ME
NU

OMELIE / Omelie TR

22 apr 2018
22/04/2018 PASKALYA DEVRES襤 - 4. PAZAR - B YILI

22/04/2018  PASKALYA DEVRES襤 - 4. PAZAR - B YILI

襤yi Çoban Pazar Günü ve Ruhsal Çar覺lar için Dua Günü

 

  1. Okuma Hav Kit 4,8-12 *Mezmur 118 *2. Okuma 1Yh 3,1-2 *襤ncil Yh 10,11-18

 

Paskalya devresinin bu dördüncü Pazar覺na, "襤yi Çoban覺n Pazar günü" denir, çünkü bu günkü 襤ncil bize 襤sa'y覺, O'nun kulland覺覺 u imaj arac覺l覺覺yla, tan覺tmaktad覺r: "Ben iyi Çoban'覺m"! Bu imaj覺n anlam覺n覺 derin derin anlamak için, bu imaj覺n覺n kullan覺ld覺覺 Eski Ahitt'in birkaç metinini hat覺rlamam覺z gerekiyor. Ezekiyel Kitab覺nda Allah, 襤srail'in sahte çobanlar覺n覺 azarlay覺p halk覺, kendisinin, kulu Davud arac覺l覺覺yla, otlataca覺na söz veriyor. Bundan baka, hepimiz, "Rab, çoban覺md覺r" diye seslenen 23’üncü mezmuru hat覺rlamaktay覺z.

襤sa, kendisini, "iyi (daha iyisi, güzel) Çoban" olarak, takdim ederek, kendisini, Allah'覺n Elçisi olarak, hatta aram覺za gelen, aram覺zda mevcut olan Allah olarak, tan覺tmaktad覺r.

Bu imaj arac覺l覺覺yla, 襤sa bize, tüm örencilerini ve onlardan her birini ne kadar sevdiini gösteriyor. "襤yi" bir çobana güvenebilen kii; efkat ve yumuak yüreklilik, tatl覺l覺k ve kararl覺l覺k, güvenlik ve hayat doluluu içinde hisseder. Koyun, yani 襤sa'y覺 izleyen örenci, da覺tan kurdun yaklat覺覺n覺 görünce, korkmayacakt覺r. Mezmur, "Ölüm ve karanl覺klar vadisinde gezsem bile, hiç bir kötülükten korkmam, çünkü Sen benimlesin" diyor. H覺ristiyan, 襤sa'n覺n düman覺 olan eytandan korunmas覺n覺 tatmakla kalm覺yor, 襤sa'yla samimiyetle dolu bir ilikiyi de tadabilmektedir: "Benim koyunlar覺m覺 tan覺r覺m ve benim koyunlar覺m da beni tan覺rlar". Ayr覺ca H覺ristiyan, Mesih 襤sa'n覺n sayesinde, O'nun cemaatinin üyesi olduunu bilmektedir; 襤sa'dan, dier üyeler ile ve hatta dier uluslar覺n ve baka ülkelerin insanlar覺yla yaanacak birlii ve uyumu alabildiinin fark覺ndad覺r. "Bu a覺ldan olmayan baka koyunlar覺m var": Mesih 襤sa, sadece (bu a覺l) 襤brani Halk覺 için deil, tüm dünyan覺n insanlar覺 için, Çoband覺r. Dünyadaki çeitli dinleri izleyenler de, 襤sa'da, onlar覺 seven ve Peder'e götüren Çoban覺 bulacaklar: Aksi halde Allah'覺, Peder olarak, tan覺maya hiç varamayacaklard覺 ve Peder taraf覺ndan sevildiklerini hiç bilemeyeceklerdi; tan覺nmayan bir Allah'覺n korkusunda yaamaya mecbur kal覺rlard覺! Bu korkudan da egoizmler, savalar, bask覺lar doar.

Bize, bu mutluluk ve güvenlik vermek için 襤sa kendini, bizlerin ve düman覺m覺z覺n aras覺na koymal覺d覺r, yani hayat覺n覺 vermelidir. 襤sa yürekten, isteyerek ve kararl覺kla hayat覺n覺 feda ediyor. Bu ekilde bize sevgisini gösterip sunmaktad覺r! Gerçekten O, 襤yi Çoband覺r!

Bu noktada, Dirilmi 襤sa'n覺n, Taberiye gölünün kenar覺nda Petrus'la konutuunda ve Petrus'un sevgisini üç kere denedikten sonra, ona koyunlar覺n覺 otlatma görevini verdiini hat覺rl覺yoruz. 襤yi Çoban 襤sa, Havarilerine, kendisine iman edenler yarar覺na, kendi mevcudiyetinin somut ve görünür iareti olma görevini veriyor. Bunun için bugün, dünyadaki bütün kardelerimizle beraber, Peder'in, 襤yi Çoban 襤sa'n覺n mevcudiyetini canl覺 ve somut k覺lan insanlar覺 ça覺rmas覺 ve göndermesi için dua ediyoruz: Rahiplik hayat覺na ve hizmetine çar覺lanlar için dua ediyoruz, imanl覺lar覺n, birlilik ve himaye içersinde kalabilmeleri ve ruhsal besinle beslemeleri için, her cemaatte, "efkatin, salaml覺覺n ve rehberlik görevi"ni yerine getiren birinin, yani bir rahibin her zaman varolmas覺 için dua ediyoruz.

