ME
NU

OMELIE / Omelie TR

29 apr 2018
29/04/2018 - PASKALYA DEVRES襤 - 5. PAZAR - B YILI

29/04/2018  -  PASKALYA DEVRES襤 - 5. PAZAR - B YILI

Birinci okuma Hav Kit 9,26-31 *Mezmur  22 *襤kinci okuma 1Yh 3,18-24 *襤ncil Yh 15,1-8

 

Geçen pazar günü, çoban sembolü arac覺l覺覺yla, bugün ise Kendisinin kulland覺覺 baka bir imaj覺n yard覺m覺yla, 襤sa’ya bir bakal覺m. O, söze "Ben...im" diyerek bal覺yor. "Ben'im": Bu söz, kendini takdim etmek için normal bir kelime deildir; kendini, Allah olarak, tan覺tmak için bir sözdür. Kutsal Yaz覺lar覺 tan覺yan kii, Allah'覺n, kendisini Musa'ya tan覺tt覺覺nda, "Ben Ben'im", "Ben Var Olan’覺m" diye söylediini hat覺rlamadan edemez. "Ben'im", Allah'覺n ismidir. Ve 襤sa, kendi hakk覺nda konuurken, bizimle aras覺ndaki O’nun ilikisinin nas覺l olduunu, insanlara olan sevgisinin nas覺l yaand覺覺n覺 anlatan bir simgeyle birletirerek, bu deyimi çok kere kullan覺r.

襤sa bugün diyor ki: "Ben gerçek asmay覺m". 襤brani kültürden gelen biri, hemen neyi düüneceini bilmektedir. Asma ve ba imajlar覺, Kutsal Yaz覺larda, 襤srail Halk覺n覺 ve onun, Allah ile aras覺ndaki sevgi ilikisini betimlemek için, pek çok defa kullan覺lm覺t覺r! Halk, Allah'覺n çar覺lar覺n覺 ve davetlerini reddettiinde, Peygamberler ve Mezmurlar, Allah'覺n dü k覺r覺kl覺覺n覺 anlatmak için, yine bu imajlar覺 kullan覺yorlar. Allah, ürün zaman覺nda olgun ve tatl覺 üzüm bekleyen, ama sadece yabani ve eki üzümler bulan ba覺n sahibi gibidir. Kukusuz, o ba terk edilecektir! Ve her hangi bir baka ba deil de, sadece tek bir asma onun yerini alacakt覺r.

"Ben gerçek asmay覺m": Peder'in beklentilerini yerine getiren, Göklerin Hükümranl覺覺 için faydal覺 meyve veren, Allah'覺n ilgisi ve bak覺m覺n覺 tadabilen asma, 襤sa'd覺r! Fakat yaln覺zca 襤sa deil: O, örencileriyle öylesi birlemitir ki, onlar da ayn覺 asmaya aittirler ve bunun için onlar da Peder'in houna gidiyorlar. "Siz çubuklars覺n覺z". Çubuklar, asman覺n meyvelerini ta覺yorlar, bunun için asma ve çubuklar birdir, asma için çubuklar gereklidir. 襤sa örencileri teselli etmek ve cesaretlendirmek istiyor; ayn覺 zamanda da, onlar覺 gerçekten Kendisi ile birlemeye tevik etmek istemektedir. Onlar, kendi hayatlar覺n覺n meyveleri için tasalanmamal覺d覺rlar: Sadece Kendisi ile, Allah'覺n Olu ile olan birliktelikleriyle ilgilenmelidirler. O zaman kesinlikle meyve olacakt覺r! H覺ristiyan ad覺n覺 ta覺mak veya kendini böyle sanmak yetmez, örencinin gerçekten 襤sa'yla birlemi olmas覺 gerekiyor; aksi taktirde, kendisini Kilisede ve cemaatte faydas覺z ve hatta bir yük olma, dünyada tats覺z tuz gibi, anlams覺z olma tehlikesine at覺yor.

