ME
NU

OMELIE / Omelie TR

25 feb 2018
25/02/2018 - PASKALYA'YA HAZIRLIK DEVRES襤 - 2. Pazar - B

25/02/2018 - PASKALYA'YA HAZIRLIK DEVRES襤 - 2. Pazar - B YILI

1.Okuma Yar 22,1-2. 9-13. 15-18 * Mezmur 116 *2.Okuma Rom 8,31-34 *襤ncil Mk 9,1-10

 

Vaftize doru yürüyenlerin - hem de vaftizli olanlar覺n da! - iman覺 güçlenilmeli ve ar覺nmal覺d覺r. Nitekim 襤sa'ya yaklaan; O'nun hemen, kendi sal覺覺n veya hayat geçirmenin veya sevgi eksikliinin problemlerini çözmek için, müdahale etmesini s覺k s覺k düünür. 襤ncil'in ilk bölümlerinde, Aziz Markos 襤sa'n覺n, yard覺ma muhtaç insanlar taraf覺ndan, devaml覺 arand覺覺n覺 göstermektedir. 襤sa onlar覺 dinliyor, onlara ac覺yor, ama ayn覺 zamanda dünya'ya O'nun geliinin sebebi baka olduunu aç覺kl覺yor. Mucizeler, "müjde"yi, yani Allah'覺n babal覺覺n覺n iyi haberini kabullenmeyi kolaylat覺rmak için, 襤sa taraf覺ndan veriliyorlar. O'nun örencileri bile kolayca anlam覺yorlar! Onlar uyumu gibidirler, 襤sa'n覺n sözlerinin daha çok, halk覺n覺n beklentilerinin etkisi alt覺nda kal覺yorlar.

Bugün okuduumuz 襤ncil'de 襤sa üç akirdin, - bunlar, 襤sa’n覺n ilk olarak seçip takpma ad覺 verdii olanlard覺r –, O'nunla beraber yüksek bir daa ç覺kmalar覺n覺 istiyor. Orada olduu olay; tevikle, öretile ve aç覺klamayla dolu bir olayd覺r. Bugün biz bu olaya, katekümenlerin Vaftize doru yeni bir ad覺m atmalar覺na ve bizim imanda büyüyüp gelimemize yard覺mc覺 olan bak覺 aç覺s覺ndan bakaca覺z.

襤sa'n覺n ahs覺ndan parlay覺p yay覺lan 覺覺k, üç örencin duyacaklar覺n覺 ve göreceklerini ciddiye almalar覺na yard覺m etmektedir. 襤sa'yla konuan 襤lyas ve Musa, korku, onlar覺 gölgeleyen bulut ve, sonunda, buluttan gelen ses, o üç insan覺n akl覺na ve yüreine dokunan mesajlard覺r! Onlar hemen her eyi anlam覺yorlar, daha dorusu hiçbir eyi anlam覺yorlar: Nitekim Petrus sorunsuz bir geleceini düünüyor!

Dadan inerlerken 襤sa, ölüler aras覺ndan kendi diriliinden bahsederek, onlara o olay覺 anlamak için "anahtar" veriyor. Bugün biz Tekvin Kitab覺n覺n, kukusuz örencilerinin akl覺nda olan metnini dinledikten sonra, 襤ncil'in bu parças覺n覺 okuduk. O metin, imanda atam覺z olan 襤brahim'in kendi sevgili tek olunu kurban etmeye haz覺r olduunu anlatt覺. 襤brahim'in iman覺, gerçek imand覺r, Allah'覺n houna giden imand覺r. Örenciler, o iman覺n boyunu yetimeliler! 襤manl覺lar; Atalar覺n覺n hemen itaat ettii gibi, onlar da tereddüt etmeden, itaat etmeye haz覺r olmad覺kça, gerçek imanl覺lar olmayacaklar! Vaftize haz覺rlananlar; Allah'tan yararlar覺 almaya deil, kendilerini, tam olarak, Peder Allah'覺n ellerine teslim etmeye haz覺r olmal覺d覺rlar. 襤man etmek, sadece ihtiyaçlar覺m覺zda Allah'覺n bize yard覺m edebileceini inanmak deildir: Tüm insanlar, putperestler de, buna inan覺rlar. 襤nanmak; Allah’a hayat覺m覺z覺 sunmaya, Sözünü onu gerçekletirmek için aramaya, projelerinde ibirlii yapmak için O’na itaat etemeye haz覺r olmak demektir!

