ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani PL

01/01/2012
01 stycze 2012

1/1 Ndz. Świętej Bożej Rodzicielki [U]

Lb 6,22-27; Ps 67; Gal 4,4-7; Łk 2,16-21

Zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty Gal 4,4

Na początku tego nowego roku jesteśmy jak podróżni w obcym kraju, na nieznanych drogach rozstajnych. Oglądamy się za przewodnikiem, a tych znajdujemy bardzo wielu. Każdy z nich narzuca się, przechwala się z posiadanego doświadczenia, obiecuje zaprowadzić najprędzej do pożądanego celu. Kto jest tym, komu możemy bez zastrzeżeń zaufać? Jest Nim Jezus Chrystus!

 

2/1 Pn. B.N.

(ws.: św. Bazylego, † 379, św. Grzegorza., † 390, biskupów i doktorów Kościoła)

1J 2,22-28; Ps 98; J 1,19-28

Prostujcie drogę Pańską J 1,24

Obcowanie z Bogiem winno się odznaczać ufnością i zażyłością. Głęboka modlitwa jest właśnie poufnym obcowaniem z Bogiem. Tego nauczyć nas może tylko Duch Święty.

3/1 Wt. B.N.

(ws.d.: Najświętszego Imienia Jezus)

1J 2,29 - 3,6; Ps 98; J 1,29-34

Ktokolwiek trwa w Nim, nie grzeszy 1 J 3,6

Jeżeli przestaniesz mówić do Boga, modlić się, nie spotkasz Jezusa i nie usłyszysz Go mówiącego do ciebie.

4/1 Śr. B.N.

1J 3,7-10; Ps 98; J 1,35-42

Czego szukacie? J 1,38

Nie można ograniczać obcowania z Bogiem tylko do czasu przeznaczonego na modlitwę. Należy starać się rozciągnąć je na cały dzień. Kto bowiem miłuje, ten dąży do stałego miłosnego obcowania z osobą umiłowaną.

5/1 Czw. B.N.

1J 3, 11-21; Sal 100; J 1,43-51

Kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci 1 J 3,14

Bóg nigdy nie krępuje wolnej woli człowieka i jeżeli chce mu łask swoich udzielić, wymaga, by człowiek sam łask tych zapragnął, by się o nie modlił i w ten sposób choć w małym stopniu na nie zasłużył.

6/1 Pt. Objawienie Pańskie [U]

Iz 60,1-6; Ps 72; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

Przybyliśmy oddać mu pokłon Mt 2,2

Nad żłóbkiem betlejemskim śpiewali Aniołowie: „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli!” Ten zapowiedziany pokój urzeczywistnił Chrystus po Zmartwychwstaniu swoim, gdy powiedział do Apostołów: „Pokój wam!” Przyniósł on pokój z Bogiem, z sumieniem naszym i z bliźnimi, których mamy kochać i świadczyć im uczynki miłosierne jako konieczny warunek pokoju.

7/1 Sob. B.N. [P]

(ws. d.: św. Rajmunda z Peñafort, prezbitera., † 1275)

1J 3,22 � 4,6; Ps 2; Mt 4,12-17.23-25

Nie każdemu duchowi dowierzajcie 1J 4,1

Nie szukaj Pana w Niebie, gdyż jest tu, przy tobie, szukaj Go tu i tu znajdziesz.

8/1 Ndz. Chrzest Pański [U]

Iz 55,1-11; Iz 12,2.4b-6; 1J 5,1-9; Mk 1,7-11

Tyś jest mój Syn umiłowany Mk 1,11

Chrzest święty był dla mnie pocałunkiem, przez który Bóg przyjął mnie za przybrane dziecko swoje.

9/1 Pn. I O.Z. [I]

1Sm 1,1-8; Ps 115; Mk 1,14-20

Pójdźcie za Mną Mk 1,17

Wobec zamiarów Boga winniśmy zająć postawę oddania się Jemu, złożenia w Jego ręce naszej osobowości, naszych osobistych poglądów, by z całą pokorą przyjąć wyroki Boże jak je przyjął Pan Jezus w Ogrójcu.

10/1 Wt. I O.Z. [I]

1Sm 1,9-20; 1Sm 2,1.4-8; Mk 1,21-28

Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Mk 1,24

Jaka modlitwa, takie życie. Jeżeli się źle modlisz, nędzne będzie twoje życie.

11/1 Śr. I O.Z. [I]

1Sm 3,1-10.19-20; Ps 39; Mk 1,29-39

Mów, bo sługa Twój słucha 1Sm 3,10

Módlmy się wytrwale, bo modlitwa daje hart duszy i pobudza ją do wytrwania w najtrudniejszych okolicznościach. Módlmy się z ufnością, bo modlitwa podnosi duszę do nieba i łączy z Bogiem. Módlmy się wreszcie, a nie ustawajmy, bo to jest klucz do Miłosierdzia Bożego.

