ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani TR

01 mar 2016
Takvim: 03 Mart 2016

03 Mart 2016

 

1/3 SALI  

Dan 3,25.34-43; Mez 24; Mt 18,21-35 [III]

Bizden merhametini esirgeme Dan 3,35

 

Bu, 襤srail halk覺n覺n içinde bulunduu zulmün, günahlar覺n sonucu olduunu kabul eden Daniel’in yakarmas覺d覺r. H覺ristiyan cemaatinin yaad覺覺 birçok zorluun, günah覺n sonuçlar覺 olduunu görebiliyoruz! Bu yakarma, bugün okuduumuz hikâyenin borçlu hizmetkâr覺n覺n yakarmas覺na da yank覺 yap覺yor: “Bizden merhametini esirgeme”. Baba bize merhametini vermek için haz覺rd覺r; yeter ki piman olal覺m ve dierlerine affedelim.

 

2/3 ÇARAMBA  

Yasa 4,1.5-9; Mez 147; Mt 5,17-19 [III]

Size örettiim ilkelere kulak verin Yasa 4,1

 

Evet, Baba, emirlerin senin sevginin ve bilgeliinin deerli bir armaan覺d覺r! Bizi istemi ve yaratm覺 olan sen, bizi mutlulua götüren yolu biliyorsun. Sana güveniyoruz ve tüm yüreimizle sana itaat etmeye çal覺覺yoruz. Bize yard覺m ettiin için, bizi her zaman affedip bizi yeniden ayaa kald覺rd覺覺n için teekkürler!

 

3/3 PEREMBE  

Aziz Cleonicus, Eutropius ve Basilius, †308 – Amasya

Yer 7,23-28; Mez 94; Lk 11,14-23 [III]

Ben sizin Tanr覺n覺z, siz de halk覺m olursunuz Yer 7,23

 

Tanr覺’n覺n bu cümlesi, u kelimelerle balar: “Sözümü dinlerseniz, ben...”. 襤sa da öyle diyecek: “Beni seven, sözüme itaat eder”.

襤sa, Sözün için teekkürler; kabul ettiim bu senin armaan覺n, beni “sana ait”, Vücudun olan Kilise’nin üyesi yap覺yor. Sesin hala canl覺 Kutsal Yaz覺larda, Kilisede, kalbimde!

 

4/3 CUMA  

Aziz Fotius ve 19 arkada覺, † III–IV yy – 襤zmit

Hoea 14,2-10; Mez 80; Mk 12,28-34 [III]

Onlar覺n dönekliini düzelteceim Ho 14,4

 

Rab bizi nas覺l iyiletiriyor? Bunu sevgisinin büyüklüünü göstererek yap覺yor; çok sad覺k, efkatli bir sevgi, bizi affetmeye ve kucaklamaya haz覺r, bizi kendisine çekmek ve Ona olan güvenimizi yeniden canland覺rmak için her eyi yapan somut bir sevgi. Teekkürler, Baba çünkü haça gerilmi Olun 襤sa’n覺n sevgisi, sadakatsizliimi yeniyor ve sana geri dönüp tüm kalbimle, tüm benliimle sevmem için arzulamam覺 sal覺yor. Bu sevgiyle, tüm kardelerimi sevebileceim.

 

5/3 CUMARTES襤  

Aziz Phocas, †320 – Antakya

Hoea 6,1-6; Mez 50; Lk 18,9-14 [III]

Ben kurbandan deil, bal覺l覺ktan holan覺r覺m Ho 6,6

 

Kutsal Ruh taraf覺ndan ayd覺nlat覺lan peygamberler, 襤srail halk覺na Rabbin houna gidenin, Onunla sevgi içerisinde yaan覺lan bir hayat olduunu öretmilerdi. 襤sa, sen fedakârl覺覺nla, Baba’n覺n arzusunu gerçekletirdin; bizi Onun oullar覺 yapt覺n! Onun 覺覺覺yla, sevgi yaam覺nda yürüyebilmemiz için, bize Kutsal Ruh’unu vermeye devam et!

