ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani PL

lipiec 2012
07 lipiec 2012

ROK B 2012

1/7 Ndz. XIII O.Z. ROK B [I]

Mdr 1,13-15; 2,23-24; Ps 29; 2Kor 8,7.9.13-15; Mk 5,21-43

Wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego napierał Mk 5,24

Pamięć na obecność Boga jest ostoją w niebezpieczeństwach, budząc ufność w Jego miłosierdzie.

2/7 Pn. XIII O.Z. [I]

Am 2,6-10.13-16; Ps 49; Mt 8,18-22

Lisy mają nory i ptaki powietrzne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć Mt 8,20

Dusza, która widzi, że Bóg oddaje się jej cały, rozumie, że słuszną jest rzeczą, by Mu się także całkowicie oddać. Nabiera ona świętego zapału, który sprawia, że znajduje szczęścia w ofiarach i moc do przezwyciężenia wszelkich przeszkód.

3/7 Śr. ŚW. TOMASZA, Ap. [Ś]

Ef 2,19-22; Ps 116; J 20,24-29

Nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym J 20,27

Wszystko, co Bóg dla nas uczynił, a szczególnie po upadku prarodziców, jest dziełem Miłosierdzia Bożego. Patrząc na człowieka ułomnego na pokusy i namiętności, wzrusza się tą nędzą i pragnie go z niej wyprowadzić. To skłonienie się Boga ku naszej nędzy by jej pomóc jest właśnie miłosierdziem.

4/7 Śr. XIII O.Z. [I]

(ws.d.: św. Elżbiety Portugalskiej, † 1336)

Am 5,14-15.21-24; Ps 49; Mt 8,28-34

Czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Mt 8,29

Ufność Jezusowi sprowadza do duszy tajemnicze siły łaski, jak przewody elektryczne sprowadzą niewidzialny prąd świetlany. Jest ona jakby świetlaną jutrzenką zwycięstwa nad wszelkimi przeszkodami do doskonałości.

5/7 Czw. XIII O.Z. [I]

(ws.d.: św. Antoniego Marii Zaccarii, prezbitera, † 1539; św. Marii Goretti, dziew. i męcz., †1902)

Am 7,10-17; Sal 18; Mt 9,1-8

A tłumy wielbiły Boga Mt 9,8

Bez posłuszeństwa zginie największa armia, najmocniejszy okręt rozbije się o skały podwodne. Bez tej cnoty nie da się pomyśleć rodzina, państwo ani żadna społeczność - a tym bardziej Kościół.

6/7 Pt. XIII O.Z. [I]

(ws: bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy, † 1922)

Am 8,4-6.9-12; Ps 118; Mt 9,9-13

Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników Mt 9,13

Chrystus żyje w nas w takim stopniu, w jakim opanował wszystko, co nasze. Gdy nic nie będziemy mieli własnego, a wszystko będzie do Niego należeć, wówczas staniemy się prawdziwie ubogimi w duchu.

7/7 Sob. XIII O.Z. [I]

Am 9,11-15; Ps 84; Mt 9,14-17

Młode wino wlewa się do nowych bukłaków Mt 9,17

Modlitwa to nie klepanie pacierza, ale wzrok zawsze utkwiony w Boga.

8/7 Ndz. XIV O.Z. Rok B [II]

Ez 2,2-5; Ps 122; 2Kor 12,7-10; Mk 6,1-6

Dlatego mam upodobanie w moich słabościach 2Kor 12,10

Jeżeli cię Bóg chce mieć fiołkiem, dlaczego pragniesz być cedrem?

9/7 Pn. XIV O.Z. [II]

(ws.d.: św. Augustyna Zhao Rong, prezbitera, i Towarzyszy, męczenników chińskich, † 1648-1930)

Oz 2,16-18.21-22; Ps 144; Mt 9,18-26

Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła Oz 2,16

Jesteśmy mieszkańcami gór, a dusza nasza, myśli i serce może żyć i rozwijać się tylko na szczytach opromienionych miłością Bożą.

10/7 Wt. XIV O.Z. [II]

Oz 8,4-7.11-13; Ps 113B; Mt 9,32-38

A widząc tłumy, litował się nad nimi Mt 9,36

Muszę starać się o cichość serca i pokorę. Od siebie wymagać wiele, a dla innych mieć cnotę wyrozumiałości i nie wymagać za wiele.

