ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani TR

01 feb 2012
Takvim: ubat 02/2012

ANNO B 2012

1/2 ÇARAMBA

Aziz Trifon, ehit - Frijia

2Sam 24,2.9-17; Mez 31; Mk 6,1-6 [IV]

Rabbin eline düelim, çünkü O'nun ac覺mas覺 büyüktür 2Sam 24,14

Kral Davut ordusunun gücüne ve kapasitesine güvenerek günah iledi; bu yüzden cezaland覺r覺lmal覺. Tanr覺’n覺n merhametini bildii için, olas覺 cezalar aras覺ndan, dümanlardan üç ay kaç覺 yerine, üç gün sürecek olan salg覺n hastal覺覺 tercih etmektedir. 襤nsanlar覺n elinde olaca覺na, Tanr覺’n覺n elinde ac覺 çekmenin daha iyi olduunu biliyordu. Baba, sadece sana güvenmemiz gerektiini bize örettiin ve günah ilediimizde senin merhametini görebilmemizi salad覺覺n için sana teekkür ediyoruz.

2/2 PEREMBE Mesih 襤sa’n覺n Mabette Sunulmas覺

Mal 3,1-4 (veya 襤br 2,14-18); Mez 23; Lk 2,22-40 [Ö]

Art覺k ben, kulun huzur içinde ölebilirim Lk 2,29

imon için 襤sa ile kar覺lamak, Tanr覺’ya adanm覺 bir hayat覺n tamamlanmas覺d覺r. Söz verilmi Mesih’i kendi gözleri ile görünce, art覺k atalar覺yla bir araya gelebilir ve “Tanr覺’n覺n Armaan覺”na sonsuza dek sevinebilir. Seninle kar覺laabilme tecrübelerimiz için teekkürler, 襤sa. Bu armaan覺n覺 tan覺yabilmi ve dünyaya senin çehrenin 覺覺覺n覺 yans覺tm覺 olanlar için teekkürler.

3/2 CUMA

Aziz Blasius, †320 - Sivas

Sirak 47,2-13; Mez 17; Mt 6,14-29 [IV]

Kendinize gökte hazineler biriktirin Mt 6,20

襤sa, vermi olduun bu kutsal tavsiye ve bu deerli tevik için teekkürler; senin Azizlerin bunu yaad覺. Onlar覺n efaatiyle, bizi yönlendir ve bizim bu yolda gitmemizi sala; ac覺lar覺 azaltmak için hazineler dünyadan yok oldukça gökte birikiyor!

4/2 CUMARTES襤

Aziz Nicolas, †863 - Istanbul

1Kr 3,4-13; Mez 118; Mk 6,30-34 [IV]

Yapt覺klar覺 her eyi O'na anlatt覺lar Mk 6,30

襤sa, akirtlerini sevgi ve ilahi bilgelik ile eittiin için teekkürler. Sen onlara, Kutsal Ruh’un alçakgönüllülüünü ve seninle olan birlii iletiyorsun, böylece onlar da sana itaat ederek yapm覺 olduklar覺 her eyi sana anlatmak istiyorlar. Ben de akamlar覺, vicdan yoklamas覺 yapt覺覺mda, sana sadece günahlar覺m覺 deil, Söz’üne uyarak yapm覺 olduum somut itaatleri de anlatmak istiyorum!

5/2 PAZAR 5. O.D. B Y覺l覺 [I]

Eyüp 7,1-4.6-7; Mez 146; 1Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39

Elinden tutup kald覺rd覺 Mk 1,31

襤sa, Kefarnahum’un havras覺ndan ç覺k覺p, Simon’un evine giriyor. Ona, ateler içinde yatan kay覺nvalidesinden bahsediyorlar. 襤sa, sevgi ile dokunuyor ve kad覺n覺n atei yok oluyor. Bunun üzerine kad覺n hizmet etmeye koyuluyor. Tanr覺 bize sal覺覺 her Pazar günü elenelim diye deil, Kilisesi’nde hizmet edelim diye verdi!

6/2 PAZARTES襤

Aziz Pavlus Miki ve arkadalar覺 ehitler, †1597

1Kr 8,1-7.9-13; Mez 131; Mk 6,53-56 [I]

Rabbin Tap覺na覺'n覺 bir bulut doldurdu 1Kr 8,10

襤srail’i çölde, gece gündüz yönlendirmi olan bulut, imdi de, Kral Süleyman’覺n inas覺n覺 sonland覺rd覺覺 Tap覺na覺 dolduruyor.

