ME
NU

OMELIE / Omelie TR

17 apr 2016
17/04/2016 - PASKALYA DEVRES襤 - 4. Pazar G羹n羹 - C

17/04/2016 - PASKALYA DEVRES襤 - 4. Pazar Günü - C

襤yi Çoban Pazar Günü

1. Okuma Hav. 13,14.43-52 * Mezmur 99 * 2. Okuma Vahiy 7,9.14-17 * 襤ncil Yh 10,27-30


MED襤TASYON


Önce iyi kar覺land覺lar, alk覺land覺lar sonra ise reddedildiler, hatta zulmedildiler; Pavlus ve Barnabas Pisidyadaki Antakya yani Yalvaç'ta, bu durumu yaad覺lar. Mesih 襤sa da ayn覺 durumu yaad覺 ve her yerde böyle olacak. Günümüzde de böyledir. 襤nsanlar 襤sa'y覺 müjdelemesinden gelen bar覺覺 ve gerçei görürler, fakat insan覺n düman覺 olan eytan, bunu engellemek için ekonomik veya prestij ve ç覺karlar覺n覺n peinden koanlar覺 kullan覺r. 襤ki havari de o ehirden kaç覺p, ayn覺 eyin olaca覺 ve ayn覺 eyi yaayacaklar覺 baka ehre kaçmak zorunda kald覺lar. Eer daha önce Papa Françesko'yu alk覺layanlar, imdi 襤sa'ya olan sevgisi ve Kiliseye olan sadakati yüzünden onu engellemeye, kötülemeye, k覺namaya balarlarsa, ben buna hiç amam...

"Beyaz elbiseler" giyinmi olarak "taht覺n önünde ve Kuzu'nun huzurunda" duranlar, ite Rab'be sad覺k kalm覺, O'nu her eyden ve herkesten çok sevmi, dünyan覺n bo umutlar覺na ve eytan覺n ayartmalar覺na kap覺lmam覺 olanlard覺r. Ellerindeki hurma dallar覺, ehitliklerinin ve sadakatlerinin simgesidir. Onlar 襤yi Çoban覺 izlemi, Çoban-Kuzu'nun sesine itaat etmi olan örencilerdir. 襤sa Baba'n覺n onlar覺 sevdiine ve güçlü eliyle koruyaca覺na onlar覺 temin eder. Baba'n覺n eli ve 襤sa'n覺n eli birdir: Bu sözler bize güven ve huzur verir. Bu güvenle bugün Rab'bin, Kilisede hizmet etmeye ça覺rmak istedii kiiler için dua etmekteyiz.

Rab'bin bu çar覺lar覺 O'nun, yürüyüümüzde bize elik ettii gizemdir. O bizi ça覺r覺r, hepimizi Onunla yaamaya ve ibirlii yapmaya ça覺r覺r; kimi bir ekilde, kimi baka bir ekilde. Koyunlar覺n覺 tek tek adlar覺yla ça覺ran 襤sa'n覺n sesi bizi ça覺r覺r. O onlar覺 olduklar覺 yerde ve olduklar覺 gibi b覺rakm覺yor, "istediini yap" diye söylemek için ça覺rmaz. O onlara önderlik yapmak için ça覺r覺r, öyle ki yaamlar覺n覺n dizginleri eytan elinde olmas覺n. Sürekli tehlikeli bir durumda olduklar覺ndan onlar覺 korumak için ça覺r覺r. Kendi Egemenliinde onlara bir görev, bir hizmet vermek amac覺yla onlar覺 ça覺r覺r. O'nun egemenlii bu dünyaya ait deildir, maddi deildir, bunun için verdii görevler Baba'n覺n sevgisinin gizemi ile ilgilidir. Dolay覺s覺yla çar覺lm覺 olan insanlar bu büyük gizemin belirtileri olurlar. Bu insanlar ve Rab'bin verdii görevler birbirlerinden çok farkl覺d覺r; bizler Kilisede gördüümüz bu büyük çeitlilikten seviniriz. Herkesin farkl覺 ruhsal armaanlar覺 var, tek ba覺na yaayanlar var, bir aileyi oluturmak amac覺yla ei ile yaayanlar var, din cemaati olarak baka insanlarla birlikte yaayanlar var... Böylece hem evlilie hem de bekarl覺a olan çar覺lar var, rahip olmaya veya din cemaatinin üyesi olmaya çar覺 var.