11/7 Śr. ŚW. BENEDYKTA OPATA († 547), Patrona Europy [U]

Prz 2,1-9; Ps 33; J 15,1-8

Wytrwajcie we mnie, a ja będę trwał w was J 15,4

Ubodzy w duchu mają wszystko, czego pragną, albowiem pragnienie swe ograniczają tylko do tego, co posiadają.

12/7 Czw. XIV O.Z. [II]

(ws.: św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bp. i męcz., †1009)

Oz 11,1.3-4.8-9; Ps 79; Mt 10,7-15

Idźcie i głoście: „Bliskie już jest królestwo niebieskie!” Mt 10,7

Nie wiem, jakiej pysze należy przypisać, że modlący sądzi o jakości modlitwy według czynionych przezeń wysiłków nadzwyczajnych. Przecież do tego sami z siebie zdolni nie jesteśmy.

13/7 Pt. XIV T.O. [II]

(ws.d.: św. Henryka, † 1024)

Oz 14,2-10; Ps 50; Mt 10,16-23

Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie! Mt 10,16

Nie ma skuteczniejszego środka na oderwanie serca swego od dóbr doczesnych niż umieszczenie ich w banku niebieskim przez jałmużnę ubogim i ofiary na cele dobroczynne.

14/7 Sob. XIV O.Z. [II]

(ws.d.: św. Kamila de Lellis, prezbitera, † 1614)

Iz 6,1-8; Ps 92; Mt 10,24-33

Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Mt 10,31

Jednym z najskuteczniejszych środków zabezpieczenia się przed pokusami jest unikanie bezczynności i lenistwa.

15/7 Ndz. XV O.Z. ROK B [III]

Am 7,12-15; Ps 84; Ef 1,3-14; Mk 6,7-13

Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali Mk 6,13

Ale Stwórca nie zadowolił się tym, że stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, lecz nadto chciał nas uczynić swoimi dziećmi, czyli wprowadzić stworzenie do rodziny Stwórcy i dzielić z nami na wieki rozkosze nieba, o których mówił Apostoł: "Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć"

(1Kor 2,9).

16/7 Pn. XV O.Z. [III]

(ws.d.: Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel)

Iz 1,10-17; Ps 49; Mt 10,34-11,1

Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego ze jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody Mt 10,42

Miłość bliźniego ujawniać się powinna w uczynkach miłosiernych nie tylko względem jego ciała, ale i przede wszystkim względem jego duszy, a mianowicie: grzesznych upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darowywać i modlić się za żywych i umarłych.

17/7 Wt. XV O.Z. [III]

Iz 7,1-9; Ps 47; Mt 11,20-24

Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, zostałyby aż do dnia dzisiejszego Mt 11,23

Jakże prosta jest droga do doskonałości! Wielu sądzi, że ona polega na ostrej pokucie albo na długiej modlitwie, albo na surowym umartwieniu, tymczasem ona polega na doskonałej miłości Boga.

18/7 Śr. XV O.Z. [III]

(ws.d.: bł. Szymona z Lipnicy, prezbitera, †1482)

Iz 10,5-7.13-16; Ps 93; Mt 11,25-27

Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić Mt 11,27

Patrzmy na wszystko okiem wiary, a unikniemy szablonu, który jest jednym z największych niebezpieczeństw w naszym życiu.

19/7 Czw. XV O.Z. [III]

Iz 26,7-9.12.16-19; Ps 101; Mt 11,28-30

Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie Mt 11,30

Przyjmijmy umartwienia, które nam zsyła Opatrzność: zimno, upał, niewygody miejsca i czasu, przykrości od osób, choroby, przewlekłą słabość, przeciwności, oschłości itp. – z poddaniem się i miłością, a dusza otworzy się coraz szerzej na działanie Ducha Świętego.

20/7 Pt. XV O.Z. [III]

(ws: bł. Czesława, prezbitera, †1242)

Iz 38,1-6.21-22.7-8; Ps: Iz 38,10.11.12.16; Mt 12,1-8

Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary Mt 12,7

Wezwanie Jezusa wyrwało Piotra z kraju rodzinnego i popchnęło na drogę bojów; u której końca czekała go straszna śmierć. Będę się trzymał gorliwie i wiernie Pana Jezusa gdziekolwiek mnie poprowadzi, a choćbym nie czuł pociechy e jego służbie, będę mu wierny do śmierci.

