ME
NU

OMELIE / Omelie TR

07 giu 2020
07/06/2020 - KUTSAL LK BAYRAMI - A

07/06/2020 - KUTSAL ÜÇLÜK BAYRAMI - A

  1. Okuma Ç覺k覺 34,4b-6.8-9 * (Mez) Dan. 3,52-56 * 2. Okuma 2Kor. 13,11-13 *襤ncil Yh. 3,16-18

 

Her Efkaristiya Ayininde ükran Duas覺n覺 balatan ükran Duas覺na Giri okunur; bu dua her zaman meleklerin övgü ilahisi ile biter: "Kutsal, Kutsal, Kutsal...". Peygamber Yeaya Rab'bi gördüünde (6. bölüm), meleklerin sesinden, bizim çeitli melodilere göre okuduumuz bu ilahiyi duydu. Rab'bimiz gerçekten kutsald覺r, gerçekten büyüktür! Her dilden, meleklerin sesleri gibi olmasalar da, seslerimizle yüceltilmeye lay覺kt覺r! Allah, zay覺f seslerimizden de holan覺yor, çünkü onlarda, Kendisi taraf覺ndan sevildiklerini hisseden evlatlar覺n覺n sevincini, kalplerinin arzusunu görüyor. Sonra da biz bu ilahiyi, 襤sa Yerualem'e girdiinde, örencilerinin söyledikleri ilahi ile tamaml覺yoruz: "Rab'bin ad覺na gelen yüceltilsin! Hosanna göklerdeki Yüce Allah'a!". Böylece övgümüz iman覺m覺z覺n bir ilan覺 oluyor: Peder'in ve 襤sa'n覺n eitliine olan iman覺m覺z覺, bize kendi Olunu ba覺layan Peder'e olan iman覺m覺z覺, tek bir 覺覺k gibi birlemi Peder'i ve Oul'u tan覺yabilmemiz için yüreimizi sevinç ile dolduran Kutsal Ruh'a olan iman覺m覺z覺 ilan ediyoruz. Bu övgü ilahisi, tüm cemaatin ükran Duas覺na Girii’ne kat覺lmas覺n覺 salayarak ükran Duas覺na Giri’i kapat覺yor. Sonra da cemaat sessizlikte en büyük gizemi yaamaya haz覺rlan覺yor: Allah'覺n, Kutsal Ekmek’te ve Kutsal arap’taki mevcudiyetini kabul etmeye haz覺rlan覺yor.

Allah tektir ve Musa'n覺n Sina da覺nda yapt覺覺 gibi, O'nun tek olmas覺n覺n önünde, bütün yüreimizle ve bütün sayg覺m覺zla yere eilip secde ediyoruz. Allah'覺n lütufkâr ve merhametli, sad覺k ve sevgi dolu olduunu bildiimiz halde, O'nun huzurunda 'titriyoruz', çünkü O'nun gizemli huzuru bizi o kadar aar ki, bizde daima mevcut olan günah覺m覺zdan gelen lay覺k olmamam覺z覺 kabul etmekten baka bir ey yapamay覺z.

Musa, insanlar lay覺k olmamalar覺na ramen, Allah'覺n, "bizimle beraber yürümesini" diliyor. Ve Allah onu dinledi! Bu günkü 襤ncil'in k覺sa metni bize, Allah'覺n hangi ekilde aram覺za geldiini göstermektedir. Allah, bizi korkutmadan bizimle yürümeyi isteyerek, biricik Olu’nu gönderdi:   Bizimle normal günlük yaam覺m覺zda kar覺lamak için, yüz yüze 襤sa'n覺n gözleri ile bir kar覺lama sayesinde sevgisinin efkatini ve güzelliini bize tatt覺rmak için, Olu’na bir beden verdi!

襤sa Nikodemus'a Allah'覺n bu harika projesini aç覺kl覺yor: "Allah dünyay覺 o kadar sevdi ki, biricik Olunu verdi. Öyle ki, her kim O'na iman ederse mahvolmas覺n, ebedi hayata kavusun". Mesih 襤sa'yla kar覺laan, korkudan ölmez, tersine ilahi sevginin bütünlüünü al覺r, hatta onun 'anl覺' ta覺y覺c覺s覺 olur. 襤sa'yla kar覺la覺p O'nu kabul eden, kurtar覺l覺r, boluktan, faydas覺zl覺ktan ve sevmeyenin tipik huzursuzluundan kurtar覺l覺r. 襤sa'yla kar覺laan, sevgi ilikisi olan tek Allah'覺n hayat覺n覺 tan覺maya balar.

