ME
NU

OMELIE / Omelie TR

16 dic 2018
16/12/2018 - NOEL'E HAZIRLIK DEVRES襤 - 3. PAZAR - C YILI

16/12/2018 - NOEL'E HAZIRLIK DEVRES襤 - 3. PAZAR - C YILI 

1.Okuma Sefanya 3,14-18 *(Mezmur) Yeaya 12,2-6 *2.Okuma Filipililer 4,4-7  *襤ncil Lk 3,10-18

 

Sevinçle co, alk覺la, sevin! Sevinç; insan覺n yüreini tatmin eden, en derin arzular覺n覺 yerine getiren olaylar覺n meyvesidir. Peygamber Sefanya halk覺 sevinmeye davet ediyor, çünkü halk, cezay覺 kald覺ran ve dümanlar覺n覺 uzaklat覺ran, Allah'覺n özel müdahalesini görecektir: O'nun Kendisi, kendinin aras覺nda mevcut olacakt覺r. Yüce ve büyük Allah olan O da, müminlerinden memnun olacakt覺r!

Biz, sevinmeye ça覺ran bu davetin, 襤sa'n覺n gelii ile ilgili olduunu kolayca anlamaktay覺z: Suçlar覺m覺z覺 kald覺ran, O'dur; düman覺m覺z覺 yenen, O'dur; aram覺zda olan, O'dur; örencilerini sevindiren ve onlarda yaayan, O'dur. Biz seviniyoruz çünkü Allah'覺n vaatleri art覺k gerçekleti ve de çünkü onlar, sürekli bize tekrarlan覺p bizim için yenileniyorlar: Nitekim 襤sa'n覺n geliini kutlamak, yaam覺m覺z覺 daha çok doldurabilir. Biz 襤sa'y覺 kabul ettik, fakat O; içimizdeki, ailemizdeki, cemaatimizdeki, toplumumuzdaki yeni 'alanlar覺' doldurabilir.

Peygamberin sözleri, Meryem'in melekten iittii sözlerin ayn覺s覺d覺r. Meryem o sözleri duyunca korktu, çünkü o kadar büyük bir sevincin, kendi yaam覺n覺n bütün projelerini deitireceini anlad覺. Gerçekten de sevinç; yeni durumlar覺 ve baka insanlar覺 kabul etmek için, yüreimizi açar. 襤kinci okumada Aziz Pavlus diyor ki, sevindiimiz zaman bakalar覺 iyi yürekliliimizi tan覺y覺p, bize yakla覺p, bizi dinleyecekler.

Sevindiimizde, çok eyler deiiyor: Allah ile olan ilikimiz de, daha özgür ve huzurlu oluyor, bu ekilde de en zor, en ümitsiz durumlar覺 da O'nun ellerine b覺rakmay覺 biliyoruz. Yüreimizde sevinç varsa, dualar覺m覺z ve yakarmalar覺m覺z ükran dualar覺 olacak, çünkü O'nun, bizi dinlemek, bir Baba gibi sevincimizi çoaltmak, dileklerimizi ciddiye almak istediini göreceiz. Bizi ümitsizlie kapt覺ran durumlar art覺k olmayacak, çünkü her zaman Göksel Pederimize güvenebileceiz: Akl覺m覺z bir çözüm görmezse de, "Allah kat覺nda olanaks覺z hiçbir ey" olmad覺覺n覺 hat覺rlayaca覺z. Allah'覺n, bizim için gelen Olunda gerçekleen vaadinde daima rahatlamay覺 bulaca覺z!

Yahya da Oul'un geliine bizi haz覺rlamak istiyor. Yahya kendisine bütün gelenlere, vergi görevlilerine ve askerlere bile (bunlar dinci insanlar taraf覺ndan lanetli olarak görülüyorlard覺),  kiisel ve toplumsal hayat覺 düzelten davran覺lar öneriyor. Onun tavsiyeleri yetingenlie, alçakgönüllülüe, uysall覺a, bakalar覺na olan sayg覺ya yöneltiyorlar. Bu ekilde yaayan kii, 襤sa'yla kar覺laman覺n önemli an覺 için haz覺r olacakt覺r!

Yahya 襤sa'y覺, "benden daha güçlü olan biri" ve "Kutsal Ruh'la vaftiz eden" olarak, tan覺t覺yor. Yahya'n覺n vaftizi ile 襤sa'n覺n vaftizi aras覺nda fark büyüktür: Yahya suyla temizliyor, vaaz etmekle ve tövbe etmeye davet ederek, 襤sa'n覺n eserinin zeminini haz覺rl覺yor. Mesih 襤sa ise insan覺n yüreinde Allah'覺n Ruh'unu yerletirecektir. Kutsal Ruh, ate gibi, yanar, ayd覺nlat覺r, 覺s覺t覺r. 襤sa, siyasi devrim yapmayacak: 襤nsan覺n yüreini deitirerek, yeni bir yaam覺 verecektir! Yahya 襤sa'n覺n çar覺klar覺n覺n ba覺n覺 çözmeye bile lay覺k deildir, fakat ayn覺 zamanda da Yahya'n覺n rolü çok önemlidir. Nitekim Yahya insanlar覺 uyand覺r覺yor: Herkes taraf覺ndan dinlenilmesi gereken son Yarg覺ç olan 襤sa'n覺n halk覺n aras覺nda haz覺r bulunduunu tan覺t覺yor.