Birinci okumada Aziz Petrus, Mesih 襤sa'n覺n tek kurtar覺c覺 olduunu ve Peder'in gözlerinin önünde bizi ho k覺lan tek kii olduunu hat覺rlamam覺za yard覺mc覺 oluyor. Bu nedenle, Düman覺n bizi da覺tamamas覺 için devaml覺 O'nun sürüsünde kalmak istememiz gerekmektedir. O'nun ölümü arac覺l覺覺yla, 襤sa kurtuluumuzu gerçekletirdi ve örencilerinin de O'nun ad覺na yapt覺覺 mucizeler, O'nun diriliine tan覺kl覺k edip 襤sa'n覺n, ve yaln覺zca O'nun, iman覺m覺z覺n ve ümidimizin temeli olduunun garantisi olmaktad覺rlar!

襤sa'da, Peder'in Aziz Yuhanna'n覺n (ikinci okuma) bahsettii büyük sevgisini görüp tecrübe etmekteyiz. Peder'in büyük sevgisi, bizi O’nun evlatlar覺 yap覺yor! Bunun ne demek olduunu u anda tamamen bilemiyoruz: Bunu ancak, Mesih'in tüm görkemini görünce, O'nu tamamen tan覺y覺nca, bileceiz; bu, ebediyette olacakt覺r! imdilik Mesih 襤sa'n覺n çoban覺n efkati taraf覺ndan elik edildiimizden, O'nun Ekmeiyle beslenmi olmaktan, diri suyu ile susuzluumuzun giderildiinden, O'nun destei arac覺l覺覺yla kötü eilimlerimizden vazgeçip korunduumuzdan, sevinçle dolu bak覺覺n覺n alt覺nda yaad覺覺m覺zdan sevinmekteyiz!

 

OKUMALAR

 

Havarilerin Kitab覺ndan Sözler 4,8-12

 

O gün, Petrus 襤srail'in Büyük Meclisi taraf覺ndan çar覺ld覺 ve Kutsal Ruh'la dolan olarak onlara öyle dedi: «Halk覺n yöneticileri ve ihtiyarlar! Eer bugün bir hastaya yap覺lan iyilik nedeniyle bizden hesap soruluyor ve bu adam覺n nas覺l iyiletii soruturuluyorsa, hepiniz ve tüm 襤srail halk覺 unu bilin: bu adam, sizin çarm覺ha gerdiiniz, ama Tanr覺'n覺n ölümden dirilttii Nas覺ral覺 襤sa Mesih'in ad覺 sayesinde önünüzde sapasalam duruyor. 襤sa, `Siz yap覺c覺lar taraf覺ndan hiçe say覺lan, ama köenin ba ta覺 durumuna gelen ta't覺r. Baka hiç kimsede kurtulu yoktur. Bu göün alt覺nda insanlara ba覺lanm覺, bizi kurtarabilecek baka hiçbir ad yoktur.»

 

Mezmur118(117),1.8-9.21-23.26.28cd.29

 

RAB'be ükredin, çünkü O iyidir, sevgisi sonsuzdur.

RAB'be s覺覺nmak 襤nsana güvenmekten iyidir. RAB'be s覺覺nmak soylulara güvenmekten iyidir.

Sana ükrederim, çünkü bana yan覺t verdin, Kurtar覺c覺m oldun.

Yap覺c覺lar覺n reddettii ta, köenin ba ta覺 oldu.

RAB'bin iidir bu, gözümüzde harika bir i!

Kutsans覺n RAB'bin ad覺yla gelen! Kutsuyoruz sizi RAB'bin evinden.

Tanr覺m sensin, ükrederim sana, Tanr覺m sensin, yüceltirim seni.

RAB'be ükredin, çünkü O iyidir, sevgisi sonsuzdur.

 

Aziz Yuhanna'n覺n 1. Mektubundan Sözler 3,1-2

 

Sevgili Kardelerim, bak覺n, Baba bizi o kadar çok seviyor ki, bize `Tanr覺'n覺n çocuklar覺' deniyor! Gerçekten de öyleyiz. Dünya Baba'y覺 tan覺mad覺覺 için bizi de tan覺m覺yor. Sevgili kardelerim, daha imdiden Tanr覺'n覺n çocuklar覺y覺z, ama ne olaca覺m覺z henüz bize gösterilmedi. Ne var ki, Mesih göründüü zaman O'na benzer olaca覺m覺z覺 biliyoruz. Çünkü O'nu olduu gibi göreceiz.

 

Aziz Yuhanna Taraf覺ndan Yaz覺lan Mesih 襤sa'n覺n 襤ncil'inden Sözler 10,11-18

 

O gün, Mesih 襤sa halka öyle dedi:' Ben iyi çoban覺m. 襤yi çoban koyunlar覺 uruna can覺n覺 verir. Koyunlar覺n çoban覺 ve sahibi olmayan ücretli adam, kurdun geldiini görünce koyunlar覺 b覺rak覺p kaçar. Kurt da onlar覺 kapar ve da覺t覺r. Adam kaçar. Çünkü ücretlidir ve koyunlar için kayg覺 duymaz. Ben iyi çoban覺m. Benimkileri tan覺r覺m. Baba beni tan覺d覺覺, ben de Baba'y覺 tan覺d覺覺m gibi, benimkiler de beni tan覺r. Ben koyunlar覺m覺n uruna can覺m覺 veririm. Bu a覺ldan olmayan baka koyunlar覺m var. Onlar覺 da getirmeliyim. Benim sesimi iitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak. Can覺m覺, tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için Baba beni sever. Can覺m覺 kimse benden alamaz; ben onu kendiliimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruu Babamdan ald覺m.»