ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani PL

wrzesień 2012
08 wrzesień 2012

ROK B 2012

1/9 Sob. XXI O.Z. [I]

(ws.d.: bł. Bronisławy, dziew., † 1259)

1Kor 1, 26-31; Ps 32; Mt 25,14-30

Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie Mt 25, 29

Jako dzieci Ojca Miłosiernego winniśmy się często pobudzać do wdzięczności, mile wspominać o Jego dobrodziejstwach, gdyż dziękczynienie za doznawane łaski jest najskuteczniejszą prośbą o nowe.

2/9 Ndz. XXII O.Z. ROK B [II]

Pwt 4,1-2.6-8; Ps 14; Jk 1,17-18.21-22.27; Mk 7,1-8.14-15.21-23

Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym Mk 7,15

Wdzięczność, ufność i wolność od samych siebie to znaki, że znaleźliśmy swoje powołanie.

3/9 Pn. XXII O.Z. [II]

(ws.: św. Grzegorza Wielkiego, papieża i dokt., † 604)

1Kor 2, 1-5; Ps 118; Łk 4,16-30

Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie Łk 4,24

Będę się wystrzegał tak zwanej roztropności cielesnej, która dąży do celów przyziemnych, nie przebierając w środkach. A przede wszystkim będę się strzegł zadufania w sobie i przekonania o niechybnej słuszności swego sądu i poglądu. Duchu Święty, daj mi ducha rady, który ujawni twe miłosierdzie i pomoże mi postępować należycie.

4/9 Wt. XXII O.Z. [II]

(ws.d.: bł. Marii Stelli i Towarzyszek, dziewic i męczennic; † 1943)

1Kor 2, 10-16; Ps 144; Łk 4,31-37

Zdumiewali się Jego nauką Łk 4,32

Wszystko co mamy i co w porządku natury i łaski posiadamy – jest dziełem nieskończonego Miłosierdzia Bożego. Kto więcej otrzymał, nie może chełpić się ze swej zasługi ani urągać mniejszym.

5/9 Śr. XXII O.Z. [II]

1Kor 3, 1-9; Ps 32; Łk 4,38-44

…muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany Łk 4, 44

Nic nie jest bardziej przykrego dla Boga, jak niewdzięczność, która tamuje normalny bieg Jego szczodrych i miłosiernych wylań na zewnątrz.

6/9 Czw. XXII O.Z. [II]

1Kor 3, 18-23; Ps 23; Łk 5,1-11

Zostawili wszystko i poszli za Nim Łk 5,11

Powołanie Apostołów przypomina nam święcenia kapłańskie, a modlitwa Jezusa przed wyborem – obowiązek modlitwy wszystkich wiernych o dobre powołania kapłańskie.

7/9 Pt. XXII O.Z. [II]

(ws.d.: bł. Melchiora Grodzieckiego, prez. i męcz., † 1619)

1Kor 4, 1-5; Ps 36; Łk 5,33-39

Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, i wtedy, w owe dni, będą pościli Łk 5, 35

Skoro z miłosierdzia Bożego usłyszę głos łaski, pójdę za jej wezwaniem i oddam się na jej usługi, jak to uczynili pierwsi uczniowie Jezusa. Ze strony Boga powołanie jest to zaproszenie i przyciąganie, na które trzeba ochoczo odpowiedzieć.

8/9 Sob. NARODZENIE NMP [Ś]

Mi 5, 1-4a (lub Rz 8, 28-30); Ps 12; Mt 1,1-16.18-23

Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus Mt 1,21

Mówiąc o uwielbieniu Boga w miłosierdziu przez ustanowienie uroczystości Najmiłosierniejszego Zbawiciela, nie można pominąć Tej, którą Bóg obdarzył największym miłosierdziem, uwalniając Ją od grzechu pierworodnego i przeznaczając na Matkę swego Syna.

9/9 Ndz. XXIII O.Z. ROK B [III]

(ws.d.: bł. Anieli Salwy, dziewicy, † 1922)

Iz 35, 4-7; Ps 145; Jk 2, 1-5; Mk 7,31-37

Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę Mk 7,37

Bóg czyni nam wielki zaszczyt, zstępując z mieszkania swej chwały, aby nas nawiedzić nie jednorazowo, ale być ustawicznym towarzyszem naszego pielgrzymowania.

10/9 Pn. XXIII O.Z. [III]

1Kor 5, 1-8; Ps 5; Łk 6,6-11

On wszakże znał ich myśli Łk 6,8

W Eucharystii Jezus jest obecny w każdej chwili dnia i nocy jako Boski Pośrednik, znajdujący się między niebem a ziemią. On zawsze gotów się nam udzielać. Ona zawsze za nami się wstawia, odwracając ciosy sprawiedliwości Bożej i sprowadzając na nas nieskończone miłosierdzie Boże.

