ME
NU

OMELIE / Omelie TR

09 giu 2019
09/06/2019 - PENTEKOST BAYRAMI - C YILI

09/06/2019  -  PENTEKOST BAYRAMI  -  C YILI

1.Okuma Hav. Kit. 2,1-11  Mezmur (103)  2.Okuma Rom. 8,8-17 襤ncil Yh. 14,15-16.23-26

  

Bugün 襤sa'n覺n Havarilerine ve örencilerine verdii sözler gerçeklemektedir. Kutsal Ruh, 'Paraklitos', Gerçein Ruhu, gökten inip 襤sa'y覺 tan覺yanlar覺n ve O'nu sevenlerin yaam覺na giriyor. Onlar, Rab'bin istedii gibi, Kutsal Ruh'u beklediler. Tesellici, koruyucu, ruhsal öretmen, destekleyici ve hat覺rlat覺c覺 olarak, O'nu beklediler. 襤sa'n覺n kulland覺覺 terim 'Paraklitos', bu ve de bundan çok fazla demektir. Kutsal Ruh, Allah'覺n Ruh'udur, bu yüzden bir insan覺n yaam覺na girince, onu tamamen deitiriyor, ona ilahi özellikleri iletiyor. Havarileri de böyle deitirdi. Onlar; cesaretli, hikmetli, kararl覺, birlik yeteneiyle, bakalar覺n覺n ihtiyaçlar覺na dikkatli, sevinçli, güçlü, alçakgönüllü, uysal oldular. Öncelikle 襤sa'n覺n ölümünün ve diriliinin tan覺klar覺 olmakta, bunun hakk覺nda sevinçle konumakta, bu ilana hayatlar覺n覺 adamakta yetenekli oldular. Onlar, ölmü ve dirilmi 襤sa'ya olan imandan gerçek yaam, bar覺, birlik, sadakat, sevgi geldiini tecrübe ettikleri için insanlara olan gerçek sevginin, insanlara Allah'覺n Mesih 襤sa'da bize ba覺lad覺覺 sevgiyi müjdelemek olduunu anlad覺lar. Bugün Kutsal Ruh'u üzerimize ça覺r覺yoruz: Allah da bize O'nu vermeyi çok arzulamaktad覺r! Peder O'nu 襤sa'n覺n ad覺nda bize gönderiyor, yani 襤sa'n覺n Kendisinin bizim için Kutsal Ruh'u dilediinden dolay覺 Peder O'nu gönderiyor. Bunun için 襤sa'n覺n bizde daima kalmas覺n覺 istedii bu armaan覺 alabilmek için yüreimizi açal覺m. Bu armaan覺n mevcudiyeti bizi, karde gibi, birletirir ve Allah'覺n evlatlar覺 olduumuzun bilincini dourur. Bu kutsal armaan覺 kabul ederek bizler; Kutsal Kilise, Allah'覺n konutu, O'nun kutsal mabedi oluyoruz. Bu armaan覺n deerini anlamak için, materyalizmden, hedonizmden ve bencillikten, yani yaad覺覺m覺z ortam覺n düünme tarz覺ndan ç覺k覺p hayat覺 yeni gözlerle bakmam覺z gerekiyor. Yaad覺覺m覺z ortam, Havarilerin bulunduklar覺 kapal覺 odaya çok benziyor: Gelecek, sal覺k ve maddi hayat ile ilgili olan telalar, ölümün hayaletleri, korkular ve yaln覺zl覺k ile dolu kapal覺 bir oda gibidir. Bugün yüreimizden, "Gel, gel Kutsal Ruh!" diye seslenen bir yakarma yükselsin! Kutsal Ruh, dünyadaki imans覺zlar ile kar覺lamam覺z için, bizi ç覺kartacakt覺r. O'na, bizler için, kardelerimiz için, Kilise için, Hristiyanlar覺n birlii için, bütün dünya için, yalvaral覺m.