 

6/3 PAZAR   4° P.H.D. C Y覺l覺 [IV]

Yeu 5,9.10-12; Mez 33; 2Kor 5,17-21; Lk 15,1-3.11-32 (veya A Y覺l覺 okumalar覺)

Babas覺 onu gördü, boynuna sar覺ld覺 ve onu öptü Lk 15,20

 

襤sa, göksel Baba’m覺z覺 böyle tan覺t覺yor; o oul, miras覺n覺, baba sevgisine tercih etmiti ve oradan uzaklaarak babas覺n覺n kalbini parçalam覺t覺, ama baba onu her zaman, ayn覺 sevgiyle beklemiti.

Baba, ben de, zavall覺 bir günahkâr覺m: Bana da ay覺rd覺覺n öpücüün ve kucaklay覺覺n için teekkürler!

 

7/3 PAZARTES襤  

Azize Perpetua ve Azize Felicita, ehitler, †202/203

Ye 65,17-21; Mez 29; Yh 4,43-54 [IV]

Yeni bir yeryüzü, yeni bir gök yaratmak üzereyim Ye 65,17

 

Sen kalbimde yaay覺p, bana bar覺覺n覺 verdiinde, gök y覺ld覺zlar覺yla birlikte, aç覺k havas覺 ve bulutlar覺yla birlikte; yer, tepeleriyle, ovalar覺yla, tomurcuklar覺yla güzelleiyor 襤sa! Sözlerinle ve Kutsal Gizemlerinle, senin diriliinden gelen yeni yaam覺n armaan覺na haz覺rl覺yorsun beni: Teekkürler, 襤sa!

 

8/3 SALI  

Aziz Teofilaktus, †845 – 襤zmit

Hez 47,1-9.12; Mez 45; Yh 5,1-16 [IV]

Irma覺n akt覺覺 yerlerde her yarat覺k kaynaacak Hez 47,9

 

Su, yaam sembolüdür. Hezekiel’in tap覺na覺n dousundan ç覺kt覺覺n覺 gördüü su, 襤sa’n覺n haçtayken sa gösünden ç覺kan suyu düündürüyor; 襤sa’n覺n bize verdii yaam taml覺覺n覺 anlamam覺z覺 sal覺yor ve Kilise arac覺l覺覺yla, Betzata havuzundaki gün gibi ifa vermeye devam ettiine bizi temin ediyor.

 

9/3 ÇARAMBA  

K覺rk ehit askerler - Sivas

Ye 49,8-15; Mez 144; Yh 5,17-30 [IV]

Kurtulu gününde sana yard覺m ettim Ye 49,8

 

Bunu ben de tekrar edebilirim, sen de.... Karanl覺k ve souk geceler geçirdik, ac覺kt覺k, susad覺k… Günahlar覺m覺z ve 襤sa’n覺n Sözüne itaatsizliklerimiz bize ac覺 çektirdi. Ama, s覺k覺nt覺larda, O’nu, sadece O’nu ça覺rd覺k, O ise, aff覺 sayesinde bize yeniden yaam verdi! Teekkürler, 襤sa!

 

10/3 PEREMBE  

Ç覺k覺 32,7-14; Mez 105; Yh 5,31-47 [IV]

Seni büyük bir ulus yapaca覺m Ç覺k 32,10

 

Rab, bu sözü Musa’ya veriyor. Ancak Musa da art覺k Tanr覺’n覺n halka olan sevgisini kalbinde ta覺yor; halk覺n günahkâr olmas覺na ramen onun için ya覺yor, dua ediyor, Rab taraf覺ndan kutsanmak ve kurtar覺lmak için dua ediyor. Halk覺n Musa’y覺 dinlemedii ve ona itaat etmedii halde, yine de Musa onlar için efaatte bulunuyor. Rab da dinliyor ve affediyor. 襤nsan覺n kalbinde Tanr覺’n覺n sevgisi ne kadar büyük ve güzel! Ben de onu kabul edebilirim!

