ME
NU

OMELIE / Omelie TR

17 mag 2020
17/05/2020 - PASKALYA DEVRES襤 - 6. Pazar G羹n羹 - A

17/05/2020 - PASKALYA DEVRES襤 - 6. Pazar Günü - A 

襤lk Okuma Hav. 襤l. 8,5-8.14-17 Mezmur  65/66 襤lk Okuma 1Petrus 3,15-18 襤ncil  Yuhanna 14,15-21

 

En güzel ve en gerçek dua, 襤sa'n覺n duas覺d覺r: 襤sa bugün Kendisinin bizim için Baba'ya dua etmesinden, Baba'dan bizim için Kutsal Ruh'u dilemesinden bizi emin k覺l覺yorr. O, Kutsal Ruh'un içimizde yerlemesini ve daima yan覺m覺zda kalmas覺n覺 istiyor: Bu ekilde bizler, Peder'in ve 襤sa'n覺n Ruh'u taraf覺ndan canland覺r覺laca覺z, ilham edileceiz, destekleneceiz, teselli edileceiz. Samariye ehirlerinde havariler Petrus ve Yuhanna da, Kutsal Ruh'un gelmesi için dua ediyorlar: Orada birçok kii Filipus'un vaazlar覺n覺 dinleyerek iman etmilerdi ve vaftiz olmulard覺, fakat bu yeterli deildi. Eer bir imanl覺 kendi yaam覺nda Kutsal Ruh'u kabul etmezse ve O'nun taraf覺ndan deitirilmezse, evet, imanl覺 kal覺r, ama onda tan覺kl覺k gücünün ve sevincinin eksii olur. Bunun için Petrus ve Yuhanna Filipus'un güzel iini tamamlamak için araya girdiler. 襤manl覺lar覺n üzerine ellerini koyuyorlar ve onlar覺n üzerlerine Allah'覺n Ruh'u iniyor. O kiilerin hayatlar覺 tamamen deitirilmektedir: Art覺k kendileri için deil, Baba'n覺n ve Olun an覺 için ya覺yorlar.

Kim bilir, belki bizler de, iman覺m覺zi canl覺, tan覺kl覺k etmekte etkili, Allah'覺n Hükümranl覺覺n覺n ihtiyaçlar覺na kar覺 haz覺r ve cömert k覺ls覺n diye Kutsal Ruh'u elde etmek için hala dua etmeliyiz. Kutsal Kuvvetlendirme Gizemi ile Kutsal Ruh'u elde ettiimizi düünüyoruz. O'nu gerçekten alm覺 olsayd覺k, Söz'e çok daha dikkatli, imanl覺lar覺n toplant覺lar覺na daha çok kat覺l覺mc覺, kardelerimize, çocuklara ve gençlere 襤sa'n覺n tan覺t覺lmas覺n覺 iletmek için çok daha istekli olacakt覺k! Cemaatlerimizin 覺l覺kl覺klar覺, Kutsal Ruh'u hüzünlendirdiimize ispat etmektedir. Eer cemaatlerimize, imanl覺lar覺 yenileyip canland覺rmak üzere Kutsal Ruh girmezse, Kiliselerimiz daha da bo kalacakt覺r ve birçok Hristiyan oraya sevinçle deil, sadece vazife için gidecekler! Bu ekilde de onlar; evlatlar覺, torunlar覺 ve Rab Mesih 襤sa'y覺 hala tan覺mayanlar için 'çekici' olmayacaklar!

Aziz Petrus birinci mektubunda bizleri kalplerimizi bir mabede çevirmeye ça覺r覺yor: Buras覺 Rab'bimiz Mesih 襤sa'n覺n tap覺n覺ld覺覺 bir yer olsun. Elbette içimizde Rab ile bu canl覺 iliki olursa, iman覺m覺z覺n nedenini soranlara uygun bir cevap vermeye her zaman haz覺r, hikmetli ve güçlü olaca覺z. Art覺k baka anlat覺 vermeden, “ebeveynlerimin bana örettikleri için iman ediyorum” demeyeceiz. Bunun yerine öyle dorulayaca覺z: “襤man ediyorum, çünkü 襤sa beni sevdi, benim için öldü, bana Peder'in çehresini gösterdi, kalbime sevgisiyle ve tüm insanlara sevgiyle sürekli yanan bir ate koydu!”.

Aziz Petrus bize; yumuak huyla ve sayg覺yla”, yani fanatik olmadan ve öfkelenmeden, ayn覺 zamanda tereddüt etmeden ve korkmadan yüreimizdeki Rab'be olan sevgimizi göstermemizi tavsiye etmektedir.

Kutsal Ruh kalbimize geldii zaman, Kilise'ye hizmet etmek için, dünyan覺n Peder'in Sözünü duyma ihtiyac覺na Kilise’yi ilgili k覺lmak için ve Kilise'nin sevgi ve ümit ahitliini canl覺 k覺lmak için, biz de fedakarl覺k yapmaya haz覺r olaca覺z, ve de bunu sevinçle kabul edeceiz.