Gel, Kutsal Ruh: Hristiyanlar覺, 襤sa'n覺n kararl覺 tan覺klar覺 k覺l!

Gel: Hristiyan kar覺 kocalara sadakat ve dünyaya yeni çocuklar覺 getirmenin neesi ba覺la!

Gel: Gençleri sadelik, hakikat ve cömertlikle doldur; onlara gelecek aile hayatlar覺n覺 iffette ve ciddiyetle kurmak için güç ver! Onlara Peder'in projelerini tan覺t; Allah'覺n öütlerini ve çar覺lar覺n覺 izlemekle, yaaman覺n güzelliini tatmalar覺n覺 sala!

Gel: Kibirliler sussunlar diye, çocuklar覺n覺n az覺na senin sözlerini koy!

Gel: Zenginlerin yüreklerini, bakalar覺na ve kendilerine eziyet eden açgözlülükten ar覺t!

Gel, Kutsal Ruh: Rab'bin isteini yaamaya haz覺r olanlara O'nun sözlerini hat覺rlat! 襤man覺 b覺rakma denenmesinde bulunanlara ve senin sözlerine itaat etmenin yerine dünyan覺n düüncesini izlemeye tevik edilenlere güç ver!

Gel: Dünyan覺n yal覺lara gösterdii ilgisizlik yüzünden, onlar覺n umutsuzlua dümemeleri için, ak覺llar覺n覺 ayd覺nlat!

Gel: Tövbe etmemi sala, beni 襤sa'ya yönelt, O'ndan ay覺ran deersiz eylerden ve yüzeysellikten dikkatimi uzaklat覺r!

Kutsal Ruh, Aziz Pavlus'un, Romal覺lara Mektupta yazd覺覺 gibi, içimizde dua ediyor: Sesini yüreimizden Peder'e yükseltiyor, O'na gerçek duay覺 sunuyor. Bu ekilde bizi, gerçek insanlar, gerçek evlatlar k覺l覺yor; evlatlar olarak Peder taraf覺ndan sevilmi olduumuzun bilincini ve O'nu Baba diye ça覺rabildiimizin sevincini bize salar.

Bugün Pentekost'un, Kutsal Ruh'un ateinin dünyay覺 alevlendirmesinin, peygambersel dillerin, Mesih 襤sa'da belirmi Allah'覺n sevgisi ilan覺n覺n devam etmesini candan arzulayal覺m! Bu arzu, yüreimizden sürekli yükselen bir dua olacakt覺r. Bugün Peder'e ükredelim, çünkü O'nun bize ba覺lad覺覺 Kutsal Ruh, bizi kutsallat覺r覺yor, bizde kutsal sevinci yerletiriyor; imdiden bize, gökteki bütün Azizlerle beraber tadaca覺m覺z ebedi mutluluk ve birlii tatt覺r覺yor!

OKUMALAR

 

  1. Okuma Hav. 襤l. 2,1-11

Pentekost günü geldiinde bütün imanl覺lar bir arada bulunuyordu. Ans覺z覺n gökten, güçlü bir yelin esiini and覺ran bir ses geldi ve bulunduklar覺 evi tümüyle doldurdu. Ateten dillere benzer bir eylerin da覺l覺p her birinin üzerine indiini gördüler. 襤manl覺lar覺n hepsi Kutsal Ruh'la doldular, Ruh'un onlar覺 konuturduu yabanc覺 dillerde konumaya balad覺lar. O s覺rada Kudüs'te, dünyan覺n her ülkesinden gelmi dindar Yahudiler bulunuyordu. Bunlar sesi iittikleri zaman büyük bir kalabal覺k halinde topland覺lar. Her biri kendi dilinde konuulduunu duyunca aakald覺lar. Hayret ve ak覺nl覺k içinde, «Bak覺n, bu konuanlar覺n hepsi Celileli deil mi?» diye sordular. «Nas覺l oluyor da her birimiz kendi ana dilimizi iitiyoruz? Aram覺zda Partlar, Medler, Elaml覺lar var. Mezopotamya'da, Yahudiye ve Kapadokya'da, Pontus ve Asya ilinde, Frikya ve Pamfilya'da, M覺s覺r ve Libya'n覺n Kirene'ye yak覺n bölgelerinde yaayanlar var. Hem öz Yahudi hem de Yahudilie dönme Romal覺 konuklar, Giritliler ve Araplar var aram覺zda. Ama her birimiz Allah'覺n büyük ilerinin kendi dilimizde konuulduunu iitiyoruz.»

