ME
NU

OMELIE / Omelie TR

11 mar 2018
11/03/2018 - PASKALYA'YA HAZIRLIK DEVRES襤 - 4. Pazar - B

11/03/2018 - PASKALYA'YA HAZIRLIK DEVRES襤 - 4. Pazar - B 

1.Okuma 2.Tarihler 36,14-23 *Mezmur 137 *2. Okuma Efes 2,4-10 *襤ncil Yh 3,14-21

 

Birinci okuma, 襤srail Halk覺n覺n yaad覺klar覺 üzücü olaylardan en kötü olan覺n覺 anlatmaktad覺r: Kutsal ehir Yerualem'in y覺k覺lmas覺, halk覺n kölelii ve Babil'e sürgüne yollanmas覺. Neden bu eyler oldu? Peygamberler bunu önceden bildirmilerdi, fakat onlar覺 küçümseyip, onlarla alay etmilerdi. Peygamberler, öteki milletlerin putperest ve büyülü geleneklerine uyan halk覺, "durmadan ve usanmadan", uyarmaya çal覺m覺lard覺.

Bu sayfada, çada dünyam覺z覺n tarihini okuyabiliriz. Aile içindeki ayr覺lmalar, nesiller aras覺ndaki anlamazl覺klar, büyücülere ve putperest dinlere bavurmak, uyuturucu maddeleri ve benzerleri kullanmak, kolayca kürtaj yapmak, cinsel sap覺kl覺klar覺 aramak, 襤sa'y覺 unutarak yaamak,... bütün bunlar a覺r günah deiller mi, sonuç olarak, korkunç bir "ceza"n覺n nedeni olmayacaklar m覺?

Ancak, Allah'覺n "ceza"lar覺, asla, iptal edilemez cezalar, deillerdir! Eer Allah cezaland覺r覺rsa, tövbeye ça覺rma amac覺yla, O'nun efkatle sevdii ve elik ettii halk覺n覺n sadakatini, yeniden canland覺rmak için, cezaland覺r覺r. Allah'覺n gözünde, kendi halk覺, çok deerlidir: onu cezaland覺r覺rsa, onun, felakete götüren bir yola koyulduunu fark edip, hayata götüren yola dönmesi için, cezaland覺r覺r. 襤te yetmi y覺l sonra, Allah, Pers kral覺 Sirus arac覺l覺覺yla, sürgüne yollananlar覺 serbest b覺rakt覺r覺r, y覺k覺lm覺 Mabedi yeniden kurmalar覺 için, kendi ülkesine onlar覺 döndürür!

Günah ve merhamet, mahkumiyet ve kurtulu, 襤sa'n覺n Nikodemus'la konumas覺n覺n da konusudur. 襤sa, Ç覺k覺 Kitab覺nda anlat覺lm覺 bir olay覺 hat覺rlat覺yor; bu olay, Nikodemus'un, kendi hayat覺 ile ilgili Allah'覺n projelerini anlamas覺na yard覺mc覺 oluyor. Çöldeki yolculuk s覺ras覺nda, 襤srail Halk覺, Allah'a kar覺 yönelttii m覺r覺ldanmalar覺n ve isyanlar覺n cezas覺 olarak, zehirli y覺lanlar taraf覺ndan 覺s覺r覺ld覺. Musa, halk覺 onlardan kurtarmak için dua ettiinde, Allah onu, bir bak覺r y覺lan覺 yukar覺 kald覺rmaya davet etti: o y覺lana imanla bakan herkes, 覺s覺r覺lmas覺na ramen, ölmüyordu. Bu ekilde herkes, kendi kurtuluunu elinde tutabilir: Yeter ki, küçük ve kolay bir itaat eylemini yerine getirsin.

Asl覺nda insanlar; günaha, Allah'tan uzak kalmaya, kötülüklerini saklamak için karanl覺kta yaamaya tevik eden Y覺lan taraf覺ndan sürekli 覺s覺r覺lmaktad覺rlar. Buna kar覺 Allah'覺n dünyaya olan sevgisi vard覺r! Yukar覺da bir kurtulu kayna覺 hala vard覺r! 襤nsanolu, Allah'覺n biricik Olu, "O'na iman eden herkes ebedi hayata kavusun" diye, yukar覺 kald覺r覺lacakt覺r! Allah, aksi halde mahkûm kalacak insan覺n, kurtuluunu ister. Yukar覺 kald覺r覺lm覺 襤sa'ya inanmak: 襤te, kurtulu budur!