21/7 Sob. XV O.Z. [III]

(ws.d.: św. Wawrzyńca z Brindisi, prez. i dokt., † 1619)

Mi 2,1-5; Ps 9B; Mt 12,14-21

A wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich Mt 12,15

Każdy dzień może być wprost utkany z aktów umartwienia, które można zamieniać na tyleż aktów miłości.

22/7 Ndz. XVI O.Z. ROK B [IV]

Jer 23,1-6; Ps 22; Ef 2,13-18; Mk 6,30-34

Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco! Mk 6,34

Każda okruszyna chleba i kropla wody, jaka bierzemy do ust, a tym bardziej łaska wywołująca łzy żalu i odpuszczenie grzechów, wołają do nas, byśmy oddawali Bogu dług wdzięczności za doznawane miłosierdzie.

 

23/7 Pn. ŚW. BRYGIDY, († 1373) zakonnicy, Patronki Europy [Ś]

Gal 2,19-20; Ps 33; J 15,1-8

Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami J 15,5

Miłosierdzie to kwiat chrześcijańskiego życia.

24/7 Wt. XVI O.Z. [IV]

(ws: św. Kingi, dziewicy, † 1292)

Mi 7,14-15.18-20; Ps 84; Mt 12,46-50

Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą i matką Mt 12,50

Daj mi, Panie, pierś, która pragnie być napełnioną, daj serce, by zapłonęło ogniem, daj skrzydła, by się rozwinęły. Ideały ogarniają moja duszę – cóż więc mogę innego czynić, jak prosić o ich ziszczenie, jak walczyć za nie.

25/7 Śr. ŚW. JAKUBA, Ap. [Ś]

2Kor 4,7-15; Ps 125; Mt 20,20-28

On zapytał: „Czego pragniesz?” Mt 20, 21

Ukochajmy czynne miłosierdzie względem bliźnich, a spłynie na nas pociecha, doznamy ulgi i siły, która niby rosa na spalonej ziemi, sprawi nam wiele radości.

26/7 Czw. XVI O.Z. [IV]

(ws: św. Joachima i Anny, rodziców NMP)

Jer 2,1-3.7-8.12-13; Ps 35; Mt 13,10-17

Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą Mt 13,15

Kto czyni, co Bóg chce, czyni dostatecznie wiele, choćby to były czyny najmniejsze, nic nie znaczące i ukryte. Należy tylko przejąć się duchem wiary, a wówczas w najgorszym położeniu będziemy widzieć wolę Bożą i podobać się najlepiej Stwórcy.

27/7 Pt. XVI O.Z. [IV]

Jer 3,14-17; Ps: Jer 31,10-13; Mt 13,18-23

Posłuchajcie przypowieści o siewcy! Mt 13,18

Nie ma na ziemi większej rozkoszy, jak przynoszenie ulgi cierpiącym, a to właśnie sprawia miłosierdzie.

28/7 Sob. XVI O.Z. [IV]

(ws.d.: św. Sarbeliusza Makhluf, prezb., † 1898)

Jer 7,1-11; Ps 83; Mt 13,24-30

Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza Mt 13,30

Często mówiłem: “muszę zacząć!”, ale jakoś to mi się nie udawało. Teraz muszę zacząć, ale już opieram się nie na sobie, ale na pomocy Najmiłosierniejszego Zbawiciela.

29/7 Ndz. XVII O.Z. ROK B [I]

2Krl 4,42-44; Ps 114; Ef 4,1-6; J 6,1-15

Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło J 6,12

Umartwienie przygotowuje teren sprzyjający miłosiernemu spotkaniu z Bogiem.

30/7 Pn. XVII O.Z. [I]

(ws.d.: św. Piotra Chryzologa, bp. i dokt., † 450)

Jer 13,1-11; Ps: Pwt 32,18-21; Mt 13,31-35

Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy Mt 13,35

Spraw, Panie, bym nigdy żadnej Twej łaski nie marnował, ale należycie współpracował nawet z najmniejszą.

31/7 Wt. XVII O.Z. [I]

(ws: św. Ignacego z Loyoli, prezb., † 1556)

Jer 14,17-22; Ps 78; Mt 13,36-43

Kto ma uszy, niechaj słucha! Mt 13,42

Pamięć na obecność Boga jest najlepszym środkiem na zły humor, smutek i przygnębienie, albowiem napełnia duszę wielką niewymowną radością.

In primo piano

    Archivio