Baba, senin Tap覺nak’taki varl覺覺n覺 gösteren bulutla somut bir iaret verdiin için teekkürler. imdi, bizi ayd覺nlat覺p Baba’ya yönlendiren Kutsal Ruh’un bulutunun bulunduu yeni ve gerçek tap覺nak olan Sana, teekkür ediyoruz, 襤sa.

7/2 SALI

1Kr 8,22-23.27-30; Mez 83; Mk 7,1-13 [I]

Yürekleri benden uzakt覺r Mk 7,6

襤sa, 襤aya’n覺n sözlerini hat覺rlat覺yor ve peygamberin kendi zaman覺nda söylediklerinin hala geçerli olduunu görüyor. Yerualem’den onun öretilerini incelemek için gelmi olan Ferisiler ve din bilginlerine hitap ediyor; onlar覺n ikiyüzlü davran覺lar覺n覺 düzeltmeye çal覺覺yor; yani insanlar覺n önünde kendilerini dürüst gösterip ama sonra rahatça kand覺r覺p çalmalar覺n覺n yanl覺 olduunu öretmek istiyor.

Davran覺lar覺m, Baba’n覺n insanlara olan sevgisinin iaretleri olsunlar diye, düzeltmeme yard覺m edenler için teekkürler, 襤sa.

8/2 ÇARAMBA

襤stanbul ehitleri, †485

1Kr 10,1-10; Mez 36; Mk 7,14-23 [I]

Senden honut kalan Rabbe övgüler olsun 1Kr 10,9

Biz H覺ristiyanlar, Tanr覺’n覺n Kilise arac覺l覺覺yla yapm覺 olduu armaanlar覺, O’na sevgi ve sadakat ile hizmet etmek için kabul ettiimizde, H覺ristiyan olmayanlar覺n da, Tanr覺’y覺 övmelerine ve O’na inanmalar覺na yard覺mc覺 oluyoruz.

9/2 PEREMBE

1Kr 11,4-13; Mez 105; Mk 7,24-30 [I]

Gizlenemedi Mk 7,24

襤sa, bir müddet için kalabal覺ktan uzak, Onunkilerle kalmak istiyordu.

Yaln覺zl覺k içerisinde sana gelebildiimiz tüm o yerler için teekkürler, 襤sa: Sen orada bizi dinleyebilir, sana alçakgönüllülük ile sorduumuz eylere cevap verebilirsin, senin sözüne tüm kalbimizle inanmaya engel olan eylerden kurtulmam覺z覺 ve güçlenmemizi salars覺n.

10/2 CUMA

Azize Skolastika, †547

1Kr 11,29-32; 12,19; Mez 80; Mk 7,31-37 [I]

Göe bakarak içini çekti Mk 7,34

襤sa, bir sa覺r dilsize elik ederek, kalabal覺ktan uzaklat覺. Baba’ya doru bakarak, Onunla birlii arad覺: Kendi emrettiinin gerçekleeceine emindi!

Sakin bir yerde, rahip arac覺l覺覺 ile beni affettiinde duyduum sesinin ve üzerimde hissettiim dikkatinin verdii huzur için teekkürler, 襤sa.

11/2 CUMARTES襤

Lourdes’te Meryem Ana Bayram覺

1Kr 12,26-32; 13,33-34; Mez 105; Mk 8,1-10 [I]

Bu günahlar onlar覺n yok edilmesine neden oldu 1Kr 13,34

Burada bahsi geçen günah, halk覺n覺 putlara tapmaya zorlayan 襤srail’in Kral覺 Yarovam’覺nkidir. Bu günah, “Yahve’nin öfkesine” yani y覺llar içinde kral覺n soyunun yok olmas覺na sebep oldu.

Günah, yani Tanr覺’ya s覺rt覺n覺 çevirmek, dünyan覺n yok oluudur: bu yüzden Baba, Lourdes’da, insanlar覺 piman olmaya davet etmek için, tertemiz Meryem Anam覺z覺n gözükmesine izin verdi!