Bir yandan Allah'覺n teklifini kabul etmek ve yaamak kolayd覺r; öte yandan ise, Allah'覺n kurtuluunu kabul etmek isteyenlere, kar覺 koyanlar, vard覺r. Bu yüzden herkesin, bakalar覺n覺n etkisinden özgür olarak, Peder'in bak覺覺 alt覺nda ve Haç önünde durarak, karar vermesi gerekmektedir. Katekümenler bu karar覺 vermeye haz覺rlan覺yorlar, ve vaftizli olanlar bu karar覺 yeniliyorlar. Onlar, dünyadan destek bulmayacaklar覺n覺 bilmektedirler, bunun için bu günlerde, Allah'覺n sevgisinin, 襤sa'n覺n kurban覺n覺n ve imanl覺lar覺n hepsine vaat edilmi armaan覺n hat覺ras覺nda, yaamaya al覺覺yorlar.

Efeslilere yazarken, Aziz Pavlus, Peder'in merhametli sevgisini hat覺rlamam覺za yard覺mc覺 olur. Peder, 襤sa sayesinde bizi kurtar覺r ve kurtulu, Oluna iman ettiimizde, bize ula覺yor. Peki, 襤sa'ya inanmak ne demektir? 襤sa'n覺n Allah'覺n Olu ve Kurtar覺c覺 olduunun haberini akl覺m覺zda tutmak m覺? 襤nanmak, hayat覺m覺z覺 bu gerçee uydurmak demektir! 襤sa, Allah'覺n Olu ise, o zaman O'nun sözlerine inan覺yorum, deitirmem pahas覺na bile; onlara benim kiisel, sosyal, aile ile ilgili durumumu uyduruyorum. 襤sa'n覺n tek kurtuluum olduuna inan覺yorum: Kurtulua, ne iyiliim arac覺l覺覺yla, ne de kararlat覺rd覺覺m iyi iler sayesinde, ancak ve ancak 襤sa sayesinde kavuabilirim. Aziz Pavlus bize, "Allah'覺n önceden haz覺rlam覺 olduu iyilik yolunda" yürümekle, yani 襤sa'ya sevinçle itaat etmekle, kurtulua kavuabileceimizi, hat覺rlat覺yor. 襤nanmak, itaat etmek demektir! Bugünkü insanlar, içgüdüsel olarak, hemen itaat sözünü reddediyorlar, çünkü kullan覺lmaktan korkuyorlar. Fakat inanma itaati; bizi seven ve bizi sevmekten baka bir eyi istemeyen o Allah’a yönelmitir. O'na itaat etmek, özgürlüümüzdür, bize faydal覺d覺r! Çünkü Allah’a itaat ettiimizde, hiçbir eyden utanmadan, 覺覺kta yaayabileceiz, çünkü, Allah'a itaat ederek yap覺lan iler, hakikattir ve herkese iyilik getirirler!

OKUMALAR

 

Tarihler 2. Kitab覺ndan Sözler: 36,14-16.19-23.

 

Kral Sedekya zaman覺nda, Üstelik kâhinlerin ve halk覺n önderleri de öbür uluslar覺n irenç törelerine uyarak ihanetlerini gitgide art覺rd覺lar ve RAB'bin Yerualim'de kutsal k覺ld覺覺 tap覺na覺n覺 kirlettiler. Atalar覺n覺n Tanr覺s覺 RAB, halk覺na ve konutuna ac覺d覺覺 için onlar覺 ulaklar覺 arac覺l覺覺yla defalarca uyard覺. Ama onlar Tanr覺'n覺n ulaklar覺yla alay ederek sözlerini küçümsediler, peygamberlerini aa覺lad覺lar. Sonunda RAB'bin halk覺na kar覺 öfkesi kurtulu yolu b覺rakmayacak kadar alevlendi. Tanr覺'n覺n Tap覺na覺'n覺 atee verdiler, Yerualim surlar覺n覺 y覺k覺p bütün saraylar覺 yakt覺lar, deerli olan hereyi yok ettiler. Kildan Kral覺 k覺l覺çtan kurtulanlar覺 Babil'e sürdü. Bunlar Pers krall覺覺 egemen oluncaya dek onun ve oullar覺n覺n köleleri olarak yaad覺lar. Böylece RAB'bin Peygamber Yeremya arac覺l覺覺yla söyledii söz yerine geldi: "Ülke yetmi y覺l 覺ss覺z kalacak. Ülkenin abat y覺llar覺 doluncaya dek, tutulmam覺 abat y覺llar覺n覺 size ödeteceim." Pers Kral覺 Kore'in krall覺覺n覺n birinci y覺l覺nda RAB, Yeremya arac覺l覺覺yla bildirdii sözü yerine getirmek amac覺yla, Pers Kral覺 Kore'i harekete geçirdi. Kore yönetimi alt覺ndaki bütün halklara u yaz覺l覺 bildiriyi duyurdu: "Pers Kral覺 Kore öyle diyor: 'Göklerin Tanr覺s覺 Yahve yeryüzünün bütün krall覺klar覺n覺 bana verdi. Beni Yahuda'daki Yerualim Kenti'nde kendisi için bir tap覺nak yapmakla görevlendirdi. Aran覺zda O'nun halk覺ndan kim varsa oraya gitsin. Tanr覺s覺 Yahve onunla olsun!'"

