ME
NU

OMELIE / Omelie TR

11 lug 2021
11/07/2021 - OLAĞAN DEVRE – 15. Pazar Günü – B –

11/07/2021 - OLAĞAN DEVRE – 15. Pazar Günü – B –

İlk Okuma Amos 7,12-15 Mezmur 84/85 İkinci Okuma Efeslilere 1,3-14 İncil Markos 6,7-

Bugünkü okumalar geçen pazar günkü konuyu işlemektedirler: Allah’ın Sözünü vaaz edenler daima iyi karşılanmazlar. Peygamber Amos kovuluyor ve susması isteniyor, çünkü söyledikleriyle kralı bile azarlamaktadır. Amos’un peygamberlik ettiği yer, başkanların sık sık gittikleri yerdir ve orası onlar için onları azarlayan tarzda sözler söylenemez. Fakat Amos, kendisinin Allah tarafından çağrıldığını bilmektedir: İnsanların istediğini yapmak için Allah’a itaatsizlik yapamaz, bu insanlar zengin ve güçlü olsalar da! Peygamber Amos’un ailesi, çok basit ve fakir idi: Allah’ın onu seçtiği zaman o, çobanlık etmekte idi.

Bu peygamberin sözleri İsa’nın havarilerine öğrettiklerinin temelidir. İsa havarilerini çağırdıktan sonra onlara belirli görevler verip yolluyor: İkişer ikişer ve yanlarına herhangi bir güvence almadan, sadece Peder’e olan güvenle yola çıkmalıdırlar.

İkişer ikişer gitmelerinin sebebi, birbirlerine yardım etmeleridir, ama özellikle vaaz ettiklerinin meyvesi olan karşılıklı sevgiyi gösterebilmeleridir! Karşılıklı sevgi; Rab’bin ilan ettiği, onların da vaaz etmelerinin gerektiği Göklerin Egemenliğinin özelliğidir. Havariler, Göklerin Egemenliğini sözlerle ilan etmekle yetinmemelidirler; bu Egemenliği, meyvelerini tattırarak, şimdiden mevcut halde göstermelidirler. Bu da; karşılıklı sevgi, karşılıklı itaat, karşılıklı sevgi, fiziksel ve ruhani iyileşmeler aracılığıyla gerçekleşiyor. Baba’nın sevgisinin somutluğunu ışığa getireceklerdir.

Yanlarına hiçbir şey almayacaklardır, çünkü kendilerini düşünmeyeceklerdir, onları tek ilgilendiren şey İncil’i müjdelemek olacaktır. Onların fakirliği, Allah’a kendileri ile hem besin ve giyim hem de her hangi başka ihtiyaç açısından ilgilemesi için fırsat olacaktır. Bu şekilde hayatları, Baba’nın öngören sevgisinin güzelliğini de gösterecektir. Sonra da en zayıf insanlara, hastalara ve şeytanın eziyetinden çekenlere özen göstereceklerdir. Onları teselli edecekler ve İsa’nın adıyla İncil’e düşman olan güçlerden özgür kılacaklar. Böylece Peder’in sevgisini somut bir şekilde gösterebileceklerdir!

İsa, adının ve İncil’inin engellerle karşılaşacağını bilmektedir, bu engeller havariler için de denenmelerin sebebi olacaktır bunun için boş vicdan azabına veya ümitsizliğe kapılmamaları için onları uyarıyor. Bazı kişiler onları kabul etmiyorsa, bu onların İncil’i iyi veya uygun şekilde bildirmedikleri için değildir, bunun sebebi şeytanın engel koymasıdır ve insanların rahatlık için Allah yerine şeytana uymalarındandır. Böyle olduğu zamanlarda, onlar kimseyi yargılamadan aynı zamanda da daha kolay başka metotlar aramadan o yeri terk etmelilerdir.

İman edenler için ise Rab’be şükredelim! Hayatlarında İncil’in güzelliği ve büyüklüğü, Allah’ın kutsallığı ve saflığı gösterilmektedir.

Aziz Pavlus O’nu kutsamamız için Efeslilere mektubunun baş bölümü ile yardım etmektedir.

