Lk 2,22-40 [Ö]
Kurtuluu kendi gözlerimle gördüm Lk 2,30

襤sa, bugün tap覺naa sunulman覺 kutluyoruz: bu, senin halk覺nla kar覺lamand覺r! Yeni halk覺n olan Kilise’nin bir üyesi olduum için teekkür ediyorum: Kilise’de kurtulu armaan覺ndan faydalan覺yorum, dua etmek, hizmet etmek, ac覺 çekmek ve müjdelemek için kendimi sevinçle sunuyorum, öyle ki kurtar覺c覺 襤sa, seni bakalar覺 da kabul edebilsinler!

3/2 PAZARTES襤 4° O.D.
Aziz Blasius, †320 - Sivas
2Sam 15,13-14.30; 16,5-13; Mez 3; Mk 5,1-20 [IV]
Ey 襤sa, yüce Tanr覺’n覺n Olu, benden ne istiyorsun? Mk 5,7

Bu ekilde konuan, eytand覺r; sadece içine eytan girmi Gerasal覺 arac覺l覺覺yla deil, bazen bende de bu ses duyuluyor: 襤sa’n覺n baz覺 seçimlerimi onaylayamayaca覺 bildiim yüzünden tercihlerimden O’nu d覺land覺覺mda eytan覺n sesine yer vermi oluyorum.
Kutsal Ruh ise bana öyle f覺s覺ld覺yor: “襤sa senden hiçbir ey istemiyor, o kendisini tamamen senin için sundu, O senin sadece iyiliini ve senin kaybolmaman覺 istiyor. 襤sa’n覺n seni sevmesine, yönlendirmesine izin ver, O’nu dinle...”

4/2 SALI
Aziz Nicolas, †863 - Istanbul
2Sam 18,9-10.14.24-25.30-19,4; Mez 85; Mk 5,21-43 [IV]
Giysilerime kim dokundu? Mk 5,30

襤sa’ya güven ne büyük bir armaand覺r! Baba’n覺n kalbimize koyduu armaand覺r, Kutsal Ruh’un bir armaan覺d覺r! O’na güvendiimiz zaman, 襤sa dayanam覺yor...: Sevgisi ve kurtuluunu hepimize ba覺l覺yor!

5/2 ÇARAMBA
Amasya ehitleri, †310
2Sam 24,2.9-17; Mez 31; Mk 6,1-6 [IV]
Ya RAB, lütfen kulunun suçunu ba覺la 2Sam 24,10

Maalesef hepimiz, günah覺 tecrübe ediyor, yani, Baba’n覺n kalbinden uzakla覺yor. Kutsal Kral Davut’tu düünelim: Tanr覺 taraf覺ndan seçilmi ve sevilmi olmas覺na ramen ve Rabbi kalpten sevse de, ciddi bir ekilde ve birçok kez günah iledi; ama alçakgönüllülükle hatas覺n覺 itiraf etti, Rab’be güvenle yöneldi... ve Onun taraf覺ndan daha da çok sevildi!

6/2 PEREMBE
Aziz Pavlus Miki ve arkadalar覺, ehitler, †1597
1Kr 2,1-4.10-12; 1Tarih 29,10-12; Mk 6,7-13 [IV]
Güçlü ve kararl覺 ol 1Kr 2,2

Bunlar, Davut’un olu Süleyman’a ölmeden önce yönelttii sözlerdir. Hemen ard覺ndan, bunun Rab ile birlik içerisinde kalarak ve onun emirlerine uyarak gerçekleebileceini ekliyor.
襤sa, sen her zaman yaad覺覺n Baba’n覺n sa覺ndan, armaan覺n olan Kutsal Ruh’unu vermeye devam ettiin için teekkürler: O, senin kalbine uygun olarak, daima oul olmam覺 öretiyor.

