ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani PL

czerwiec 2012
06 czerwiec 2012

ROK B 2012

1/6 Pt. VIII O.Z. [IV]

(ws: św. Justyna, męcz., † ok. 165)

1P 4, 7-13; Ps 95; Mk 11,11-26

Aby we wszystkim był Bóg uwielbiony 1P 4,11

Jak oczy unikają kolorów jaskrawych, tak ludzie stronią od umysłów twardych i cierpkich, a lgną do łagodnych i słodkich. Bez wiary nie można podobać się Bogu, a bez cichości ludziom. Do łagodnego baranka i dziecko się zbliża, a od jeża i pies ucieka.

2/6 Sob. VIII O.Z. [IV]

(ws.d.: św. Marcelina i Piotra, męczenników, † 304)

Jud 17.20-25; Ps 62; Mk 11,27-33

W Duchu Świętym się módlcie Jud 20

Tylko prawdziwa pokora skłania do życzliwości dla innych i sprawia łagodność i cierpliwość, tak zalecaną przez Chrystusa Pana.

3/6 Ndz. TRÓJCY NAJŚWIĘTSZEJ ROK B [U]

Pwt 4,32-34.39-40; Ps 32; Rz 8, 14-17; Mt 28,16-20

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego Mt 28,19

Niezliczone rzesze ludzi, którzy tak są zajęci sprawami doczesnych dnia codziennego, że albo zupełnie albo rzadko myślą o sprawach Boga i miłosiernych Jego dobrodziejstwach. O słabe i ślepe dusze! Czyż jesteście tak zaciemnione próżnością i doczesnością tego świata, że stawiacie je wyżej ponad sprawy wieczne?

4/6 Pn. IX O.Z. [I]

2P 1,1-7; Ps 90; Mk 12,1-12

Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie 2P 1,2

Zaraza po Komunii św. Nie mówmy nic, a w skupieniu słuchajmy, co Jezus Chrystusa mówić będzie do nas w chwili tak drogiej i idźmy za pociągiem łaski. Następnie wzbudzajmy akty uwielbienia, podziwu i miłości.

5/6 Wt. IX O.Z. [I]

(ws.: św. Bonifacego, bp. i męcz., † 754)

2P 3, 12-15.17-18; Ps 89; Mk 12,13-17

Starajcie się, aby was znalazł bez plamy i skazy 2P 3,14

Komunia św. Powściąga namiętności, przytłumia ogień pożądliwości i w ten sposób powoli leczy naszą niemoc duchową.

6/6 Śr. IX O.Z. [I]

(ws.d.: św. Norberta, bp, † 1134)

2Tm 1,1-3.6-12; Ps 122; Mk 12,18-27

Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych Mk 12,27

Pan Jezus w Eucharystii przebywa w głębokiej ciszy i utajeniu we dnie i w nocy, rzucając zasłonę nie tylko na swoje bóstwo, ale nawet na człowieczeństwo.

7/6 Czw. NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA ROK B [U]

Wj 24,3-8; Ps 115; Hbr 9,11-15; Mk 14,12-16.22-26

To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana Mk 14,24

Widząc grzech bliźniego, mamy raczej się modlić o jego nawrócenie, a nie oburzać. To właśnie nie pozwala nam uważać się za wyższych od drugich.

8/6 Pt. IX O.Z. [I]

(ws.: św. Jadwigi Królowej, † 1399)

2Tm 3, 10-16; Ps 118; Mk 12,35-37

A liczny tłum chętnie Go słuchał Mk 12,37

Trzeba umieć przebaczać, aby zasłużyć na przebaczenie.

9/6 Sob. IX O.Z. [I]

(ws.d.: św. Efrema, diakona i dokt., † 373)

2Tm 4,1-8; Ps 70; Mk 12,38-44

Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie Mk 12,44

Człowiek winien dzielić się ostatnim kawałkiem chleba, a czasami nawet, jeśli ten ostatni kawałek nie da sie podzielić, oddać go cały bliźniemu, jeżeli on go potrzebuje.

10/6 Ndz. X O.Z. [II]

Rdz 3, 9-15; Ps 130; 2 Kor 4, 13-5,1; Mt 3, 20-35

Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką Mt 3, 35

W czasie spokoju może się wydawać, że nasza miłość ku Bogu jest dostatecznie ugruntowana, w czasie próby i to złudzenie niknie, i wówczas okazuje się cała nasza słabość i chwiejność.

11/6 Pn. X O.Z. [II]

(ws: św. Barnaby, apostoła

1Krl 17, 1-6; Ps 120; Mt 5,1-12

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę Mt 5,1

Miłość Boga nie polega na uczuciach, ale mieści się w woli i gotowości służeniu Mu i poświęceniu się całkowicie.

