ME
NU

OMELIE / Omelie TR

14 mag 2017
14/05/2017 - PASKALYA DEVRESI – 5. Pazar Günü - A

14/05/2017 - PASKALYA DEVRESI – 5. Pazar Günü - A 

1. okuma Hav. İşl. 6,1-7 * Mezmur 32 * 2. okuma 1Pt 2,4-9 * İncil Yh 14,1-12

 

Kudüs’teki ilk Hristiyan cemaati büyümekteydi.

Aynı zamanda bazı sorunlar başlamaktaydı; bunlar fakirlikten doğan sorunlar ve insan yaşamında daima mevcut olan kötülüğe eğilimlerden doğan sorunlardı. Bu kötü eğilimler hem uzun zamandır imanlı hem de yeni imanlı olanlarda canlıdır. Başkalarına iman yolunda yürümeye yardım etmekle ve cemaati yönetmekle görevlendirilen insanlarda da bunlar mevcutlar. O zamanda Kudüs’teki Hristiyan cemaatinde İbranice konuşan ‘kardeşler’ vardı, hem de Roma İmperatorluğunun uzak yerlerinden gelen Yunanca konuşan ‘kardeşler’ vardı ve aralarında yakınmalar başladı. Sorunlar eğer İsa’nın Sözüne ve sevgisine bağlı olarak çözülmezse, kolayca bölünmelere yol açar. İlk cemaatin bu durumu tehlikeliydi çünkü yakınma, suçlama, eleştirme ve kıskançlık üstün gelebiliyordu. Acaba o durumda Kutsal Ruh nerede diye kendimize sorabiliriz. O çalışmaz mı? O imanlılar Onu dilemezler mi? İsa’yı unuttular mı? Nasıl olur ki onların hakları ve istekleri Kutsal Ruh’un birliğinden daha önemli olur? Bu tür durumlar ve bu sorunlar, sık sık cemaatlerimizde de var.

Havariler dikkatli olurlar; herkese zarar veren bu gerginliği görürler. Gerçekten henüz tamamen yok edilmemiş günaha eğilimden gelen gerginlikler acı çektirir. Havariler fakirlerle ilgilenmeye ve maddi işlerle uğraşmaya başlamışlardı fakat artık her şeyi yapamadıklarını anlarlar. Hatta bu maddi hizmetlerle uğraşarak, kendi özel görevlerini - dua etmek ve Rabbin sözünü yaymak gibi görevleri – yerine getiremediklerinin farkına varırlar.

Kutsal Ruh onlara ışık verir; kesinlikle cemaatte, sevgi ve özenle fakirlerle ilgilenmek için Rabbin hazırladığı insanlar vardır. Havarilerin davranışlarına bakalım: “Bu hizmeti yapmak isteyen var mı?” diye sormazlar; cemaatin, “Ruh’la ve bilgelikle dolu” insanları seçmesini önerirler. Eğer imanda olgun olmayan ve gerçekten Rab’bin yolunda yürümeyen bir kişi bu hizmete kendisini sunarsa, sonra kesinlikle yeni sorunlar olacaktır. Hizmet edenler cemaat tarafından secilmeliler. “Hizmet edenler kişilere”, Yunanca “diyakonlar” denir.” O andan itibaren Kilisenin tarihinin yeni bir dönemi başlar; Havariler Kutsal Ruh’un, yenilikleri fısıldığının farkındalar. Zaten İsa onlara yeni adımları atmanın ve yeni çözümleri bulmanın yetkisini vermişti; yeter ki bu yenilik Kutsal Ruh’un ışığından gelsin! Bu yenilikler sayesinde de İncil’in yayılması kuvvetlenir ve Küdüs’teki cemaat üyelerinin sayısı arttar.

Yeni çıkan sorunlar, eğer İsa’nın sevgisi ve Kutsal Ruh’u dinleyerek ele alınırlarsa, Kiliseye yeni bir canlılık sağlar. Günümüzde bulunduğumuz durum, Kutsal Ruh’u dinlemeyi canlı tutmamızı gerektirir, çünkü yeni çözümleri ve Kilise yaşamında yenilikleri gerektiren yeni sorunlar sürekli olarak doğuyor.

Bugün okuduğumuz İncil metninde İsa şu sözü verir: “Babamın evinde yaşanacak çok yer vardır”. Acaba Isa sadece, yaşamımızın sonunda kabul edeceğimiz cennetin yerinden mi, ya da bu dünyada yayılan “Göklerin Hükümdarlığında”ki, “ruhsal konut”taki çeşitli görevlerden de mi bahseder? Aziz Petrus bizim, seçilmiş ve koyulmuş “değerli köşe Tası” üzerinde Baba’nın tasarılarını gerçekleştirmek için kullanacak “diri taşlar” olduğumuzu yazar. Baba bizimle büyük şeyler yapacak; bunu sadece Petrus değil, İsa’nın kendisi de arzular: Bana iman eden, yaptığım işleri kendisi de yapacaktır; hatta daha büyüklerini yapacaktır”. Bu işler ve bu büyüklük nedir? Başlangıçta Havarilerin düşündükleri gibi, biz de, insani cahilliğimize göre hemen olağanüstü olayları ve mucizeleri düşünürüz. Ancak İsa’ya göre “büyük” olan, hizmet edendir, o zaman anlıyoruz ki büyük işler, sevgi işleridir, özellikle acı çeken insanlara olan hizmet işleridir. Kilisenin tarihine bakarsak, bunların gerçekten büyük pek çok örneklerini görebiliriz. Nitekim İsa’ya iman edenler yüzyıllar boyunca, O’nun sevgisine dayanarak, sayısız yardım ve hayırsever derneklerini kurdular. Hepimiz, bu son yüzyıllarda sosyal, sağlık, eğitim alanındaki takdir girişimleri aracılığıyla tüm topluma yarar sağlayan pek çok Azizlerin isimlerini hatırlamaktayız; Aziz Benediktus’tan Azize Kalkutta’lı Tereza’ya kadar.

