ME
NU

OMELIE / Omelie TR

12 apr 2020
12/04/2020 - PASKALYA BAYRAMI - A YILI

12/04/2020 - PASKALYA BAYRAMI  - A YILI

襤lk okuma       Hav Kit 10,34.37-43            Mezmur117/118

襤kinci okuma Koloslulara 3,1-4 (veya 1Kor 5,6b-8)  襤ncil Yh 20,1-9 (Lk 24,13-35)

 

Bugün 襤ncil'i okumadan önce, kutlad覺覺m覺z büyük gizemi vurgulamak için, bir 'ilahi' söylenir. 襤sa ölerek, ölümü yendi. O; Yaam覺n Rab'bidir, lekesiz Kuzudur, Masum Olan'd覺r, Paskalya Kurban覺d覺r. Bu unvanlar fantezimizden ç覺kmamaktad覺r, 襤sa'n覺n zaferinin görgü tan覺klar覺ndan gelmektedirler. Mecdelli Meryem, bo mezar覺, kefeni, melekleri, 襤sa'n覺n sesini iittiine tan覺kl覺k ediyor. Meryem, 襤sa'n覺n diriliinden emin olduu gibi, biz de Alleluya ilahisini söyleyerek, 襤ncil'i dinlemeye haz覺rland覺k.

襤ncil ayr覺nt覺lar覺yla, 襤sa'n覺n örencilerinin çok üzüntü çektii cumartesi gününden sonraki sabahta, neler olduunu anlatmaktad覺r. Örenciler, dü k覺r覺kl覺覺na uram覺lard覺, çünkü 襤sa'dan büyük baar覺 beklerken, O'nun yenilgisinin tan覺klar覺 olmulard覺; ayn覺 zamanda kendilerinin de 襤sa'ya sad覺k ve minnettar olmakta baar覺s覺z olduklar覺n覺 gördüler, kendi güçsüzlüklerini tecrübe ettiler.

Oysa harekete koyulan kad覺nlard覺r: Sabah erkenden 襤sa'n覺n cesedi için geleneklere göre haz覺rlad覺klar覺 baharatlar覺 al覺p mezara gidiyorlar. Mecdelli Meryem onlardan biri idi. O, 襤sa sayesinde, yaad覺覺 günahl覺 durumdan doan büyük ac覺lardan kurtulmutu. imdi korkmadan, minnetini göstermek istiyor: Sevgi korkuyu yener! Mezar覺n ta覺n覺 kald覺r覺lm覺 bulunca, hiç düünmeden, hemen Rab’be en yak覺n örencilere koup kederli haberi veriyor: Rab’bin cesedi çal覺nm覺! Meryem baka bir aç覺klama bulmuyor, ta覺n mezar覺n içinden kald覺r覺lm覺 olabildiini hiç düünmüyor. Mezara koan iki örenci de bunu düünmüyor, fakat kefenin anormal durumunu görünce, sessiz olup düünmeye bal覺yorlar. 襤sa'n覺n sözlerini hat覺rlamaya, daha iyi anlamaya, imdi bizim de inand覺klar覺m覺za yaklamaya bal覺yorlar.

襤sa dirildi, O'nun üzerine ölüm hüküm sürmez! Önce 襤sa Lazar'覺 ölümden diriltmiti, imdi kendisi, ölümü yenip onu terk ediyor! Örenciler bilmiyor, anlam覺yor, henüz net bir ey görmüyorlar, ama art覺k ölümün, onlar覺n Rab’bi için, son etap olmad覺覺ndan eminler.

Biz sevinçle comaktay覺z, çünkü Petrus'u ve Yuhanna'y覺 a覺rtan ey, en büyük ve derin neemizin nedenidir: 襤sa dirildi! Bu olay sadece O'nu ilgilendirmez ve ilgilendiremez. Bu olay ümidimizin kayna覺d覺r, yaam覺m覺z覺n temelidir, hayat覺m覺z覺 yenileyen olayd覺r! Bunu bize Aziz Pavlus söylemekte ve Aziz Petrus tekrarlamaktad覺r: Bu dünyan覺n geçici eylerinin ne varl覺覺 ne de yokluu bize hakim olamaz, bizi korkutamaz! Art覺k yaam覺m覺z yukar覺ya "bak覺yor", yeryüzünde kapanm覺yor. Dirilmi 襤sa'y覺 görerek, geleceimizin güzelliini görmekteyiz. Eer O dirilmise, yaam覺m覺z覺n "kaderi" sonsuzluktur. Madem ki, 襤sa gerçekten Yaayand覺r, O'na ve sözlerine dayan覺yoruz, Ruh'unun rehberliinde yürüyoruz. Nitekim Aziz Petrus'un yazd覺覺 gibi, 襤sa "Allah taraf覺ndan dirilerin ve ölülerin Yarg覺c覺 olarak atanm覺 oldu". Yarg覺ç davran覺lar覺m覺z覺 inceliyor: Bunu yapan, 襤sa olursa, ilk olarak O'nu nas覺l kabul edip sevdiimize, O'ndan nas覺l sevinç duyduumuza bakacak. O'nun houna giden davran覺覺m覺z, budur! O'nun sayesinde günahlar覺m覺z ba覺lanm覺 oluyor, yani Oluna itaat ettiimizi gören Peder'le bar覺m覺 oluyoruz!

