ME
NU

OMELIE / Omelie TR

31 mar 2019
31/03/19 - PASKALYA'YA HAZIRLIK DEVRES襤 - 4. PAZAR - C

31/03/19 - PASKALYA'YA HAZIRLIK DEVRES襤 - 4. PAZAR - C

Birinci okuma Yeu 5,9-12  Mezmur 34  襤kinci okuma 2Kor. 5,17-21  襤ncil Lk. 15,1-3.11-32

 

襤srail Halk覺 için, kar覺l覺ks覺z armaan olarak, gökten gelen "man" yerine, vaat edilmi ülkenin ürününü yedii an, önemli ve anlaml覺 bir an oldu. Vaat edilmi ülkede halk覺n yedii ilk yemek, M覺s覺r'dan ç覺kt覺覺nda olduu gibi, mayas覺z ekmekti. Bu ekmek; özgürlüün sembolüdür, Allah'覺n her zaman vaat ettiklerini yerine getirdiinin sembolüdür, sadakatte yaanm覺 ac覺lardan sonra, yeni yaam覺n mutluluunun geldiinin sembolüdür. Hristiyan kiinin yaam覺 da yeni ve ayd覺nl覺kt覺r: Yeni bir 'ekmekle' beslenme ihtiyac覺n覺 duyar ve yeni davran覺larla kendini ifade eder. Bunu Aziz Pavlus bize hat覺rlatmaktad覺r. Hristiyan kiinin yaam覺 yenidir, çünkü o Mesih'tedir. Mesih 襤sa'yla birleen insan; gerçekten vaat edilmi ülkeye varm覺t覺r, art覺k geçici ekmei yemiyor, bencillikten gelen ve yaln覺zl覺k getiren yok olacak eylere balanm覺 deildir. Vaftiz arac覺l覺覺yla ya da daha bilinçli bir ekilde kendi Vaftizinin deerini kefetmesiyle, ölmü ve dirilmi Mesih'in S覺rr覺na kat覺lan insan, Müjde'nin, yani "iyi haberi"in yüreine girer ve yeni bir durumda yaar. Yaam覺nda, yaam覺n覺n amac覺ndan balayarak, her ey deiir. Aziz Pavlus vaftiz edilmi, fakat uyanmaya ve kendi çar覺lar覺n覺 yeniden hat覺rlamaya ihtiyac覺 olan Hristiyanlara hitap eder: Bunlar, Korintos'taki Hristiyanlard覺r. Korintos'taki cemaatin baz覺lar覺 a覺r bir azarlamay覺 hak edecek kadar kötü davranm覺lard覺. 襤sa'ya itaat etmeyerek, Peder'in sevgisinden ve projesinden uzaklat覺klar覺n覺n fark覺na varmal覺yd覺lar. Sonra da Allah'la bar覺覺p Kilise'nin hizmetçileri arac覺l覺覺yla aff覺 kabul etmeleri gerekmekteydi. Aziz Pavlus, Hristiyanlar覺n yarar覺na, ona verilen görevin bilincindeydi. Allah'覺n Sözü ona emanet edildi: onun davetleri, Allah'覺n davetleri, Pavlus'un bar覺maya çar覺s覺, Allah'覺n çar覺s覺d覺r, Pavlus'un günahkar覺 kabul etmesi, Allah'覺n günahkar覺 kabul etmesidir. Pavlus arac覺l覺覺yla Allah günahkârlar覺 affedip bar覺覺na tekrar kabul etmektedir! Bunun için Pavlus: "Mesih'in ad覺na yalvar覺yoruz: Allah'la bar覺覺n' diye sesleniyor. Allah kin tutmaz, O'nunla bar覺mak mümkündür, çünkü yol zaten haz覺rlan覺lm覺t覺r. Mesih 襤sa Havarilere, Allah'tan uzaklam覺 insanlar覺 tekrar O'nun yan覺na getirebilmeleri için, Ruh'unu emanet etti. Bu ekilde kendi bencilliine dümü olan imanl覺 kii, Peder Allah'覺n sevgisini yeniden tadabilir.  Bu günkü 襤ncil'in metni tam günahkârlar için çok büyük bir yüreklendirmedir. 襤sa'n覺n bu günkü sözleri, Allah'覺n merhametine hayranl覺k içinde bakabilelim diye Allah'覺n yüzünü ayd覺nlatan bir deniz feneri gibidir. 襤sa, anlatt覺覺 benzetmede, iki olu olan bir babadan bahsediyor. Bu baba, Peder Allah'覺 temsil etmektedir. 襤ki olun kimi temsil ettiklerini anlamak için, 襤brani düünceyi hat覺rlamam覺z gerekiyor: 襤srail Halk覺 ve dier bütün halklar tamamen farkl覺, yabanc覺 ve birbirleriyle ilgisi olmayan iki gerçektir. Örnekteki iki oul, birbirlerine kar覺 olan bu iki durumu temsil etmektedir. Bu gerçei bilen 襤sa, benzetmedeki oullar için hiç 'karde' kelimesini kullanmamaktad覺r. Fakat iki oul, ayn覺 baban覺n oullar覺d覺r: Allah hem 襤branilere, hem de bütün dier uluslara kar覺, ayn覺 sevgiyi beslemektedir. 襤ki olun biri, aç覺k bir ekilde isyankârd覺r. Pederinin arzular覺n覺 küçümseyerek, kardeinin olabilecek ihtiyaçlar覺yla ilgilenmeden, babas覺ndan uzakla覺p sefahat içinde maddi mallar覺 saç覺p savuruyor. Paganlar gibi geçici zevkleri tad覺yor. Fakat onun mutluluu çabuk bitiyor: Maddi mallar ebedi deiller, bu yüzden bunlardan gelen mutluluk da ebedi olamaz, biter. Sevgisiz özgürlük, a覺r kölelik oluyor: Dünyada putlara hizmet edenlerin tecrübe ettikleri ayn覺 kölelik! O anda isyankâr olun akl覺na babas覺n覺n iyilii geliyor. Bu hat覺ra babas覺na dönmeyi arzu ettirip, alçakgönüllü olmak için ona güç ve cesaret veriyor. Gerçekleecek kar覺lama, kardeiyle deil, babas覺 ile bir kar覺lamad覺r. Kardeiyle olan kar覺lama ise, baban覺n elleri ve yürei arac覺l覺覺yla olacakt覺r. Bar覺ma, baba ile olmal覺d覺r. Bu bar覺madan sevinç ve yeni bir yaam geliyor; "En iyi giysi", çar覺k, yüzük ve neeli ölen bu yeni yaam覺 temsil etmektedirler. Baba, k覺skanç olan dier oluna da, dönmü ve bar覺m覺 kardeini kabul ettirmek için, nedenleri ve gücü iletmek istiyor. Neden bu oul, sevinmiyor ve babas覺n覺n mutluluuna kat覺lmak istemiyor? Neden babas覺na benzemek, ondan örenmek istemiyor? Ne kadar sevgisizdir bu oul! Babas覺n覺 küçümseyen gerçekten itaatsizd覺r. Bunca y覺ld覺r babas覺na yalanc覺 bir ekilde itaat ediyordu; asl覺nda onun hizmetinin ve itaatinin sebebi, kendi ç覺kar覺yd覺. Onun itaati sevgi deildi. Onda gerçek bir olun ruhu yoktu: Gerçek bir oul babas覺n覺n yapt覺klar覺n覺 yapar! 襤syankâr oul, kendini alçaltarak, pederi ile bar覺t覺. '襤yi' oul ise, bar覺mak istemeyerek, kardeinden uzak ve daha kötüsü, babas覺ndan uzak bulunmaktad覺r. 襤sa'n覺n hitap ettii 襤srail Halk覺, bu duruma düme tehlikesinde bulunuyordu. Aynen günümüzde, çocukken vaftiz edilenlerin, her zamandan beri Hristiyan olanlar覺n birçoklar覺, ayn覺 tehlikede bulunabilirler. Onlar覺n, baka dinden gelen yeni imanl覺lar覺 kabul edebilmek için ve Baba ile birlie girme büyük armaan覺 için onlarla beraber sevinmek için, Baba ile bar覺malar覺 gerekmektedir!