 

11/3 CUMA  

Aziz Pionius ve arkadalar覺, †250 – 襤zmir

Bilgelik 2,1.12-22; Mez 33; Yh 7,1-2.10.25-30 [IV]

Kötülükleri onlar覺 anlay覺s覺z yap覺yor Bil 2,21

 

Kutsal Kitap’覺n bu bölümü, 襤sa’n覺n Yahudi bakanlar覺 taraf覺ndan reddedilmesinin peygamberliidir. 襤sa’n覺n yaad覺klar覺n覺, farkl覺 boyutlarda da olsa, Rab’bin sesini duymayan birçok kiinin ortas覺nda yaay覺p ona itaat etmeye çal覺an kiiler de yaar. 襤sa, alçakgönüllülükle dua ediyorum, beni elimden tut; egoizmimin beni kör etmesine izin verme, benim de, “peygamberlerini” kabul etmeyerek senin sevgini reddetmeme izin verme!

 

12/3 CUMARTES襤  

Aziz Petrus, †303 – 襤zmit

Yer 11,18-20; Mez 7; Yh 7,40-53 [IV]

Davam覺 senin eline b覺rak覺yorum Yer 11,20

 

Yeremya, peygamberlik görevini yürütürken yaad覺覺 büyük ac覺larda kendisini Tanr覺’ya emanet eder; bu davran覺覺, 襤sa’n覺n Baba’ya olan itaatkâr güveninin peygamberliidir. 襤sa bu güvenini, kendini Baba’n覺n ellerine emanet ederek ölüme kadar gitmesiyle yaad覺. Bu güven hayal k覺r覺kl覺覺 yaatmad覺; gerçekten de afakta dirili gerçekleecektir.

襤sa, bugün ve daima kendimi sana emanet etmek istiyorum!

 

13/3 PAZAR   5° P.H.D. C Y覺l覺 [I]

Ye 43,16-21; Mez 125; Fil 3,8-14; Yh 8,1-11 (veya A Y覺l覺 okumalar覺)

Git, bundan sonra günah ileme! Yh 8,11

 

襤sa, günahkâr kad覺n gibi ben de, bugün seninle yaln覺z kal覺yorum! Her zinciri k覺rabilecek senin somut aff覺n覺 verdin; her türlü susuzluumu giderecek sevgini verdin… Senden nas覺l uzaklaabilirim? Ancak, halen ve halen günah ileyerek düüyorum, ancak art覺k senden uzak kalamam!

 

14/3 PAZARTES襤  

Aziz Eutichius ve arkadalar覺, †741 – Harran

Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (Suzanna); Mez 22; Yh 8,12-20 [I]

Suzanna al覺yordu, ama Rabbi'ne güveniyordu Dan 13,35

 

Kutsal Kitap’ta ve Azizlerin yaam覺nda, fakat ayn覺 zamanda birlikte yaad覺覺m覺z birçok kardeimizin yaam覺nda, birçok Rabbe iman ve güven örnei görüyoruz! Oruç devresinin bu sön döneminde, Baba’ya sevgi ve güvenimizin artmas覺n覺 diliyoruz; o zaman umudumuz yeerecek ve Paskalya huzuru ve sevgisi doacakt覺r.

 

15/3 SALI  

Aziz Loncinus, ehit, † I yy - Kapadokya

Say 21,4-9; Mez 101; Yh 8,21-30 [I]

Is覺r覺lan kiiler tunç y覺lana bak覺nca yaad覺 Say 21,9

 

Rab 襤sa, tunç y覺lan覺 yerine sen haçtas覺n. Sana bak覺yorum ve günah覺m覺n ürettii kötülükten iyileiyorum. Beni kötü yapan ikâyetlerim, eletirilerim ve suçlamalar覺m yok oluyor. Sana bakarak, dünyan覺n günah覺n覺 ta覺mak için ben de kendimi Baba’ya sunuyorum.