 

Mezmur: 137(136),1-2.3.4-5.6.

 

Babil 覺rmaklar覺 k覺y覺s覺nda oturup Siyon'u and覺kça alad覺k; Çevredeki söütlere Lirlerimizi ast覺k. Çünkü orada bizi tutsak edenler bizden ezgiler, Bize zulmedenler bizden enlik istiyor, "Siyon ezgilerinden birini okuyun bize!" diyorlard覺. Nas覺l okuyabiliriz RAB'bin ezgisini El topra覺nda? Ey Yerualim, seni unutursam, Sa elim kurusun. Seni anmaz, Yerualim'i en büyük sevincimden üstün tutmazsam, Dilim dama覺ma yap覺s覺n!

 

Aziz Pavlus'un Efeslilere Mektubundan Sözler: 2,4-10.

 

Kardelerim, merhameti bol olan Tanr覺 bizi çok sevdii için, suçlar覺m覺zdan ötürü ölü olduumuz halde, bizi Mesih'le birlikte yaama kavuturdu. O'nun lütfuyla kurtuldunuz. Tanr覺 bizi Mesih 襤sa'da, Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. Bunu, Mesih 襤sa'da bize gösterdii iyilikle, lütfunun sonsuz zenginliini gelecek çalarda sergilemek için yapt覺. 襤man yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin baar覺n覺z deil, Tanr覺'n覺n armaan覺d覺r. Kimsenin övünmemesi için iyi ilerin ödülü deildir. Çünkü biz, Tanr覺'n覺n önceden haz覺rlad覺覺 iyi ileri yapmak üzere Mesih 襤sa'da yarat覺lm覺 olarak Tanr覺'n覺n eseriyiz.

 

Aziz Yuhanna Taraf覺ndan Yaz覺lan Mesih 襤sa'n覺n 襤ncil'inden Sözler: 3,14-21.

 

Mesih 襤sa, Ferisilerden biri olan Nikodemus'a öyle dedi: "Musa çölde y覺lan覺 nas覺l yukar覺 kald覺rd覺ysa, 襤nsanolu'nun da öylece yukar覺 kald覺r覺lmas覺 gerekir. Öyle ki, O'na iman eden herkes sonsuz yaama kavusun. «Çünkü Tanr覺 dünyay覺 o kadar çok sevdi ki, biricik Olunu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmas覺n, ama hepsi sonsuz yaama kavusun. Tanr覺, Olunu dünyay覺 yarg覺lamak için dünyaya göndermedi, dünya O'nun arac覺l覺覺yla kurtulsun diye gönderdi. O'na iman eden yarg覺lanmaz, iman etmeyen ise zaten yarg覺lanm覺t覺r. Çünkü Tanr覺'n覺n biricik Olunun ad覺na iman etmemitir. Yarg覺 da udur: dünyaya 覺覺k geldi, ama insanlar 覺覺覺n yerine karanl覺覺 sevdiler. Çünkü yapt覺klar覺 iler kötüydü. Kötülük yapan herkes 覺覺ktan nefret eder ve ileri aç覺a ç覺kmas覺n diye 覺覺a gelmez. Ama gerçei uygulayan kii, yapt覺klar覺n覺 Tanr覺'ya dayanarak yapt覺覺 belli olsun diye 覺覺a gelir.»