ME
NU

OMELIE / Omelie TR

21 apr 2019
21/04/2019 - PASKALYA BAYRAMI

21/04/2019 - PASKALYA BAYRAMI 

1.Okuma Hav 襤 10,37-44 * Mezmur  118 * 2.Okuma Kol 3,1-4 (veya 1Kor. 5,6-8)

* 襤ncil Yh 20,1-9

 

Mesih 襤sa'n覺n dirilii; iman覺m覺z覺n merkezidir, ümidimizin temelidir, sevgimizin kayna覺 ve garantisidir. Bunun için bugünkü bütün okumalar覺n o kadar zengin olduklar覺ndan a覺rmayal覺m.

"Rab'bin sa eli harikalar yapt覺!" Mezmur bu sözlerle, yap覺 ustalar覺n istemedikleri, ama Allah'覺n köe ta覺 k覺ld覺覺 tatan bahseder. Biz o ta, ta 襤sa'n覺n olduunu iyice bilmekteyiz. Gerçekten O, çöpe at覺lm覺 bir ey gibi, bir kenara at覺ld覺. Günümüzde de, kendilerini dünyada önemli sanan insanlar taraf覺ndan 襤sa hala bir kenara at覺l覺yor. Fakat Allah'覺n Kendisi; 襤sa'y覺, gerçek ve kal覺c覺 her "binan覺n" merkezi olarak, insanl覺覺n iyilii için çal覺an her insana ve her cemaate "yürek", "yaam" ve "覺覺k" olarak sunmaya devam etmektedir. Allah; 襤sa'y覺, çarm覺ha gerilmi olmas覺na ramen, insanlar ve  gruplar için, aileler ve uluslar için huzurun ve beraberliin kayna覺 k覺lar!

Allah 襤sa'y覺 ölümden diriltti! Bu; güzel bir fikir deildir, üçüncü günde gerçekten gerçeklemi bir olayd覺r, birçoklar覺 taraf覺ndan, korkuya kap覺lm覺 kad覺nlar taraf覺ndan ve son derecede am覺 erkekler taraf覺ndan tan覺kl覺k edilmi bir olayd覺r! Bunlar zorla inand覺lar, hatta inanmak istemiyorlard覺. 襤sa onlara kendisini gösterdi, ama yetmedi: Onlar覺 inand覺rmak için 襤sa onlarla beraber yemek yemeye, onlarla konumaya, onlar覺n kendisine dokunmalar覺na izin vermeye zorunda kald覺. Bizim için o örencilerin, Havariler dahil, zorluklar覺; bu olay覺n gerçeinin daha da emin bir ispat覺, bir garantisi olmaktad覺r. Mesih 襤sa gerçekten dirildi! Madem ki, inanmamakta o kadar inatç覺 olan örenciler, sonra inand覺lar, demek ki çok belli ve inand覺r覺c覺 kan覺tlar覺 gördüler! Bu yüzden ben, onlar覺n imans覺zl覺klar覺n覺 görerek, üphelenmeden Mesih 襤sa'n覺n diriliine rahatça iman edebiliyorum!

襤sa gerçekten dirildi! Eer O dirildiyse, art覺k yaam覺m önceki gibi olamaz. Aziz Pavlus bunu bana hat覺rlamaktad覺r. Madem ki 襤sa dirildi, düüncelerim O'nun an覺na, "gökteki deerlerine" yönelmektedirler. Yaam覺n hedefi, her eyi yöneltiyor. Art覺k ben, ebedi yerimin, 襤sa'yla birlikte Pederin yan覺nda olduunu biliyorum, bunun için oraya varabilmek için, ona göre yaamaktay覺m; gözlerimi o yere, o ana dikerek yaamaktay覺m. "Yaam覺n覺z Mesih'le birlikte Allah'ta sakl覺d覺r"! Her karar, 襤sa'n覺n söylediklerine göre, veriyorum, her eyi, O'nun yapt覺klar覺na göre, yap覺yorum. 襤nsanlar覺n sözleri ve düünceleri, hatta u ana kadar izlediim düünce tarz覺 bile, art覺k önemsiz oldu. Art覺k "Allah'ta sakl覺" olarak ya覺yorum: kendimi göstermek, bu dünyada sükse yapmak, insanlardan onur almak istemiyorum, çünkü yaam覺ma doluluu veren olan, 襤sa'n覺n Sözü ve sevgisidir! 襤sa, birinci okumada Aziz Petus'un söyledii gibi, "dirilerin ve ölülerin Yarg覺c覺"d覺r, bunun için sözlerine, dileklerine ve hayat覺n boyunca gösterdii her eye dikkat etmek istiyorum.