12/1 Czw. I O.Z. [I]

1Sm 4,1-11; Ps 43; Mk 1,40-45

Zdjęty litością… Mk 1,41

Więcej można zdobyć mądrości w godzinę rozmowy z Bogiem niż w długich i żmudnych osobistych dociekaniach.

13/1 Pt. I O.Z. [I]

(ws.d.: św. Hilarego, bp. i dokt., † 367)

1Sm 8,4-7.10-22; Ps 88; Mk 2,1-12

Jezus, widząc ich wiarę… Mk 2,5

Módlmy się chętnie i często, bo modlitwa daje światło i mądrość nadziemską.

14/1 Sob. I O.Z.

1Sm 9,1-4.10.17-19; 10,1; Ps 20; Mk 2,13-17

Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników Mk 2,17

Są dusze, co i na modlitwie są więcej sobą zajęte, wciąż żebrzą, a trzeba trochę zająć się sprawami Pana, co więcej Mu się podoba, jak się podobała wdzięczność jednego z dziesięciu uzdrowionych trędowatych.

15/1 Ndz. II O.Z. Rok B [II]

1Sm 3,3-10.19; Ps 39; 1Kor 6,13-15.17-20; J 1,35-42

Oto Baranek Boży! J 1,36

Kto pamięta zawsze, że Bóg jest wszędzie obecny, zawiera przymierze z Miłosiernym Stworzycielem, który ze swej strony pamięta o człowieku, obdarzając koniecznymi łaskami.

16/1 Pn. II O.Z. [II]

1Sm 15,16-23; Ps 49; Mk 2,18-22

Lepsze jest posłuszeństwo od ofiary 1Sam 15,22

Modlitwa jest konieczna do otrzymania pomocy Bożej, jak ziarno jest konieczne do żniwa… Modlitwa pokorna i ufna o to, co konieczne do zbawienia, nigdy nie jest stracona. Jest wysłuchana prze to, że uprasza nam łaskę dalszego trwania w modlitwie.

17/1 Wt. II O.Z. [II]

(ws.: św. Antoniego, opata, † 356)

1Sm 16,1-13; Ps 88; Mk 2,23-28

Człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce 1Sm 16,7

Modlitwa nie jest siłą ludzką, bo źródło jej skuteczności jest w Bogu i nieskończonych zasługach Zbawiciela. Pochodzi ona z wiekuistego wyroku miłości, a wznosi się do Miłosierdzia Bożego.

18/1 Śr. II O.Z. [II]

POCZĄTEK TYGODNIA MODLITW

O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

1Sm 17,32-33.37.40-51; Ps 143; Mk 3,1-6

Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Mk 3, 4

Bez modlitwy bylibyśmy podobni do ziemi bez światła i deszczu, a bez daru Ducha Świętego nasza modlitwa byłaby wołaniem bez echa, bez żadnego skutku. Przeto dziękujmy za ten dar i prośmy o niego przed każdą modlitwą.

19/1 Czw. II O.Z. [II]

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

(ws.d.: św. Józefa Sebastiana Pelczara, bp, † 1924)

1Sm 18,6-9;19,1-7; Ps 55; Mk 3,7-12

Duchy nieczyste… wołały: „Ty jesteś Syn Boży” Mk 3,11

Miłość daje nam skrzydła, rozpala wolę, zdobywa wzajemność. Dlatego pozwólmy upoić się tkliwości Boga, dajmy się porwać Jego miłości.

20/1 Pt. II T.O. [II]

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

(ws.: św. Fabiana, papieża i męcz., † III w.; św. Sebastiana, męcz., † 304)

1Sm 24,3-21; Ps 56; Mk 3,13-19

Przywołał do siebie tych, których sam chciał Mk 3,13

Winniśmy służyć Bogu, bo jesteśmy stworzeniem i własnością Jego.

21/1 Sob. II O.Z. [II]

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

(ws.: św. Agnieszki, dziew. i męcz., † 304)

2Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Ps 79; Mk 3,20-21

Mówiono bowiem: “Odszedł od zmysłów” Mk 3,21

Bóg pragnie udzielać nam z darów

Bardzo hojnie, ale uzależnił swe łaski od naszej woli, której nie chce krępować i od naszej modlitwy, która jest kluczem do Jego miłosierdzia. Można je przyrównać do fontanny, tryskającej dla wszystkich zdrojami żywota, ale aby z tej fontanny korzystać trzeba do niej przybliżyć wiadro kornej i ufnej modlitwy.