Örencilerin ilk önce Öretmenleri 襤sa'y覺 sunmalar覺 gerekecek: O ölecek, öldürülecektir. Onlar ölümünü, bir felaket gibi deil, ama bir kurban olarak, görecekler: O'nun kurban覺, hem de onlar覺n kurban覺 gibi görecekler. Onlar Peder'e Oglu'nun ölümünü sunacaklar ve kendilerini sunarak, Oul ile birleeceklerdir! 襤sa'n覺n ölümü "Rabbin gözünde deerlidir", ayn覺 ekilde örencilerin hayat覺n覺n sunuu da deerli olacakt覺r! Onlar kendilerini sunmaktan korkmayacaklar, çünkü, Aziz Pavlus yazd覺覺 gibi, "Allah bizimle birliktedir"; bu yüzden hiç kimse bize kar覺 ç覺kamaz!

Dada, 襤sa'y覺 "sevgili Olu" olarak, tan覺tan Allah'覺n sesi yank覺land覺. Bu iki söz, Kutsal Yaz覺lar覺n bahsettii iki figürü an覺t覺rmaktad覺r: "Oul", ikinci mezmurun ima ettii Kral Mesih'tir; "Sevgili" olan, 襤brahim'in sevdii ve daa, onu kurban etmek için, götürdüü ouldur.

Böylece o üç akirt nihayet 襤sa'y覺 tan覺yorlar. I覺k art覺k parlam覺yorsa da, Musa ve 襤lyas gitti ise de, bulut yok oldu ise de, imdi O'nu yepyeni bir ekilde tan覺maktad覺rlar! imdi 襤sa'n覺n, hayatlar覺na ve yüreklerine sahip olmaya lay覺k olan derin ve gerçek kimliini görüyorlar. Yeni bir dikkatle O'nu dinlemeye bal覺yorlar: Buluttan gelen ses tam da böyle demiti: "Onu dinleyin!". imdi onlar 襤sa'n覺n dudaklar覺ndan Allah'覺n sözlerini bekliyorlar! Onlar覺 yaamak için, onlar覺 bekliyorlar.

Bizler de, duygular覺m覺z覺 ve kan覺lar覺m覺z覺 önem vermeden, 襤sa'n覺n arzular覺n覺 dinleyerek, Vaftizin lütfünü yeniden yaamam覺za haz覺rlanaca覺z. Dada gördüümüz ve duyduumuz; 襤sa'n覺n bizi aldatmad覺覺ndan, O’nun gerçek hayat覺m覺z olduundan bizi emin k覺lmaktad覺r! Ben de yürekten, "Rab’bim, senin kuluyum" diye söylemek istiyorum!

 

OKUMALAR

 

Yarat覺l覺 Kitab覺ndan Sözler: 22,1-2.9a.10-13.15-18

 

