ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani TR

01 nov 2015
Takvim: 11 Ka覺m 2015

11 Ka覺m 2015

1/11 PAZAR TÜM AZ襤ZLER襤N BAYRAMI
Vahiy 7,2-4.9-14; Mez 23; 1Yh 3,1-3; Mt 5,1-12 [Ö]
Ne mutlu ruhta yoksul olanlara! Göklerin ülkesi onlar覺nd覺r Mt 5,3

襤sa, sen kendin Göklerin Hükümdarl覺覺s覺n: Baba’n覺n tüm zenginliisin; içinde O’nun yaam覺n覺, sevgisini ve arac覺l覺覺nla bize ulat覺rmak istedii sevincini saklars覺n. Sadece hür ve fakir bir yürek seni kabul edebilir, ey Tanr覺’n覺n biricik Olu! Azizler bunu yapt覺. 襤te bugün, bu iyi aabeylerimize bize yard覺m etmeleri için dua ediyoruz.

2/11 PAZARTES襤 Ölüleri Anma Günü
Eyüp 19,1.23-27; Mez 26; Rom 5,5-11; Yh 6,37-40 [Ö]
Mesih bizim için öldü Rom 5,8

Bugün, yüreklerini ar覺nd覺rarak onlar覺 seven ve bekleyen Tanr覺 ile kar覺lamaya haz覺rlanan kardelerimiz için dua ediyoruz.
Baba’n覺n sevgisinin gerçeklemesi olan, 襤sa’n覺n ölümü ve dirilii sayesinde huzurlu ve salam bir ümit içerisindeyiz. Arzuyla O’nun kurban覺na kat覺l覺yoruz, bunu hem Efkaristiya Ayinine kat覺larak hem de günlük zorluklar覺m覺z覺 O’nun kurtar覺c覺 ölümüyle birletirerek yap覺yoruz.

3/11 SALI
Aziz Germanus, Theophilus ve Cyrillus, †250 - Kayseri
Rom 12,5-16; Mez 130; Lk 14,15-24 [III]
襤yilik yapmakta gayretiniz eksilmesin Rom 12,11

Bugünkü okuma metni gerçekten çok güzel: Aziz Pavlus, genç Roma Cemaatine, H覺ristiyan yaam覺 hakk覺nda somut öütlerini veriyor. Biz bugün Efkaristiya Ayinine kat覺lam覺yorsak, bu metni evde okuyal覺m.
襤sa’n覺n sözünü dinlemeye istekli olal覺m, çünkü o, yaam覺m覺z覺n gerçek iyiliidir.

4/11 ÇARAMBA
Aziz Nicandrus ve Hermes, † IV yy – Demre
Rom 13,8-10; Mez 111; Lk 14,25-33 [III]
Komunu kendin gibi sev Rom 13,9

Aziz Pavlus Kutsal Yasa’n覺n tüm kurallar覺n覺n bu cümlede özetlendiini söyler: “Sevgi, Kutsal Yasa’n覺n yerine getirilmesidir”. Fakat bu Sevgi herhangi bir sevgi deildir: Baba’n覺n yüreindeki ve dolay覺s覺yla 襤sa’y覺 kabul edenin yüreindeki sevgidir, çünkü 襤sa Baba’n覺n bize gelen sevgisidir.

5/11 PEREMBE
Mutlu Gomidas, ehit, †1707 - 襤stanbul
Rom 14,7-12; Mez 26; Lk 15,1-10 [III]
Benimle birlikte sevinin, kaybolan koyunumu buldum Lk 15,6

Göksel Baba’n覺n yürei ite böyledir. Günah sebebiyle ondan uzak olduumuzda ac覺 çeker, hürriyetimize sayg覺 duyar ve bekler! O halde O’na dönüp af dilemek için korkuya gerek yoktur, gecikmeden kararl覺l覺k gerekir. Bunu birçok kere m覺 yapt覺k? Yeniden yapal覺m: Baba’y覺 sevindirmekten çekinmeyelim ve usanmayal覺m!

6/11 CUMA
Aziz Pavlus episkopos, †351 - Göksun
Rom 15,14-21; Mez 97; Lk 16,1-8 [III]
Kâhyal覺覺n覺n hesab覺n覺 ver Lk 16,2

Bu hikâyenin sonunda 襤sa, kovulmak üzere olan kâhyan覺n kurnazl覺覺n覺 övüyor. Ben de Rab’bimin önünde, bir eyler hak ettiimi inand覺rmak için yapt覺覺m birkaç iyilii s覺ralamaya kalk覺覺rsam ayn覺 sona lay覺k olurum. O zaman u ekilde “kurnaz” olaca覺m; imdiden varl覺klar覺m覺 muhtaçlara ba覺l覺yorum. Sonunda da önüne, birçok hata ilediimi bilerek ç覺kaca覺m ama en çok merhametine güvendiimi söyleyeceim.