22/1 Ndz. III O.Z. Rok B [III]

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Hi 3,1-5.10; Ps 24; 1Kor 7,29-31; Mk 1,14-20

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię Mk 1,15

Prawdziwa i głęboka miłość Boga nie zamyka duszy w samej sobie, lecz skłania ją zawsze w ten czy inny sposób do objęcia sercem wszystkich tych, którzy do Boga należą, bo są Jego stworzeniami, Jego dziećmi i przedmiotem Jego miłości.

23/1 Pn. III O.Z. [III]

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

(ws.d.: bł. Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy, męczenników z Pratulina, † 1874)

2Sm 5,1-7.10; Ps 88; Mk 3,22-30

Pan, Bóg zastępów, był z nim 2Sm 5,10

W zimnym i obojętnym świecie potrafią ostać się tylko serca gorące, które wśród burz i posuchy czerpią moc ufności w miłosierdzie Boże.

24/1 Wt. III O.Z. [III]

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

(ws.: św. Franciszka Salezego, bp. i dokt., † 1622)

2Sm 6,12-15;17-19; Ps 23; Mk 3,31-35

A tłum ludzi siedział wokół niego Mk 3,32

Kogóż nie zdziwi ta obfitość wyrażeń Pisma Świętego o Miłosierdziu Bożym! Kto nie zapyta, dlaczego Autor natchniony to czyni? Widzimy w tym chęć Boga udzielania ludziom swego Miłosierdzia i obudzenia w nich ufności. Bóg chce pouczyć nas o swoim życiu wewnętrznym, o swoim stosunku do stworzeń, a w szczególności do ludzi.

25/1 Śr. NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA APOSTOŁA [Ś]

KONIEC TYGODNIA MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Dz 22,3-16 (lub Dz 9,1-22); Ps 116; Mk 16,15-18

Kto nie uwierzy, będzie potępiony Mk 16,16

Poznanie Boga jest życiem wiecznym, czyli nadprzyrodzonym, jest koniecznym warunkiem miłości Boga, koniecznym warunkiem Jego chwały, a przez to samo i naszej szczęśliwości. Nie można bowiem kochać tego, kogo się nie zna.

26/1 Czw. III O.Z. [III]

(ws.: św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów, I w.)

2Sm 7,18-19.24-29; Ps 131; Mk 4,21-25

Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha Mk 4,23

Jakże cenić mam naukę Zbawiciela zawartą w Ewangelii! Jakże pilnie ją czytać i rozważać, uświadamiając sobie nieskończone Miłosierdzie Boże w jej podaniu ludziom.

27/1 Pt. III O.Z. [III]

(ws.: bł. Jerzego Matulewicza, bp., †1927)

2Sm 11,1-4.5-10.13-17; Ps 50; Mk 4,26-34

Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion Mk 4,31

Błogosławiony, kto się wznosi na skrzydłach modlitwy, bo dosięgnie on łona Ojca swego. Dusza jego wyzwoli się z więzów tej ziemi i odzyska swobodę synów Bożych.

28/1 Sob. III O.Z. [III]

(ws.: św. Tomasza z Akwinu, prezb. i dokt., † 1274)

2Sm 12,1-7.10-17; Ps 50; Mk 4,35-41

Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne? Mk 4,41

Po czym poznać, że dusza umarła? – gdy się nie modli. Po czym poznać, że wraca do życia łaski? – kiedy zaczyna się modlić.

29/1 Ndz. IV O.Z. Rok B [IV]

Pwt 18,15-20; Ps 94; 1Kor 7,32-35; Mk 1,21-28

W szabat wszedł do synagogi i nauczał Mk 1,21

Duch Święty uczy nas dobrego sposobu modlitwy, napełniając nas pobożnością, gorliwością, ufnością i wytrwałością. Wystarczy przypomnieć sobie krótko dar Ducha Świętego, aby zrozumieć, w jak ścisłym związku pozostają one z modlitwą.

30/1 Pn. IV O.Z. [IV]

2Sm 15,13-14.30; 16,5-13; Ps 3; Mk 5,1-20

Zaczął rozgłaszać wszystko, co Jezus uczynił, a wszyscy się dziwili Mk 5,20

Duch Święty sprawia, że dobrze się modlimy. On przenika głębię serc naszych, wie najlepiej, czego nam potrzeba do zbawienia. On podsuwa nam to, o co mamy się modlić i co prowadzi nas do doskonałości.

31/1 Wt. IV O.Z. [IV]

(ws.: św. Jana Bosko, prezbitera, † 1888)

2Sm 18,9-10.14.24-25.30-19,4; Ps 85; Mk 5,21-43

Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: “Dziewczynko, mówię ci, wstań”. Mk 5,39

Modlitwa jest konieczna dla wszystkich: grzeszników i sprawiedliwych. Bez modlitwy grzesznicy nie zerwą kajdan swych zastarzałych nałogów i nie otrzymają Miłosierdzia Bożego.

In primo piano

    Archivio