ME
NU

OMELIE / Omelie TR

27 mar 2016
27/03/2016 - PASKALYA BAYRAMI

27/03/2016 - PASKALYA BAYRAMI

Rabbimiz Mesih 襤sa dirildi! Alleluya!

 

  1. Okuma Hav. 襤l. 10,34.37-43 * Mezmur 117 * 2. Okuma Kol 3,1-4 (1Kor 5,6-8) 襤ncil Yh 20,1-9 (Lk 24,13-35)

MED襤TASYON


Aziz Petrus, pagan Kornelius’a ve onun ev halk覺na 襤sa’n覺n diriliini duyuruyor. Diriliin duyurulmas覺 tamd覺r: Petrus önce 襤sa’n覺n mahkum edilmesi, O’nun 覺st覺rab覺 ve ölümü hakk覺nda konuuyor. 襤sa’n覺n mahkum edilmesinden önce ne olduunu dahi söylüyor: Allah, 襤sa’y覺 “Kutsal Ruh’la ve kudretle meshetti”, öyle ki O, “eytan覺n bask覺s覺 alt覺nda olanlar覺n hepsini iyiletirebildi”. 襤sa, ac覺 çeken ve düman taraf覺ndan bask覺 gören insanlara iyilik etmesine ve Allah taraf覺ndan Kutsal Ruh’la doldurulmas覺na ramen insanlar O’nu öldürdüler. Fakat 襤sa’n覺n ölümü tecrübe etmesine; ölümünden üçüncü güne kadar hapsedilmi olmas覺na izin veren Allah, tam üçüncü günde “O’nu ölümden diriltti”, öyle ki O, örencileri ile birlikte yemek yerken ve içmekteyken Kendisini gösterdi. imdi örencileri, sadece gördüklerine deil, tecrübe ettiklerine de tan覺k olmaktad覺r. Peki onlar neye tan覺kl覺k etmektedirler? 襤sa’n覺n “Allah taraf覺ndan dirilerin ve ölülerin Yarg覺c覺 olarak atanm覺 olduuna” tan覺kl覺k etmektedirler. Ve ite bunun içindir ki bizler “alleluya” ilahisini söylemekteyiz! Bunun içindir ki 襤sa’n覺n dirilii, hayat覺m覺z覺n tümünün, sarfettiimiz gayretin tamam覺n覺n temelidir. Bizim ve ötekilerin yarg覺c覺; ötekilerin hepsinin yarg覺c覺, 襤sa’d覺r! Dirilii, bunu ispat ediyor. O halde bizler bu dorulamadan baz覺 sonuçlar ç覺kart覺yoruz. Bir tarafta sevinç içinde bulunmaktay覺z, çünkü ancak ve ancak bu yarg覺ç, yani 襤sa, hayat覺m覺z覺 yarg覺layabilecektir. O’nun bizi sevdiini, bizim urumuza ölüme göüs gerdiini, bizim urumuza yaad覺覺n覺 bilmekteyiz: O’nun bize olan yarg覺s覺, sadece iyilikle dolu olacakt覺r! Kendimizi emin hissediyoruz ve “alleluya” ilahisi söylüyoruz!

Öbür tarafta ise bu sevinç ve bu eminlik duygusu, bizi 襤sa’n覺n Sözünü yaamaya, O’nunla dostluk içinde kalmaya özverili k覺l覺yor. Ayr覺ca, hissettiimiz bu sevinç ve emniyet sayesinde, 襤sa’n覺n öretilerinin hayat覺m覺za rehber olmas覺na izin vermeye de özen gösteriyoruz. Bu öretiler, 襤sa taraf覺ndan görevlendirilen ve çoban ve korucu gibi O’nun iyiliini ta覺yan kiiler arac覺l覺覺yla bize verilmektedir. 襤sa’n覺n Sözünün bizde somut gerçek olduu her defas覺nda; O’nun çoban denei sayesinde dier müminleri ile birlikte yürüyüp, emniyet içinde a覺l覺nda kalmaya desteklendiimiz her defas覺nda, “alleluya” ilahisini söylüyoruz!

