ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani AL

06 QERSHOR 2012
06 QERSHOR 2012

QERSHOR

2012

1

E PREMTE

Sh. Justi ni

Në gjithçka

t’i jepet

lavdi Hyjit

1/6 E PREMTE VIII K.GJ.V. [IV]

Sh. Justini, martir † rreth165

1Pjt 4,7-13; Ps 95; Mk 11,11-26

Në gjithçka t’i jepet lavdi Hyjit

1Pjt 4,11

Shën Pjetri na nxit edhe ne të

krishterët për t’i jetuar me zell

e dashuri angazhimet e ndryshme

që përmban dita, të bashkuar

me Jezusin: lëvdojmë kështu, me

ndihmën e tij, Hyjin, Atin tonë, në

fjalë e në vepra.

QERSHOR

2012

2

E SHTUNE

Sh. Marçelini

Sh. Pjetri

Lutuni

në Shpirtin

e Shenjtë

2/6 E SHTUNË VIII K.GJ.V. [IV]

Sh. Marçelini e Sh. Pjetri, martirë † 304

Jud 17.20-25; Ps 62; Mk 11,27-33

Lutuni në Shpirtin e Shenjtë Jud 20

Është apostulli shën Juda që na nxit

kështu. Të lutesh në Shpirtin

e Shenjtë, çfarë do të thotë?

Mund të lutemi me një shpirt

të interesuar vetëm për nevojat

materiale, gjithësesi të preokupuar

ose deri në pabesim.

Lutemi në Shpirtin e Shenjtë kur

e lëvdojmë Atin dhe ofrohemi për të

jetuar ashtu siç do ai, kur duam çka

do ai dhe i ofrojmë atij kryqet tona,

kur presim mbretërinë e tij duke

kërkuar falje për veten tonë dhe për

të tjerët.

QERSHOR

2012

3 TRINIA E SHENJTË

Shkoni e bëni

nxënës të mi

të gjithë popujt

E DJELË 2012 2012

3/6 E DJELË TRINIA E SHENJTE

Viti B [P]

Lp 4,32-34.39-40; Ps 32; Rom 8,14-17;

Mt 28,16-20

Shkoni e bëni nxënës të mi të gjithë

popujt Mt 28,19

Pikërisht kjo është më për zemër

për Jezusin e Ringjallur: që të gjithë

popujt, të çfarëdo lloj religjioni,

të mund ta njohin dhe të marrin

pjesë në jetën e tij hyjnore.

Të qenit nxënës të Jezusit do të thotë

të jesh në bashkim me të, me Atin

që e ka dërguar dhe me Shpirtin

e Shenjtë, që bën familjen

e dashurisë.

Gëzimi do ta flakëronte botën

mbarë, nëse të gjithë popujt do të

merrnin pjesë!

QERSHOR

2012

4

E HËNË

Sh. Françesku

Karaçolo

Hiri e paqja

qoftë në ju

me bollëk

4/6 E HËNË IX K.GJ.V. [I]

Sh. Françesku Karaçolo

2Pjt 1,1-7; Ps 90; Mk 12,1-12

Hiri e paqja qoftë në ju me bollëk

2 Pjt 1,2

Me këtë bekim Shën Pali përfundon

shumë prej letrave të tija. E edhe

Shën Pjetri e përdor këtë shprehje,

duke dëshmuar kështu se ishte

e zakonshme në Kishë.

Është hiri dhe dashuria falas e Hyjit

që, i mirëpritur dhe i praktikuar,

prodhon dhe shpërndan paqe

përreth nesh.

Kjo ditë e jotja qoftë e mbështjellë

nga hiri dhe ti do të jesh veprues

i paqes!

QERSHOR

2012

5

I la me gojë hapët

Sh. Bonifaci

E MARTË

5/6 E MARTË IX K.GJ.V. [I]

Sh. Bonifaci ipeshkëv e martir † 754

2Pjt 3,12-15.17-18; Ps 89; Mk 12,13-17

I la me gojë hapët Mk 12,17

Urtësia dhe dashuria jote, Jezus,

edhe për këdo që të afrohet me

të keq, na lehtëson dhe na nxit të

mësojmë nga ti për të jetuar.