7/2 CUMA
Sirak 47,2-11(2-13); Mez 17; Mk 6,14-29 [IV]
Kardeinin kar覺s覺yla evlenmen Kutsal Yasa'ya ayk覺r覺d覺r Mk 6,18

Aziz Vaftizci Yahya, 襤sa’dan daha da yumuakt覺r. 襤sa, asl覺nda öyle diyecektir: kardeinin, arkada覺n覺n veya i arkada覺n覺n eini arzulaman Baba’n覺n isteine ayk覺r覺d覺r. Evliysen öyle der: Tanr覺’n覺n takdis ettii ve ona yaam覺n覺 armaan etmen için emanet ettii kad覺n haricindeki hiçbir kad覺na bakma! Eer biri ald覺覺 takdisten uzakla覺rsa, elinde ne kal覺r?

8/2 CUMARTES襤
襤stanbul ehitleri, †485; Azize Giuseppina Bakhita, †1947
1Kr 3,4-13; Mez 118; Mk 6,30-34 [IV]
Gelin tenha bir yere tek ba覺m覺za gidelim Mk 6,31

“Tenha bir yere tek ba覺m覺za gidelim”: Bu, 襤sa’n覺n, misyondan dönen ve onlar覺 çevreleyen kalabal覺k yüzünden yorgun olan havarilere yapt覺覺 davettir. Bu, ara ara, 襤sa’n覺n bize de yapt覺覺 davettir. O’nun ard覺ndan gitmekte olan bizlerin yorgun olduunu ve topallad覺覺n覺 gördüünde, ya da bizim fazla ilere kap覺lm覺 olduumuzdan dolay覺 bize önemli bir ey söyleyemediinde, bize “Tenha bir yere gidelim!” diyor.

9/2 PAZAR 5° O.D. A Y覺l覺 [I]
Ye 58,7-10; Mez 111; 1Kor 2,1-5; Mt 5,13-16
Sizin nurunuz da insanlar önünde parlas覺n Mt 5,16

Rab 襤sa, seni kabul ettiimizden beri, 覺覺覺n bizim üzerimizde de parlamaya balad覺; senin Baba’ya ve insanlara olan sevgin bizim de kalplerimizde yaamaya, ad覺mlar覺m覺z覺, ellerimizi ve düüncelerimizi k覺m覺ldatmaya balad覺. Sen, bu 覺覺覺n, bakalar覺n覺 da ayd覺nlatmas覺n覺 istiyorsun; onlar da Baba’y覺 tan覺yabilsin, sevgisini tadabilsin ve böylece O’na an versin!
Senin olduumuz için teekkürler, 襤sa!

10/2 PAZARTES襤
Azize Skolastika, †547
1Kr 8,1-7.9-13; Mez 131; Mk 6,53-56 [I]
Dokunanlar覺n hepsi iyileiyordu Mk 6,56

襤sa, benim de bunu tecrübe etmemi salad覺覺n için teekkürler! Senin bir vekilin önünde, içsel hastal覺覺m覺 aç覺klad覺覺mda sen beni beklediimden çok daha derin bir ekilde iyiletirdin: Baba’n覺n canl覺 varl覺覺n覺 hissettirdin ve O’nun sevgisi kalbimi doldurdu!

11/2 SALI
Lourdes’te Meryem Ana’n覺n Görünüü - 1858
1Kr 8,22-23.27-30; Mez 83; Mk 7,1-13 [I]
Oturduun yerden kulak ver, duyunca ba覺la 1Kr 8,30

Bu, inas覺 yeni bitmi tap覺nakta, Süleyman’覺n, Tanr覺’ya yönelttii güven dolu duad覺r: bu tap覺nak, Tanr覺’n覺n, halk覺n覺n aras覺nda var olduunun iaretiydi.
Bugün, Günahs覺z Meryem’in Lourdes’te gözükmesini hat覺rl覺yoruz. Oras覺 da, ayn覺 ekilde, Rab’bin, günahkâr, ac覺 çeken, af ve ifa dileyen insanl覺a olan sevgisinin iareti olarak armaan edilmitir. “Rab, kulak ver ve ba覺la”: o kutsanm覺 yerde, çok dua kabul edilmitir!