襤sa, Peder'in tesellici Ruh'u, hayat覺m覺z覺 O'nun gerçeine tan覺k k覺lan gerçein Ruh'unu daima yan覺m覺zda kalmak üzere, yollamas覺 için dua etmeye devam etmektedir. 襤sa'n覺n gerçei, O’nun Baba’n覺n güzelliini bize tan覺tan 覺覺覺d覺r. Kutsal Ruh, gerçein Ruh'udur çünkü O içimizde var olduunda, bizi de Allah'覺n sevgisinin tan覺klar覺 k覺lar. Allah sevgidir: Bundan baka gerçek yok!

襤sa'n覺n bizim için dua etmesinden ve de bizim için Kutsal Ruh'u dileyip elde etmesinden mutluyuz. Ve de O'nun Baba taraf覺ndan kesinlikle yerine getirilen duas覺na kat覺l覺yoruz. Bu dua, yüreimizde ve hayat覺m覺z覺n bütün davran覺lar覺nda canl覺 kalabilsin!

 

OKUMALAR

 

1.Okuma: Havarilerin 襤leri 8,5-8.14-17

 

 5Filipus, Samiriye kentine gidip oradakilere Mesih'i tan覺tmaya balad覺. 6Filipus'u dinleyen ve yapt覺覺 mucizeleri gören kalabal覺klar, hep birlikte onun söylediklerine kulak verdiler. 7Birçoklar覺n覺n içinden kötü ruhlar yüksek sesle hayk覺rarak ç覺kt覺; bir sürü felçli ve kötürüm iyiletirildi. 8Ve o kentte büyük sevinç oldu. a

a14Kudüs'teki elçiler, Samiriye halk覺n覺n, Allah'覺n sözünü benimsediini duyunca Petrus'la Yuhanna'y覺 onlara gönderdiler. 15Petrus'la Yuhanna oraya var覺nca, Samiriyeli imanl覺lar覺n Kutsal Ruh'u almalar覺 için dua ettiler. 16Çünkü Ruh daha hiçbirinin üzerine inmemiti. Rab 襤sa'n覺n ad覺yla vaftiz olmulard覺, o kadar. 17Petrus'la Yuhanna onlar覺n üzerine ellerini koyunca, onlar da Kutsal Ruh'u ald覺lar.

 

Mezmur 65/66

 

2 Ad覺n覺n yüceliine ilahiler söyleyin,

O'na görkemli övgüler sunun!

3 "Ne müthi ilerin var!" deyin Allah'a,

"Öyle büyük gücün var ki,

Dümanlar覺n eiliyor önünde.

4 Bütün yeryüzü sana tap覺n覺yor,

襤lahiler okuyor, ad覺na ezgiler söylüyor." Sela

5 Gelin, bak覺n Allah'覺n neler yapt覺覺na!

Ne müthi iler yapt覺 insanlar aras覺nda:

6Denizi karaya çevirdi,

Atalar覺m覺z yaya geçtiler 覺rmaktan.

Yapt覺覺na sevindik orada.

7 Kudretiyle sonsuza dek egemenlik sürer,

Gözleri uluslar覺 süzer;

Bakald覺ranlar gurura kap覺lmas覺n! Sela

16 Gelin, dinleyin, ey sizler, Allah'tan korkanlar,

Benim için neler yapt覺覺n覺 size anlatay覺m.

20 Övgüler olsun Allah'a,

Çünkü duam覺 geri çevirmedi,

Sevgisini benden esirgemedi.

 

2.Okuma: Aziz Pertrus’un 1.Mektubundan 3,15-18

 

15Mesih'i Rab olarak yüreklerinizde kutsay覺n. Sizdeki ümidin nedenini soran herkese uygun bir yan覺t vermeye her zaman haz覺r olun. 16Yaln覺z bunu yumuak huyla ve sayg覺yla yap覺n. Vicdan覺n覺z覺 temiz tutun. Öyle ki, Mesih'e ait olarak sürdürdüünüz olumlu yaam覺 k覺nayanlar size ettikleri iftiradan utans覺nlar. 17襤yilik edip ac覺 çekmek - eer Allah'覺n istei buysa - kötülük yap覺p ac覺 çekmekten daha iyidir. 18Nitekim Mesih de bizleri Allah'a ulat覺rmak amac覺yla doru kii olarak doru olmayanlar uruna, günahlar için kurban olarak ilk ve son kez öldü. Bedence öldürülmü, ama ruhça diriltilmitir.

 

襤ncil: Yuhanna 14,15-21

 

15«Beni seviyorsan覺z, buyruklar覺m覺 yerine getirirsiniz. 16-17Ben de Baba'dan dileyeceim ve O, sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size baka bir Yard覺mc覺, Gerçein Ruhunu verecek. Dünya O'nu kabul edemez. Çünkü O'nu ne görür, ne de tan覺r. Siz O'nu tan覺yorsunuz. Çünkü O aran覺zda ya覺yor ve içinizde olacakt覺r. 18Sizi öksüz b覺rakmayaca覺m, size geri döneceim. 19Az sonra dünya art覺k beni görmeyecek, ama siz beni göreceksiniz. Ben yaad覺覺m için siz de yaayacaks覺n覺z. 20O gün anlayacaks覺n覺z ki, ben Babamday覺m, siz bendesiniz, ben de sizdeyim. 21Kim buyruklar覺m覺 bilir ve yerine getirirse, ite beni seven odur. Beni seveni Babam da sevecektir. Ben de onu seveceim ve kendimi ona göstereceim.»