Sa i mirë je, o Zot!

QERSHOR

2012

6

Hyji nuk është

Hyji i të vdekurve,

por i të gjallëve

Sh. Paola

Sh. Norberti

Sh. Filipi

E MËRKURË

6/6 E MËRKURË IX K.GJ.V. [I]

Sh. Paola, Sh. Norberti, Sh. Filipi

2 Tim 1,1-3.6-12; Ps 122; Mk 12,18-27

Hyji nuk është Hyji i të vdekurve, por

i të gjallëve Mk 12,27

Disa thonë se nuk ekziston

ringjallja. Të tjerë mendojnë për

një rimishërim për t’ u pastruar

nga vetvetja dhe në këtë mënyrë

përpiqen të mohojnë realitetin

e vdekjes.

Ne, me Jezusin, besojmë se Hyji

na ka dhënë një jetë që vazhdon

të jetë e pranishme në zemrën

e tij: vdekja e trupit nuk mund të

na shkatërrojë. Ai vetë gëzon që

të quhet ende Hyji i Abrahamit,

ndonëse Abrahami është i vdekur.

Për të, gjithësesi ai është gjithmonë

i pranishëm.

QERSHOR

2012

7

Jezusi i përgjigji:

“I pari është:

dëgjo, Izrael!”

Sh. Roberti

E ENJTE

7/6 E ENJTE IX K.GJ.V. [I]

Sh. Roberti

2Tim 2,8-15; Ps 24; Mk 12,28-34

Jezusi i përgjigji: “I pari është:

dëgjo, Izrael!” Mk 12,28

Ti, Jezus, ke jetuar në tokë, në

dëgjesën e vazhdueshme dhe plot

me dashuri, si ndaj Atit tënd

e si ndaj njerëzve.

Dua ta mësoj nga ti këtë qëndrim,

për të dashur në ty e me ty, qoftë

Atin qoftë çdo njeri.

QERSHOR

2012

8

Masat e popullit

e dëgjonin

me kënaqësi

Sh. Armandi

E PREMTE

8/6 E PREMTE IX K.GJ.V. [I]

Sh. Armandi

2Tim 3,10-16; Ps 118; Mk 12,35-37

Masat e popullit e dëgjonin me

kënaqësi Mk 12,37

Jezus, kujdesesh për ata që janë pak

të stërvitur në Shkrimet e Shenjta,

për t’i ndritur dhe korrigjuar

interpretimet e gabuara që japin

mësuesit e Ligjit. Faleminderit Jezus!

Jemi të kënaqur me ty dhe me

Kishën tënde, e cila na mbron nga

interpretimet e pjesshme apo të

gabuara të Fjalës së Hyjit.

QERSHOR

2012

9

Vrapimin e kreva

dhe fenë e ruajta

Sh. Efremi

E SHTUNE

9/6 E SHTUNË IX K.GJ.V. [I]

Sh. Efremi xhakon e mësues † 373

2Tim 4,1-8; Ps 70; Mk 12,38-44

Vrapimin e kreva dhe fenë e ruajta

2 Tim 4,7

Pasi e kishte takuar Jezusin,

Sh. Pali e ndoqi nga pas me

besnikëri, duke e imituar jetën e tij

me dashuri të madhe e të thellë.

Në fund të ekzistencës së tij, të

krahasuar me një garë, ai është në

paqe, falë besimit që gjithmonë e ka

udhëhequr dhe mbështetur.

QERSHOR

2012

10 I SHENJT.MI KORP

E GJAK I KRISHTIT

Ky është gjaku im

që derdhet

për të gjithë

E DJELË 2012 2012

10/6 E DJELË I SHENJT.MI KORP

E GJAK I KRISHTIT Viti B [P]

Dal 24,3-8; Ps 115; Heb 9,11-15;

Mk 14,12-16.22-26

Ky është gjaku im që derdhet për të

gjithë Mk 14,24

Jemi mësuar ta dëgjojmë këtë

pohim, aq sa nuk mendojmë për

vlerën e tij. Çfarë do të thotë kjo për

Jezusin që e shprehte? E pastaj për

nxënësit që e dëgjonin

për të parën herë?