Allah'覺n sevme eklini kabul ederek yeniden O'nun evlatlar覺 olduumuz an, yaam覺m覺z yeni bir yaam oluyor. O zaman sadece çölde besleyen geçici ekmei aram覺yoruz: Peder'in yan覺nda olmay覺, O'nunla birlikte ve O'nun yapt覺覺 gibi bütün kardeleri sevmeyi arzu eden itaatli evlatlar覺 besleyen o Ekmei ar覺yoruz. Bu Ekmek, 襤sa'dan Kilise'de verilen Ekmektir!

OKUMALAR

 

  1. Okuma Yeu 5,9.10-12

RAB, Yeu'ya, "M覺s覺r'da urad覺覺n覺z utanc覺 bugün üzerinizden kald覺rd覺m" dedi. Gilgal'da, Eriha ovalar覺nda konaklam覺 olan 襤srail halk覺, ay覺n on dördüncü gününün akam覺 F覺s覺h Bayram覺'n覺 kutlad覺. Bayram覺n ertesi günü, tam o gün, ülkenin ürününden mayas覺z ekmek yapt覺lar ve kavrulmu baak yediler. Ülkenin ürününden yemeleri üzerine ertesi gün man kesildi. Man kesilince 襤srailliler o y覺l Kenan topraklar覺n覺n ürünüyle beslendiler.

Mezmur 33

Her zaman Rab’be övgüler sunaca覺m,

Övgüsü dilimden dümeyecek. RAB'le övünürüm,

Mazlumlar iitip sevinsin!

Benimle birlikte RAB'bin büyüklüünü duyurun,

Ad覺n覺 birlikte yüceltelim.

RAB'be yöneldim, yan覺t verdi bana, bütün korkular覺mdan kurtard覺 beni.