襤sa'n覺n Sözüne olan itaatimiz neeli oluyor; Allah'a yükseltilmi bir övgü ilahisine, yürekten gelen sevinçli bir Alleluya'ya dönüüyor. "Rab’bi övelim"! Rab’bi övmek, bizi birbirimize yaklat覺r覺yor, bizi tek bir yürekte birletiriyor, hayat覺m覺z覺n en derin anlam覺 kazanmas覺n覺 sal覺yor.

Rab’bi öv, "Alleluya" ilahisini söyle! Ve Mesih'in Bedeni içinde, Kilise’nin yüreinde, Dirilmi 襤sa'n覺n sevincinde bulunacaks覺n!

 

Rab 襤sa dirildi! Alleluya!

OKUMALAR

 

Havarilerin Kitab覺ndan Sözler 10,34a.37-43.

 

Petrus, subay Kornelius'un evine gelince, söz al覺p öyle dedi:'Tüm olaylar覺 biliyorsunuz. Yahya'n覺n vaftiz çar覺s覺ndan sonra Celile'den balayarak tüm Yahudiye'de meydana gelen olaylar覺, Allah'覺n, Nas覺ral覺 襤sa'y覺 nas覺l Kutsal Ruh'la ve kudretle meshettiini biliyorsunuz. 襤sa her yan覺 dolaarak iyilik yap覺yor, 襤blis'in bask覺s覺 alt覺nda olanlar覺n hepsini iyiletiriyordu. Çünkü Allah O'nunla beraberdi. «Biz, 襤sa'n覺n, Yahudilerin ülkesinde ve Kudüs'te yapt覺klar覺n覺n hepsine tan覺k olduk. O'nu çarm覺ha gerip öldürdüler. Ama Allah O'nu üçüncü gün diriltti ve aç覺kça görünmesini salad覺. 襤sa, halk覺n tümüne deil de, Allah'覺n önceden seçmi olduu tan覺klara, ölümden dirilmesinden sonra kendisiyle birlikte yiyip içen bizlere göründü. Allah taraf覺ndan ölülerle dirilerin Yarg覺c覺 olarak atanan kiinin kendisi olduunu halka duyurmam覺z覺, buna tan覺kl覺k etmemizi buyurdu. Peygamberlerin hepsi O'nunla ilgili tan覺kl覺kta bulunuyorlar. öyle ki, O'na inanan herkesin günahlar覺 O'nun ad覺yla ba覺lan覺r.»

 

Mezmur 118(117),1-2.16ab-17.22-23.

 

RAB'be ükredin, çünkü O iyidir, Sevgisi sonsuzdur.

Sonsuzdur sevgisi! desin 襤srail halk覺.

RAB'bin sa eli üstündür, RAB'bin sa eli güçlü iler yapar!

Ölmeyecek, yaayaca覺m, RAB'bin yapt覺klar覺n覺 duyuraca覺m.

Yap覺c覺lar覺n reddettii ta, Köenin ba ta覺 oldu.

RAB'bin iidir bu, gözümüzde harika bir i!

 

Aziz Pavlus'un Koloslulara Mektubundan sözler 3,1-4.

 

Kardelerim, Mesih'le birlikte dirildiinize göre, gökteki deerlerin ard覺ndan gidin. Mesih orada, Allah'覺n sa覺nda oturuyor. Yeryüzündeki deil, gökteki deerleri düünün. Çünkü siz öldünüz, yaam覺n覺z da Mesih'le birlikte Allah'a sakl覺d覺r. Yaam覺n覺z olan Mesih göründüü zaman, siz de O'nunla birlikte yücelmi olarak görüneceksiniz.

 

Aziz Yuhanna Taraf覺ndan Yaz覺lan Mesih 襤sa'n覺n 襤ncil'inden Sözler 20,1-9.

 

Mesih 襤sa'n覺n ölümünden sonra, haftan覺n ilk günü, erkenden, ortal覺k daha karanl覺kken Mecdelli Meryem mezara gitti. Ta覺n mezar覺n giriinden kald覺r覺lm覺 olduunu gördü. Koarak Simun Petrus'a ve 襤sa'n覺n sevdii öbür örenciye geldi. Onlara, «Rab'bi mezardan alm覺lar, nereye koyduklar覺n覺 da bilmiyoruz» dedi. Bunun üzerine Petrus'la öteki örenci d覺ar覺 ç覺k覺p mezara yöneldiler. 襤kisi birlikte kouyordu. Ama öteki örenci Petrus'tan daha h覺zl覺 koarak mezara önce vard覺. Eilip içeri bakt覺, keten bezleri orada serili gördü, ama içeri girmedi. Ard覺ndan Simun Petrus geldi ve mezara girdi. Orada serili duran bezleri ve 襤sa'n覺n ba覺na sar覺lm覺 olan mendili gördü. Mendil, keten bezlerle birlikte deildi, ayr覺 bir yerde dürülmü duruyordu. O zaman mezara ilk varan öteki örenci de içeri girdi. Olanlar覺 gördü ve iman etti. 襤sa'n覺n ölümden dirilmesi gerektiini belirten Kutsal Yaz覺'y覺 henüz anlamam覺lard覺.