Jezusi ishte i ndërgjegjshëm për

të dhënë jetën e vet dhe donte ta

ofronte atë, si një akt dashurie

e cila shpëton shumë njerëz,

të gjithë ata që bashkohen me të

vetët për ta dashur. Për apostujt ishte

një surprizë e padëgjuar.

Ndërsa për mua, është dëshira

për të qenë i shndërruar në një

dhuratë dashurie.

QERSHOR

2012

11

Jezusi, kur pa

turmën,

u ngjit në mal

SH. BARNABA

E HËNË

11/6 E HËNË X K.GJ.V. [II]

SH. BARNABA apostull

1Mbr 17,1-6; Ps 120; Mt 5,1-12

Jezusi, kur pa turmën, u ngjit në mal

Mt 5,1

Të admiroj, Jezus, ndërsa qëndron

vetëm me nxënësit e tu, për t’i

formuar, që të bëhen, ashtu si ti,

dritë për të gjithë njerëzit në të

jetuarin sipas zemrës sate.

Dëshiroj për të qëndruar me ty për

të mësuar jetën e vërtetë dhe për të

marrë Shpirtin e Shenjtë.

QERSHOR

2012 E MARTË

12

Ashtu të shndrisë

edhe drita juaj

para njerëzve

Shën Gjoni

nga Shën Fakondo

12/6 E MARTË X K.GJ.V. [II]

Sh. Gjoni nga Sh. Fakondo

1Mbr 17,7-16; Ps 4; Mt 5,13-16

Ashtu të shndrisë edhe drita juaj

para njerëzve Mt 5,16

Ne, që kemi dhuratën për të besuar

në Jezusin, e mirëpresim sot këtë

këshillë për të jetuar fjalën e tij:

kështu jeta jonë do të jetë dritë,

paqe e mbështetje për të gjithë.

QERSHOR

2012

13

E MËRKURË

Sh. Antoni

i Padovës

Unë jam

shërbëtori yt

13/6 E MËRKURË X K.GJ.V. [II]

Sh. Antoni i Padovës meshtar e mësues

† 1231

1Mbr 18,20-39; Ps 15; Mt 5,17-19

Unë jam shërbëtori yt 1Mbr 18,36

Si ta njohësh besimin në Hyjin

e vërtetë? Sigurisht, nga veprat që

ky besim bën të përmbushen!

Kur, përmes besimit, mbetem në

dashurinë ndaj të gjithëve, dëshmoj

se besoj në Hyjin e vërtetë dhe

ndihmoj të gjithë të tjerët për t’u

kthyer në të.

Është bukur t’i shërbesh Hyjit

të vërtetë i cili është Atë, i cili

është dashuri.

QERSHOR

2012

14

E ENJTE

Sh. Elizeu

Lëre dhuratën

tënde

e shko e pajtohu

14/6 E ENJTE X K.GJ.V. [II]

Sh. Elizeu

1Mbr 18,41-46; Ps 64; Mt 5,20-26

Lëre dhuratën tënde e shko

e pajtohu Mt 5,26

Faleminderit, Jezus, që do të

demonstroj dashurinë për ty, duke

e dashur së pari vëllanë që ka diçka

kundër meje.

Ti dëshiron që ta ndihmoj për ta

shëndoshur plagën, prej së cilës

vuan për shkakun tim.

QERSHOR

2012

15

E PREMTE

ZEMRA E KRISHTIT

T'ju forcojë me anë

të shpirtit të vet

15/6 E PREMTE ZEMRA E KRISHTIT

Viti B [P]

Oz 11,1.3-4.8-9; psalmi: Is 12,2-6;

Ef 3,8-12.14-19; Gjn 19,31-37

T'ju forcojë me anë të shpirtit të vet

Ef 3,16

Në zemrën e Jezusit ka paqe,

mëshirë, besim e çdo dhuratë

shenjtërie.

Le të lutemi që ai të mund të na

komunikojë edhe ne e të dashurve

tanë këto dhurata të tija.

Të jemi edhe mirënjohës për ata

që luten për ne.

