ME
NU

OMELIE / Omelie TR

15 apr 2018
15/04/2018 - PASKALYA DEVRES襤 - 3. PAZAR - B YILI

15/04/2018 - PASKALYA DEVRES襤 - 3. PAZAR - B YILI

Birinci okuma  Hav. Kit. 3,13-19 *Mezmur  4 *襤kinci okuma 1Yh 2,1-5 *襤ncil Lk 24,35-48

 

襤sa neden öldü? Neden dirildi? Bu soru sadece doru deil, hatta gereklidir! Bu günkü Rab’bin Sözü bize cevab覺 vermektedir. 襤ncil'in metni bize 襤sa'n覺n, a覺rm覺 ve korkmu olan örencilere, görünmesini anlat覺yor. 襤sa, ilk önce onlar覺 bir hayalet görmediklerine ikna etmelidir: Bu sebeple onlardan yiyecek bir ey rica edip, önlerinde yiyor. Onlara Kutsal Yaz覺lar覺 hat覺rlatt覺ktan sonra, 襤sa sorumuza cevap veriyor: O, tüm uluslara tövbe çar覺s覺n覺n ve günahlar覺n aff覺n覺n duyurulmas覺 için öldü ve dirildi! Nitekim bu, her insan覺n ve tüm insanl覺覺n en gerçek ve en büyük ihtiyac覺d覺r. Adem, Allah'覺n Sözünü reddettii zaman, Allah'tan uzaklat覺 ve bundan dolay覺 kendi mutluluunu ve huzurunu kaybetti. Günah, Allah'tan uzaklamakt覺r! Her insan覺n Allah'a dönmeye, tövbe etmeye, af edilmeye ihtiyac覺 vard覺r. Tersine ise, insan, Peder'den sürekli uzaklamaya ve yaln覺zl覺kta yaamaya tevik ediliyor, bu ekilde de kendi geleceine, özellikle ölümden sonraki geleceine, ümitsizce bakmakta bulunuyor. 襤sa, ölümden dirilerek, Allah'覺n, bizi affetmek, kendi evlatlar覺 olarak bizi yeniden yan覺na almak istediine bizi inand覺r覺yor. Havariler bunu anlad覺lar ve bütün ekillerde, bazen tatl覺l覺kla, bazen de güçlü sözlerle bunu ilan ettiler. Aynen, Petrus'un, topal adam覺n iyilemesinden dolay覺 a覺rm覺 kalabal覺kla konutuu gibi. Petrus, "Siz Yaam Önder'ini öldürdünüz. ... Günahlar覺n覺zdan affedilmeniz için tövbe edin ve Allah'a dönün" diye, ilan etmekten korkmad覺. Günahlar silinebilirler. Allah'tan olan uzakl覺k - günah budur!- yok edilebilir. Peder taraf覺ndan gönderilen Oul 襤sa'y覺 kabul eden, Allah'覺n armaan覺n覺 kabul etmi olur, ayn覺 zamanda, bize bu armaan覺 sunan Peder’i de sevindirir. Bu nedenle 襤sa'y覺 kabul eden, Peder'den uzak kalm覺yor, aksine O'nun yüreinde bulunmaktad覺r! 襤sa, bak覺lar覺m覺z覺n kendisine çevrilmesi için öldü ve Peder'den gelenin kendisinin olduuna bizi temin etmek için dirildi. Biz, 襤sa'n覺n dirildiini bildiimiz ve O'nu, Yaayan olarak, sevdiimiz halde, O'nu haçtayken hat覺rlamaya ve O'na ölümünün an覺nda, tap覺nmaya devam etmekteyiz. 襤sa'n覺n ölümü ve dirilii, kurtuluumuzun s覺rr覺n覺n iki 'yüzü'dürler. Vaftiz olmu kiiler, ba覺lanmay覺 tecrübe ettiler: Allah'tan uzak kald覺ktan sonra, O'nun hayat覺na girdiler! Çocukken vaftiz edilmi olan kii, Vaftiz sayesinde gerçekleen deiimden tamamen bilinçli deildir, çünkü balang覺çtan beri, 襤sa'n覺n dostluu arac覺l覺覺yla, lütufta ve Peder'le samimiyette yaamaya balam覺t覺r. Ama yine de, ister çocukken, ister de yetikinken, vaftiz edilmi olanlar, bu dünyada yaarken, ayartmalar覺n aras覺nda yaamakta, dünya zevklerine bal覺 olan insanlar gibi davranmaya tevik edilmektedirler. Bizler de, Petrus gibi, 襤sa'ya kar覺 olan askerlerle birlikte, atein yan覺nda 覺s覺nman覺n cazibesine kap覺labiliriz. Bazen biz de, alay edilmemek için, rahatl覺覺m覺z覺 korumak için veya zevkleri tatmak için, Petrus'un yapt覺覺 gibi, Rab’be ait olduumuzu unutuyoruz! Bu ekilde tekrar günaha düüyoruz; 襤sa'dan uzaklaarak, Vaftizimizin an覺nda vazgeçtiimiz Allah'tan uzak olma haline tekrar düüyoruz.

