ME
NU

OMELIE / Omelie TR

15 nov 2015
15/11/2015 - OLAAN DEVRE - 33. Pazar G羹n羹 - B

15/11/2015 -  OLAAN DEVRE - 33. Pazar Günü - B

1. Okuma Daniyel 12,1-3 * Mezmur 15 * 2. Okuma 襤br 10,11-14.18 * 襤ncil Mk 13,24-32

OKUMALAR

1. OKUMA: DANYEL 12,1-3

12"O zaman senin halk覺n覺 koruyan büyük önder Mikael görünecek. Ulusun oluumundan beri hiç görülmemi bir s覺k覺nt覺 dönemi olacak. Bu dönemde halk覺n - ad覺 kitapta yaz覺l覺 olanlar - kurtulacak.

2 Yeryüzü topra覺nda uyuyanlar覺n birçou uyanacak: Kimisi sonsuz yaama, kimisi utanca ve sonsuz irençlie gönderilecek. 3 Bilgeler gökkubbe gibi, birçoklar覺n覺 dorulua döndürenler y覺ld覺zlar gibi sonsuza dek parlayacaklar.

 

MEZMUR’DAN

5 Benim pay覺ma,

Benim kâseme düen sensin, ya RAB;

Yaam覺m senin ellerinde.

8 Gözümü RAB'den ay覺rmam,

Hiç sars覺lmam, O sa覺mda durduu için.

9 Bu yüzden içim sevinç dolu, yüreim couyor,

Bedenim güven içinde.

10 Çünkü sen beni ölüler diyar覺na terk etmezsin,

Sad覺k kulunun çürümesine izin vermezsin[ii].

11 Hep yaam yolunu gösterirsin bana.

Bol sevinç vard覺r senin huzurunda,

Sa elinden mutluluk eksilmez.

 2. OKUMA: 襤BRAN襤LER 10,11-14.18

11Her kâhin, günden güne tap覺nakta durup görevini yapar ve günahlar覺 asla ortadan kald覺ramayan ayn覺 kurbanlar覺 tekrar tekrar sunar. 12Ama Mesih, günahlar için sonsuza dek geçerli olan tek bir kurban sunduktan sonra Tanr覺'n覺n sa覺nda oturdu. 13O zamandan beri dümanlar覺n覺n, kendi ayaklar覺n覺n alt覺na serilmesini[覺] bekliyor. 14Çünkü kutsal k覺l覺nanlar覺 tek bir sunuyla sonsuza dek yetkinlie erdirmitir.

18Bunlar覺n ba覺lanmas覺 durumunda art覺k günah için sunuya gerek yoktur.

 

襤NC襤L: MARKOS 13,24-32

24-25Ama o günlerde, o s覺k覺nt覺dan sonra, güne kararacak, ay 覺覺覺n覺 vermez olacak, y覺ld覺zlar gökten düecek ve göksel güçler sars覺lacak. 26O zaman 襤nsanolu'nun bulutlar içinde büyük güç ve görkemle geldiini görecekler. 27襤nsanolu o zaman meleklerini gönderecek, kendi seçtiklerini, yeryüzünün bir ucundan göün öbür ucuna kadar, dört yelden al覺p bir araya toplayacak. 28襤ncir aac覺ndan ders al覺n. Dallar覺 filizlenip yapraklar覺n覺 sürünce, yaz mevsiminin yak覺n olduunu anlars覺n覺z. 29Ayn覺 ekilde, bu olaylar覺n gerçekletiini gördüünüzde bilin ki 襤nsanolu yak覺nd覺r, kap覺dad覺r. 30Size dorusunu söyleyeyim, bütün bunlar olmadan bu kuak[覺] ortadan kalkmayacak. 31Gök ve yer ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacakt覺r. 32O günü ve o saati, ne gökteki melekler, ne de Oul bilir; Baba'dan baka kimse bilmez.

