ME
NU

OMELIE / Omelie TR

01 gen 2019
01/01/2019 - ALLAH'IN ANNES襤 MERYEM ANA BAYRAMI - C YILI

01/01/2019 - ALLAH'IN ANNES襤 MERYEM ANA BAYRAMI - C YILI 

Birinci okuma  Say覺lar 6,22-27   Mezmur  66   襤kinci okuma  Galatyal覺lar 4,4-7  襤ncil  Luka 2,16-21

 

Meryem Ana Allah'覺n Olunu kuca覺nda ta覺maktad覺r; sadece O'nun için yaamaktad覺r, bir anne sevgisi ile O'na hizmet etmektedir: Gerçekten O'nun Annesidir.

Bugün okuduumuz 襤ncil metninde Meryem'in ismi üç defa geçmektedir: Bu gerçek demektir ki, onu unutamay覺z, onu sessizce geçirmek imkans覺zd覺r. En önemli yeri ve mevkiyi Mesih 襤sa tutmaktad覺r: Rab olan O'dur, dünyan覺n kurtar覺c覺s覺 O'dur! Buna ramen O, kendini Meryem Ana'da sakland覺, onun kollar覺nda oturdu, onun taraf覺ndan sevilmek istedi, onun sevgisi ile büyüdü. 襤sa'n覺n Annesi olan o, bir fakirlik ortam覺; bir iman, sadelik ve ibadet ortam覺; Allah'覺n sözlerine dikkat eden, onlara riayet eden bir ortam O'na haz覺rlam覺t覺r. Mesih 襤sa; Allaht覺r, Peder ile birdir: Bundan dolay覺 bizler tereddüt etmeden Meryem Ana'y覺 'Allah'覺n Annesi' ça覺r覺yoruz. Efes Konsilinde haz覺r bulunan episkoposlar bu unvan覺 ilan ettii zaman Hristiyanlar覺n halk覺 büyük bir sevinçle cotu, çünkü bu unvan, Allah'覺n Olu olan Mesih 襤sa'n覺n Allah olduunu vurguluyor. Gerçek Allah ve gerçek insan olan Mesih 襤sa'da tanr覺sall覺覺n güzellii, ilahi sevginin zenginlii, Pederin merhametinin yetkinlii saklanmakta, ayn覺 zamanda ortaya ç覺kmaktad覺r.

Biz de Meryem'e bu unvan覺 verirken seviniriz: Meryem'in daima Allah'覺n mütevazi hizmetkar覺 olduunu biliriz, fakat Allah, Mesih 襤sa'ya sevgi ile hizmet edeni onurland覺rmaktad覺r.

Bugün, halk覺na ait olan olunu kollar覺nda ta覺yan Meryem Ana'ya bakal覺m; sessiz ve dikkatli olan ona bakal覺m: Meryem ise bütün bu sözleri derin derin düünerek yüreinde saklad覺. Gördüü ve yaad覺覺 bütün olaylar覺, günlük hayat覺n ve ak覺nl覺k uyand覺ran olaylar覺, Meryem derin derin düünüyor; onlar覺 Allah'覺n Sözleri ile, Kutsal Kitab覺n ve melekten duyduu o Allah'覺n sözleri ile   kar覺lat覺r覺yor. Biz de ondan örenmek için Meryem'e bak覺yoruz çünkü derin derin düünen o sessizlikte iç hayat覺m覺z büyüyüp Peder'e itaatimizin meyvelerini getiriyor. Hayat覺m覺z覺n olaylar覺n覺 Allah'覺n Sözü ile kar覺lat覺rmak, bizi güven ve sabitlik veren bir al覺t覺rmad覺r, çünkü bizi Allah taraf覺ndan sevilmi olduumuzdan emin k覺lar. Biz de Allah'覺n evlatlar覺y覺z: Bunu Aziz Pavlus da aç覺kça vurguluyor. Bunun için  kendimizi Meryem Ana'n覺n da evlatlar覺 sayabiliriz. Kutsal Ruh bizde bulunduu için Allah'覺n evlatlar覺y覺z. Oula bal覺 olduumuz için ve O'nunla bir tek ruhsal beden oluturduumuz için Allah'覺n evlatlar覺y覺z.  Madem ki 襤sa çarm覺htan kendi Annesine "襤te olun!" dedi, biz de Meryem Ana'ya Annemiz olarak bakmaktay覺z ve onun anne sevgisine güvenmekteyiz. Meryem Ana'n覺n sevgisi, Allah'覺n Olunu sevmeye kadar geni olmusa, Meryem'in yüreinde muhakkak beni ve seni de sevebilmek için bir yer vard覺r!