12/2 PAZAR 6. O.D. B Y覺l覺 [II]

Lev 13,1-2.45-46; Mez 31; 1Kor 10,31–11,1; Mk 1,40-45

Halk her yerden O'na ak覺n ediyordu Mk 1,45

襤sa, sen bir cüzaml覺y覺 tuttuun için “kirli” say覺lsan da, halk taraf覺ndan aran覺yorsun. Bugün, benim de Efkaristiya Ayinine kat覺larak sana gelebildiim için teekkürler, 襤sa. Seni tutabildiim, hatta seni içime kabul edip Ad覺n覺n gücünü tan覺tmaya katk覺da bulunabildiim için teekkürler.

13/2 PAZARTES襤

Yakup 1,1-11; Mez 118; Mk 8,11-13 [II]

Zengin kii k覺r çiçei gibi solup gidecek Yakup 1,10

Tanr覺’n覺n bu sözü, maddi eylere, ereflere, insanlar覺n beenilerine, zengin olmaya önem vermememize yard覺mc覺 oluyor;: önemli olan, yaam覺m覺z覺n Tanr覺’ya lay覺k olmas覺, alçakgönüllülüümüzün ve sevgimizin 襤sa’n覺nkine benzemesidir.

14/2 SALI

Azizler Kirillos, †859 ve Metodius, †885]

Ye 52,7-10; Mez 116; Lk 10,1-9 [II]

Rab halk覺n覺 avuttu Ye 52,9

Tanr覺’m覺z halk覺n覺 deniyor ama avutuyor da. Y覺llarca bask覺n覺n ard覺ndan Babil’de 襤srail halk覺 da bunu tecrübe etti. Her ne kadar herkes “dersini örenip” tövbe etmediyse de, Tanr覺 onlar覺 kurtarmak için müdahale etti.

Bugünün Aziz koruyucular覺n覺n efaatiyle, bu zamanlarda Avrupa’da H覺ristiyan halk覺n覺n yaamakta olduu denenmeleri amas覺nda yard覺mc覺 olaca覺n için teekkürler, Baba.

15/2 ÇARAMBA

Yakup 1,19-27; Mez 14; Mk 8,22-26 [II]

襤sa'ya bir kör getirip ona dokunmas覺 için yalvard覺lar Mk 8,22

襤sa, gökten bir iaret isteyen Ferisiler ile konumas覺n覺 yeni bitirmiti. imdi, onlara Mesihliinin bir iaretini daha sunuyor; 覺ss覺z bir yerde, körün gözlerine dokunuyor ve tükürüüyle onu iyiletiriyor. Kör olan Ferisilerin de, 襤sa’ya iman etmeleri için, O’nun sevgisinin onlara dokunmas覺na izin vermeleri gerekiyor.

Seni ve sende var olan Baba’n覺n sevgisini görebilme armaan覺 için teekkürler, 襤sa.

16/2 PEREMBE

Yakup 2,1-9; Mez 33; Mk 8,27-33 [II]

Komunu kendin gibi sev Yakup 2,8

Bu sözde, herkes için bir bar覺 yolu var. Bir bakas覺na yard覺m etmek için kendi program覺mdan vazgeçmeye karar verdiimde, kalbimde mutluluk ve huzur buldum.

Gel, Kutsal Ruh, beni yönlendirmeye devam et!

17/2 CUMA

Aziz Teodorus, †IV yy. – Amasya

Yakup 2,14-24.26; Mez 111; Mk 8,34-9,1 [II]

Eylemsiz iman ölüdür Yakup 2,26

Doru, Mesih 襤sa’ya gerçekten iman ettiim zaman yaam覺m Onun bilgelii, sevgisi, cesareti, bar覺覺 ve sevinciyle parl覺yor. 襤sa, sana olan iman覺m覺 canland覺r; onu, Baba’ya an ve eref verebilmem için, güçlü ve olgun k覺l.

18/2 CUMARTES襤

Aziz Tarasius, †806 – Istanbul’un Patrii

Yakup 3,1-10; Mez 11; Mk 9,2-13 [II]

Burada bulunmam覺z ne iyi oldu Mk 9,5

襤sa’ya itaat etmek, O’nun istedii yerlerde O’nun ard覺ndan gitmek, bizi sadece haça deil, bizi O’nun tan覺klar覺 yapan sevinç ve huzura da götürür. Ey Kutsal Ruh, bizi Rabbin arzular覺na kar覺 dikkatli ve itaatkâr yap.