7/11 CUMARTES襤
Aziz Athenodorus, episkopos, †III yy - Niksar
Rom 16,3-9.16.22-27; Mez 144; Lk 16,9-15 [III]
Birbirinizi kutsal öpüle selamlay覺n Rom 16,16

Dikkatimi çeken bir nokta vard覺; baz覺 H覺ristiyanlar dua için topland覺klar覺nda huzurlu bir sevinçle birbirlerini selaml覺yorlard覺, aceleleri, yüzeysellikleri yoktu ve s覺kça birbirlerine bir kutsama sözü söylüyorlard覺. Ben de onlar gibi yapmak istedim; birini selamlad覺覺mda yüreine 襤sa’y覺 koymaya ve yüreime de 襤sa’y覺 kabul etmeye çal覺覺yorum.

8/11 PAZAR 32° O.D. B Y覺l覺 [IV]
1Kr 17,10-16; Mez 145; 襤br 9,24-28; Mk 12,38-44
襤sa ba覺 kutusuna para atan halk覺 seyrediyordu Mk 12,41

Gel Kutsal Ruh, gel! Evlatl覺k Ruhu, övgü Ruhu, güven Ruhu, Baba’ya kendini emanet etme Ruhu, O’nun sevgisini gerçekletirmek için kendini sunma Ruhu! Gel!
Duam, sadakam, tüm yaam覺m 襤sa’n覺n gözüne ho gelecektir!

9/11 PAZARTES襤 Roma'daki Ana Kilisenin Takdis Edilii
Hez 47,1-2.8-9.12 veya 1Kor 3,9-11.16-17; Mez 45; Yh 2,13-22 [Ö]
Tanr覺’n覺n tap覺na覺 olduunuzu bilmez misiniz? 1Kor 3,16

Bu bayram, Ana Kilisemizle bir birlik iaretidir ve her kilisenin de Tanr覺’n覺n aram覺zdaki ve içimizdeki varl覺覺n覺n bir iareti olduunu hat覺rlatmaktad覺r, aynen Aziz Pavlus’un yazd覺覺 gibi.
Kutsal Ruh, bedenimi senin evin yapacak kadar alçakgönüllü oldun; daima Kilisenin canl覺 bir ta覺 olmam覺 sala.

10/11 SALI
Büyük Leo, Papa ve Kilise Doktoru, †461
Bilgelik 2,23-3,9; Mez 33; Lk 17,7-10 [IV]
Erdemli kiilerin ruhlar覺 Tanr覺’n覺n elindedir Bil 3,1

Bu büyük gerçek, haks覺zl覺klara ve maalesef günümüzde yaanan eziyet ve zulümlere kar覺, teselli, 覺覺k ve güç verir. Ayr覺ca bu gerçek, bana kötülük yapanlara kar覺 olan tepkilerimi de yönlendirir: Tanr覺m’覺n ve Babam’覺n ellerinde huzurlu kalmama yard覺m eder.

11/11 ÇARAMBA
Aziz Tours'lu Martinus, †397
Bilgelik 6,1-11; Mez 81; Lk 17,11-19 [IV]
Alçakgönüllüler merhametle affedilecektir Bil 6,6

Bilgelik Kitab覺’n覺n bu sözlerine 襤sa da yank覺 yaparak Baba’n覺n sonunculara ve küçüklere olan sevgisini hat覺rlat覺yor. 襤sa, birincilerin de bu ayn覺 iyilikten faydalanmalar覺 için hangi yolu izlemeleri gerektiini de söylüyor: kendi görevlerini, Baba’n覺n bir çar覺s覺 olarak, daha büyük bir hizmet ve sevgi ile yaamak!

12/11 PEREMBE
Aziz Nilus, †430 - Ankara
Bilgelik 7,22-8,1; Mez 118; Lk 17,20-25 [IV]
Tanr覺’n覺n hükümranl覺覺 içinizdedir Lk 17,21

Athos Da覺’nda yaam覺 olan Aziz Silvanus unu yaz覺yordu: Yeryüzünde Baba’n覺n Olu 襤sa ile birlik içerisinde yaayan, O’na itaat ederek güvenen, ölüm an覺nda büyük sürprizlerle kar覺lamayacakt覺r: içinde tohum olarak balam覺 olan harikulade yaam bütün olup devam edecektir.

