ME
NU

OMELIE / Omelie TR

18 nov 2018
18/11/2018 OLAAN DEVRE - 33. PAZAR - B YILI

18/11/2018   OLAAN DEVRE - 33. PAZAR   - B YILI 

Birinci okuma Daniyel 12,1-3 * Mezmur 16 * 襤kinci okuma 襤braniler 10,11-14. 18 * 襤ncil Mk 13,24-32

 

Liturjik y覺l覺n sonuna yakla覺rken, Rab'bin Sözü bizi, Büyük 襤man Duas覺'n覺n son cümlesini, yani "Ölülerin diriliini ve ebedi hayat覺 bekliyorum" cümlesini akl覺m覺za getirir. Her Pazar Ayininde bu cümleyi tekrarl覺yoruz, ama belki sonra günlük hayat覺m覺zda dediklerimizi unutuyoruz bu yüzden bu sözler meyvesiz kal覺yorlar. Bu iman gerçei bizi, yeryüzünde geçireceimiz günlerimizden "sonraki" hayat覺 unutmamaya davet ediyor; hatta devaml覺 onu hat覺rlayarak yaamam覺za davet etmektedir!

Rab'bin kendisi bize her eyin sonundan bahsetmektedir. O, bize, en salam ve en görünür eylerin de, güne ve ay gibi, en gizli ve görülemez eylerin de, "göklerdeki güçler" gibi, bir gün biteceklerini hat覺rlamaktad覺r. Rab'bimiz bizim, misafiri kabul etmek için evin kap覺s覺nda haz覺r bekleyen bir ev sahibi gibi, haz覺r olmam覺z覺 istiyor. Nitekim her ey bitecei zaman,... her ey bitmi olmayacakt覺r: O zaman , bizi Seven ile, bizim için hayat覺n覺 Veren ile, kar覺laaca覺z!

Her ey biteceinde, büyükler taraf覺ndan reddedilmi, alay edilmi, zülüm edilmi 襤nsanolunun, bir insana verilebilen en büyük görkem içinde, hatta Allah'覺n görkemi içindeki geliini hayretle görebileceiz.

襤nsanolu olan Mesih 襤sa, kendisini göstermek için, her eyin sonunu bekliyor: O zaman hiçbir ey O'nu görmemize, O'nu tan覺mam覺za engel olmayacakt覺r. O zaman O'nu seven bizler, mutluluun doruuna erieceiz; O yokmu gibi davrananlar, O'ndan nefret edenler ise, titreyip korkacaklar. Çünkü kendilerini hayat覺n d覺覺nda, bolukta hissedecekler. Nitekim onlar, bizi Allah'a tek götürebilen Olan'覺, bize utanç verici günahlar覺m覺z覺 ve ruhsal zay覺flar覺m覺z覺 tek kald覺rabilen O'lan'覺 reddettiler.

Peygamber Daniyel anlat覺ml覺 sözlerle o günde gerçekleecek yarg覺y覺 tasvir etmektedir. "Toprak alt覺nda uyuyanlardan birçou, baz覺lar覺 ebedi hayata kavumak için, dierleri ise utanç ve sonsuz dehete dümek için uyanacakt覺r". Baz覺lar覺 için büyük mutluluk, dierleri için ise büyük korku olacakt覺r. Sözlerimizle buna cennet ve cehennem diyebiliriz. Ama günümüzde bu iki kelime yava yava yok oluyor, çünkü yüzeyselliimizle, yeryüzündeki hayat覺m覺z覺n kayna覺n覺 ve hedefini unutmaktay覺z. Biz her eyin yarat覺c覺s覺 olan Peder’den geliyoruz, hayat覺m覺z覺 bize O verdi ve onun ellerinde sona erecektir. Geleceimizi düünürken, Peder'le olan kar覺lamaya doru yürümekte olduumuzu unutam覺yoruz!

Yürümekteyiz: Bu, ne olursa olsun kesinlikle ebedi mutlulua erieceimiz anlam覺n覺 ta覺mamaktad覺r, çünkü engel olan günah覺m覺z var. Günahlar, bizi Allah’tan uzaklat覺ran, yönümüzü a覺rtan, cehenneme, yani ebedi ay覺rma ve reddetme mutsuzluuna götüren yanl覺 yollard覺r. Allah, kendi hikmetinde ve merhametiyle, bu olana覺 düünüp, "günahlar için tek bir kurban sunan" Olunu gönderdi! Oul, Kendisine teslim edenlerinin günahlar覺n覺 yok ederek, bizi kutsallat覺rd覺, bizi "kemale erdirdi"; O'nunla kalarak, yolu kaybetmekten veya Peder taraf覺ndan unutulmaktan art覺k hiç korkmamal覺y覺z!

Peder'in ve Oul'un sevgisine nas覺l kat覺labiliriz? Bizi bekleyen Peder'e varabilme kesinliine ve bundan kaynaklanan bar覺a nas覺l eriebiliriz? Peder, bize doru, 襤sa'y覺 gönderdi! O'nun verdii bir çok ispatlar sayesinde, hiç kimsenin bizi ikna etmesine gerek kalmadan, biz O'na inand覺k. Art覺k O'nun sözleri yüreimizde vard覺r: Ebediyen geçerli sözler, zaman覺n geçmesiyle, modalar覺n ve ideolojinin deimesiyle deerini kaybetmeyen, sözleri vard覺r. Gök ve yer ortadan kalkacak”: Gördüümüz her eyin, insan覺n yapmay覺 veya düünmeyi bildii her eyin bir sonu var. Mesih 襤sa'n覺n Sözü ise ebedidir; bu Söze güvenebiliriz. Bu Söz; Peder'le buluma yürüyüünde, O'nun sonsuz kucaklamas覺na erimek için bizlere rehberlik ediyor! Gerçekten Cennet budur: Peder'in ebedi sar覺lmas覺d覺r, al覺nan ve verilen sevgi eksiksiz olduunda, tad覺labilen mutluluktur!

