ME
NU

OMELIE / Omelie TR

18 mar 2018
18/03/2018 - PASKALYA'YA HAZIRLIK DEVRES襤 - 5. Pazar - B

18/03/2018 - PASKALYA'YA HAZIRLIK DEVRES襤 - 5. Pazar - B 

  1. Okuma Yeremya 31,31-34 * Mezmur 51 *2. Okuma 襤braniler 5,7-9 *襤ncil Yh 12,20-33

 

襤sa'yla yapt覺覺m覺z yürüyü, haça doru bir yürüyütür. Bugün 襤sa, basit bir olay arac覺l覺覺yla, bunu bize aç覺kça göstermektedir. Olay udur; baz覺 Yunanl覺lar O'nu aramaktad覺rlar! Yunanl覺 olmalar覺 putperest olduklar覺n覺 gösterir, yani Allah'覺n halk覺 olmayan bir halka aittirler. Bu olay覺n normal olmad覺覺n覺, metinden anl覺yoruz. Nitekim Yunanl覺lar Filipus'la, Filipus da Andreas'la konuuyor (hem Filipus hem de Andreas Yunan isimlerdir!), sonra da Andreas ve Filipus beraber, 襤sa'ya bu istei bildiriyorlar. Belki bu akirtler 襤sa’n覺n cevab覺ndan biraz korkuyorlar; daha önce 襤sa, Kenanl覺 bir kad覺n覺 zor dinlemiti, acaba imdi buna nas覺l kar覺l覺k verecek...?

襤sa'n覺n, akirtlerini çok a覺rtan cevab覺, bize, O'nun, her olay覺 Peder'in isteinin 覺覺覺nda sezdiini göstermektedir. Madem ki, imdi putperestler O'nu ar覺yorlar, bu, O’nun "saat"inin geldiinin iaretidir! Hangi saat? Kana'daki düünden beri 襤sa'n覺n bekledii saattir. 襤sa'n覺n, Oul olarak, Allah'覺n ac覺 çeken Kulu olarak, Allah'覺n Kuzusu olarak, tüm dünyaya Allah'覺n yüceliini gösterecei saat yaklam覺t覺r!

K覺sa bir benzetme arac覺l覺覺yla, 襤sa, olacaklar覺n, yani O’nun çekecei 覺st覺raplar覺n gerekli olduunu aç覺kl覺yor; buday, ürün verebilmek için, topraa düüp ölmelidir; aynen, 襤sa'n覺n hayat覺, tüm dünyaya ürün vermek için, kurtulua götürmek için, ölmelidir. Ayn覺 yol, akirtler için, hatta her insan için, geçerlidir. 'Buday tanesi kural覺' herkes için geçerlidir; ebedi hayat için kendi hayat覺n覺 saklamak isteyen, onu, her ne pahas覺na olursa olsun, bu dünyaya göre saklamay覺 düünmemelidir. Ebedi hayat覺 isteyen, ona sahip Olan'la beraber kalmal覺d覺r: belki bu dünyada hayat覺n覺 kaybedecek, fakat Peder onunla ilgilenecektir, hatta "Peder onu onurland覺racakt覺r"!

Biz, bu Sözün gerçeklemi olduunu, özellikle Kilisenin bize hat覺rlatt覺覺 Azizlerin hayatlar覺nda, görebilmekteyiz. Nitekim onlar her eyde tamam覺yla 襤sa'y覺 izleyip, O'na yaamlar覺n覺 sundular; kendi hayatlar覺n覺 düünmeden, ac覺 çekenlerle, d覺lananlarla, güçsüzlerle, muhtaç olanlarla ilgilenerek, ve özellikle Rabbi tan覺mayanlara O'nu tan覺t覺p sevdirerek Rab’be hizmet etmeye ve bütün yürekleriyle O’nu sevmeye çal覺t覺lar! imdi tüm Kilise, Peder'le birlikte, onlar覺 onurland覺rmaktad覺r!

Kendi ölümünü düünürken, 襤sa sevinmiyor; ac覺 çekiyor, t覺pk覺 hepimizin ölümü düünürken üzüldüümüz gibi. O, bu üzüntüyü ne sakl覺yor ne de reddediyor. Madem ki kendi ölümü, Allah'覺n yücelii içindir, yani Allah'覺n, bütün uluslara, bütün 覺rklara ve bütün dinlere ait olan tüm insanlara sevgisini gösterebilmesi için gereklidir, 襤sa onu reddetmeyip, kabul ediyor. Çünkü dünyaya bunun için geldiini bilmektedir!

Bu noktada 襤ncilci Yuhanna, gökten bir sesin geldiini bildiriyor. O sesi iiten halk, gök gürlemesi olduunu san覺yor, fakat 襤sa onu iyice alg覺l覺yor: "O’nu yüceltim ve O’nu yine yücelteceim". 襤sa daha önce, mucizeler yapt覺覺 her defada ve sonra Tabor Da覺nda, bir çok kere, Allah'覺n Olu olarak, yüceltilmiti! O'nun yeni yüceltilmesi, ölümü ve dirilii ile gerçekleecek olan tam ve katî yüceltilme olacakt覺r.

襤sa O'nu dinleyenlere, o sesin onlar için geldiini söylüyor. Nitekim O'nun ölümünün, bir yenilgi deil, bir zafer olduunu bilmeye ihtiyac覺 olan, bizleriz. Biz, 襤sa'n覺n ölümünün, kendi hayatlar覺n覺 saklamak isteyen insanlar覺n üzerinde hükmeden eytan'a kar覺 zafer olduunu bilmeliyiz!