11/9 Wt. XXIII O.Z. [III]

1Kor 6, 1-11; Ps 149; Łk 6,12-19

Całą noc trwał na modlitwie do Boga Łk 6,12

Chrystus jest pośród nas – o nas myśli – o nas się troszczy!

12/9 Śr. XXIII O.Z. [III]

(ws.d.: NAJŚW. IMIENIA MARYI)

1Kor 7, 25-31; Ps 44; Łk 6,20-26

Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie Łk 6, 21

Jak pokarm cielesny tworzy, zachowuje i krzepi życie doczesne, tak Przenajświętszy Sakrament tworzy, odnawia, leczy, chroni, rozwija, wzmacnia, użyźnia i pieczętuje życie nadprzyrodzone naszej duszy. Tu bowiem następuje najściślejsze połączenie duszy z Chrystusem, a połączenie nie tylko duchowe, ale i fizyczne, dotykalne i tak doskonałe, że już ściślejszego na ziemi nawet być nie może.

13/9 Czw. XXIII O.Z. [III]

(ws: św. Jana Chryzostoma, bp. i dokt., † 407)

1Kor 8,2-7.11-13; Ps 138; Łk 6,27-38

Miłujcie waszych nieprzyjaciół Łk 6,27

Tylko przez maluczkich świat odrodzony zostanie. Dlatego Pan ukazuje się w Najświętszym Sakramencie ukryty i działa w ukryciu i przez ludzi ukrytych.

14/9 Pt. PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO [Ś]

Lb 21, 4-9 (lub Fil 2, 6-11); Ps 77; J 3,13-17

Uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej Fil 2,8

Jak w stworzeniu świata objawił Bóg swą wielkość, którą głoszą góry i morza, tak we Mszy świętej objawia Bóg największy swój przymiot działalności, jakim jest niezmierzone Miłosierdzie Boże, które wiąże serca nasze z Bogiem i jest źródłem głębokiego strumienia życia dla całej ludzkości.

15/9 Sob. NMP BOLESNEJ (ws)

Hbr 5, 7-9; Ps 30; J 19, 25-27 (lub Łk 2,33-35)

Niewiasto, oto syn Twój J 19,26

Matko Najświętsza, Matko Dziewico, niech żałość Twej duszy i mnie się udzieli! Kocham Cię, Matko Boleściwa, która idziesz tą drogą, jaką kroczył Syn Twój najmilszy.

16/9 Ndz. XXIV O.Z. ROK B [IV]

Iz 50, 5-9; Ps 114; Jk 2, 14-18; Mk 8,27-35

A wy za kogo mnie uważacie? Mk 8,29

Eucharystia ma nadto osobliwszą skuteczność, udziela szczególniejszego zapału i gorliwości, który częściowo gładzi kary za grzechy należne, zabezpiecza przed przyszłymi grzechami, zmniejszając i osłabiając pokusy ze strony pożądliwości i nieprzyjaciela naszej duszy.

17/9 Pn. XXIV O.Z. [IV]

(ws.d.: św. Roberta Bellarmina, bp. i dokt., † 1621)

1Kor 11, 17-26; Ps 39; Łk 7,1-10

…nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach Łk 7,6

Dusza, która widzi, że Bóg oddaje się pierwszy, czuje, że słuszną jest rzeczą, aby Mu się także zupełnie oddała.

18/9 Wt. Św. STANISŁAWA KOSTKI, patrona Polski [Ś]

Mdr 4, 7-15 (1J 2, 12-17); Ps 148; Łk 2, 41-52

A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu Łk 7,13

Betlejem, Nazaret, pustynia Judejska, góra Tabor, Jezioro Genezaret, Wieczerza Pańska, Poranek Wielkanocny - wszystko to kryje się w tabernakulum na naszych ołtarzach, gdzie w miłości stapiają się dusze, a idee, a życie Chrystusa przelewa się w dusze odwiedzające Go i czczące.

19/9 Śr. XXIV O.Z. [IV]

(ws.d.: św. Januarego, bp. i męcz.., † IVw.)

1Kor 12, 31 - 13, 13; Ps 32; Łk 7,31-35

A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność Łk 7,35

Przenajświętszy Sakrament jest nie tylko ofiarą, ale i pokarmem duszy, który zachowuje i pomnaża w nas łaskę uświęcającą. Osłabia w nas złe skłonności, dodaje siły woli, rozbudza pragnienie świętości i powoduje cichość, cierpliwość, wierność i czystość oraz inne cnoty chrześcijańskie. Chroni od grzechu śmiertelnego i oczyszcza od powszechnego.