 

16/3 ÇARAMBA  

Aziz Julianus, †302 - Antakya

Dan 3,14-20.46-50.91-92.95; ezgi: Dan 3,52-56; Yh 8,31-42 [I]

Gerçekten örencilerim olursunuz Yh 8,31

 

“Eer benim sözüme bal覺 kal覺rsan覺z, gerçekten...“; eer düüncelerim ve duygular覺m, ad覺mlar覺m ve hareketlerim, O’nun sözlerine, örettiklerine, Ruh’una göre olursa, o zaman ben 襤sa’ya balan覺yorum, O’nda ya覺yorum, gerçekten O’nun oluyorum!

 

17/3 PEREMBE  

Yar 17,3-9; Mez 104; Yh 8,51-59 [I]

Antlamama bal覺 kalmal覺s覺n覺z Yar 17,9

 

襤brahim’den bir ey istemeden önce, Rab’bin, ona ve soyuna yapmaya karar verdii tüm lütuflar覺 ve iyilikleri s覺ralamas覺 güzel. Ancak ve ancak, sevgisini vaat ettikten sonra, 襤brahim’den kendine düen küçük pay覺 yapmas覺n覺 istiyor. Antlamada, sevgide daima ilk ad覺m覺 atan Tanr覺’ya, gerçekten güvenebilirim ve itaat edebilirim!

 

18/3 CUMA  

Yer 20,10-13; Mez 17; Yh 10,31-42 [I]

Rab güçlü bir savaç覺 gibi benimledir Yer 20,11

 

襤sa, Baba’n覺n her denenmede senin yan覺nda durduu gibi, sen de her zaman benimle kal覺yorsun! Benden sadece uysal olmam覺, sana güvenmemi, sevgi içerisinde kalmam覺, korunmam覺 sana b覺rakmam覺 istiyorsun.

 

19/3 CUMARTES襤   Aziz Yusuf, Bakire Meryem Ana'n覺n ei

2Sam 7,4-5.12-14.16; Mez 88; Rom 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24 veya Lk 2,41-51 [Ö]

Yusuf Rabbin meleinin buyruuna uydu Mt 1,24

 

Kilise bugün, koruyucusu, Bakire Meryem’in ei Aziz Yusuf’un bayram覺n覺 kutluyor. 襤sa’ya bebekken ve büyürken, babal覺k yapan Yusuf, ayn覺 ekilde, fiziksel veya ruhani olarak babal覺k yapan kiilerin de koruyucusudur.

Aziz Yusuf, tüm babalara, çocuklar覺 için her zaman Rabbin arzusunu aramalar覺 ve dinlemeleri için yard覺m et; böylece çocuklar覺 bilge, cömert ve neeli büyüyecektir!

 

20/3 PAZAR MES襤H ISA’NIN KÜDÜ’E G襤R襤 BAYRAMI C Y覺l覺

Lk 19,28-40; Ye 50,4-7; Mez 21; Fil 2,6-11; Lk 22,14 - 23,56 [Ö]

Dua edin ki ayart覺lmayas覺n覺z Lk 22,40

 

襤sa, denenmelere nas覺l göüs gereceimizin örneini verdin: Baba’na tüm gücünle, kan teri dökecek kadar dua ettin! Bu Kutsal Haftada, Kilise’nin dua toplant覺lara kat覺lmak istiyorum; günlük “mücadelem” için güç bulaca覺m: Sana sad覺k olmay覺 ve kardelerim için destek olmay覺 bileceim!