 

Birinci okumada Harun'un kutsamas覺n覺n söyledii gibi, balamakta olan yeni y覺l üzerine Allah'覺n yüzünün  覺覺覺n覺 diliyoruz. Bu 覺覺覺 her birimiz üzerine ça覺r覺r覺z ki, bütün insanlar覺 ve olaylar覺 Peder'in sevgisinin gördüü gibi biz de görebilelim.

 

O, kendi esenlii ile bizi canland覺r覺yor: Gerçek bar覺, Mesih 襤sa'd覺r çünkü O, insanlara Allah taraf覺ndan sevilen, bunun için sevgimize ve dikkatimize lay覺k kiiler olarak bakmam覺z覺 öretir.

Gerçek bar覺, ruh birliidir: Birlikte Peder Allah'覺n sevgisini paylamak, birlikte Mesih 襤sa'n覺n sunusunu paylamak, Kutsal Ruh'un lütfunu ve neesini paylamakt覺r.

 

"RAB yüzünü size çevirsin

Ve size esenlik versin"

OKUMALAR

 

1.Okuma: Say覺lar 6,22-27

 

RAB Musa'ya öyle dedi:

"Harun'la oullar覺na de ki: '襤srail halk覺n覺 öyle kutsayacaks覺n覺z. Onlara diyeceksiniz ki:

RAB sizi kutsas覺n

Ve korusun;

RAB ayd覺n yüzünü size göstersin

Ve size lütfetsin;

RAB yüzünü size çevirsin

Ve size esenlik versin.'

"Böylece kâhinler 襤srail halk覺n覺 ad覺m覺 anarak kutsayacaklar. Ben de onlar覺 kutsayaca覺m."

 

Mezmur 66

 

Allah bize lütfetsin, bolluk versin,

Yüzünün 覺覺覺 üzerimize parlas覺n. Sela

Öyle ki, yeryüzünde yolun,

Bütün uluslar aras覺nda kurtar覺c覺 gücün bilinsin.

Halklar sana ükretsin, ey Allah,

Bütün halklar sana ükretsin!

Uluslar sevinsin, sevinçten ç覺l覺k ats覺n,

Çünkü sen halklar覺 adaletle yarg覺lars覺n,

Yeryüzündeki uluslara yol gösterirsin.

Halklar sana ükretsin, ey Allah,

Bütün halklar sana ükretsin!

Allah bize bolluk versin,

Dünyan覺n dört buca覺ndakiler O'ndan korksun!

 

  1. Okuma; Galatyal覺lara 4,4-7

 

Ama zaman dolunca Allah, Yasa alt覺nda olanlar覺 özgürlüe kavuturmak için kad覺ndan doan, Yasa alt覺nda doan öz Olunu gönderdi. Öyle ki, bizler oulluk hakk覺n覺 alal覺m. Oullar olduunuz için Allah, öz Olunun «Abba! Baba!» diye seslenen Ruhunu yüreklerinize gönderdi. Bu nedenle art覺k köle deil, oullars覺n覺z. Ve oullar olduunuz için Allah sizi ayn覺 zamanda mirasç覺 yapt覺.

 

襤ncil: LUKA 2,16-21

 

Çobanlar aceleyele Beytlehem’e gidip Meryem'le Yusuf'u ve yemlikte yatan bebei buldular. Onlar覺 görünce, çocukla ilgili olarak kendilerine anlat覺lanlar覺 onlara bildirdiler. Bunu duyanlar覺n hepsi, çobanlar覺n kendilerine söylediklerine a覺p kald覺lar. Meryem ise bütün bu sözleri derin derin düünerek yüreinde saklad覺. Çobanlar, iitip gördüklerinin tümü için Allah'覺 yüceltip överek geri döndüler. Her eyi, kendilerine anlat覺ld覺覺 gibi bulmulard覺.

Sekizinci gün, çocuu sünnet etme zaman覺 gelince, kendisine 襤sa ad覺 verildi. Bu, O'nun ana rahmine dümesinden önce melein O'na vermi olduu isim di.