QERSHOR

2012

16

E SHTUNE

Zemra e papërlyer

e së Lum. Virgj. Mari

Çkado që është

më tepër

se kaq, vjen

prej Qoftëlargut

16/6 E SHTUNË X K.GJ.V. [II]

Zemra e papërlyer e së Lum. Virgj. Mari

1Mbr 19,19-21; Ps 15; Mt 5,33-37 ose Is

61,10-11; psalmi nga 1Sam 2; Lk 2,41-51

Çkado që është më tepër se kaq,

vjen prej Qoftëlargut Mt 5,37

Faleminderit, Jezus, që na porosit

një të folur të thjeshtë dhe esenciale,

pa e qarkuar fjalën; kështu ke folur

ti, o mësuesi i vetëm i yni.

Faleminderit që na çliron nga

mashtrimi i të Keqit, që përdor fjalë

të bukura dhe fraza të bukura për të

na trazuar e për të na larguar nga

e vërteta.

QERSHOR

2012

17 Sh. Izauri,

Sh. Inoçenti , Sh. Hermi,

Sh. Pelegrini, Sh. Bazili

Mbretëria e Hyjit

është si kokrra

e sinapit

E DJELË 2012 2012

17/6 E DJELË XI K.GJ.V. Viti B [III]

Sh. Izauri, Sh. Inoçenti, Sh. Hermi,

Sh. Pelegrini, Sh. Bazili

Ez 17,22-24; Sal 91; 2Kor 5,6-10;

Mk 4,26-34

Mbretëria e Hyjit është si kokrra e

sinapit Mk 4,31

Një farë e senapit humbet në

kopësht. Me ta mbjellë nuk e

gjen më. Vetëm pas ca kohe

shikon të mbijë bima, e cila rritet

dalëngadalë.

Kështu ndodh me mbretërinë e Hyjit:

ajo është e padukshme, por nxjerr

nisma të vogla dashurie, asistence,

solidariteti e bashkimi… dhe jep

konfort e shpresë për shumë njerëz.

Mirëprit Jezusin në zemrën tënde,

e do të jesh edhe ti një kokërr

e vogël fare e mbretërisë së Hyjit!

QERSHOR

2012

18

E HËNË

Sh. Marina

Jepja

edhe pelerinën

18/6 E HËNË XI K.GJ.V. [III]

Sh. Marina

1Mbr 21,1-16; Ps 5; Mt 5,38-42

Jepja edhe pelerinën Mt 5,40

Faleminderit, Jezus, që po më

ndihmon të shkëputem prej

çështjeve tokësore, për të qenë

i butë dhe i përkulshëm për

dashurinë; besoj në ty, dua

të bindem, pasi e di që ti

më do dhe më mbështet në atë

çfarë ma kërkon.

QERSHOR

2012

19 Sh. Romualdi abat

Jini të përkryer,

siç është edhe

Ati juaj qiellor

E MARTË

19/6 E MARTË XI K.GJ.V. [III]

Sh. Romualdi abat † 1027

1Mbr 21,17-29; Ps 50; Mt 5,43-48

Jini të përkryer, siç është edhe Ati

juaj qiellor Mt 5,48

Faleminderit, Jezus, që na ndihmon

për të shikuar ndaj Atit qiellor dhe

për ta imituar atë, ashtu siç ke bërë

ti; në ty do të gjejmë dritën e forcën

për të jetuar shenjtërisht.

QERSHOR

2012

20

E MËRKURË

Sh. Hektori

Kur të lutesh,

hyr në dhomën

tënde

20/6 E MËRKURË XI K.GJ.V. [III]

Sh. Hektori

2 Mbr 2,1.6-14; Ps 30; Mt 6,1-6.16-18

Kur të lutesh, hyr në dhomën tënde

Mt 6,6

Faleminderit, Jezus, që po më

mëson të lutem ashtu si je lutur ti:

në fshehtësinë e zemrës, pa u vënë

re në të gjithë, tërësisht i drejtuar

ndaj Atit qiellor, i cili na do aq

shumë dhe është burimi i çdo të

mire.