12/2 ÇARAMBA
Aziz Meletius, †381 - Antakya
1Kr 10,1-10; Mez 36; Mk 7,14-23 [I]
Hepiniz beni dinleyin ve unu anlay覺n Mk 7,14

Kalabal覺a aç覺klad覺klar覺n, gerçekten de çok önemliydi! Tanr覺, Baba’d覺r, Sevgi’dir. Beslenme kurallar覺 veya göstermelik davran覺lar, bizi O’na lay覺k yapamaz; O kalbimize bakar; onu saf, tamamen kendisine ait ve sadece sevgi dolu ister!

13/2 PEREMBE
1Kr 11,4-13; Mez 105; Mk 7,24-30 [I]
B覺rak, önce çocuklar doysunlar Mk 7,27

O kad覺n, Tanr覺’n覺n planlar覺n覺 güvenle kabul etti! Bu planlar, o kad覺n覺n bilmedii zamanlar ve ekiller gerektiriyordu, onun beklemesini ve fedakarl覺k yapmas覺n覺 gerektiriyordu... Buna ramen o, Tanr覺’n覺n isteinde sadece sevgi, onun anlayabileceinden daha büyük bir sevgi var olduuna inand覺 ve hayal k覺r覺kl覺覺na uramad覺!

14/2 CUMA Azizler Kirillos, †859 ve Metodius, †885
Hav 13,46-49; Mez 116; Lk 10,1-9 [Ö]
Ürün bol, ama içi az Lk 10,2

襤sa, birisinin Baba’n覺n sevgisini müjdelemene yard覺mc覺 olmas覺n覺 istiyorsun! Beni de ça覺r; fakirim, özel bir unvan覺m yok, ama sen bana yak覺n olacaks覺n, içimde olacaks覺n ve bana yard覺m edeceksin! Senin Azizlerin de bana elik edecekler!

15/2 CUMARTES襤
1Kr 12,26-32; 13,33-34; Mez 105; Mk 8,1-10 [I]
Kalabal覺a ac覺yorum Mk 8,2

襤sa, halk覺, üç gündür, teselli eden, umut veren, Baba’n覺n sevgisini aktaran Sözüyle doyuruyordu; imdi onlar覺n bedenini de beslemek istiyor çünkü insan覺n tüm ihtiyaçlar覺n覺 görüyor. Onlar覺n güven dolu ve kararl覺 dinleyilerine, vücutlar覺na da dokunacak bir iaretle cevap vermek istiyor. Kendisi de, ilahi sevgiyi elle tutabilelim ve gözlerle görebilelim diye Meryem’den vücut ald覺.

16/2 PAZAR 6° O.D. A Y覺l覺 [II]
Sirak 15,15-20(16-21); Mez 118; 1Kor 2,6-10; Mt 5,17-37
Boanm覺 bir kad覺nla evlenen, zina etmi olur Mt 5,32

Herkes, medeni halini deitiren kar覺 ve kocalar görmeye al覺m覺 olmas覺na ramen, 襤sa hala bunu söylüyor. Tanr覺’n覺n plan覺, büyük hasar vermeden deitirilemez. Tanr覺’n覺n birletirdiini, insan覺n bölmeye veya ay覺rmaya yetkisi yoktur. Yaparsa, kendisinde, dierlerinde ve özellikle de en çok etkilenen küçüklerde büyük hasarlara sebep olacak. Koca kar覺s覺n覺n veya kad覺n kocas覺n覺n gitmesine izin vermeye hakk覺 yoktur. Kimse kimseye, Tanr覺’n覺n yapt覺覺n覺 bozmaya izin veremez.

17/2 PAZARTES襤
Aziz Teodorus, †IV yy. – Amasya
Yakup 1,1-11; Mez 118; Mk 8,11-13 [II]
襤man覺n覺z覺n s覺nanmas覺 dayanma gücünü yarat覺r Yak 1,3
Bu sözler, bir kardeimin bana verdii bir öüdü anlamama yard覺mc覺 oluyor: “Denendiinde, zorlukla kar覺 kar覺ya olduunda, Rabbe teekkür et!”. O’na güvendiimizi gördüünde, 襤sa, Kutsal Ruh’un meyvelerini bize armaan edecek, O’nun sevgi yaam覺na kat覺lmam覺z覺 salayacakt覺r!