 

Mezmur 103

RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

Ya RAB Allah'覺m, ne ulusun!

Ya RAB, ne çok eserin var!

Hepsini bilgece yapt覺n;

Yeryüzü yaratt覺klar覺nla dolu.

Yüzünü gizleyince dehete kap覺l覺rlar,

Soluklar覺n覺 kesince ölüp toprak olurlar.

Ruhun'u gönderince var olurlar,

Yeryüzüne yeni yaam verirsin.

RAB'bin görkemi sonsuza dek sürsün!

Sevinsin RAB yapt覺klar覺yla!

Düüncem ona ho görünsün,

Sevincim RAB olsun!

 

  1. Okuma Rom 8,8-17

Benliin denetiminde olanlar Allah'y覺 honut edemezler. Ne var ki, Allah'覺n Ruhu içinizde ya覺yorsa, siz benliin deil, Ruh'un denetimindesiniz. Ama bir kiide Mesih'in Ruhu yoksa, o kii Mesih'in deildir. Eer Mesih içinizde ise, bedeniniz günahtan ötürü ölü olmakla beraber, aklanm覺 olduunuz için ruhunuz diridir. Mesih 襤sa'y覺 ölümden dirilten Allah'覺n Ruhu içinizde ya覺yorsa, Mesih'i ölümden dirilten Allah, içinizde yaayan Ruhuyla ölümlü bedenlerinize de yaam verecektir. Öyleyse kardelerim, borçluyuz ama, doal benlie göre yaamak için benlie borçlu deiliz. Çünkü benlie göre yaarsan覺z, öleceksiniz; ama bedenin kötü ilerini Ruh'la öldürürseniz, yaayacaks覺n覺z. Allah'覺n Ruhuyla yönetilenlerin hepsi Allah'覺n oullar覺d覺r. Çünkü sizi tekrar korkuya götüren kölelik ruhunu almad覺n覺z, oulluk ruhunu ald覺n覺z. Bu ruhla, «Abba, Baba!» diye sesleniriz. Ruh'un kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, Allah'覺n çocuklar覺 olduumuza tan覺kl覺k eder. Eer Allah'覺n çocuklar覺ysak, ayn覺 zamanda mirasç覺y覺z. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte ac覺 çekiyorsak, Allah'覺n mirasç覺lar覺y覺z, Mesih'le ortak mirasç覺lar覺z.

 

襤ncil Yh 14,15-16.23-26

Beni seviyorsan覺z, buyruklar覺m覺 yerine getirirsiniz. Ben de Baba'dan dileyeceim ve O, sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size baka bir Yard覺mc覺, Gerçein Ruhunu verecek. Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaar覺z. Beni sevmeyen, sözlerime uymaz. 襤ittiiniz söz benim deil, benigönderen Baba'n覺nd覺r. Ben daha aran覺zdayken size bunlar覺 söyledim. Ama Baba'n覺n benim ad覺mla gönderecei Yard覺mc覺, Kutsal Ruh, size her eyi öretecek, bütün söylediklerimi size hat覺rlatacak.

Kutsal Ruh hakk覺nda olan kitapc覺k 'Kentte kal覺n', Pentekost Bayram覺 için bir haz覺rl覺k olabilir (www.cinquepani.it).