QERSHOR

2012

21

E ENJTE

Sh. Luigji

Gonxaga

Ardhtë

Mbretëria jote

21/6 E ENJTE XI K.GJ.V. [III]

Sh. Luigji Gonxaga, rregulltar † 1591

Sir 48,1-14; Ps 96; Mt 6,7-15

Ardhtë Mbretëria jote Mt 6,10

Lutja që Jezusi e vendos për çdo

ditë në zemrën tonë, sjell në të, një

dëshirë të madhe: atë të të shikuarit

të mbretërisë së Hyjit.

Të shikosh mbretërinë e Hyjit, do

të thotë të shikosh Jezusin, e pra të

shikosh mbretin në veprim;

të shikosh që ai udhëheq njerëzit

dhe u shpërndan atyre detyra

dashurie. Nëse lutem kështu, do të

thotë se jam i vendosur të pranoj

nga Jezusi shërbimin e dashurisë!

QERSHOR

2012

22

E PREMTE

S. Paulini nga Nola

Sh. Gjon Fisher

Sh. Toma Moro

Mblidhni për vete

visare në qiell

22/6 E PREMTE XI K.GJ.V. [III]

Sh. Paulini nga Nola, ipeshëv † 431;

Sh. Gjon Fisher ipeshkëv e Sh. Toma Moro,

martirë † 1535

2Mbr 11,1-4.9-18.20; Ps 131; Mt 6,19-23

Mblidhni për vete visare në qiell

Mt 6,20

Ky këshillim i Jezusit është një

dhuratë e madhe, për ta mirëpritur

me mirënjohje të gjallëruar.

Çdo vepër dashurie e

shpirtmadhësie dhe çdo akt

dashurie është një thesar i

depozituar me siguri, në qiell

dhe tashmë edhe këtu në tokë,

e jep paqen e gëzimin në zemër.

Faleminderit, Jezus!

QERSHOR

2012

23

E SHTUNE

Sh. Jozef Kafaso

Mos u brengosni

për të nesërmen

23/6 E SHTUNË XI K.GJ.V. [III]

Sh. Jozef Kafaso

2Kro 24,17-25; Ps 88; Mt 6,24-34

Mos u brengosni për të nesërmen

Mt 6,34

Kemi një Atë të mirë dhe të madh,

që mendon për ne.

I besohemi atij, ashtu siç bëjnë

fëmijët me babanë e mamanë!

I japim gëzimin duke iu bindur

Jezusit, Birit të tij.

QERSHOR

2012

24 LINDJA E SHËN

GJON PAGËZUESIT

Foshnja rritej

e zhvillohej

shpirtërisht

E DJELË 2012 2012

24/6 E DJELË XII K.GJ.V. Viti B [IV]

LINDJA e SH. GJON PAGËZUESIT [P]

Is 49,1-6; Ps 138; Vap 13,22-26;

Lk 1,57-66.80

Foshnja rritej e zhvillohej shpirtërisht

Lk 1,80

Edhe një fëmijë është i aftë për

gjëra të mëdha: jo që të bëjë diçka

të madhe, por të sjellë në vetvete

gjërat e Hyjit, të cilat janë të mëdha.

Fëmijët imitojnë prindërit:

kur shikojnë dashurinë e tyre për

Jezusin, e zotërojnë dhe e bëjnë për

vete dhe bëhen kështu të fortë në

besim e të aftë në jetën e krishterë.

QERSHOR

2012

25

E HËNË

Sh. Guljelmi

Nxirre më parë

traun prej syrit tënd

25/6 E HËNË XII K.GJ.V. [IV]

Sh. Guljelmi

2 Mbr 17,5-8.13-15.18; Ps 59; Mt 7,1-5

Nxirre më parë traun prej syrit tënd

Mt 7,5

Jezus, të falënderoj që më mëson

dhe më njofton, pasi vetëm në ty,

pritet që të gjykohen njerëzit.

Më njofton faktin që edhe para

se të shikoj difektet e të tjerëve,

nevoitet që të kujtoj të mijat, të

cilat janë më të mëdha dhe para

së gjithash më duhet të kërkoj ta

korrigjoj veten time!

QERSHOR

2012

26 Shën Josemaría

Eskriva de Balaguer

Bëni edhe ju atyre!