12/6 Wt. X O.Z. [II]

(ws.d.: bł. Antoniego Juliana Nowowiejskiego, bp., i Towarzyszy, męcz., †1941)

1Krl 17, 7-16; Ps 4; Mt 5,13-16

Niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi Mt 5,16

Jaki to wielki zaszczyt zastępować Boga na ziemi w świadczeniu Jego miłosierdzia i wyprowadzaniu braci naszych z nędzy oraz usuwaniu ich braków fizycznych lub moralnych!

13/6 Śr. X O.Z. [II]

(ws: św. Antoniego z Padwy, prez. i dokt., † 1231)

1Krl 18, 20-39; Ps 15; Mt 5,17-19

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków Mt 5,17

Miarą miłości jest miłować bez miary.

14/6 Czw. X O.Z. [II]

(ws.: bł. Michała Kozala, bp. i męcz., †1943)

, 1Krl 18, 41-46; Ps 64; Mt 5,20-26

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze Mt 5,25

By stać się świętym, muszę stale współpracować z Duchem Świętym, poddać się Jego przewodnictwu.

15/6 Pt. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA ROK B [U]

Oz 11,1.3-4.8-9; Psalm: Iz 12, 2-6; Ef 3,8-12.14-19; J 19,31-37

Tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok J 19,24

Czym latarnie morskie dla żeglarzy, tym będą dla mnie święte blizny. Tu nauczę się kochać i nieść ofiarę: rany rąk przypomną mi twardy obowiązek pracy, rany stóp – uciążliwe drogi, na których mam szukać dusz dla nieba, rana Serca Jezusowego – Jego Miłosierdzie i obowiązek uczynków miłosierdzia.

16/6 Sob. X O.Z. [II]

(ws.: Niepokalanego Serca NMP)

1Krl 19, 19-21; Ps 15; Mt 5, 33-37·(lub Iz 61, 10-11; psalm: 1Sm 2; Łk 2,41-51)

A co nadto jest, pochodzi od Złego Mt 5,37

Teraz jest czas Miłosierdzia. Pismo Święte wciąż mówi o tym czasie Miłosierdzia jak o cennej chwili, z której mamy korzystać tym bardziej, że trwanie jej jest niepewne. Kto przeoczy tę chwilę i nie pobiegnie do Miłosiernego Ojca, który wzywa na gody weselne, ten wpadnie w ręce sprawiedliwości Najwyższego Sędziego.

17/6 Ndz. XI O.Z. ROK B [III]

Ez 17, 22-24; Ps 91; 2Kor 5, 6-10; Mk 4,26-34

Królestwo Boże jest jak ziarnko gorczycy Mk 4,31

To jest największa wszechmoc Miłosierdzia, że Bóg mogąc zniszczyć albo przynajmniej od razu surowo ukarać grzeszników, nie czyni tego, lecz utrzymuje ich, ja gdyby na rękach własnych nosi, aby w chwili odpowiedniej wlać swą miłość w ich dusze, przebaczyć i postawić na równi ze sprawiedliwymi.

18/6 Pn. XI O.Z. [III]

1Krl 21,1-16; Ps 5; Mt 5,38-42

Daj temu, kto cię prosi Mt 5,42

Akt strzelisty pod obrazem: “Jezu, ufam Tobie!” wlewa otuchę zarówno w serce największego grzesznika, jak i sprawiedliwego. Powtarzajmy często ten akt.

19/6 Wt. XI O.Z. [III]

(ws.d.: św. Romualda, opata, † 1027)

1Krl 21, 17-29; Ps 50; Mt 5,43-48

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski Mt 5,48

Aniołowie wychwalają świętość Boga, którą odzwierciedlają w swojej naturze. My zaś mamy wielbić Boga przede wszystkim w Jego Miłosierdziu.

20/6 Śr. XI O.Z. [III]

2Krl 2,1.6-14; Ps 30; Mt 6,1-6.16-18

Wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego Mt 6,6

Oziębłość jest bardzo groźnym stanem, albowiem dusza w nim pozostaje w złudzeniu, jak chory udaje zdrowego i do lekarza się nie zwraca. Nie zważa na przestrogi sumienia, ani na natchnienia, ani na przestrogi bliźnich.

21/6 Czw. XI O.Z. [III]

(ws. św. Alojzego Gonzagi, zakonnika, † 1591)

Syr 48, 1-14; Ps 96; Mt 6,7-15

Niech przyjdzie Twoje królestwo Mt 6,10

Miłosierdzie Boże, przedstawiające Boga jako najlitościwszego i najbardziej skłaniającego się ku nam Ojca, obudza w nas ufność, a zarazem miłość, szacunek i wdzięczność.