18/2 SALI
Aziz Tarasius, †806 – Istanbul’un Patrii
Yakup 1,12-18; Mez 93; Mk 8,14-21 [II]
Ne mutlu denenmeye dayanan kiiye Yak 1,12

Ne mutlu denenmeye dayanan kiiye, çünkü bunu yapt覺覺na, yani Rab’be tüm kuvvetiyle itaat etmeye çal覺t覺覺na hiçbir zaman piman olmayacakt覺r. Tam tersine, k覺sa süre içerisinde O’na sad覺k olman覺n ve O’nunla daha derin bir birlik içerisinde yaaman覺n sevincini tadacakt覺r.
Kutsal Ruh, gel, zor anlarda 襤sa’ya itaatkâr olmama yard覺mc覺 ol.

19/2 ÇARAMBA
Yakup 1,19-27; Mez 14; Mk 8,22-26 [II]
襤sa körün elinden tutarak onu köyün d覺覺na ç覺kard覺 Mk 8,23

襤sa, beni elimden tutuyor, beni “d覺ar覺ya” ç覺kar覺yor ve yan覺na götürüyorsun; günlük kiisel dualar覺m覺, Bar覺ma Gizeminde seninle kar覺lamam覺, zor anlar覺mda s覺k覺nt覺dan bunalm覺 kalbimi ayd覺nlatan 覺覺k par覺lt覺lar覺n覺 düünüyorum.
襤yi Çoban覺m 襤sa, ben de seni seviyorum, ben de seninle yaln覺z kalmaktan çok mutluyum!

20/2 PEREMBE
Aziz Tyrannius ve Zenobius, †311 – Antakya
Yakup 2,1-9; Mez 33; Mk 8,27-33 [II]
Ya siz, ben kimim dersiniz? Mk 8,29

襤sa, bugün bunu bana da soruyorsun! Güzel sözlerle verilen bir cevaptan honut kalmayaca覺n覺 biliyorum! Sen günümün küçük ama büyük eylemlerine bakacaks覺n; onlardan seni nas覺l ve ne kadar kabul ettiimi anlayacaks覺n!
Rab 襤sa, bana yard覺m etmeye devam et!

21/2 CUMA
Aziz Eusthatius, †335 – Antakya
Yakup 2,14-24.26; Mez 111; Mk 8,34-9,1 [II]
Eylemsiz iman ölüdür Yakup 2,26

Biz de, iman覺m覺z覺n, yani kendimizi Baba’ya emanet ederek ve güvenerek yaama eklimizin, küçük sevgi eylemleri arac覺l覺覺yla kendisini ifade ettiini, güçlendiini, meyve ve mutluluk verdiini tecrübe ediyoruz: Baba’ya dönük olduumuzda, O, kalbimize sevgi olan yaam覺n覺 aktar覺yor!

22/2 CUMARTES襤 Aziz Petrus’un Kürsüsü
1Petrus 5,1-4; Mez 22; Mt 16,13-19 [Ö]
Göklerin ülkesinin anahtarlar覺n覺 sana vereceim Mt 16,19

Rab 襤sa, göklerin Hükümranl覺覺n覺n anahtarlar覺n覺, bizim gibi bir insan olan Petrus’a verdin; onun kiiliinde bizi yönlendirmek, ayd覺nlatmak, affetmek için mevcut oluyorsun! 襤sa, bize bu kadar yak覺n olduun için teekkürler!