19/2 PAZAR 7. O.D. B Y覺l覺 [III]

Ye 43,18-19.21-22.24-25; Mez 40; 2Kor 1,18-22; Mk 2,1-12

Olum, günahlar覺n ba覺land覺 Mk 2,5

襤sa, günah ilemenin sadece hata yapmak olduunu düünürken, bu sözlerin tatl覺l覺覺n覺n fark覺na varm覺yordum. imdi, senin her zaman için olun olduumu duyarak mutlu oluyorum ve günah ilediimde bile, senin, orta覺n olarak yan覺nda kalmam için beni iyiletirmek istediini ve bunu yapabileceini hissediyorum. Bundan daha fazlas覺n覺 ne umabilir ne de arzulayabilirdim! Teekkürler!

20/2 PAZARTES襤

Aziz Tyrannius ve Zenobius, †311 – Antakya

Yakup 3,13-18; Mez 18; Mk 9,14-29 [III]

Övünmeyin, gerçei yads覺may覺n Yakup 3,14

Kendini övmek her zaman gerçee ters düer. 襤sa öyle dedi: “Gerçek Ben’im”. O, hiçbir zaman kendisini övmedi, her eyin Baba taraf覺ndan verildiini kabul ediyordu.

21/2 SALI

Aziz Eusthatius, †335 – Antakya

Yakup 4,1-10; Mez 54; Mk 9,30-37 [III]

Rab'bin önünde kendinizi alçalt覺n Yakup 4,10

Kendini alçaltmak, alçakgönüllü olmak kesinlikle bir bar覺 yoludur, 襤sa’n覺n arzulad覺覺 birliin salanmas覺na yard覺mc覺 olur ve ilikilerimizde Tanr覺’n覺n barol oynamas覺n覺 salar. Rab 襤sa, senden alçakgönüllülüü örenmemize yard覺m et!

22/2 ÇARAMBA KÜL ÇARAMBASI

Yoel 2,12-18; Mez 50; 2Kor 5,20-6,2;

Mt 6,1-6.16-18 [Ö]

Rab, halk覺n覺 esirge Yoel 2,17

Bu peygamber Yoel’in ve tüm halk覺n, hak edilen açl覺k cezas覺n覺n ve sava yenilgilerinin sona ermesi için Tanr覺’ya yapt覺覺 duad覺r.

Biz de bu duay覺 bu Oruç devresinde Baba’ya yükseltebiliriz, öyle ki, Baba, gençlere 襤ncil’i müjdelemekte çektiimiz zorluklar覺 amam覺za ve salam olmayan H覺ristiyan ailelerin sorunlar覺n覺 çözmelerine yard覺mc覺 olsun. Ben de bu duaya devaml覺l覺kla kat覺laca覺m, orucumu ve sevab覺m覺 bu niyetle Tanr覺’ya sunaca覺m.

23/2 PEREMBE

Aziz Polikarpus, episkopos ve ehit, †155 - 襤zmir

Yasa 30,15-20; Mez 1; Lk 9,22-25 [IV]

Can覺n覺 benim uruma yitiren, onu kurtaracakt覺r Lk 9,24

Çok önemli ve kesin bir karar almam gerekiyordu ama çok huzursuzdum. Kilisede Efkaristiya’n覺n önünde 襤sa’ya taparken, içimden bir ses öyle dedi: “Ne ar覺yorsun?”. Hemen cevap verdim: “ 襤sa, bar覺覺n覺, nerede olursa olsun bar覺覺n覺 ar覺yorum!”. Ses yeniden konutu: “Can覺n覺 kurtarmak isteyen onu yitirecek”. O an, 襤sa’n覺n benden kararl覺 ve cömert bir evet istediini anlad覺m.

Bugün kutlad覺覺m覺z Aziz Polikarpos da, Rabbe olan “evet”imizin önemine ahitlik etmektedir.