Aziz Yuhanna bu gün bize ayn覺 tavsiyede bulunmaktad覺r: "Sevgili çocuklar覺m, sözle ve dille deil, eylemle ve hakikatte sevelim!". Eylemle sevmek ne demektir? Kardeimin ve cemaatimin ihtiyaçlar覺n覺 yürekten üstüme almaya, her zaman hizmet etmeye haz覺r olmak demektir. Din hakk覺nda uzun ve güzel konumalar yapmay覺 bilmeyen çok H覺ristiyan var, fakat onlardan bir yard覺m istenince, daima haz覺rlar. Bakalar覺n覺n dikkatlerini üzerlerine çekmeden, pek çok H覺ristiyan, y覺llar boyunca, haftal覺k ya da günlük bir hizmeti yükleniyorlar. Onlar "hakikatte" sevmenin, ne demek olduunu bilmektedirler çünkü bütün yapt覺klar覺n覺, tamamen Rab için, yaln覺z O'nun görmesinden ve yaln覺z O'ndan kar覺l覺k almaktan sevinç duyarak, yapmaktad覺rlar.

Aziz Yuhanna bize, avutucu baka bir sözle de hitap ediyor: "yüreimiz bizi suçlasa", Allah'a kendimizi b覺rakabiliriz çünkü O, içimizde yaayacak kadar bizi seviyor. Bizler de, O'nun houna gitmek için ve O'nu sevmek için, O'nun buyruklar覺n覺 uyguluyoruz. O zaman O'nun Ruh'u içimizde yaay覺p bizi ayd覺nlat覺yor ve yeryüzündeki yürüyüümüz için bize güç veriyor.

Kilise topluluu içinde de bazen örenciler anlamazl覺klarda ve çekinmelerde bulunuyorlar. Aziz Pavlus da tövbesinin ilk zamanlar覺nda Yerualem'de bu zorluklarla kar覺lat覺. Havarilerin Kitab覺 bize, yeni iman eden Pavlus'un ilk ad覺mlar覺n覺, cesaretini ve bulunduu tehlikeyi anlatmaktad覺r. Pavlus, 襤sa'n覺n haçta öldüünü çok iyi bilerek, kendi Rab'bi için, ölmeye bile haz覺rd覺! Pavlus'un hayat覺, "gerçek asma" ile olan birlii sayesinde çok meyve veriyordu: Bu meyve, insanlara doru akan büyük bir sevgiydi, gerçekten "eylemle ve hakikatte" gerçekleen bir sevgi...

Bugün, 襤sa taraf覺ndan bu sevgiye ve bu birlie çar覺lm覺 olan bizler, O’ndan kuvvet alarak, O'nda kalaca覺m覺za, O'nun arzular覺, istekleri, kurban覺 kabul edip Peder'e güvenen O'nun yüreine kat覺lmam覺za söz verelim. Günlerimizin her an覺nda bunu, al覺kanl覺k olarak, kazanmaya çal覺al覺m: O zaman yaam覺m覺z, ilk önce kendimiz için ve ayr覺ca bizimle kar覺laan ve Peder taraf覺ndan sevilen bütün insanlar için de bir takdis olacakt覺r!

OKUMALAR 

 

Havarilerin Kitab覺ndan Sözler 9,26-31

 