Bu Noel'e Haz覺rl覺k Devresinde, 襤sa'n覺n örencileri olmam覺za ramen, O'nu hala tamamen kabul etmemiiz gibi, O'nu bekleyelim. O'nu yeterince tan覺d覺覺m覺z覺 ve sevdiimizi sanmayal覺m, çünkü Rabbimiz 襤sa her zaman daha çok sevgiye lay覺kt覺r, O her zaman büyük ve güçlüdür; yaam覺m覺zdaki O'nun eseri hala bitmedi, çünkü içimizde O'nun taraf覺ndan yak覺lacak ve yarg覺lanacak çok eyler var: O, yüreimizde, düüncelerimizde, hareketlerimizde iyi buday ile birlikte saman da bulacak.

Yahya'n覺n görevi bizim için de gereklidir. Onu dinleyelim, alçakgönüllülükle al覺t覺覺m覺z davran覺lar覺 ve durumlar覺 deitirmeye haz覺rlanal覺m. O zaman 襤sa, Kutsal Ruhuna bizi "bat覺rabilecek": Böylece peygamber Sefanya'n覺n ve Havari Pavlus'un bizi davet ettikleri derin sevinç, bizim olacakt覺r!

 

OKUMALAR

 

1.OKUMA: Sefania 3,14-18

Ey Siyon halk覺, ezgiler söyle! Ey 襤srail, hayk覺r!

Yürekten sevin, sevinçle co, ey Yerualim halk覺!

RAB senin cezan覺 kald覺rd覺, kovdu dümanlar覺n覺.

襤srail'in Kral覺 RAB seninle. korkma art覺k kötülükten.

O gün Yerualim'e denecek ki, ''Korkma, ey Siyon, gevemesin ellerin.

Allah覺n RAB, o güçlü Kurtar覺c覺 seninle.

Alabildiine sevinecek senin için, sevgisiyle seni yenileyecek, ezgilerle coacak.

RAB, ''Bayramlar için çektiiniz özlemleri sona erdireceim'' diyor,

Dükünleri kurtaracak, sürgünleri toplayaca覺m. 

 

MEZMUR: Yeaya 12,2-6

Alllah kurtuluumuzdur. O'na güvenecek, y覺lmayaca覺z.

Çünkü Rab Yahve gücümüz ve ezgimizdir,

Bize O kurtulu oldu."

Kurtulu p覺narlar覺ndan sevinçle su alacaks覺n覺z.

O gün diyeceksiniz ki: "RAB'be ükredin, O'nun ad覺yla yakar覺n.

Halklar aras覺nda yapt覺klar覺n覺 ilan edin,

Ad覺n覺n yüce olduunu duyurun.

RAB'be ezgiler söyleyin, çünkü görkemli iler yapt覺.

Bütün dünya bilsin bunu.

Ey Siyon halk覺, sesini yükselt, sevinçle hayk覺r!

Çünkü aran覺zda bulunan 襤srail'in Kutsal覺 büyüktür."

 

  1. Okuma: Aziz Pavlus’un Filipililere Mektubundan 4,4-7

Rab'de her zaman sevinin; yine söylüyorum, sevinin! Uysall覺覺n覺z bütün insanlarca bilinsin. Rab'bin gelii yak覺nd覺r. Hiç kayg覺lanmay覺n; her konudaki dileklerinizi, Allah'a dua edip yalvararak ükranla bildirin. O zaman her türlü kavray覺覺 aan Allah覺n'覺n esenlii Mesih 襤sa arac覺l覺覺yla yüreklerinizi ve düüncelerinizi koruyacakt覺r.

 

襤NC襤L: LUKA 3,10-18

Halk ona, «Öyleyse biz ne yapal覺m?» diye sordu.
Yahya onlara, «襤ki mintan覺 olan, birini hiç mintan覺 olmayana versin; yiyecei olan da bunu hiç yiyecei olmayanla paylas覺n» cevab覺n覺 verdi.
Baz覺 vergi görevlileri de vaftiz olmaya gelerek ona, «Öretmenimiz, biz ne yapal覺m?» dediler.
Yahya onlara, «Size buyrulandan daha çok vergi almay覺n» dedi.
Baz覺 askerler de ona, «Ya biz ne yapal覺m?» diye sordular.
O da onlara öyle dedi: «Kaba kuvvetle ya da yalan suçlamalarla kimseden para koparmay覺n, ücretinizle yetinin.»
Halk umut içinde bekliyordu. Yahya'yla ilgili olarak herkesin akl覺nda, «Acaba Mesih bu mu?» sorusu vard覺.
Yahya ise hepsine öyle cevap verdi: «Ben sizi suyla vaftiz ediyorum, ama benden daha güçlü Olan geliyor. Ben O'nun çar覺klar覺n覺n ba覺n覺 çözmeye bile lay覺k deilim. O sizi Kutsal Ruh'la ve atele vaftiz edecek. Harman yerini temizlemek ve buday覺 toplay覺p ambar覺na y覺mak için yabas覺 elinde haz覺r duruyor. Saman覺 ise sönmeyen atete yakacakt覺r.»
Yahya daha baka birçok konuda halka çar覺da bulunuyor, Müjde'yi duyuruyordu. Ne var ki bölgenin kral覺 Hirodes, kardeinin kar覺s覺 Hirodiya'yla ilgili olay覺 ve kendi yapm覺 olduu bütün kötülükleri yüzüne vuran Yahya'y覺 hapse att覺rarak tüm kötülüklerine bir yenisini ekledi.