襤sa'n覺n ölümü, o kadar büyük bir zaferdir ki, bütün insanlar, kurtulmak için, O'na bakacaklard覺r! Hepimiz, O'nun ölümünü ve 覺st覺rab覺n覺 severek, onlara kat覺larak, gerçek yaama kavuabiliriz. O, ac覺 çekerek ve ölerek, sevgide mükemmel oldu. Bu güçlü ve mükemmel sevgiye, 襤branilere Mektubun yazar覺, “itaat” diyor!

Biz de, kurtuluu kabul etmek için, Paskalya Arifesinde, Katekümenlerimiz 襤sa'n覺n ölümüne 'dald覺klar覺' anda, Vaftizimiz s覺ras覺nda verdiimiz sözleri tekrarlamaya haz覺r olabilmek için, o itaati yaamak istiyoruz. Yeni vaftizli olanlarla birlikte, vaat edilmi ve Golgota tepesinde 襤sa'n覺n kan覺yla gerçeklemi Yeni Antlama'y覺 tadaca覺z. Yüreimizde Allah'覺n kendi sevgisinin varolduundan sevineceiz. O sevgi o kadar güçlü ve hikmetlidir ki, bizi, tek bir halk覺n, tek bir ailenin, tek bir bedenin üyesi olarak, kar覺l覺kl覺 bir birliktelik içinde saklamaktad覺r.

OKUMALAR

 

Peygamber Yeremya'n覺n Kitab覺ndan Sözler 31,31-34

襤srail ve Yahuda halk覺yla Yeni bir antlama yapaca覺m günler geliyor diyor RAB, Atalar覺n覺 M覺s覺r'dan ç覺karmak için Ellerinden tuttuum gün Onlarla yapt覺覺m antlamaya benzemeyecek. Onlar覺n kocas覺 olmama kar覺n, Bozdular o antlamam覺 diyor RAB. Ama o günlerden sonra 襤srail halk覺yla Yapaca覺m antlama udur diyor RAB, "Yasam覺 içlerine yerletirecek, Yüreklerine yazaca覺m. Onlar覺n Tanr覺s覺 ben olaca覺m, Onlar da benim halk覺m olacak. Bundan böyle kimse komusunu ya da kardeini, 'RAB'bi tan覺y覺n' diye eitmeyecek. Çünkü küçük büyük hepsi Tan覺yacak beni" diyor RAB. "Çünkü suçlar覺n覺 ba覺layacak, Günahlar覺n覺 art覺k anmayaca覺m."

 

Mezmur 51(50),3-4.12-13.14-15

Ey Tanr覺m, sevginle ac覺 bana! Sonsuz merhametinle günahlar覺m覺 affet!

Y覺ka beni her kötülükten, temizle beni günah覺mdan.

Ey Tanr覺m temiz bir kalp yarat bende, yepyeni bir ruh kök sals覺n içimde.

Beni kendinden uzaa atma, kutsal ruhunu benden geri alma.

Geri ver bana kurtuluun sevincini, içimde güçlü bir ruh sala.

Günahkarlara senin yolunu öreteceim, ve yolunu a覺ranlar sana döneceklerdir.

 

襤branilere Mektuptan Sözler 5,7-9

Kardelerim, Mesih 襤sa, yeryüzünde olduu günlerde kendisini ölümden kurtaracak güçte olan Tanr覺'ya büyük feryat ve gözyalar覺yla dua ve yakar覺larda bulunmu ve Tanr覺 korkusu nedeniyle iitilmiti. Oul olduu halde, çektii ac覺lardan söz dinlemeyi örendi ve bu ekilde kemale eriip, sözünü dinleyenlerin hepsi için sonsuz kurtulu kayna覺 oldu.

 

Aziz Yuhanna Taraf覺ndan Yaz覺lan Mesih 襤sa'n覺n 襤ncil'inden Sözler 12,20-33

Bayramda tap覺nmak üzere Kudüs'e gidenler aras覺nda baz覺 Grekler vard覺. Bunlar, Celile'nin Beytsayda kentinden olan Filipus'a gelerek, «Efendimiz, 襤sa'y覺 görmek istiyoruz» diye rica ettiler. Filipus gitti, bunu Andreya'ya bildirdi. Andreya ve Filipus da gidip 襤sa'ya haber verdiler. 襤sa, «襤nsanolu'nun yüceltilecei saat geldi» diye kar覺l覺k verdi. «Size dorusunu söyleyeyim, buday tanesi topraa düüp ölmedikçe yaln覺z kal覺r. Ama ölürse çok ürün verir. Can覺n覺 seven, onu yitirir. Ama bu dünyada can覺n覺 gözden ç覺karan, onu sonsuz yaam için koruyacakt覺r. Bana hizmet etmek isteyen, ard覺mdan gelsin. Ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Baba, bana hizmet edeni onurland覺racakt覺r. imdi yüreim s覺k覺l覺yor, ne diyeyim? `Baba, beni bu saatten kurtar' m覺 diyeyim? Ama ben bu amaç için bu saate geldim. Baba, ad覺n覺 yücelt!» Bunun üzerine gökten bir ses geldi: «Ad覺m覺 yücelttim ve yine yücelteceim.» Orada duran ve bunu iiten kalabal覺k, «Gök gürledi» dedi. Bakalar覺, «Bir melek O'nunla konutu» dedi. 襤sa, «Bu ses benim için deil, sizin içindi» dedi. «Bu dünya imdi yarg覺lan覺yor. Bu dünyan覺n egemeni imdi d覺ar覺 at覺lacak. Ben yerden yukar覺 kald覺r覺ld覺覺m zaman bütün insanlar覺 kendime çekeceim.» 襤sa bunu, nas覺l öleceini belirtmek için söylüyordu.