23/2 PAZAR 7° O.D. A Y覺l覺 [III]
Lev 19,1-2.17-18; Mez 102; 1Kor 3, 16-23; Mt 5,38-48
Dümanlar覺n覺z覺 sevin, size zulmedenler için dua edin Mt 5,44

Tanr覺, küçük ve büyük kötülüklerine ramen insanlar覺 sevendir. Onlar覺 kurtarmak ister ve bu yüzden onlar覺 sever, çünkü sadece sevgi kalbi deitirebilir. Biz Baba’n覺n çocuklar覺y覺z: Bizden nefret edenleri veya kötülüümüzü isteyenleri severek O’na benziyoruz. Böylece, herkese O’nun çocuklar覺 olduumuzu gösteriyoruz!

24/2 PAZARTES襤
Aziz Evetius, †303 – 襤zmit
Yakup 3,13-18; Mez 18; Mk 9,14-29 [III]
襤man eden biri için her ey mümkün Mk 9,23

襤sa’n覺n bu sözünün gerçekliine biz de ahitlik edebiliriz: O’na güvenerek, küçük veya büyük zorluklarda, kaç kez, O’nun yard覺m覺n覺 tecrübe ettik! 襤sa, gün boyunca, sana minnettar ve her zaman güvenen bir kalp armaan etmek istiyoruz!

25/2 SALI
Konstantinopolisli Aziz Tarasius, †806
Yakup 4,1-10; Mez 54; Mk 9,30-37 [III]
Tanr覺 kibirlilere kar覺d覺r Yak 4,6

Kibirli insan, en mutsuz insand覺r! O, her eyi kendi imkânlar覺yla ve gücüyle çözebileceine inan覺r; bu ekilde Rab’be kap覺y覺 kapat覺r, dolay覺s覺yla Rab da ona armaan覺n覺, sevgisini ba覺layamaz!
O zaman mezmurla birlikte öyle dua edelim: Üzerinde güce sahip olmas覺n diye, kulunu kibirden kurtar!

26/2 ÇARAMBA
Magydosl覺 Aziz Nestor, †251 - Perge
Yakup 4,13-17; Mez 48; Mk 9,38-40 [III]
Bize kar覺 olmayan, bizden yanad覺r Mk 9,40
Rab 襤sa, bu sözün için teekkür ediyorum! Y覺l覺n büyük bölümünü, Müslüman çounluklu bir ülkede yaarken, Kilisenin üyeleri olmayanlardan iyilik iaretleri al覺yorum; senin bunlara deer verdiini biliyorum. Asl覺nda, sadece sen, her insan覺n kalbini görüyor ve gerçek durumunu anl覺yorsun.

27/2 PEREMBE
Aziz Basilius ve Procopius, †741 – 襤stanbul
Yakup 5,1-6; Mez 48; Mk 9,41-50 [III]
襤çinizde tuz olsun ve birbirinizle bar覺 içerisinde yaay覺n Mk 9,50

襤çimizde tuz, tat yani Baba’n覺n bilgelii var ise, o zaman bar覺覺 salayanlar da olabiliriz. Yaam覺m覺z, O’nun bilgeliiyle yönlendiriliyorsa, dünyevi mant覺k bizi birisiyle ilikimizi koparmaya itse bile, O’nun sevgisini, iyiliini ve aff覺n覺 gösterecektir. 襤ncil’in bilgelii, etraftaki ve özellikle içimizdeki bar覺覺 korur!

28/2 CUMA
Yakup 5,9-12; Mez 102; Mk 10,1-12 [III]
O halde Tanr覺’n覺n birletirdiini insan ay覺rmas覺n Mk 10,9

Bu cümle 襤sa’n覺n az覺ndan ç覺k覺yor; burada kar覺 ve kocan覺n birliinden bahsediyor. Elerin Tanr覺 taraf覺ndan birletirildiklerini düünmek ne güzel! Sevgi hislerinin dürtüsüyle birbirlerini sevdilerse de, evlendiklerinden itibaren, Baba taraf覺ndan birletirildiklerini bilmeliler. Baba da onlar覺 her türlü ayr覺l覺ktan korumak ister. Eler birbirlerini düündüklerinde, Tanr覺 onlar覺n ortas覺ndad覺r!