 

VAAZ

Her zaman, hatta imdi bile, Daniyel gibi peygamberlerin ve bugünkü 襤sa'n覺n sözlerini de, korkarak, hatta ürkeklik içinde duyduk, sanki bu sözler y覺k覺c覺 olaylar覺 öngörmü gibidirler. Gerçekten 襤sa bizi korkutmak m覺 ister? Bizi sevgi için deil de, korku için mi itaat etmeye ça覺r覺r? Fakat korkuya dayanan bir itaat, yararl覺 deildir, yetimemiz için faydal覺 deildir, Kilise'yi güzelletirmez. Bunun içindir ki ben, hiç kimseyi Efkaristiya'n覺n Ayinine davet etmiyorum. Öyle ki hiçbir kimse, sadece rahip olan bana sayg覺lar覺ndan veya korkudan dolay覺, ayine kat覺lmas覺n. Gerçekten de böyle bir ayine kat覺lma, insan覺n iman覺n覺 yetitirmeyecekti, hatta kilisede olan o insan覺n var olmas覺, dierlerinin iman覺 için bir engel bile olabilir. Eer bir kii, Efkaristiya Ayinine sadece 襤sa'y覺 sevdii için kat覺l覺rsa, mutlaka ben ve de bütün Kilise sevinç duyuyoruz ve bu kat覺l覺m覺ndan faydalanmaktay覺z. Asl覺nda 襤sa'y覺 seven kiiye, Efkaristiya Ayini için bir davet gerekmez. 襤sa'y覺 seven kiinin kendisi cemaati arar. Nitekim Rab'bi tan覺maya ve O'nun sevincini tatmaya balayanlar, imanl覺lar覺n toplant覺s覺na kat覺labilmek için, baz覺 büyük zorluklar覺 çekmeleri gerekse de, ellerinden geleni yapmaya çal覺覺yorlar. Yoksullara müjdeyi vermek için bizzat gelen 襤sa, imdi onlar覺 korkutmak m覺 isterdi? Bu bize, bir çeliki gibi gelirdi! 襤sa'n覺n sözleri, her zaman '襤ncil', yani, müjde, iyi haber deiller midir?

襤ncil'i arat覺ranlar, bize güveni veriyorlar: Bugün duyduumuz Rab'bin sözleri de müjdedir. Ve bizler de, ciddi ve Kilise taraf覺ndan onaylanm覺 ekilde Tanr覺'n覺n Sözünü arat覺ranlar覺n覺 dinlemeliyiz. As覺rlar boyunca, 襤sa'n覺n yaad覺覺 o as覺r boyunca da, Vahiy Kitab覺nda kullan覺lan bir konuma tarz覺 geliip yay覺lm覺t覺r. Bu konuma tarz覺, çok imajlar覺 kullanarak, tarihin olaylar覺n覺n anlamalar覺n覺 aç覺klamay覺 istiyordu. O halde Babam覺z olan Allah'覺n bir iletisini vermek isteyen bu konuma tarz覺 ile bizler, sakin bir ekilde, ayn覺 zamanda da ciddi bir ekilde, kar覺lamal覺y覺z. "Güne kararacak, ay 覺覺覺n覺 vermez olacak, y覺ld覺zlar gökten düecek ve göklerdeki güçler sars覺lacak" denilince, ne demek istenildiini önceden size anlatt覺m. 襤ncil'in yaz覺ld覺覺 o zamanlarda bu sözlerin neyi düündürdüklerini anlamaya çal覺al覺m! Güne, egemenleri destekleyen Güne tanr覺y覺 hat覺rlatmaktayd覺. Ay ise, düüncelerin ve hayat覺n deerlerinin deimesini, - yani yüzeysel insanlar覺n daima houna giden 'görecelii' - onaylanan baka bir tanr覺y覺 hat覺rlatmakta idi. Ayr覺ca y覺ld覺zlar, insanlar覺n sakl覺 olan veya belli olan kötü al覺kanl覺klar覺 destekleyen baka tanr覺lar覺 temsil ediyorlard覺. Göklerdeki güçler, bir taraftan ötekine kadar esen rüzgarlar覺 hat覺rlat覺yorlard覺. Bu rüzgarlar, büyüyüp ideoloji olduklar覺 farkl覺 ve çelikili insanlar覺n düüncelerine benziyorlar. Gitgide bu ideolojiler o kadar güçlü olurlar ki, tüm insanlar覺 ayn覺 ekilde düünmeye zorluyorlar. O halde güne, ay ve y覺ld覺zlar, pagan ve göreci denilen o hayat覺; bolua dayanan, yarat覺klar覺n覺 tanr覺sallat覺rmaya dayanan o hayat覺 temsil ederler.