O'na bakanlar覺n yüzü 覺覺l 覺覺l parlar, yüzleri utançtan k覺zarmaz.

Bu mazlum yakard覺, RAB duydu, bütün s覺k覺nt覺lar覺ndan kurtard覺 onu.

 

  1. Okuma 2Kor 5,17-21

Bir kimse Mesih'te ise, yeni yarat覺kt覺r; eski eyler geçmi, her ey yeni olmutur. Bunlar覺n hepsi Allah'tand覺r. Allah, Mesih'in arac覺l覺覺yla bizi kendisiyle bar覺t覺rd覺 ve bize bar覺t覺rma görevini verdi. öyle ki Allah, insanlar覺n suçlar覺n覺 saymayarak dünyay覺 Mesih'te kendisiyle bar覺t覺rd覺 ve bar覺t覺rma sözünü bize emanetetti. Böylece, Allah'覺n kendisi arac覺l覺覺m覺zla çar覺da bulunuyormu gibi Mesih'in ad覺na elçilik ediyoruz. Mesih'in ad覺na yalvar覺yoruz: Allah ile bar覺覺n. Allah, Mesih sayesinde kendisinin doruluu olal覺m diye, günah覺 bilmeyen Mesih'i bizim için günah yapt覺.

 

襤ncil Lk 15,1-3.11-32

Bütün vergi görevlileriyle günahkârlar 襤sa'y覺 dinlemek için O'na ak覺n ediyordu. Ferisilerle din bilginleri ise, «Bu adam günahkârlar覺 kabul ediyor, onlarla birlikte yemek yiyor» diye söyleniyorlard覺. Bunun üzerine 襤sa onlara u benzetmeyi anlatt覺: «Bir adam覺n iki olu varm覺. Bunlardan küçüü babas覺na, `Baba' demi, `mal覺ndan pay覺ma düeni ver bana.' Baba da servetini iki olu aras覺nda paylat覺rm覺. Bundan birkaç gün sonra küçük oul her eyini toplay覺p uzak bir ülkeye gitmi. Orada sefahat içinde bir yaam sürerek var覺n覺 younu çarçur etmi. Delikanl覺 her eyini harcad覺ktan sonra, o ülkede iddetli bir k覺tl覺k ba göstermi ve o da yokluk çekmeye balam覺. Bunun üzerine gidip o ülkenin vatandalar覺ndan birinin hizmetine girmi. Adam onu, domuz gütmek üzere otlaklar覺na yollam覺. Delikanl覺, domuzlar覺n yedii keçiboynuzlar覺yla karn覺n覺 doyurmaya can at覺yormu. Ama hiç kimse ona bir ey vermemi. Akl覺 ba覺na gelince öyle demi: `Babam覺n nice içisinin fazlas覺yla yiyecei var, bense burada açl覺ktan ölüyorum. Kalk覺p babam覺n yan覺na döneceim ve ona, Baba diyeceim, Allah'a ve sana kar覺 günah iledim. Ben art覺k senin olun olarak an覺lmaya lay覺kdeilim. Beni içilerinden biri gibi kabul et'. Böylece kalk覺p babas覺n覺n yan覺na dönmü. Kendisi daha uzaktayken babas覺 onu görmü, ona ac覺m覺, koup boynuna sar覺lm覺 ve onu öpmü. Olu ona, `Baba' demi, `Allah'a ve sana kar覺 günah iledim. Ben art覺k senin olun olarak an覺lmaya lay覺k deilim'. Babas覺 ise kölelerine, `Çabuk, en iyi kaftan覺 getirip ona giydirin!' demi. `Parma覺na bir yüzük tak覺n, ayaklar覺na çar覺k giydirin! Besili danay覺 getirip kesin, yiyelim ve elenelim. Çünkü benim bu olum ölmütü, yaama döndü; kaybolmutu, bulundu.' Böylece elenmeye balam覺lar. Baban覺n büyük olu ise tarladaym覺. Gelip eve yaklat覺覺nda çalg覺 ve oyun seslerini duymu. Uaklardan birini yan覺na ça覺r覺p, `Ne oluyor?' diye sormu. O da ona, `Kardein geldi, baban da ona sa salim kavutuu için besili danay覺 kesti' demi. Büyük oul öfkelenmi, içeri girmek istememi. Babas覺 d覺ar覺 ç覺k覺p ona yalvarm覺. Ama o, babas覺na öyle cevap vermi: `Bak, bunca y覺l senin için köle gibi çal覺t覺m, hiçbir zaman buyruundan ç覺kmad覺m. Ne var ki sen bana, arkadalar覺mla eleneyim diye hiçbir zaman bir olak bile vermedin. Oysa senin mal覺n覺 fahielerle yiyen u olun eve dönünce, onun için besili danay覺 kestin'. Babas覺 ona, `Olum, sen her zaman benim yan覺mdas覺n, neyim varsa senindir' demi. ‘Ama sevinip elenmek gerekiyordu. Çünkü bu kardein ölmütü, yaama döndü; kaybolmutu, bulundu!'»