13/11 CUMA
Bilgelik 13,1-9; Mez 18; Lk 17,26-37 [IV]
Can覺n覺 esirgemek isteyen onu yitirecek Lk 17,33

Bugün programlar覺m覺 aksatmamak için yan覺mdaki ile kavga ediyorsam ve ona ac覺 çektiriyorsam yaam覺m覺 yitiriyorum. Hakl覺 olduumu vurgulamak için gücendiimi gösteriyorsam ve o kiiyle ile ilikilerimi bozuyorsam, yaam覺m覺 yitiriyorum. Huzurumu bozmamak için ihtiyaç durumunda olan birini dinlemediimde yine yaam覺m覺 yitiriyorum.
襤sa, ben kendimi kurtarmak istemiyorum, Seninle, senin için ve sende yaamak istiyorum!

14/11 CUMARTES襤
Azize Clementina, Theodota ve Philomena, ehitler, †III yy - Marmara Erelisi
Bilgelik 18,14-16;19,6-9; Mez 104; Lk 18,1-8 [IV]
K覺z覺l Deniz engellenmeyen bir yol durumuna gelmiti Bil 19,7

Halk覺n yaad覺覺 bu harika bölüm bize birçok ey anlatabilir... Örnein, bulunduumuz durumun en önemli ey olmad覺覺n覺 gösterir: Kolay veya zor, karanl覺k veya ayd覺nl覺k, nas覺l olursa olsun eer, "Rüzgâr覺n kanatlar覺 üzerinde gezen ve karanl覺覺 sabah覺n ayd覺nl覺覺na çeviren” Rab 襤sa’y覺 yan覺m覺zda tutarsak, gerçek bir yaam an覺 olacakt覺r.

15/11 PAZAR 33° O.D. B Y覺l覺 [I]
Dan 12,1-3; Mez 15; 襤br 10,11-14.18; Mk 13,24-32
Gök ve yer ortadan kalkacak, ama... Mk 13,31

“...ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacakt覺r”. 襤stikrars覺zl覺k, güvensizlik, geçicilik tecrübe ettiimiz bu dünyada 襤sa’n覺n sözlerine önem hatta güven vermek için ite güzel bir sebep!
Kar覺l覺覺nda bar覺, cesaret, huzur, ümit kazanaca覺z...

16/11 PAZARTES襤
1Makabeler 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Mez 118; Lk 18,35-43 [I]
Senin için ne yapmam覺 istiyorsun? Lk 18,41

襤sa, bana sorduun bu soru ne güzel!
Kutsal Ruh, sen ki Baba’n覺n yüreini tan覺yor ve benim zavall覺 yüreimi biliyorsun, hatta her eye ramen içinde ya覺yorsun, benim için sen cevap ver, çünkü arzular覺mda hep biraz kibir ve egoizm var, seninkilerde ise yok. Ben ise 襤sa’ya, bana verdii sevgi için, teekkür edebiliyorum ve öyle diyorum: Bana merhamet et!

17/11 SALI
ifac覺 Aziz Gregorius episkopos, †270 - Niksar
2Makabeler 6,18-31; Mez 3; Lk 19,1-10 [I]
Günahkâr birine konuk oldu Lk 19,7

Zakkay’覺n evine girip yaam覺n覺 deitirdiin gibi, benim evime de girdiin ve yaam覺m覺 deitirdiin için, teekkürler 襤sa! Paraya, baar覺ya, modaya, zevke ve birçok bo eye bal覺l覺ktan beni kurtard覺覺n için, teekkürler.
襤sa seni tekrar davet ediyorum: Gel, eserini tamamla; Göksel Baba’ya ve kardelere kar覺 sevgimi artt覺r!

18/11 ÇARAMBA
Aziz Romanus, †303 - Antakya
2Makabeler 7,1.20-31; Mez 16; Lk 19,11-28 [I]
Rab’be olan umudundan dolay覺 buna yüreklilikle dayand覺 2Mak 7,20

Bu Kutsal Kitab覺n çok güzel bir sayfas覺! Okumaya deer; bunu bu akam, i dönüü hep birlikte ailece okuyabiliriz... Bu aziz anneyi örnek alarak, 襤sa’n覺n yüreimize koyduu ümit uruna sab覺rl覺 olmay覺 öreneceiz.