O günlerde Saul Kudüs'e var覺nca oradaki örencilere kat覺lmaya çal覺t覺. Ama hepsi ondan korkuyor, 襤sa'n覺n bir örencisi olduuna inanam覺yorlard覺. O zaman Barnaba onu al覺p elçilere götürdü. Onlara, Saul'un am yolunda Rab'bi nas覺l gördüünü, Rab'bin de onunla konutuunu, am'da ise onun 襤sa ad覺n覺 nas覺l korkusuzca duyurduunu anlatt覺. Böylelikle Saul, Kudüs'te girip ç覺kt覺klar覺 her yerde örencilerle birlikte bulunarak Rab'bin ad覺n覺 korkusuzca duyurmaya balad覺. Dili Grekçe olan Yahudilerle konuup tart覺覺yordu. Ama onlar onu öldürmeyi tasarl覺yorlard覺. Kardeler bunu örenince onu Sezariye'ye götürüp oradan Tarsus'a yollad覺lar. Tüm Yahudiye, Celile ve Samiriye'deki inanl覺lar topluluu esenlie kavutu. Gelien ve Rab korkusu içinde yaayan topluluk, Kutsal Ruh'un yard覺m覺yla say覺ca büyüyordu.

 

Mezmur 22(21),26b-27.28.30.31-32

 

Yoksullar yiyip doyacak, RAB'be yönelenler O'na övgü sunacak. Sonsuza dek ömrünüz tükenmesin! Yeryüzünün dört buca覺 an覺msay覺p RAB'be dönecek,

uluslar覺n bütün soylar覺 O'nun önünde yere kapanacak.

Çünkü egemenlik RAB'bindir, uluslar覺 O yönetir.

Gelecek kuaklar O'na kulluk edecek, Rab yeni kuaklara anlat覺lacak.

Bunlar gelip onun adaletini duyuracaklar,

gelecek olan halka, Rab'bin yapt覺klar覺n覺 anlatacaklar.

 

Aziz Yuhanna'n覺n 1. Mektubundan Sözler 3,18-24

 

Yavrular覺m, sözle ve dille deil, eylemle ve içtenlikle sevelim. Böylelikle gerçee ait olduumuzu bileceiz. Yüreimiz bizi ne zaman suçlarsa, onu Tanr覺'n覺n önünde yat覺t覺raca覺z. Çünkü Tanr覺 yüreimizden daha büyüktür ve her eyi bilir. Sevgili kardelerim, yüreimiz bizi suçlamazsa, Tanr覺'n覺n önünde cesaretimiz olur ve O'ndan her ne dilersek al覺r覺z. Çünkü O'nun buyruklar覺n覺 yerine getiriyor ve O'nu honut eden eyleri yap覺yoruz. O'nun buyruu da, Olu 襤sa Mesih'in ad覺na inanmam覺z ve t覺pk覺 襤sa'n覺n buyurduu gibi, birbirimizi sevmemizdir. Tanr覺'n覺n buyruklar覺n覺 yerine getiren Tanr覺'da yaar, Tanr覺 da o kiide yaar. 襤çimizde yaad覺覺n覺, bize verdii Ruh sayesinde biliriz.

 

Aziz Yuhanna Taraf覺ndan Yaz覺lan Mesih 襤sa'n覺n 襤ncil'inden Sözler 15,1-8

 

Bu dünyadan Pederine dönmeden önce Mesih 襤sa akitlerine öyle dedi: «Ben gerçek asmay覺m ve Babam bac覺d覺r. Bende olup meyve vermeyen her çubuu kesip atar, her meyve vereni de daha çok versin diye buday覺p temizler. Size söylediim sözle siz imdiden temizsiniz. Bende kal覺n, ben de sizde kalay覺m. Çubuk asmada kalmazsa kendiliinden meyve veremez. Bunun gibi, siz de bende kalmazsan覺z meyve veremezsiniz. Ben asmay覺m, siz çubuklars覺n覺z. Bende kalan ve benim kendisinde kald覺覺m kii çok meyve verir. Bensiz hiçbir ey yapamazs覺n覺z. Bir kimse bende kalmazsa, çubuk gibi d覺ar覺 at覺l覺r ve kurur. Böylelerini toplar, atee at覺p yakarlar. Siz bende kal覺rsan覺z ve sözlerim sizde kal覺rsa, ne isterseniz dileyin, size verilecektir. Babam çok meyve vermenizle yüceltilir. Böylelikle örencilerim olursunuz.»