Tabii ki, her çeit çar覺 için dua ederiz; yani her Hristiyan覺n, onu ça覺ran 襤sa'n覺n sesini dinleyerek ve sadakatle, çömertçe cevap vererek yaamas覺 için dua ederiz. Evlenen kiinin, 襤sa'n覺n, kendisini Baba'n覺n sevgisinin göstermesi olarak adad覺覺 gibi, evlenmesi son derecede önemlidir. Ancak bugün 襤sa'y覺 襤yi Çoban olarak düünerek, O'nun ad覺na çoban olmaya ça覺r覺lanlar için özel bir ekilde dua ederiz. Tanr覺 hasad覺 için içileri ça覺rmas覺 bitmez. Dünya için çok önemli bu göreve ça覺r覺lanlar覺n, tereddüt etmeden cevap vermeleri için ve 襤sa'n覺n izlerinde yürüp haz覺rlanmalar覺 için dua ederiz. Kilisenin çobanlara daima ihtiyac覺 var; herhangi çobanlara deil; kutsal, bilgelikli, güvenli, Kutsal Ruh'la dolu çobanlara ihtiyac覺 var. H覺ristiyan cemaatinin birliini ve her birimizin iman yaam覺m覺z覺 salamlat覺rmak için benim, senin hepimizin onlara ihtiyac覺m覺z var. Bu yüzden onlar için dua etmekten usanmayal覺m. Bu duam覺z bizim için ve dünya için yaamd覺r. Dünyan覺n karanl覺k ve mutsuz olmas覺n覺n nedeni, ruhumuz için, küçüklerin ve gençlerin iç yaamlar覺 için o kadar tehlikeli olmas覺n覺n nedeni az kiinin dua etmesidir. Dua edenler de az dua eder. Azizler söylüyorlard覺; söylüyorlar ve söyleyecekler ki, dua eden kurtar覺l覺r, dua etmeyen ise mahvolur. Ne demek? Demek ki, dua eden cennete doru, dua etmeyen cehenneme doru yürür. Dua etmeyen Kutsal Ruh'un önderliinden uzakla覺r, dolay覺s覺yla kötülüü yenebilmek için ne ay覺rt etme yetenei ne de gereken gücü vard覺r; sonuç olarak kendi yaam覺n覺n dizginlerini eytana teslim eder. Bunun için bugün dua etmeye, daha iyi, daha çok ve birlikte dua etmeye olan daveti kabul edelim. Rab bizi dinleyecek; iman yolunda yürümek ve dua etmeye devam etmek için bize yard覺m edecek kutsal çobanlar覺 gönderecek. Onlarla birlikte Tanr覺'n覺n taht覺n覺n önünde ve Kuzu'nun huzurunda duraca覺z. AM襤N!

OKUMALAR


1.Okuma Hav. 13,14.43-52


Pavlus ve Barnabas Perge'den yollar覺na devam ederek Pisidya Antakyas覺'na geçtiler. Sept günü havraya girip oturdular. Havradaki topluluk da覺l覺nca, Yahudiler ve Yahudi dinini benimseyip Tanr覺'ya tapan yabanc覺lardan birçou onlar覺n ard覺ndan gitti. Pavlus'la Barnaba onlarla konuarak onlar覺 devaml覺 Tanr覺'n覺n lütfunda yaamaya özendirdiler. Ertesi Sept günü kent halk覺n覺n hemen hemen tümü Rab'bin sözünü dinlemek için toplanm覺t覺. Kalabal覺覺 gören Yahudiler büyük bir k覺skançl覺k içinde, küfürlerle Pavlus'un söylediklerine kar覺 ç覺kt覺lar. Pavlus'la Barnaba ise cesaretle kar覺l覺k verdiler: «Tanr覺'n覺n sözünü ilk önce size bildirmemiz gerekiyordu. Siz onu reddettiinize ve kendinizi sonsuz yaama lay覺k görmediinize göre, biz imdi dier uluslara gidiyoruz. Çünkü Rab bize öyle buyurmutur:`Yeryüzünün dört bir buca覺na kurtulu götürmen için seni uluslara 覺覺k yapt覺m'. Dier uluslardan olanlar bunu iitince sevindiler ve Rab'bin sözünü yücelttiler. Sonsuz yaam için belirlenmi olanlar覺n hepsi iman etti. Böylece Rab'bin sözü bütün yörede yay覺ld覺. Ne var ki Yahudiler, Tanr覺'ya tapan sayg覺n kad覺nlarla kentin ileri gelen erkeklerini k覺k覺rtt覺lar, Pavlus'la Barnaba'ya kar覺 bir bask覺 hareketi balat覺p onlar覺 bölgenin s覺n覺rlar覺n覺n d覺覺na att覺lar. Bunun üzerine Pavlus'la Barnaba onlara bir uyar覺 olsun diye ayaklar覺n覺n tozunu silkerek Konya'ya gittiler. Örenciler ise sevinç ve Kutsal Ruh'la doluydu


Mezmur 99

Ey bütün dünya, sevinç ç覺l覺klar覺 at覺n RAB'be!

O'na neeyle kulluk edin,

Sevinç ezgileriyle ç覺k覺n huzuruna!

Bilin ki RAB Tanr覺'd覺r.

Bizi yaratan O'dur, biz de O'nunuz,

O'nun halk覺, otla覺n覺n koyunlar覺y覺z.

    Çünkü RAB iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

Sadakati kuaklar boyunca sürer.

 

Okuma Vahiy 7,9.14-17


Bundan sonra gördüm ki, her ulustan, her oymaktan, her halktan ve her dilden oluan, kimsenin sayamayaca覺 kadar büyük bir kalabal覺k taht覺n ve Kuzu'nun önünde duruyordu. Hepsi de birer beyaz kaftan giyinmiti ve ellerinde hurma dallar覺 vard覺. Yal覺lardan biri bana dedi ki, «Bunlar, o büyük s覺k覺nt覺dan geçip gelenlerdir. Kaftanlar覺n覺 Kuzu'nun kan覺nda y覺kam覺 bembeyaz etmilerdir. Bunun için, Tanr覺'n覺n taht覺n覺n önünde duruyor, O'nun tap覺na覺nda gece gündüz O'na tap覺n覺yorlar. Taht üzerinde oturan, çad覺r覺n覺 onlar覺n üzerine gerecektir. Art覺k ac覺kmayacak, art覺k susamayacaklar. Ne güne ne de kavurucu bir s覺cakl覺k onlar覺 çarpacak. Çünkü taht覺n ortas覺nda olan Kuzu onlar覺 güdecek ve yaam sular覺n覺n p覺narlar覺na götürecek. Tanr覺 onlar覺n gözlerinden bütün yalar覺 silecektir». 


襤ncil Yh 10,27-30 

Koyunlar覺m sesimi iitir. Ben onlar覺 tan覺r覺m, onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onlar覺 hiç kimse elimden kapamaz. Onlar覺 bana veren Babam her eyden üstündür. Onlar覺 Baba'n覺n elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Ben ve Baba biriz.