19/11 PEREMBE
Aziz Maximus, ehit, † III yy – Kayseri
1Makabeler 2,15-29; Mez 49; Lk 19,41-44 [I]
Kral覺n buyruklar覺na uymayaca覺z, doru yoldan sapmayaca覺z 1Mak 2,22

Yeni ve eski sözler; Eski Ahdin ehitlerinin sözleri, ilk Kilisenin ehitlerinin sözleri, son yüzy覺l覺n ve son günlerdeki ehitlerin sözleri… Tüm bu sözler ve örnekler, beyan ettiimiz imana sad覺k olmam覺z ve çevremizdeki kötü al覺kanl覺klar覺n etkisinden uzak kalmam覺z için destek olsun.

20/11 CUMA
Aziz Gregorius, keis, †842 – 襤stanbul
1Makabeler 4,36-37.52-59; ezgi: 1Tarih 29,10-12; Lk 19,45-48 [I]
Halk O'nu can kula覺yla dinliyordu Lk 19,48

Bunun gerçekten böyle olduunu hayal edebiliriz. Rab hakk覺nda konuan birini duyduumuzda biz de bazen bir yaam doluluu ve yeni bir sevgi gerçei tecrübe ediyoruz. Daha önce bilmediimiz ama imdi içimizi 覺s覺tmaya, ayd覺nlatmaya balayan bir sevgi yenilii hissediyoruz.

21/11 CUMARTES襤
Meryem Ana'n覺n Mabette Tanr覺’ya Sunulmas覺
1Makabeler 6,1-13; Mez 9; Lk 20,27-40 [I]
Tanr覺 ölülerin deil, yaayanlar覺n Tanr覺’s覺d覺r Lk 20,38

Baba insan覺 yaratt覺 ve ona ölümsüz bir ruh verdi; 襤sa kendini sunarak tüm insanlar için ölümü yendi; armaan olarak ald覺覺m覺z Kutsal Ruh da Tanr覺’n覺n Ruh’udur, kendi yaam覺d覺r. O halde ölmek, bolua dümek deildir, ebedi mutluluumuz olmak isteyen Tanr覺’n覺n yaam覺na tam olarak kat覺lmak için gereken ad覺md覺r; O’nun kucaklamas覺na giritir.

22/11 PAZAR 34° O.D. B Y覺l覺 EVREN襤N KRALI MES襤H 襤SA BAYRAMI
Dan 7,13-14; Mez 92; Vahiy 1,5-8; Yh 18,33-37 [Ö]
Gerçekten yana olan herkes sesimi iitir Yh 18,37

Kim Baba’n覺n yüreinden douyorsa O’nun evlad覺 olur, 襤sa’n覺n sesini tan覺r, sever, O’na itaat eder, O’na kar覺 uysald覺r. Böylece 襤yi Çoban’覺n bilgeliini, merhametini, gücünü, tatl覺l覺覺n覺 tecrübe eder; onun yaam覺n覺n kral覺 襤sa’d覺r!
襤sa sana tap覺yorum, ükrediyorum; yüreimde taht kur!

23/11 PAZARTES襤
Aziz Anfilokius, epikopos, †400 - Konya
Dan 1,1-6.8-20; ezgi: Dan 3,52-56; Lk 21,1-4 [II]
Bu yoksul kad覺n herkesten daha çok verdi Lk 21,3

襤sa bugün hastay覺m ve bu sebepten sana somut bir hizmette bulanamayaca覺m... Ama durumumun zorluklar覺n覺, yaln覺zl覺覺m覺 ve sessizliimi sana sunaca覺m, her kardeimin sevgi eylemi için sana minnettarl覺覺m覺 sunaca覺m, senin yüreini enlendirmek benim için her eydir!

24/11 SALI
Aziz Andreas Dung-Lac ve arkadalar覺, †XVI-XVIII yy.
Dan 2,31-45; ezgi: Dsn 3,57-61; Lk 21,5-11 [II]
Göklerin Tanr覺s覺 hiç y覺k覺lmayacak bir krall覺k kuracak Dan 2,44

襤ki gün önce Mesih 襤sa’n覺n Krall覺覺n覺 kutlad覺k. 襤sa’y覺 evrenin kral覺 ilan ettik: Her eyden önce O, yüreimizin, yaam覺m覺z覺n, tarihin ve tüm yarat覺l覺覺n kral覺d覺r. O’nun Krall覺覺 hiç y覺k覺lmayacakt覺r! Ancak O, kendini bize zoraki kabul ettirmek istemiyor, O’nu reddedebiliriz de. Gel Kutsal Ruh: 襤sa’n覺n içimdeki Krall覺覺 hiç y覺k覺lmas覺n, O daima benim Rabbim olsun!