Tanr覺 襤brahim'i denemek için ona: "襤brahim!" diye seslendi. O da: "襤te, buraday覺m!" diye cevap verdi. Tanr覺, "襤shak'覺, sevdiin biricik olunu al, Moriya bölgesine git" dedi, "Orada sana göstereceim bir dada olunu yakmal覺k sunu olarak sun." Tanr覺'n覺n kendisine belirttii yere var覺nca 襤brahim bir sunak yapt覺, üzerine odun dizdi. Olu 襤shak'覺 balay覺p sunaktaki odunlar覺n üzerine yat覺rd覺. Onu boazlamak için uzan覺p b覺ça覺 ald覺. Ama RAB'bin melei göklerden, "襤brahim, 襤brahim!" diye seslendi. 襤brahim, "襤te buraday覺m!" diye kar覺l覺k verdi. Melek, "Çocua dokunma" dedi, "Ona hiçbir ey yapma. imdi Tanr覺'dan korktuunu anlad覺m, biricik olunu benden esirgemedin." 襤brahim çevresine bak覺nca, boynuzlar覺 s覺k çal覺lara tak覺lm覺 bir koç gördü. Gidip koçu getirdi. Olunun yerine onu yakmal覺k sunu olarak sundu. RAB'bin melei ikinci kez göklerden 襤brahim'e seslendi: RAB diyor ki, kendi ad覺ma ant içiyorum. Bunu yapt覺覺n, biricik olunu esirgemediin için seni fazlas覺yla kutsayaca覺m; soyunu göklerin y覺ld覺zlar覺, k覺y覺lar覺n kumu kadar çoaltaca覺m. Soyun dümanlar覺n覺n kentlerini mülk edinecek. Soyunun arac覺l覺覺yla yeryüzündeki bütün uluslar kutsanacak. Çünkü sözümü dinledin."

 

Mezmur116 (115),10.15.16-17.18-19.

 

襤man ettim, "Büyük ac覺 çekiyorum" dediim zaman bile. RAB'bin gözünde deerlidir Sad覺k kullar覺n覺n ölümü. Ya RAB, ben gerçekten senin kulunum; Kulun, hizmetçinin oluyum, Sen çözdün balar覺m覺. Ya RAB, sana seslenecek, ükran kurban覺 sunaca覺m. RAB'be adad覺klar覺m覺 yerine getireceim Bütün halk覺n覺n önünde, RAB'bin Tap覺na覺'n覺n avlular覺nda, Senin orta yerinde, ey Yerualim! RAB'be övgüler sunun!

 

Aziz Pavlus'un Romal覺lara Mektubundan Sözler: 8,31b-34

 

Kardelerim, Tanr覺 bizden yana ise, kim bize kar覺 olabilir? Öz Olunu bile esirgemeyen, O'nu hepimizin uruna ölüme teslim eden Tanr覺, O'nunla birlikte bize her eyi de ba覺lamayacak m覺? Tanr覺'n覺n seçtiklerini kim suçlayacak? Onlar覺 aklayan Tanr覺'd覺r. Kim suçlu ç覺karacak? Ölmü, üstelik dirilmi olan Mesih 襤sa, Tanr覺'n覺n sa覺ndad覺r ve bizim için arac覺l覺k etmektedir.

 

Aziz Markos Taraf覺ndan Yaz覺lan Mesih 襤sa'n覺n 襤ncil'inden Sözler: 9,2-10

 

Mesih 襤sa, yan覺na yaln覺z Petrus, Yakup ve Yuhanna'y覺 alarak yüksek bir daa ç覺kt覺. Orada, gözlerinin önünde 襤sa'n覺n görünümü deiti. Giysileri göz kamat覺r覺c覺 bir beyazl覺a büründü; yeryüzünde hiçbir çama覺rc覺n覺n eriemeyecei bir beyazl覺kt覺 bu. O anda Musa'yla 襤lyas örencilere göründü. 襤sa'yla konuuyorlard覺. Petrus 襤sa'ya, «Rabbî, burada bulunmam覺z ne iyi oldu! Üç çardak kural覺m: biri sana, biri Musa'ya, biri de 襤lyas'a» dedi. Ne söyleyeceini bilmiyordu. Çünkü çok korkmulard覺. Bu s覺rada bir bulut gelip onlar覺 gölgeledi. Buluttan gelen bir ses, «Sevgili Olum budur, O'nu dinleyin!» dedi. Örenciler birden çevrelerine bakt覺lar, ama bu kez yanlar覺nda 襤sa'dan baka kimseyi göremediler. Dadan inerlerken 襤sa onlar覺, 襤nsanolu ölümden dirilmeden orada gördüklerini hiç kimseye söylememeleri için uyard覺. Bu uyar覺ya uymakla birlikte kendi aralar覺nda, «Ölümden dirilmek ne demek?» diye tart覺覺p durdular.