22/6 Pt. XI O.Z. [III]

(ws.d.: św. Paulina z Noli, bp., † 431; św. Jana Fishera, bp., i Tomasza More`a, męczenników, † 1535)

2Krl 11,1-4.9-18.20; Ps 131; Mt 6,19-23

Gromadźcie sobie skarby w niebie Mt 6,20

Miłosierdzie Boże jest najwyższą doskonałością, albowiem tylko jej zawdzięczamy nasze istnienie, odkupienie i uświęcenie, czyli w każdym skłonieniu się Boga ku stworzeniom, a szczególnie ku ludziom, u źródła jest Miłosierdzie.

23/6 Sob. XI O.Z. [III]

2Krn 24,17-25; Ps 88; Mt 6,24-34

Nie martwcie się więc o jutro Mt 6,34

“Pokój mój daję wam” woła Zbawiciel nie tylko do Apostołów, ale przede wszystkim do wszystkich na świecie. To głos niebieski do tych, co szukają pokoju i tęsknią za nim. I nigdzie nie znajdą, dopóki się nie zwrócą z ufnością do Najmiłosierniejszego Chrystusa.

24/6 Ndz. NARODZENIE JANA CHRZCICIELA [U]

Iz 49, 1-6; Ps 138; Dz 13, 22-26; Łk 1,57-66.80

Chłopiec zaś wzrastał i umacniał się na duchu Łk 1,80

Bóg pragnie, byśmy uznawali, że wszystko, co mamy w porządku przyrodzonym, wzięliśmy od Boga i że mamy spłacać daninę wdzięczności za to mniej obdarowanym i uboższym braciom naszym – byśmy w ten sposób byli narzędziami miłosierdzia Jego i sprowadzali błogosławieństwo na ziemię.

25/6 Pn. XII O.Z. [IV]

2 Krl 17,5-8.13-15.18; Ps 59; Mt 7,1-5

Wyrzuć najpierw belkę ze swego oka Mt 7,5

Miłosierdzie Boże jest nieskończone. Nie wyczerpie go ani ilość, ani ciężkość grzechów ludzkich. Nie ogranicza go ani przewrotność, ani podłość, ani słabość człowieka. Jest ono niby ocean, którego granic dojrzeć nie można.

26/6 Wt. XII O.Z. [IV]

2Krl 19,9-11.14-21.31-35.36; Ps 47; Mt 7,6.12-14

Wszystko więc, co byście chcieli, by ludzie wam czynili, i wy im czyńcie Mt 7,12

Jeśli Bóg jest tak wielki, a zarazem tak dobry, że się zniża do nas, interesuje się każdym z nas i pragnie naszego szczęścia – jakże Mu nie ufać i nie okazywać wdzięczności za tak wielkie Miłosierdzie!

27/6 Śr. XII O.Z. [IV]

(ws.d.: św. Cyryla Aleksandryjskiego, bp. i dokt., † 444)

2Krl 22, 8-13; 23, 1-3; Ps 118; Mt 7,15-20

Poznacie ich po ich owocach Mt 7,16

Kto ma ufność w Miłosierdzie Boże, ten nie zginie, choćby wpadł w największe grzechy.

28/6 Czw. XII O.Z. [IV]

(ws: św. Ireneusza, bp. i męcz., † ok. 202)

2Krl 24, 8-17; Ps 78; Mt 7,21-29

Tłumy zdumiewały się Jego nauką Mt 7,28

Stawiajmy sobie często przed oczy dzieła Miłosierdzia Bożego, poddajmy się najpokorniej Jego woli, która jest samym Miłosierdziem, ufając, że wszystkie krzyże nasze obrócą się w końcu na dobro.

29/6 Pt. ŚW. PIOTRA i PAWŁA Ap. [U]

Dz 12, 1-11; Ps 33; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19

Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego Mt 16,16

Nie ma duszy tak ślepej, która by rozważając ku Niemu miłością. Jest to dług wdzięczności za wszystko, co nam uczynił, którego sam żąda od nas, pytając każdego z nas w osobie Piotra: „Miłujesz Mnie… Miłujesz mnie więcej niż inni?”.

30/6 Sob. XII O.Z. [IV]

(ws.d.: Świętych Pierwszych Męczenników św. Kościoła Rzymskiego, † 64)

Lm 2,2.10-14.18-19; Ps 73; Mt 8,5-17

Przyjdę i uzdrowię cię Mt 8,7

Hasło: “Uwielbiony Bóg – w Trójcy i Miłosierdziu” wskazuje na cel każdego stworzenia, a przede wszystkim człowieka, jakim jest chwała Boża, która winna być pobudką każdego czynu chrześcijanina.

In primo piano

    Archivio