Aziz Petrus, tan覺kl覺覺na baka bir eyi eklemektedir: Eski peygamberleri de hat覺rlatmaktad覺r. Gerçekten de 襤sa, birden ve beklenmemi bir gökta覺 olarak meydana ç覺kmam覺t覺r. O, yüzy覺llarca Allah’覺 sevenler taraf覺ndan ilan edilip beklenilmitir. Ve bizzat peygamberler O’nu doruluyorlar: “O’na iman eden herkes O’nun ad覺yla günahlar覺n覺n ba覺lanmas覺na kavuuyor”. Bu gerçek, tam da son peygamber olan Yuhanna taraf覺ndan kabul edilmi ve yay覺lm覺t覺r. O, 襤sa’y覺 vaftiz ederek, öyle demiti: “襤te dünyan覺n günah覺n覺 kald覺ran Allah’覺n Kuzusu!”. Petrus’un tan覺kl覺覺ndan hiçbir ey eksilmiyor. Günahlar var olmaktad覺r; yeter ki etraf覺m覺za bakal覺m ve birazc覺k düünelim... Gördüümüz ac覺lar, bizi çounlukla s覺k覺nt覺 ve endie içinde yaatan ac覺lar nereden gelmektedir? Hastal覺klar ve ölümler, gizli ve aç覺k adaletsizlikler, cinsel sapk覺nlar覺n iyi yoldan sapt覺ran kararlar覺 nereden geliyor? Günah, egemenlik sürüp ücreti olan ölümü yay覺yor. Fakat bugün “alleluya” ilahisini okuyoruz! Çünkü günah ba覺lanm覺 olduu için, ölüm yenilmitir. Günah覺 襤sa kendi omuzlar覺 üzerine yüklemi ve onu haça çevirmitir. “Alleluya” ilahisini okumaktay覺z, çünkü günah覺m覺z覺 襤sa’ya teslim edebildik: Bugün Baba bizi, Olu sayesinde, sevinçli; Olu ile birlemi halde görmektedir. Gerçekten de vaftiz lütfunu yeniledik, dümandan vazgeçtik ve hayat覺m覺z覺 Rab’bin sevgisine teslim ettik. Bizler de dirildik: Düüncelerimizi ve arzular覺m覺z覺, yeryüzünden “gökteki deerlere”; Baba’n覺n yüreinde saklanan eylere çevirdik.

Petrus’un ve öteki örencinin kousuna bakarken, “alleluya” ilahisi ruhumuza giriyor. Mecdelli Meryem’in sözlerini tekrarlayan örencilerin anlat覺mlar覺, bizi düünmeye sevkediyor ve ayn覺 zamanda ruhlar覺m覺z覺 emniyet ve huzur içinde b覺rak覺yor. Çünkü dünyan覺n kötülüü, günah覺m覺z覺n kötülüü, bize ac覺 çektiren kötülük art覺k egemen deildir. O, yenilmitir ve biz, “yerde duran kefen”in ta覺d覺覺 anlamdan güç alarak, gelecee ümitle, geçmie merhametle bakmaktay覺z, ve herkese, çeitli ekilde, bizim “alleluya” ilahimizi söylemekteyiz.


OKUMALAR

 