Böyle bir yaam tarz覺, 襤sa'n覺n diri olduuna iman etmenin sonucudur. Belki bu yüzden iman etmek zordur...! 襤man; yaam覺 etkiler, onu bakalar覺n覺n beklentilerinden farkl覺 k覺lar. Herkesin korkuya ve kederlie kap覺lm覺 olduu zaman, dirilmi 襤sa'ya iman eden ise, huzurlu ve güçlüdür, sevinçli bile olabilir. Herkes dünyevi eylerle (sal覺k ve refah, ekonomik gelime ve baar覺) ura覺p tela içinde olduunda, imanl覺 kii ruhsal gerçeklerle ilgilenmeyi, kendisini unutarak sevgide büyümeyi bilmektedir.

Bu günkü 襤ncil'in metni, 襤sa'n覺n mezar覺n覺n bo olduunu görünce, örencilerin ilk davran覺lar覺n覺 anlatmaktad覺r. Mecdeli Meryem meçhul h覺rs覺zlar覺 düünüyor. Simon Petrus ve "öteki örenci" kouyorlar ve mezara girince, kendi yerde duran kefeni görmekten a覺r覺yorlar, çünkü kefenin kald覺覺 yer, hiçbir h覺rs覺zl覺覺n olmad覺覺n覺 ispat ediyor. Onlar, Allah'覺n müdahale ettiine inanmaya bal覺yorlar. Ve bu olay覺 Kutsal Yaz覺lar覺n 覺覺覺nda düünecekleri zaman, imanlar覺 aç覺k ve emin, güçlü ve 覺覺kl覺 olacakt覺r! O zaman 襤sa'n覺n çok kere tekrarlad覺覺 sözlere iman edecekler.

Biz, onlar覺n imanlar覺n覺, miras olarak, al覺yoruz ve minnetle ondan seviniyoruz. Bu günkü Bayram覺n tipik ilahisi olan Halleluya'y覺 beraber söylemekle, her ne pahas覺na olursa olsun, iman覺m覺z覺 salamlat覺rmaya, onu ilk örencilerin tereddütlerinden ar覺nmaya birbirlerimize yard覺mc覺 olaca覺z.

Güçsüz olduumu bilerek, fakat ayn覺 zamanda bütün yüreimle, bugün ben de sana diyorum ki: "襤sa dirildi, gerçekten dirildi!"

 

OKUMALAR

 