Böyle bir durumda ne yapmal覺y覺z? Aziz Yuhanna ikinci okumada bize cevap veriyor: "Eer aram覺zdan biri günah ilemise, Peder'in huzurunda bir savunucumuz vard覺r; bu da günahs覺z olan Mesih 襤sa'd覺r". Allah'tan bizi uzaklat覺ran ad覺mlar att覺覺m覺z覺n fark覺na vard覺覺m覺z zaman, yeniden 襤sa'ya dönelim. 襤sa daima, "günahlar覺n ba覺lanmas覺n覺 ve tövbe çar覺s覺n覺"  salayand覺r. 襤sa’ya yöneleceiz, o 襤sa ki Kilesesinde muvcuttur: O, merhametin hizmetkarlar覺 olan havariler arac覺l覺覺yla günahlar覺n aff覺n覺 ba覺lamaktad覺r. Bununla birlikte, Aziz Yuhanna, bizi günah ilememek için çaba göstermeye ça覺r覺yor. Eer Rab’bin emirlerini yerine getirirsek, O'nun Sözünü uygularsak, günah ilemeyeceiz. "Madem ki vaftiz oldum, ben imdi 襤sa'ya ait oldum: Yapaca覺m baka hiç bir ey yok!" diye, söylememeliyim! O'nun Sözüne göre yaamam gerekiyor, yoksa gerçekten 襤sa'ya ait deilim!

 

Rab 襤sa, Sözünü ar覺yorum, onu yaamak istiyorum: O zaman hayat覺m, içimde yerletirdiin Kutsal Ruh arac覺l覺覺yla, Senin biçimlendirdiin bir eser olacak! Ve ben de Diriliinin tan覺覺 olaca覺m! Rab 襤sa, Sana ükürler olsun!

 

OKUMALAR

 

Havarilerin Kitab覺ndan Sözler 3,13-15.17-19

 

Petrus halka hitap ederek öyle dedi: '襤brahim'in, 襤shak'覺n ve Yakup'un Tanr覺s覺, atalar覺m覺z覺n Tanr覺s覺, kulu 襤sa'y覺 yüceltmitir. Siz O'nu ele verdiniz. Pilatus O'nu serbest b覺rakmaya karar verdii halde, siz O'nu Pilatus'un önünde reddettiniz.' Kutsal ve adil Olan'覺 reddedip bir katilin sal覺verilmesini istediniz. Siz Yaam Önderi'ni öldürdünüz, ama Tanr覺 O'nu ölümden diriltti. Biz bunun tan覺klar覺y覺z. «imdi ey kardeler, yöneticileriniz gibi sizin de bilgisizlikten ötürü böyle davrand覺覺n覺z覺 biliyorum. Ama tüm peygamberlerin az覺ndan Mesihinin ac覺 çekeceini önceden bildiren Tanr覺, sözünü bu ekilde yerine getirmitir. Öyleyse, günahlar覺n覺z覺n silinmesi için tövbe edin ve Tanr覺'ya dönün.