25/11 ÇARAMBA
Aziz Mercurius, †250 - Kayseri
Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28; ezgi: Dan 3,62-67; Lk 21,12-19 [II]
Herkes sizden nefret edecek Lk 21,17

Takvime bakt覺覺m覺zda her gün bir din ehidini hat覺rlar覺z: bugün 襤skenderiyeli azize Katerina’y覺 ve Kayserili aziz Mercurius’u an覺yoruz. Her gün 襤sa’ya a覺k, Baba’n覺n sevgisinin tan覺kl覺覺n覺 yapan iman kardeleri bize elik eder. Onlar, sadakatleri ile bize örnek olurlar, özellikle de iman覺m覺z覺 yaamam覺z覺 ve 襤sa’n覺n tan覺klar覺 olmam覺z覺 engelleyen gündelik sorunlarda bize destek olurlar. Evet, iman覺m覺z yüzünden bazen bize kin duyanlar var, ama hiç bir zaman yaln覺z deiliz!

26/11 PEREMBE
Aziz Alipus, † VII yy - Bolu
Dan 6,11-28; ezgi: Dan 3,68-74; Lk 21,20-28 [II]
Daniel'i aslanlardan kurtaran O'dur Dan 6,27

Bu akam randevulaabiliriz; anne, baba, nine, dede ve çocuklar birlikte Kutsal Kitab覺’n覺n bu metni okuyaca覺z: Sayesinde öreneceiz, kuvvetleneceiz ve bugün de harikalar yaratan ve bizimle birlikte olan Tanr覺’ya, yani 襤sa’ya güvenmemize yard覺m edecektir. Sonra birbirimize yaad覺覺m覺z baz覺 tecrübeleri anlataca覺z; bu akam evimizde televizyon seyretmek için zaman olmayacak!

27/11 CUMA
Dan 7,2-14; ezgi: Dan 3,75-81; Lk 21,29-33 [II]
Sözlerim asla ortadan kalkmayacakt覺r Lk 21,33

襤sa, seninle ve Kilisenle katettiimiz kilise liturjik takviminin sonuna geldik. Sevginle bize güven veriyorsun: Kabul etmeye ve yaamaya çal覺t覺覺m覺z her sözün, sonsuz yaam vaadidir. Belki tembel, dalg覺n, souk davrand覺k... Bugün sevinçle gerçekten sevmeye balayal覺m!

28/11 CUMARTES襤
Aziz Hirenarcus ve arkadalar覺, ehitler, †305 - Sivas
Dan 7,15-27; ezgi: Dan 3,82-87; Lk 21,34-36 [II]
Kendinize dikkat edin! Lk 21,34

Evet, 襤sa, dikkatli olaca覺m. Senin, hep yüreimde olduunu hat覺rlayaca覺m, beni sevdiini ve kendini benim için sunduunu anaca覺m! Düüncelerim, sözlerim ve eylemlerimle seni üzmemeye çal覺aca覺m. Sen benim tek hazinemsin, daima yan覺mda kal!

29/11 PAZAR 1° N.H.D. C Y覺l覺 [I]
Yer 33,14-16; Mez 24; 1Sel 3,12 - 4,2; Lk 21,25-28.34-36
Her an uyan覺k durun, dua edin Lk 21,36

Senin ve benim büyük bir lütfumuz var: 襤sa’ya aidiz ve art覺k ne ölümden, ne günahtan, ne de bu dünyay覺 ezen fiziksel veya ahlaki felaketlerden korkuyoruz. 襤sa’ya yak覺n覺z ve Onu daima bekliyoruz. Böylece, fark覺nda olmadan bile, küçük bir bar覺 ve ümit 覺覺覺 oluyoruz!

30/11 PAZARTES襤 Aziz Andreas, Havari
Rom 10,9-18; Mez 18; Mt 4,18-22 [Ö]
Rabbe yakaran herkes kurtulacakt覺r Rom 10,13

Gün zor geçti ve akam kardeime cömert davranmad覺... Üzgündüm! Birden küçük bir 覺覺k, bir ses: “O kardei ara ve birlikte senin sevgisizliini 襤sa’ya teslim et...”. Böylece yüreime huzur geldi ve sevmediim kardeinkinde anlay覺 dodu. Aziz Andreas, senin sayende de 襤sa’y覺, iyiliini ve gücünü tan覺d覺m, teekkür ediyorum. O’na güvenebilirim.

 

In primo piano