24/2 CUMA

Aziz Evetius, †303 – 襤zmit

Ye 58,1-9; Mez 50; Mt 9,14-15 [IV]

Güvey aralar覺ndayken, davetliler yas tutar m覺? Mt 9,15

Paskalya’ya Haz覺rl覺k devresinin pimanl覺k yürüyüüne balad覺覺m覺z u anda nas覺l olur da 襤sa sevinçle comam覺z覺 ister? Bize güvey olarak beliren, O, kendi, bizi sevgisiyle doldurmak istiyor. Oruç arac覺l覺覺yla yapt覺覺m覺z fedakârl覺kla yaam覺m覺zda O’na yer ay覺r覺p, O’nun kutsal 覺st覺raplar覺na kat覺lal覺m; O da, önümüzdeki Paskalya neesinde, zay覺fl覺klar覺m覺za ve O’nun ard覺ndan gitme korkumuza kar覺 zaferini bizimle paylaacakt覺r.

25/2 CUMARTES襤

Aziz Cesarius, †369 - Kapadokya

Ye 58,9-14; Mez 85; Lk 5,27-32 [IV]

Ard覺mdan gel! Lk 5,27

Ard覺ndan gitmek için 襤sa taraf覺ndan çar覺lmak çok büyük bir armaand覺r. Farkl覺 ekillerde de olsa, her H覺ristiyan O’nda yaamak için çar覺l覺r; baz覺lar覺 ailede ve baz覺lar覺 dini cemaatte yaamaya, baz覺lar覺 rahip ve baz覺lar覺 eitmen olmaya, baz覺lar覺 sosyal ve politik görevlerde kar覺l覺ks覺z olarak çal覺maya çar覺lm覺t覺r… Rab 襤sa, ite buraday覺m, imdi ve her zaman beni yönlendir!

26/2 PAZAR 1. P.H.D. B Y覺l覺 [I]

Yar 9,8-15; Mez 24; 1Petrus 3,18-22; Mk 1,12-15

Tutumunuzu deitirin, 襤ncil'e inan覺n Mk 1,15

襤sa’n覺n Tanr覺’n覺n Olu olduuna inanmak yetmez! Bu huzur ve sevinç vermez, O’nun “Her ey” olmas覺 gerekiyor. Nas覺l oluyor da baz覺lar覺 gibi, 襤sa’n覺n, her insan覺n yaam覺n覺 doldurmaya yetmediini düünürüz?

襤sa, teekkürler: Senin, say覺s覺z anne, baba, genç ve yal覺 için onlar覺n her eyleri olduunu gördüm!

27/2 PAZARTES襤

Aziz Basilius ve Procopius, †741 – Istanbul

Lev 9,1-2.11-18; Mez 18; Mt 25,31-46 [I]

Uluslar覺n hepsi O'nun önünde toplanacak Mt 25,32

Zamanlar覺n sonunda 襤nsan-Olu, 覺rk, halk ve din ayr覺m覺na bakmaks覺z覺n her insan覺 yarg覺lamak için an içinde gelecek. Yarg覺 kriteri ne olacak? Aç, susuz, ç覺plak, hasta ve hapiste olanlar覺 kabul etmi, yard覺m etmi olmak.

Bu Paskalya’ya Haz覺rl覺k devresinde, ac覺 çeken senin kardelerinle ilgilenmeye beni al覺t覺rmak istediin için teekkürler, 襤sa.

28/2 SALI

Ye 55,10-11; Mez 33; Mt 6,7-15 [I]

Senin istein olsun Mt 6,10

襤sa akirtlerine dua etmeyi öretiyor. Onlar, oul olabilmek için Baba’n覺n arzusunu yerine getirmeye çal覺acaklard覺r. 襤sa’n覺n kendisi Zeytin bahçesinde bize örnek olmutur ve öyle demitir: “Baba… Benim deil, senin istein olsun”.

29/2 ÇARAMBA

Yunus 3,1-10; Mez 50; Lk 11,29-32 [I]

Tanr覺 yapt覺klar覺n覺 gördü Yunus 3,10

Ninova’l覺lar, en büyüünden en küçüüne hepsi, Yunus’un sözlerinde Tanr覺’n覺n sesini tan覺d覺lar. Yapt覺klar覺n覺n kötülüünün ve ellerinin iddetinin fark覺na vard覺lar ve k覺rk gün oruç tutarak Tanr覺’dan merhamet dilediler. 襤sa, orucun özgürletirici deneyimi için teekkürler; bu, senin, gönüllü olarak dinlediin bir duad覺r; çünkü bu dua sadece sözlerden meydana gelmemektedir.