 

Mezmur 4,2.4.7.9

 

Sana seslendiim sana bana cevap verirsin, ey hakk覺m覺 koruyan Tanr覺m! Bilin ki, Rab sad覺k kulu için harikalar yarat覺r; Rab'be seslendiimde o beni iitir. 'Bize kim mutluluu gösterecek?! diyenler çoktur. Yüzünün nuru üzerimizde parlas覺n, ey Rab! Huzur içinde yataca覺m ve uyuyaca覺m; çünkü yaln覺z sen, ey Rab, beni güven içinde tutars覺n.

 

Aziz Yuhanna'n覺n 1. Mektubundan Sözler 2,1-5a

 

Yavrular覺m, bunlar覺 size, günah ilemeyesiniz diye yaz覺yorum. Ama birimiz günah ilerse, adil olan 襤sa Mesih bizi Baba'n覺n önünde savunur. Kendisi günahlar覺m覺z覺 ve yaln覺z bizim günahlar覺m覺z覺 deil, bütün dünyan覺n günahlar覺n覺 da ba覺latan kurband覺r. O'nun buyruklar覺n覺 yerine getirirsek, O'nu tan覺d覺覺m覺zdan emin olabiliriz. «O'nu tan覺yorum» deyip de O'nun buyruklar覺n覺 yerine getirmeyen yalanc覺d覺r ve kendisinde gerçek yoktur. Ama O'nun sözüne uyan覺n Tanr覺'ya olan sevgisi gerçekten yetkinlemitir. Tanr覺'da olduumuzu bununla anlar覺z.

 

Aziz Lukas Taraf覺ndan Yaz覺lan Mesih 襤sa'n覺n 襤ncil'inden Sözler 24,35-48

 

Emmaus'taki örenciler yolda olup bitenleri ve ekmei böldüü zaman sa'y覺 nas覺l tan覺d覺klar覺n覺 anlatt覺lar. Bunlar覺 anlat覺rlarken 襤sa'n覺n kendisi gelip aralar覺nda dikildi. Onlara, «Size esenlik olsun!» dedi. Ürktüler, bir hayalet gördüklerini sanarak korkuya kap覺ld覺lar. 襤sa onlara, «Neden telalan覺yorsunuz? 襤çinizde neden böyle kukular douyor?» dedi. «Ellerime, ayaklar覺ma bak覺n; ite ben'im! Bana dokunun da görün. Bir hayalette et ve kemik olmaz, ama görüyorsunuz, bende var.» Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve ayaklar覺n覺 gösterdi. Sevinçten hâlâ inanamayan, ak覺nl覺k içinde olan örencilerine 襤sa, «Sizde yiyecek bir ey var m覺?» diye sordu. Kendisine bir parça k覺zarm覺 bal覺k verdiler. 襤sa onu ald覺 ve onlar覺n gözleri önünde yedi. Sonra onlara, «Ben daha sizlerle birlikteyken size u sözleri söylemitim: `Musa'n覺n Yasas覺nda, peygamberlerin yaz覺lar覺nda ve Mezmurlarda benimle ilgili yaz覺lm覺 olanlar覺n tümünün gerçeklemesi gerektir'» dedi. Bundan sonra 襤sa, Kutsal Yaz覺lar覺 anlayabilmeleri için zihinlerini açt覺. Onlara dedi ki, «öyle yaz覺lm覺t覺r: Mesih ac覺 çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek; günahlar覺n ba覺lanmas覺 için tövbe çar覺s覺 da Kudüs'ten balayarak tüm uluslara O'nun ad覺yla duyurulacak. Sizler bu olaylar覺n tan覺klar覺s覺n覺z.