20/9 Czw. XXIV O.Z. [IV]

(ws.: św. Andrzeja Kim i Towarzyszy, męcz., † 1839-1866)

1Kor 15, 1-11; Ps 117; Łk 7,36-50

Twoja wiara cię ocaliła Łk 7,50

Na mocy wzajemnego przenikania się Osób Boskich w Trójcy Pan Jezus nie sam zstępuje do dusz naszych, ale przybywa z Ojcem, który nie przestaje Go rodzić w swoim łonie, z Duchem Świętym, który nie przestaje pochodzić od Ojca i Syna. Nosząc tedy w sobie Chrystusa, nosimy w Nim także Ojca i Ducha Świętego.

21/9 Pt. ŚW. MATEUSZA, Ap. i Ew. [Ś]

Ef 4,1-7.11-13; Ps 18; Mt 9,9-13

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają Mt 9, 12

Pokładajmy wielką ufność we Mszy św., w której Chrystus Pan nieustannie za nas ofiarowuje się i modli, błaga za nami Sercem miłosiernym, gorącym, tkliwym i przebitym.

22/9 Sob. XXIV O.Z. [IV]

1Kor 15,35-37.42-49; Ps 55; Łk 8,4-15

Siewca wyszedł siać SWOJE ziarno Łk 8,5

Tym większy jest owoc Komunii św. Im czystsza jest intencja, im bardziej jest nadprzyrodzona, czyli płynąca z motywu wiary, by uzyskać siły do lepszego służenia Bogu.

23/9 Ndz. XXV O.Z. ROK B [I]

Mdr 2,12.17-20; Ps 53; Jk 3, 16 - 4, 3; Mk 9,30-37(29-36)

Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich Mk 9,35

Będę często wyobrażał sobie Najmiłosierniejszego Zbawiciela – jak Go przedstawia obraz – który promieniami łask swoich, tryskających z Jego Serca, otacza mnie zewsząd, oczyszcza, zasila, broni i pociesza.

24/9 Pn. XXV O.Z. [I]

Prz 3, 27-35; Ps 14; Łk 8,16-18

Nie spiskuj przeciw bliźniemu Prz 3,29

Ufność, ufność i jeszcze raz ufność w niezmierzone nieograniczone, niepojęte, niewysławione Miłosierdzie Boże.

25/9 Wt. XXV O.Z. [I]

(ws.: bł. Władysława z Gieleniowa, prezb.; † 1505)

Prz 21, 1-6.10-13; Ps 118; Łk 8,19-21

Pan osądza serca Pr 21,2

Prośba z ufnością to najskuteczniejsze apostolstwo.

26/9 Śr. XXV O.Z. [I]

(ws.d.: św. Kosmy i Damiana, męczenników, † IV w.)

Prz 30, 5-9; Ps 118; Łk 9,1-6

Wysłał ich, aby głosili królestwo Boże Łk 9,2

Nic nie uspokaja tak duszy skruszonej, tak to, że ona może ofiarować Panu swoje cierpienia.

27/9 Czw. XXV O.Z. [I]

(ws.: św. Wincentego a Paulo, prezb., † 1660)

Koh 1, 2-11; Ps 89; Łk 9,7-9

Marność nad marnościami, wszystko jest marnością Koh 1,2

Ufność można porównać do wiszącego z nieba łańcucha, do którego przyczepiamy nasze dusze. Ręka Boża podnosi ten łańcuch w górę i porywa tych, którzy się go mocno trzymają.

28/9 Pt. XXV O.Z. [I]

(ws.d.: św. Wacława, męcz., † 935)

Koh 3, 1-11; Ps 143; Łk 9,18-22

Uczynił wszystko pięknie Koh 3,11

Cierpienie jest pośpiesznym pociągiem do nieba.

29/9 Sob. ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA [Ś]

Dn 7, 9-10.13-14 (lub Ap 12, 7-12); Ps 137; J 1,47-51

Skąd mnie znasz? J 1,48

Uroczystość św. Michała Archanioła przypomina walkę przed wiekami między dobrem a złem. Toczy sie ona i dzisiaj na terenie naszej własnej natury z powodzeniem zależnym od naszej postawy pokornej i ufnej. Musimy uznać własną nędzę i słabość, a jednocześnie zaufać bezgranicznie Miłosierdziu Bożemu.

30/9 Ndz. XXVI O.Z. ROK B [II]

Lb 11, 25-29; Ps 18; Jk 5, 1-6; Mk 9,38-43.45.47-48

Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami Mk 9,40

Miła jest wiara dziecka niezmącona wątpieniem, ale wspanialsza wiara apostoła, co watpienia przezwyciężyła.

In primo piano

    Archivio