Bugün bilinçli bir ekilde biz, kendi içinde birlik tecrübesini yaayan Allah'覺 tan覺y覺覺m覺z覺 aç覺kça beyan ediyoruz. Allah, Üçlü-Birliktir! Allah tektir, fakat O'nun teklii, yaln覺zl覺覺n teklii deildir; O'nun teklii, birliktir; farkl覺 yürekleri, tek bir 覺覺kla parlayan üç alev gibi, tek bir sevgide birletiren birliktir!

Allah, Üçlü-Birliktir: Bu iman hayat覺m覺z覺n o kadar derinliine giriyor ki, hayat覺m覺z onun bir ilan覺, bir aç覺klamas覺 oluyor. Tek bir yürekte ve tek bir düüncede bizi birletiren kardelik, yard覺mlama, sevinç, kar覺l覺kl覺 sevgi ve bar覺, Üç ahsiyet'in mükemmel birliinin bir yans覺mas覺d覺r.

Aziz Pavlus, 襤sa'n覺n, Peder'in ve Kutsal Ruh'un hayat veren eserini tek bir takdis olarak bizlerin üzerine dilemektedir. 襤sa'dan lütfu, Peder'den sevgiyi, Kutsal Ruh'tan birlii diliyor: Lütuf, bizi yumuak huylu ve ümitle dolu olarak k覺l覺yor; sevgi, kardelerimize özen göstermemizi, onlara yard覺m etmemizi sal覺yor; birlik, aram覺zdaki farkl覺l覺klar覺n, k覺skançl覺k ve ayr覺l覺k nedeni olmamalar覺n覺 salayarak, bizi birletiriyor. Lütuf, sevgi ve birlik tek bir ailede bizi birletiren, aram覺zda Allah'覺n hayat覺n覺n doluluunu, tatl覺l覺覺n覺 ve efkatini yerletiren armaanlard覺r!

Bu gün, sadece sesimizle deil, tüm yaam eklimizle, "Peder'e, Oul'a ve Kutsal Ruh'a an ve eref olsun" diye söylememiz gereken gündür. Tek olan Allah'覺n sevgisine an ve eref olsun!

Var Olan, Var Olmu ve Gelecek Olan'a an ve eref olsun!

Tüm evren taraf覺ndan kapsanamamas覺na ramen, kalbimizde konuk edilmek ve bizimle yürümek isteyen Olan'a an ve eref olsun!

OKUMALAR

 

1.Okuma: Ç覺k覺 Kitab覺ndan 34,4-6.8-9

 

Musa öncekiler gibi iki ta levha kesti. RAB'bin buyurduu gibi sabah erkenden kalkt覺, ta levhalar覺 yan覺na alarak Sina Da覺'na ç覺kt覺.

RAB bulutun içinde oraya inip onunla birlikte durdu ve ad覺n覺 Yahve olarak aç覺klad覺.

Musa'n覺n önünden geçerek, "Ben Yahve'yim" dedi, "Yahve, ac覺yan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sad覺k Allah.

Musa hemen yere kapan覺p tap覺nd覺.

“Ya Rab, eer benden honutsan, lütfen bizimle gel" dedi, "Bunlar inatç覺 insanlard覺r. Sen suçlar覺m覺z覺, günahlar覺m覺z覺 ba覺la. Bizi kendi miras覺n olarak benimse."

 

2 Okuma: Aziz Pavlus’un Korintoslulara 1. Mektubundan 13,11-13

 

Son olarak hoça kal覺n, kardelerim. Yetkin olun, çar覺ma kulak verin, düüncelerinizde birlik olun, esenlik içinde yaay覺n. Sevgi ve esenlik kayna覺 olan Allah sizinle birlikte olacakt覺r.

 

襤ncil: Yuhanna 3,16-18

 

«Allah dünyay覺 o kadar çok sevdi ki, biricik Olunu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmas覺n, ama hepsi sonsuz yaama kavusun. Allah, Olunu dünyay覺 yarg覺lamak için dünyaya göndermedi, dünya O'nun arac覺l覺覺yla kurtulsun diye gönderdi. O'na iman eden yarg覺lanmaz, iman etmeyen ise zaten yarg覺lanm覺t覺r. Çünkü Allah’覺n biricik Olunun ad覺na iman etmemitir.