 

21/3 KUTSAL PAZARTES襤

Ye 42,1-7; Mez 26; Yh 12,1-11 [II]

Ben, Rab, seni dorulukla ça覺rd覺m Ye 42,6

 

Isa, seni sonsuzluktan beri seven Baba, tüm bizlerin kurtulu plan覺n覺 sana emanet etmek istedi. Sen, O’nun arzusunu kabul ettin, sessiz bir sevgiyle, haçta ölümün alçalt覺lmas覺n覺 ve 覺st覺raplar覺n覺 çektin.

Baba’n覺n Biricik Olu, doru olmayan bizlerin aras覺nda Doru olan 襤sa, sana övgüler olsun!

 

22/3 KUTSAL SALI

Ye 49,1-6; Mez 70; Yh 13,21-33.36-38 [II]

Seni uluslara 覺覺k yapaca覺m Ye 49,6

 

襤sa, Celile ve Yerualim’in yollar覺nda, Baba’n覺n sevgisini ve gerçekletirdii vaatleri ilan ederken, 襤srail halk覺na sesleniyordun. imdi, insanlar覺n ellerine kendini teslim edecein ve yaam覺n覺 sunaca覺n zaman yakla覺rken, tüm uluslar覺, tüm insanl覺覺 düünüyorsun; fedakârl覺覺n覺n, tüm zamanlar覺n tüm insanlar覺 ve benim için de kurtulu olaca覺n覺 biliyorsun.

Sana tap覺yorum, Rab 襤sa!

 

23/3 KUTSAL ÇARAMBA

Ye 50,4-9; Mez 68; Mt 26,14-25 [II]

Rab bana eitilmilerin dilini verdi Ye 50,4

 

襤sa’n覺n gerçek örencileri olursak, özellikle bu kutsal günlerde, Ondan haç覺, Baba’ya kar覺 sevgi ve güven içerisinde ta覺may覺 örenirsek, 襤sa az覺m覺za, kalbi 覺s覺tan ve ayd覺nlatan, ac覺 çekenlere yeni umut veren sözleri koyacakt覺r.

 

24/3 KUTSAL PEREMBE

Son Akam Yemei An覺s覺na Ayin

Ç覺k覺 12,1-8.11-14; Mez 115; 1Kor 11,23-26; Yh 13,1-15 [Ö]

Bu gün sizin için anma günü olacak Ç覺k 12,14

 

襤srail halk覺, M覺s覺r’daki kölelikten kurtuluu özel bir kutlama ile anmal覺yd覺. 襤sa’n覺n Kilisesi, bizler, bugün ve her gün, Kutsal Efkaristiya Ayininde, 襤sa’n覺n Haç üzerinde kendisini adamas覺n覺 kutluyoruz; bu sevgi eylemiyle O bizi günah覺n ve ölümün köleliinden kurtard覺. Teekkürler, Rab 襤sa!

 

25/3 KUTSAL CUMA

Ye 52,13 - 53,12; Mez 30; 襤br 4,14-16; 5,7-9; Yh 18,1-19,42 [Ö]

Sen de Onun örencilerinden deil misin? Yh 18,25

 

Evet, öyleyim, çünkü 襤sa, beni, bana kendi yaam覺n覺 verecek kadar çok sevdi. Öyleyim, çünkü O’nun dudaklar覺ndan sadece af ve bar覺 dolu sözler duyuyorum. Öyleyim, çünkü sadece O, ölümü bir sevgi eylemine dönütürerek onu yendi. Öyleyim: O benim Kurtar覺c覺md覺r, Rab’bimdir ve Tanr覺’md覺r.

襤sa, senin Kan覺n, üzerime insin ve beni senin tan覺覺n yaps覺n.

 

26/3 KUTSAL CUMARTES襤 [Ö]

Mesih, bizi Baba’n覺n önünde savunur 1Yh 2,1

 

襤sa, bugün, senin mezar覺n覺n önünde duraca覺m. Sen ölümümü bile paylamak istedin; sana tapaca覺m Tanr覺’m. Sen ölmeyi kabul ettin, böylece Baba beni sevgi dolu ve merhametli kollar覺 aras覺nda tutabilecek. Suçlay覺c覺s覺, yani eytan, asl覺nda, senin suna覺n önünde susmal覺: 襤sa, savunucum ve Kurtar覺c覺m, teekkürler!