襤sa'yla birlikte Cennette doru yürümekteyiz: 襤sa'yla birlikte olunca, gelecekte tadaca覺m覺z mutluluun teminat覺n覺 imdiden tatmaktay覺z. Geçici olan bu dünyada yaarken, kaç覺namayaca覺m覺z s覺k覺nt覺lar aras覺nda da, yüreimizde güven, huzur, sakinlik ve bar覺 var olabilir. Rab'bin Sözü'nün dinlememizi, onu yaama gayretimizi, imdiden bize Cennetin huzurunu ve mutluluunu tatt覺r覺yor!

 

Bu düüncelerle bu günkü okumalar bizi, Noel'e Haz覺rl覺k Devresinde yaayaca覺m覺z bekleyie haz覺rlamaktad覺r!

OKUMALAR

 

Birinci okuma Daniyel 12,1-3

"O zaman senin halk覺n覺 koruyan büyük önder Mikael görünecek. Ulusun oluumundan beri hiç görülmemi bir s覺k覺nt覺 dönemi olacak. Bu dönemde halk覺n - ad覺 kitapta yaz覺l覺 olanlar - kurtulacak.

Yeryüzü topra覺nda uyuyanlar覺n birçou uyanacak: Kimisi sonsuz yaama, kimisi utanca ve sonsuz irençlie gönderilecek.

Bilgeler gökkubbe gibi, birçoklar覺n覺 dorulua döndürenler y覺ld覺zlar gibi sonsuza dek parlayacaklar.

 

Mezmur 16

Benim pay覺ma,

Benim kâseme düen sensin, ya RAB;

Yaam覺m senin ellerinde.

Pay覺ma ne güzel yerler dütü,

Ne harika bir miras覺m var!

Övgüler sunar覺m bana öüt veren RAB'be,

Geceleri bile vicdan覺m uyar覺r beni.

Gözümü RAB'den ay覺rmam,

Hiç sars覺lmam, O sa覺mda durduu için.

Bu yüzden içim sevinç dolu, yüreim couyor,

Bedenim güven içinde.

Çünkü sen beni ölüler diyar覺na terk etmezsin,

Sad覺k kulunun çürümesine izin vermezsin[ii].

Hep yaam yolunu gösterirsin bana.

Bol sevinç vard覺r senin huzurunda,

Sa elinden mutluluk eksilmez.

 

襤kinci okuma 襤braniler 10,11-14. 18

Her kâhin, günden güne tap覺nakta durup görevini yapar ve günahlar覺 asla ortadan kald覺ramayan ayn覺 kurbanlar覺 tekrar tekrar sunar. Ama Mesih, günahlar için sonsuza dek geçerli olan tek bir kurban sunduktan sonra Allah’覺n sa覺nda oturdu. O zamandan beri dümanlar覺n覺n, kendi ayaklar覺n覺n alt覺na serilmesini bekliyor. Çünkü kutsal k覺l覺nanlar覺 tek bir sunuyla sonsuza dek yetkinlie erdirmitir. 1Bunlar覺n ba覺lanmas覺 durumunda art覺k günah için sunuya gerek yoktur.

 

襤ncil Markos 13,24-32

 

«Y覺k覺c覺 irenç eyin, bulunmamas覺 gereken yerde dikildiini gördüünüz zaman (okuyan anlas覺n), Yahudiye'de olanlar dalara kaçs覺n. Damda olan, evinden bir ey almak için aa覺 inmesin, içeri girmesin.Tarlada olan, abas覺n覺 almak için geri dönmesin. O günlerde gebe olan, çocuk emziren kad覺nlar覺n vay haline! Dua edin ki, kaç覺覺n覺z k覺a rastlamas覺n. Çünkü o günlerde öyle bir s覺k覺nt覺 olacak ki, Allah’覺n var ettii yarat覺l覺覺n balang覺c覺ndan bu yana böylesi olmam覺, ondan sonra da olmayacakt覺r. Rab o günleri k覺saltmam覺 olsayd覺, hiç kimse kurtulamazd覺. Ama Rab, seçilmi olanlar, kendi seçtii kiiler uruna o günleri k覺saltm覺t覺r. Eer o zaman biri size, `襤te Mesih burada', ya da, `襤te urada' derse, inanmay覺n. ünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türeyecek; bunlar, mucizeler ve harikalar yaratacaklar. Öyle ki, ellerinden gelse seçilmi olanlar覺 sapt覺racaklar. Ama siz dikkatli olun. 襤te size her eyi önceden söylemi bulunuyorum.

«Ama o günlerde, o s覺k覺nt覺dan sonra,

`Güne kararacak, ay 覺覺覺n覺 vermez olacak, y覺ld覺zlar gökten düecek
ve göksel güçler sars覺lacak.'

«O zaman 襤nsanolu'nun bulutlar içinde büyük güç ve görkemle geldiini görecekler. 襤nsanolu o zaman meleklerini gönderecek, kendi seçtiklerini, yeryüzünün bir ucundan göün öbür ucuna kadar, dört yelden al覺p bir araya toplayacak.
«襤ncir aac覺ndan ders al覺n. Dallar覺 filizlenip yapraklar覺n覺 sürünce, yaz mevsiminin yak覺n olduunu anlars覺n覺z. Ayn覺 ekilde, bu olaylar覺n gerçekletiini gördüünüzde bilin ki 襤nsanolu yak覺nd覺r, kap覺dad覺r. Size dorusunu söyleyeyim, bütün bunlar olmadan bu kuak ortadan kalkmayacak. Gök ve yer ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacakt覺r.