E MARTË

26/6 E MARTË XII K.GJ.V. [IV]

Shën Josemaría Eskrivà de Balaguer

2Mbr 19,9-11.14-21.31-35.36; Ps 47;

Mt 7,6.12-14

Bëni edhe ju atyre! Mt 7,12

“Gjithçka dëshironi t’ju bëjnë juve

njerëzit, bëni edhe ju atyre!”:

ky është rregulli i artë që përmbledh

në vetvete të gjthë dijen

e mundshme rreth sjelljes

midis njerëzve.

Ma jep, o Zot, një zemë të madhe

në dashuri.

QERSHOR

2012

27

E MËRKURË

Sh. Cirili

i Aleksandrisë

Do t’i njihni

prej fryteve

të tyre

27/6 E MERKURË XII K.GJ.V. [IV]

Sh. Cirili i Aleksandrisë ipeshkëv e mësues

† 444

2Mbr 22,8-13; 23,1-3; Ps 118; Mt 7,15-20

Do t’i njihni prej fryteve të tyre

Mt 7,16

Është punë e shpejtë të njohësh

pemët… Më e vështirë dhe më

e rëndësishme është të njohësh

njerëzit! Njeriu tepër xhentil dhe

i ngutur a është pikërisht ai që thotë

të vërtetën? A duhet të besoj në

xhentilesën e tij? Jo. Nëse fjalët

e tija nuk janë ato të Jezusit apo nuk

janë në sintoni me të, nuk mund ta

lë veten të gënjehem:

ujku i veshur si qengj, nuk është

vetëm në përralla!

QERSHOR

2012

28

E ENJTE

Sh. Ireneu

Turma e popullit

mbeti e habitur

nga mësimi i tij

28/6 E ENJTE XII K.GJ.V. [IV]

Sh. Ireneu ipeshëv e martir † rreth 202

2Mbr 24,8-17; Ps 78; Mt 7,21-29

Turma e popullit mbeti e habitur nga

mësimi i tij Mt 7,28

Kur dikush thotë të vërtetën

e thjeshtë dhe të çiltërt, bën

të çuditemi. Përse? Jemi të mësuar

së tepërmi me gënjeshtrën dhe me

fjalët boshe, që mbetemi kështu të

çuditur e të mrekulluar kur ndokush

na çon tek urtësia e Atij që na ka

bërë dhe na ka plazmuar!

Ky është Jezusi. Dëgjoje edhe ti!

QERSHOR

2012

29

E PREMTE

SHËN PJETRI

E SHËN PALI

Ti je Mesia,

Biri i Hyjit

të gjallë

29/6 E PREMTE XII K.GJ.V. [IV]

SH. PJETRI e SH. PALI Ap. [P]

Vap 12,1-11; Ps 33; 2Tim 4,6-8.17-18;

Mt 16,13-19

Ti je Mesia, Biri i Hyjit të gjallë

Mt 16,15

Simoni, peshkatari i Galilesë, nga

ajo ditë është quajtur Pjetër: ka nisur

të besojë se Jezusi, është njeriu

i dërguar nga Hyji për të gjykuar

njerëzit dhe e hap gojën për të

shpallur besimin e tij.

Ai bëhet kështu bazë e sigurtë për

të mbështetur ngrehinën. Mbi këtë

besim është ngritur Kisha, gur mbi

gur: edhe unë jam një gur mes

të tjerëve, të ashpër, por të fortë

e të sigurtë!

QERSHOR

2012

30

E SHTUNE

Shenjtërit

e Parë Marti rë

të Kishës së Romës

Do të vij

dhe do ta shëroj

30/6 E SHTUNË XII K.GJ.V. [IV]

Shenjtërit e Parë Martirë të Kishës së Romës † 64

Vaj 2,2.10-14.18-19; Ps 73; Mt 8,5-17

Do të vij dhe do ta shëroj Mt 8,7

Jezus, kjo është përgjigja jote ndaj

besimit të centurionit.

Kjo është përgjigja jote ndaj besimit

tim dhe ndaj lutjes sime

të besueshme.

Faleminderit, Zot Jezus, që dëgjon

çdo kërkesë e dhe plotëson çdo

kërkesë të zemrave të përvuajtura

dhe të thjeshta.

Sot po të kërkoj të më shërosh nga

mëndjemadhësia, sëmundja kronike

e zemrës sime.

In primo piano