  1. Okuma: Havarilerin 襤lerinden 10,34.37-43

Yahya'n覺n vaftiz çar覺s覺ndan sonra Celile'den balayarak tüm Yahudiye'de meydana gelen olaylar覺, Tanr覺'n覺n, Nas覺ral覺 襤sa'y覺 nas覺l Kutsal Ruh'la ve kudretle meshettiini biliyorsunuz. 襤sa her yan覺 dolaarak iyilik yap覺yor, 襤blis'in bask覺s覺 alt覺nda olanlar覺n hepsini iyiletiriyordu. Çünkü Tanr覺 O'nunla beraberdi.
«Biz, 襤sa'n覺n, Yahudilerin ülkesinde ve Kudüs'te yapt覺klar覺n覺n hepsine tan覺k olduk. O'nu çarm覺ha gerip öldürdüler. Ama Tanr覺 O'nu üçüncü gün diriltti ve aç覺kça görünmesini salad覺. 襤sa, halk覺n tümüne deil de, Tanr覺'n覺n önceden seçmi olduu tan覺klara, ölümden dirilmesinden sonra kendisiyle birlikte yiyip içen bizlere göründü. Tanr覺 taraf覺ndan ölülerle dirilerin Yarg覺c覺 olarak atanan kiinin kendisi olduunu halka duyurmam覺z覺, buna tan覺kl覺k etmemizi buyurdu. Peygamberlerin hepsi O'nunla ilgili tan覺kl覺kta bulunuyorlar. öyle ki, O'na inanan herkesin günahlar覺 O'nun ad覺yla ba覺lan覺r.»
Petrus daha bu sözleri söylerken Kutsal Ruh, konumay覺 dinleyen herkesin üzerine indi. Petrus'la birlikte gelmi olan Yahudi imanl覺lar, Kutsal Ruh armaan覺n覺n dier uluslardan olanlar覺n da üzerine dökülmesini ak覺nl覺kla kar覺lad覺lar. Çünkü onlar覺n, bilmedikleri dillerde konuup Tanr覺'y覺 yücelttiklerini duyuyorlard覺.
O zaman Petrus, «Bunlar, t覺pk覺 bizim gibi Kutsal Ruh'u alm覺lard覺r. Suyla vaftiz olmalar覺na kim engel olabilir?» dedi. Böylelikle onlar覺n 襤sa Mesih ad覺yla vaftiz olmalar覺n覺 buyurdu. Sonra onlar Petrus'a, birkaç gün yanlar覺nda kalmas覺 için ricada bulundular.


Mezmur 117

RAB'be ükredin, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

"Sonsuzdur sevgisi!" desin 襤srail halk覺.

RAB'bin sa eli üstündür,

RAB'bin sa eli güçlü iler yapar!"

Ölmeyecek, yaayaca覺m,

RAB'bin yapt覺klar覺n覺 duyuraca覺m.

Yap覺c覺lar覺n reddettii ta,

Köenin ba ta覺 oldu.

RAB'bin iidir bu,

Gözümüzde harika bir i!


襤kinci okuma: Aziz Pavlus’un Koloslulara Mektubundan 3,1-4

Mesih'le birlikte dirildiinize göre, gökteki deerlerin ard覺ndan gidin. Mesih orada, Tanr覺'n覺n sa覺nda oturuyor. Yeryüzündeki deil, gökteki deerleri düünün. Çünkü siz öldünüz, yaam覺n覺z da Mesih'le birlikte Tanr覺'da sakl覺d覺r. Yaam覺n覺z olan Mesih göründüü zaman, siz de O'nunla birlikte yücelmi olarak görüneceksiniz.

襤ncil: Yuhanna 20,1-9

 

Haftan覺n ilk günü erkenden, ortal覺k daha karanl覺kken Mecdelli Meryem mezara gitti. Ta覺n mezar覺n giriinden kald覺r覺lm覺 olduunu gördü. Koarak Simun Petrus'a ve 襤sa'n覺n sevdii öbür örenciye geldi. Onlara, «Rab'bi mezardan alm覺lar, nereye koyduklar覺n覺 da bilmiyoruz» dedi.
Bunun üzerine Petrus'la öteki örenci d覺ar覺 ç覺k覺p mezara yöneldiler. 襤kisi birlikte kouyordu. Ama öteki örenci Petrus'tan daha h覺zl覺 koarak mezara önce vard覺. Eilip içeri bakt覺, keten bezleri orada serili gördü, ama içeri girmedi. Ard覺ndan Simun Petrus geldi ve mezara girdi. Orada serili duran bezleri ve 襤sa'n覺n ba覺na sar覺lm覺 olan mendili gördü. Mendil, keten bezlerle birlikte deildi, ayr覺 bir yerde dürülmü duruyordu. O zaman mezara ilk varan öteki örenci de içeri girdi. Olanlar覺 gördü ve iman etti. 襤sa'n覺n ölümden dirilmesi gerektiini belirten Kutsal Yaz覺'y覺 henüz anlamam覺lard覺.