  1. Okuma: Havarilerin 襤lerinden 10,34.37-43

Yahya'n覺n vaftiz çar覺s覺ndan sonra Celile'den balayarak tüm Yahudiye'de meydana gelen olaylar覺, Allah'覺n, Nas覺ral覺 襤sa'y覺 nas覺l Kutsal Ruh'la ve kudretle meshettiini biliyorsunuz. 襤sa her yan覺 dolaarak iyilik yap覺yor, 襤blis'in bask覺s覺 alt覺nda olanlar覺n hepsini iyiletiriyordu. Çünkü Allah O'nunla beraberdi.
«Biz, 襤sa'n覺n, Yahudilerin ülkesinde ve Kudüs'te yapt覺klar覺n覺n hepsine tan覺k olduk. O'nu çarm覺ha gerip öldürdüler. Ama Allah O'nu üçüncü gün diriltti ve aç覺kça görünmesini salad覺. 襤sa, halk覺n tümüne deil de, Allah'覺n önceden seçmi olduu tan覺klara, ölümden dirilmesinden sonra kendisiyle birlikte yiyip içen bizlere göründü. Allah taraf覺ndan ölülerle dirilerin Yarg覺c覺 olarak atanan kiinin kendisi olduunu halka duyurmam覺z覺, buna tan覺kl覺k etmemizi buyurdu. Peygamberlerin hepsi O'nunla ilgili tan覺kl覺kta bulunuyorlar. öyle ki, O'na inanan herkesin günahlar覺 O'nun ad覺yla ba覺lan覺r.»
Petrus daha bu sözleri söylerken Kutsal Ruh, konumay覺 dinleyen herkesin üzerine indi. Petrus'la birlikte gelmi olan Yahudi imanl覺lar, Kutsal Ruh armaan覺n覺n dier uluslardan olanlar覺n da üzerine dökülmesini ak覺nl覺kla kar覺lad覺lar. Çünkü onlar覺n, bilmedikleri dillerde konuup Tanr覺'y覺 yücelttiklerini duyuyorlard覺.
O zaman Petrus, «Bunlar, t覺pk覺 bizim gibi Kutsal Ruh'u alm覺lard覺r. Suyla vaftiz olmalar覺na kim engel olabilir?» dedi. Böylelikle onlar覺n 襤sa Mesih ad覺yla vaftiz olmalar覺n覺 buyurdu. Sonra onlar Petrus'a, birkaç gün yanlar覺nda kalmas覺 için ricada bulundular.

 

Mezmur 117

RAB'be ükredin, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

"Sonsuzdur sevgisi!" desin 襤srail halk覺.

RAB'bin sa eli üstündür,

RAB'bin sa eli güçlü iler yapar!"

Ölmeyecek, yaayaca覺m,

RAB'bin yapt覺klar覺n覺 duyuraca覺m.

Yap覺c覺lar覺n reddettii ta,

Köenin ba ta覺 oldu.

RAB'bin iidir bu,

Gözümüzde harika bir i!

 

襤kinci okuma: Aziz Pavlus’un Koloslulara Mektubundan 3,1-4

Mesih'le birlikte dirildiinize göre, gökteki deerlerin ard覺ndan gidin. Mesih orada, Allah'覺n sa覺nda oturuyor. Yeryüzündeki deil, gökteki deerleri düünün. Çünkü siz öldünüz, yaam覺n覺z da Mesih'le birlikte Tanr覺'da sakl覺d覺r. Yaam覺n覺z olan Mesih göründüü zaman, siz de O'nunla birlikte yücelmi olarak görüneceksiniz.

襤ncil: Yuhanna 20,1-9

Haftan覺n ilk günü erkenden, ortal覺k daha karanl覺kken Mecdelli Meryem mezara gitti. Ta覺n mezar覺n giriinden kald覺r覺lm覺 olduunu gördü. Koarak Simun Petrus'a ve 襤sa'n覺n sevdii öbür örenciye geldi. Onlara, «Rab'bi mezardan alm覺lar, nereye koyduklar覺n覺 da bilmiyoruz» dedi.
Bunun üzerine Petrus'la öteki örenci d覺ar覺 ç覺k覺p mezara yöneldiler. 襤kisi birlikte kouyordu. Ama öteki örenci Petrus'tan daha h覺zl覺 koarak mezara önce vard覺. Eilip içeri bakt覺, keten bezleri orada serili gördü, ama içeri girmedi. Ard覺ndan Simun Petrus geldi ve mezara girdi. Orada serili duran bezleri ve 襤sa'n覺n ba覺na sar覺lm覺 olan mendili gördü. Mendil, keten bezlerle birlikte deildi, ayr覺 bir yerde dürülmü duruyordu. O zaman mezara ilk varan öteki örenci de içeri girdi. Olanlar覺 gördü ve iman etti. 襤sa'n覺n ölümden dirilmesi gerektiini belirten Kutsal Yaz覺'y覺 henüz anlamam覺lard覺.