 

27/3 PAZAR   PASKALYA BAYRAMI C Y覺l覺   [Ö]

Hav 10,34.37-43; Mez 117; Kol 3,1-4 veya 1Kor 5,6-8; Yh 20,1-9 veya Lk 24,1-12 yada Lk 24,13-35

Rab gerçekten dirildi Lk 24,34

 

襤sa, ya覺yorsun ve ölüm art覺k seni korkutmuyor! Dirildin, bu yüzden her gün ve her yerde mevcutsun. imdi Rab’bimizsin, senin ard覺ndan yürüyebilir, sevebilir, dinleyebilir, her türlü durumda sözlerine itaat edebiliriz. Neemizi hiç bir durumda kaybedemeyiz, iftira ve zulümlerde bile, çünkü sen bizimlesin!

 

28/3 PAZARTES襤 Paskalya Haftas覺

Hav 2,14.22-33; Mez 15; Mt 28,8-15 [Ö]

Korkmay覺n! Kardelerime haber verin Mt 28,10

 

Melee itaat eden kad覺nlar 襤sa ile kar覺la覺yorlar. 襤sa her eyden önce onlar覺 sakinletiriyor, sonra onlara güzel bir görev emanet ediyor. Onlar, kar覺lamalar覺n覺 örencilere anlatacaklar. Kad覺nlar覺n, Dirilmi 襤sa’dan, havarilerden önce bile görev ald覺klar覺n覺 görmek herkes için bir sevinç kayna覺d覺r.

 

29/3 SALI   Paskalya Haftas覺

Hav 2,36-41; Mez 32; Yh 20,11-18 [Ö]

Kendinizi bu sap覺k kuaktan kurtar覺n Hav 2,40

 

Bunlar, 襤sa’y覺 ölüme teslim ettikten sonra, tövbe edip Ona iman eden Yahudilere, Petrus’un söyledii sözlerdir. Ona ait olanlarda ve birlikteliklerinde mevcut olan dirilmi 襤sa, Onu çarm覺ha gerenleri de reddetmez; onlar için de ölmütür. Onlar覺 da kurtarmak ve savunmak ister: “Kalbinizden sevgi ve sevinci ç覺karmak isteyen dünyan覺n ruhu sizi aldatmas覺n”. Bu sözü 襤sa, biz zavall覺 günahkârlara bugün de söylemektedir! Alleluya!

 

30/3 ÇARAMBA   Paskalya Haftas覺

Hav 3,1-10; Mez 104; Lk 24,13-35 [Ö]

Bizimle kal. Gün batmak üzere Lk 24,29

 

Emayus’un iki örencisi de yollar覺nda kar覺lat覺klar覺 kiiden kalplerine dokunan sözler duymulard覺; hala onunla kalmak istiyorlard覺… 襤sa, bize konumaya devam et! Kilise’de, 襤ncil’de yaayan sözün, bizi rahatlat覺yor ve bize yaam veriyor: Seninleyken, dünyan覺n karanl覺覺ndan korkmay覺z! Alleluya!

 

31/3 PEREMBE   Paskalya Haftas覺

Hav 3,11-26; Mez 8; Lk 24,35-48 [Ö]

Siz Yaam Önderi’ni öldürdünüz Hav 3,15

 

Evet, insanlar Yaam Önderi olan 襤sa’y覺 öldürdüler. Daha fazlas覺 da var; öldürülmesine izin verdi, kendisini insanlar覺n ellerine teslim etti, böylece onlar覺 eytan覺n ellerinden kurtard覺. Sadece Yaam Önderi, büyük ve ilahi sevgisi ile ölümü yenebilirdi: Alleluya! an, övgüler olsun sana, Rab 襤sa!

 

In primo piano