Bugünkü elenceli ve yüzeysel düünü biçimi için tercüme etmeyi deneyelim mi? Kaç kii günei aramaktad覺r ve onu bulmak için yeryüzünün en uzak yerlerine doru yola ç覺kmaktad覺r? Eer bu yerlerdeki bo ve delice para harcayan o hayat bitecekse, sizler korkuya m覺 düecektiniz? Evet, ama sadece eer siz Güne - tanr覺n覺n tap覺c覺lar覺 iseniz! Ay ve y覺ld覺zlar gecede görünür; ite, gençler, - sadece gençler de deil, dier insanlar da! – h覺rslar覺n覺 tatmin etmek için gecede yola ç覺k覺yorlar. Bu ekilde onlar, hayal k覺r覺klar覺, boluklar, aldat覺lmalar, çat覺malar veya ölümle bile kar覺la覺yorlar. Ve de y覺ld覺zlar gibi parlayan spor tutkusu, fiziksel güzellik, giyinme ve ç覺plaklama modalar覺, elenceler gibi tüm eyler, insan覺 özgürlükten yoksun k覺lar. Eer size bunlar覺n tümünün yok olaca覺 söylenilse, siz korkuya m覺 kap覺lacaks覺n覺z? Daha ciddi bir hayat覺; birbirinize güvenebileceiniz bir hayat覺 ümit edebilmekten mutlu olmayacak m覺s覺n覺z?

襤nsan Olu gelip O'nu bekleyen insanlar覺 bulaca覺 zaman, her eyi deviriyor. O geldiinde; ciddi bir ekilde yaamaya, insana önem vermeye, gerçei ve onunla birlikte gerçek sevgiye giden yolu aray覺p bulmaya balayaca覺z! Bu durum, tam da bizden arzu edilen durumdur: Keke bu durum çabuk, en yak覺n zamanda, gerçekleseydi! Daniyel peygamberin sözlerini kullanarak öyle diyeceiz: Bu durum, kurtulu zaman覺d覺r!

Bu zaman覺 beklemekteyiz. Eski zamanlarda, yani Masih'in beklenii zaman覺nda, hayvanlar sunulmakta idi. Ve de bu sunular覺n gerektirdii harcama ve yorgunluk, her senede, birkaç defa tekrarlanmakta idi. Fakat imdi art覺k, herkes ve her zaman için geçerli olan sunu sunulmutur; bu sunuu, günah覺m覺z için, Mesih 襤sa sundu. Bunun için bekleyiimiz, sakin bir bekleyitir. Gerçekleecek büyük deimenin iaretlerini imdiden seyredip onlardan mutlu olmaktay覺z. Kendi hayat覺ndan art覺k b覺km覺 olan çok fazla insan görmekteyiz! Ve de bu insanlar, kendi kendilerine hayatlar覺n覺 ac覺larla doldurmaktad覺rlar! imdi art覺k herkese: "襤sa'n覺n sana dokunmas覺na izin ver" deme zaman覺 geldi. Art覺k 襤sa'y覺 tan覺ma; sevgimizi, dikkatimizi, itaatimizi O'na verme zaman覺 geldi. Böyle yaparak insanlardan kötü bir ekilde faydalanmayaca覺z, tersine onlara güvenli bir s覺覺nak, etkili bir ilaç, yeniden kalkmak için bir f覺rsat ve herkes için, bütün toplum için de, bir armaana dönümeleri için gücü sunabileceiz. Günein, ayin ve y覺ld覺zlar覺n sonu; herkese hayat覺n, birliin, sevincin kayna覺 olan gerçek I覺覺 vermek için f覺rsatt覺r.