Yeni sorunlar yeni sevgi işlerinin başlangıcının nedeni olurlar. Aynı zamanda insanların güçsüzlüklerini iyileştirmek amacıyla gönderilmiş Mesih İsa’nın Babasının iyiliğinin ve gerçeğinin yeni tanıklarının ışığa gelmesine de fırsat olur.

  

OKUMALAR

1. okuma Hav. İşl. 6,1-7

İsa'nın öğrencilerinin sayıca çoğaldığı o günlerde, Grekçe konuşan Yahudiler, günlük yardım dağıtımında kendi dullarına gereken ilginin gösterilmediğini ileri sürerek İbranice konuşan Yahudilerden yakınmaya başladılar. Bunun üzerine Onikiler, bütün öğrencileri bir araya toplayıp şöyle dediler: «Tanrı sözünü yayma işini bırakıp maddi işlerle uğraşmamız doğru olmaz. Bu nedenle kardeşler, aranızdan Ruh'la ve bilgelikle dolu, yedi saygın kişi seçin. Onları bu iş için görevlendirelim. Biz ise kendimizi duaya ve Tanrı sözünü yayma işine adayalım.» Bu öneri bütün topluluğu hoşnut etti. Böylece, iman ve Kutsal Ruh'la dolu biri olan İstefan'ın yanısıra Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas ve Yahudiliğe dönme Antakyalı Nikolas'ı seçip elçilerin önüne çıkardılar. Elçiler de dua edip ellerini onların üzerine koydular. Böylece Tanrı'nın sözü yayılıyor, Kudüs'teki öğrencilerin sayısı arttıkça artıyor, kâhinlerden birçoğu da iman çağrısına uyuyordu.


Mezmur 32 (33)

Ey doğru insanlar, RAB'be sevinçle haykırın!

Dürüstlere O'nu övmek yaraşır.

     Lir çalarak RAB'be şükredin, on telli çenk eşliğinde O'nu ilahilerle övün.

Çünkü RAB'bin sözü doğrudur, her işi sadakatle yapar.

     Doğruluğu, adaleti sever.

RAB'bin sevgisi yeryüzünü doldurur.

     RAB'bin gözü kendisinden korkanların,

sevgisine umut bağlayanların üzerindedir.

     Böylece onları ölümden kurtarır, kıtlıkta yaşamalarını sağlar.


2. okuma 1Petrus 2,4-9

İnsanlarca reddedilmiş, ama Tanrı'ya göre seçkin ve değerli olan diri taşa, Rab'be gelin. O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın. Böylelikle, İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın beğenisini kazanan ruhsal kurbanlar sunmak üzere kutsal bir kâhinler topluluğu olursunuz. 6Çünkü Kutsal Yazı'da şöyle deniyor:

«İşte, Siyon'da bir taş, seçkin, değerli bir köşe taşı koyuyorum.
O'na iman eden hiç utandırılmayacak.»

İman eden sizler için bu taş değerlidir. Ama imansızlar için,

«Yapıcıların reddettiği taş işte köşenin baş taşı, sürçme taşı ve tökezleme kayası oldu.»

İmansızlar, Tanrı'nın sözünü dinlemedikleri için sürçerler. Nitekim sürçmek üzere belirlenmişlerdir.
Ama siz seçilmiş bir soy, Kral'ın kâhinleri, kutsal bir ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan kendisinin şaşılacak ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini ilan etmek için seçildiniz.

İncil Yh 14,1-12

«Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin. Babamın evinde yaşanacak çok yerler vardır. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz.» Tomas, «Rab, senin nereye gideceğini bilmiyoruz, yolu nasıl bilebiliriz?» dedi.
İsa ona, «Yol, gerçek ve yaşam ben'im» dedi. «Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez. Beni tanısaydınız, Babamı da tanırdınız. Artık O'nu tanıyorsunuz, O'nu gördünüz.» Filipus, «Rab, bize Baba'yı göster, bu bize yeter» dedi. İsa, «Filipus» dedi, «bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan, Baba'yı görmüştür. Sen nasıl, `Bize Baba'yı göster' diyorsun? Benim Baba'da, Baba'nın da bende olduğuna inanmıyor musun? Size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum, ama bende yaşayan Baba kendi işlerini yapıyor. Bana iman edin; ben Baba'dayım, Baba da bendedir. Hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin. Size doğrusunu söyleyeyim, benim yaptığım işleri, bana iman eden de yapacak; hatta daha büyüklerini yapacaktır. Çünkü ben Baba'ya gidiyorum.»