Aynı zamanda Hristiyanların mükemmel çağrılarını anlamamıza da yardım etmektedir: Onlar Allah’ın evlatlarıdır, O’nun kutsallığını ve şanını taşırlar. Allah’ın Kendisi onları “kutsal” olmaları için seçmiştir. “Kutsal” olmak ne demektir? “Kutsal”, yeryüzünden yükselmiş, dolayısıyla yeryüzündeki olup bitenlerden etkilenmemiş olmak demektir. Yeryüzünde küfredenler, kötülük ve haksızlık yapanlar vardır! Ben Allah tarafından “kutsal”, tek olan “Kutsal” O’nun gibi kutsal olmak için seçildim: Ben yeryüzünün eylemlerinden değil, sadece Baba’nın bana sürekli verdiği sevgiden etkileniyorum. İnsanların yaptıkları fikirlerimi ve davranışlarımı değiştirmeme sebep olmuyor: Ne öç alacağım ne de kin besleyeceğim! “Aziz” diye çağırdığımız kardeşlerimiz bize yardım etmektedirler.

Biz de bazen İncil’i kabul etmeyen insanlar arasında oluyoruz: İmanda ve sevgide sebatla kalacağız, küfürlerden veya incitmelerden, Peder’in sevgisinden bizi uzaklaştırmak isteyen herhangi bir kanundan da etkilenmeden. Biz Allah’ın şanı için “kutsal” olacağız!

OKUMALAR

İlk Okuma Amos 7,12-15

Bunun üzerine Amasya Amos'a, "Çek git, ey bilici!" dedi, "Yahuda'ya kaç. Ekmeğini orada kazan. Orada peygamberlik et.

Bir daha Beyt-El'de peygamberlik etme. Çünkü burası kralın kutsal yeri, krallık tapınağıdır."

Amos, "Ben ne peygamberdim ne de peygamber oğluydum" diye karşılık verdi, "Yalnızca sığır yetiştirirdim. Yabanıl incir ağaçlarına bakardım.

RAB beni sürünün ardından aldı, 'Git, halkım İsrail'e peygamberlik et' dedi.

Mezmur 84/85

Kulak vereceğim RAB Allah'ın ne diyeceğine;

Halkına, sadık kullarına esenlik sözü verecek,

Yeter ki, bir daha akılsızlık etmesinler.

Evet, O kendisinden korkanları kurtarmak üzeredir,

Görkemi ülkemizde yaşasın diye.

Sevgiyle sadakat buluşacak,

Doğrulukla esenlik öpüşecek.

Sadakat yerden bitecek,

Doğruluk gökten bakacak.

Ve RAB iyi olan neyse, onu verecek,

Toprağımızdan ürün fışkıracak.

Doğruluk önüsıra yürüyecek,

Adımları için yol yapacak.

Efeslilere 1,3-14

Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in Babası Allah'a övgüler olsun. O, kendi önünde, sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca, İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. Öyle ki, sevgili Oğlunda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün. Tüm bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı kendi lütfunun zenginliği sayesinde, Mesih'in kanının aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışına sahibiz.
Allah, Mesih'te edindiği iyi amaç uyarınca bize kendi isteğinin sırrını açıkladı. Zaman dolunca gerçekleştireceği bu tasarıya göre, yerdeki ve gökteki tüm varlıkları Mesih'te birleştirecek. Her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Allah'ın amacına göre önceden belirlenip Mesih'te seçildik. Öyle ki, Mesih'e ilk ümit bağlamış olan bizler, O'nun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım. Gerçeğin ilanını, kurtuluşunuzun müjdesini duyup O'na iman ettiğinizde, siz de vaat edilen Kutsal Ruh'la O'nda mühürlendiniz. Ruh, Allah'ın yüceliğinin övülmesi için Allah'a ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir.

İncil Markos 6,7-13

On iki öğrencisini yanına çağırdı ve onları ikişer ikişer halk arasına göndermeye başladı. Onlara, kötü ruhları kovma yetkisini verdi.
Yolculuk için yanlarına değnekten başka bir şey almamalarını söyledi. Ne ekmek, ne torba, ne de kuşaklarında para götüreceklerdi. Onlara çarık giymelerini söyledi. Ama, «İki mintan giymeyin» dedi.
«Bir yere gittiğiniz zaman, oradan ayrılıncaya dek hep aynı evde kalın» diye devam etti. «İnsanların sizi kabul etmedikleri, sizi dinlemedikleri bir yerden ayrılırken, onlara uyarı olsun diye ayağınızın altındaki tozu silkin!»
Böylece öğrenciler yola çıkıp insanları tövbeye çağırmaya başladılar. Birçok cin kovdular; birçok hastayı, üzerlerine yağ sürerek iyileştirdiler.