ME
NU

OMELIE / Omelie TR

30 set 2012
30/09/2012 - Olaan Devre 26. Pazar G羹n羹 - B

30/09/2012 Olaan Devre (26. Pazar Günü) - B  

1.Okuma Say. 11,25-29 * Mezmur 18 * 2.Okuma Yak. 5,1-6 * 襤ncil Mar. 9,38-43.45.47-48 

Aziz Yakup, güçlü ve kararl覺 sözüyle beinci ve son pazar için bize elik ediyor. O dikkatini zenginlere çeviriyor. O, ayn覺 Meryem’in ilahisinde söyledii gibi, Rabbin “zenginleri elleri bo” gönderdiini biliyor, bu sebepten onlar覺 uyarmaya çal覺覺yor. Onlar覺 tehdit eden tehlike nedir? Onlar zenginliklerin birikmesinden memnunlar ve fakirlerin ac覺lar覺n覺 görmemekteler, hatta kendileri için çal覺anlar覺n ac覺lar覺n覺 dahi görmüyorlar. Tüm dikkatleri biriktirdikleri parada ve mülkte olan insanlar覺 bulmak zor deil, kendileri için çal覺anlara cimri davran覺rlar, fakirliklerini hatta açl覺klar覺n覺 görmezler. Zenginlik yüreklerini yüzeysel k覺lm覺t覺r, kendilerini zevke b覺rakarak sal覺klar覺n覺 bile düünmemektedirler. Bu cimrilik, h覺rs ve zevk arama davran覺lar覺 sayesinde “Dürüst” olana kar覺 düman olmulard覺r. 襤te, Yakup bu zenginlere depolar覺n覺n boald覺覺n覺, sahte zenginliklerinin sona erdiini söylemektedir. Bunlar tövbe etmeli, yaamlar覺n覺 deitirmelilerdir. Hayal k覺r覺kl覺覺na uramamak için ruhani deerlere önem vermelidirler. 

襤lk okumada anlat覺lan Musa ile ilgili olay ise tamam覺yla farkl覺 gibi gözüküyor. Bu okuma, yaam覺m覺z覺n sadece maddi eylere ihtiyaç duymad覺覺n覺 anlamam覺za yard覺m etmektedir, hatta maddi eyler yaam覺m覺z覺 hiç mi hiç dolduramaz. Yetmi kii peygamberlikte bulunmalar覺 için Kutsal Ruh’u al覺yorlar, yani halka Allah’覺n sözcüsü olmakla görevlendiriliyorlar. Yetmi, önemli bir say覺d覺r, bu yetmi kiinin Allah’覺n Sözünü bildirmeleri gerekiyor. Bu bile önemli bir mesajd覺r: her yaam eklinde yaanmas覺 gereken Allah’覺n Sözüdür. 襤te, halk覺n canl覺 olabilmesi, ümitli olup gelecekten korkmamas覺 için gerekli olan sadece budur: Allah’覺n sözü! Bu Sözü de yaam覺n her an覺nda ve her yerde var olmal覺d覺r. 

Bu olay özellikle bir detay için anlat覺lmaktad覺r. Eer Söz, bunu bildirmekle görevli olmayan bir kii taraf覺ndan da müjdelenirse, ho gelsin! Önemli olan Allah’覺n Sözünün bildirilmesidir, herkese ve her yere ulamas覺d覺r. Kimse bu konuda k覺skanç olmamal覺, Allah yetkili olmayan kii taraf覺ndan da müjdelense, makbuldür. Buna izin veren O’dur, O istedii kiiden faydalanabilir: biz Onun yapt覺覺 her eyden memnun olmal覺y覺z. Bu ayn覺 problem hakk覺nda 襤sa da konuuyor. Örencileri k覺skanç, sadece kendilerinde Ruh’un olduunu san覺yorlar. Bakalar覺n覺n Rabbin ad覺n覺 kullanmalar覺n覺 ve mucize yapmalar覺n覺 engellemek istiyorlar. Ama 襤sa istedii zaman ve yerde iaretlerini göstermekte serbest! Eer onlar örenci deillerse, istedikleri gerçekletiinde mutlaka olacaklard覺r. 

Allah’a götüren yolda kimseye engel koymamal覺, kimsenin O’nunla ilikiye girmesi engellenmemeli. K覺sacas覺 biz bakas覺na zorluk yapmamal覺y覺z, ayn覺 zamanda yapt覺覺m覺z ii bozmamal覺y覺z. Aktivitelerimiz, okumalar覺m覺z, yolculuklar覺m覺z bakalar覺 için kötü örnek olabilir, 襤sa’ya iman覺 yaamalar覺na engel olabilir. 襤te bunun için kararl覺 olmal覺y覺z. 襤sa bunu güçlü örneklerle söylüyor: elin iman覺na engel mi oluyor? Kes! Zorluk gözünden mi geliyor? Sök! Bunlar elbet örnektir, hiçbir ey iman覺n覺 yaaman覺 engellememeli. Biz unu öyle aç覺klayabiliriz: iin, hobilerin, gezilerin, televizyon kumandan, 襤sa’n覺n iman覺n覺 yaamana engel mi? Onlar覺 yaam覺ndan iptal et. Arkadalar覺n m覺 engel? Onlarla art覺k görüme. 

Aziz Yakup zenginlere yazarken zenginliklerinin imanlar覺na engel olduunu söylerdi, bize engel olan belki baka eylerdir. Her durumda ayn覺 kararl覺l覺k gösterilmelidir. 襤sa her eyin üzerinde tutulmal覺d覺r, baka gerçekleri Ona tercih edersek yaam覺m覺z覺 bozaca覺z, sevinçten vazgeçeceiz, kurtuluumuzu engelleyeceiz. 

Her nerede ilan ediliyorsa Rabbin sesini dinleyelim. Ve Rab bize Sözünü ilan etme veya hat覺rlatma f覺rsat覺 verdiinde de Onunla i birlii yapmaktan sevinç duyal覺m!