ME
NU

OMELIE / Omelie TR

14 gen 2018
14/01/2018 - OLAAN DEVRE - 2. PAZAR - B YILI

14/01/2018 - OLAAN DEVRE - 2. PAZAR - B YILI

  1. Okuma 1.Samuel 3, 3-10. 19 *Mezmur 40 (39) *2. Okuma 1.Korintos. 6,13-20  *襤ncil Yuh. 1,35-42

 

H覺ristiyanlar taraf覺ndan çok iyi bilinen birinci okuma bize, 襤sa'ya ile en gerçek, en uygun ve bize en faydal覺 ekilde, kars覺lamak için yard覺m etmektedir. 襤ncil de, sade ve huzurlu bir tarzla, bu kar覺lama hakk覺nda bilgi verir; ikinci okuma ise, 襤sa'yla kars覺laman覺n hayat覺m覺zda somut izler b覺rakt覺覺n覺n fark覺na varabilmemiz için bir yol aç覺yor.

Samuel henüz bir çocuk: Buna ramen Allah onu, dinlemeye "yetenekli" olarak say覺p, ona hitap ediyor. Sadece bir çocuk olduu halde, Allah onun özgürlüüne sayg覺 göstermek istiyor! Nitekim kendini tan覺tmadan, onu ça覺r覺yor ve onun itaatini deniyor. Geceleyin onu ça覺rarak, onun cömertliini ve yürekliliini deniyor. Birkaç kez onu ça覺rmakla, onun sadakatini ve sebat覺n覺 deniyor. 襤nsan sesi ile onu ça覺rarak, onun alçakgönüllülüünü deniyor. Çocuk haz覺rd覺r, çar覺ya aç覺kt覺r, Allah’覺n sesini dinlemeye "yetenekli"dir!

Neden Allah dinlemeyi "bilen" ile konuur? Kukusuz Allah’覺n herkese söyleyecek çok eyleri var; fakat O'nun sözleri, bunlar覺 dinlemeyi "bilen", bunlar覺 benimseyen, bunlar覺 kendi hayat覺nda somut bir ekilde "yaatan" insanlara söylenmelidir! Bu insanlar, çocuk olabilir, güçsüz kiiler, insan覺 yücelten özel kapasiteleri olmayan insanlar olabilirler, ancak dinlemeyi bilmelidirler: Allah kendi halk覺 için önemli olan mesajlar覺n覺 “havaya atmak”, yani boa atmak istememektedir.

襤sa Peder'den örnek al覺yor. Kendi ard覺ndan Yahya’n覺n iki örencisinin geldiklerini görünce, onlara, "Ne ar覺yorsunuz?" diye soruyor. Bu soru vas覺tas覺yla, onlar覺n bir eyi mi, yani zenginlik veya kendilerini tatmin edecek bir eyleri mi, yoksa – ac覺 çekme pahas覺 olsa da - sevecek ve hizmet edecek bir kiiyi mi, arad覺klar覺n覺 anlamak istiyor. Sevgi mi, yoksa bencillik taraf覺ndan m覺 yönetildiklerini görmek istiyor. 襤sa onlar覺 hemen, kendi örencileri olarak saym覺yor: Önce O'nun nerede oturduunu "görmeleri", O’nun fakirliini, hiç bir eye bal覺 olmad覺覺n覺 bilmeleri, tamamen ve yaln覺zca Peder Allah için yaamaya kararl覺 olduunu, anlamalar覺 gerekiyordu.

Bu iki örenci, ilk hocalar覺 olan Yahya'ya itaat ediyorlar, bu yüzden, hiçbir ey istemeden ve hiçbir hak iddia etmeden, 襤sa'yla kal覺yorlar. Biz onlar覺 örnek olarak alabiliriz. Özellikle 襤sa'ya tereddütsüz güvenmelerini ve bakalar覺n覺n da ayn覺 ekilde O’na güvenmeleri için, yard覺m etmeleri bize örnek olsun. Nitekim Andreas, kardeine kendi yüreinde olgunlam覺 iman覺n覺 göstererek, kardei Simon’u “襤sa’ya getirdi".

襤sa, Andreas'in yapt覺覺n覺 takdir ediyor; Simun'un uysall覺覺na da o kadar çok deer veriyor ki ona yeni bir ad veriyor. Yeni bir isim almak, yeni biri olmak ve yeni bir hayata balamak demektir. 襤sa’yla kalmas覺 için Simun, 襤sa ile kal覺nca, dünyaya yeni gelen bir bebek gibi her eyi, yürümeyi, konumay覺, yemek yemei, dua etmeyi örenmeye ihtiyac覺 olan biri gibi hissetmesi gerekecek! 襤sa’n覺n Simun'a verdii isim, “Petrus"; salam, dayan覺kl覺, sabit bir isimdir. Petrus, 襤sa’n覺n ona verdii isme göre olabilmek için, 襤sa’yla epey kalmas覺 gerekecektir!

Aram覺za gelen 襤sa’ya tap覺nan, Annesinin kollar覺nda O'nu görmekten sevinen bizler de, simdi O'nu izlemeliyiz ve bunu yapmay覺 istemeliyiz! 襤sa'y覺 izlemek için de, bizim de yeni hayat覺 örenmemizi gerektirmektedir. Belki uzun y覺llard覺r 襤sa'dan bir eyler örenmeye çal覺maktay覺z, fakat devaml覺 batan balamal覺y覺z. O, bizim sürekli, çocuklar gibi, O'nun öretilerini, düzeltmelerini ve yöneltmelerini kabul edecek kadar alçakgönüllü olmam覺z覺 istiyor.

Bugün Aziz Pavlus'tan ders almal覺y覺z! O bize, hayat覺m覺za, bedenimizden balayarak, duyarl覺 olmay覺 öneriyor. Bedenimiz ne alçak görülmeli ne de a覺r覺 deerli say覺lmal覺: Bedenimiz ne sahibimiz ne de kölemiz olmal覺. O, Allah’a an vermelidir! Bedenimiz Kutsal Ruh’a uygun bir bar覺nakt覺r, orada Peder’in sevgisi ve nuru yaayabilir ve kendini gösterebilir. O halde, Aziz Pavlus bedenlerimizi, bakalar覺na ve kendimize zarar veren ahlaks覺zl覺klar için, egoist zevkler için kullanmamam覺z覺, önermektedir. 襤sa, bedenimizi, kurtuluumuz için ölürken, kendi kan覺nla “sat覺n alm覺t覺r”.

Bundan böyle fiziksel yaam覺m覺z, tüm enerjimiz, tüm zaman覺m覺z; O’nu yüceltsin, O’nun hükümdarl覺覺na için hizmet etsin, O’nun sevgisinin arac覺 olsun ve O’nu, herkesin tan覺mas覺 ve bar覺覺n覺, kurtuluunu almas覺 için çal覺s覺n! Bedenimiz, “襤te, senin isteini gerçekletirmeye haz覺r覺m!” söylememize yard覺m edecektir.

 

  1. Okuma: 1.Samuel 3, 3-10. 19

Samuel ise RAB'bin Tap覺na覺'nda, Tanr覺'n覺n Sand覺覺'n覺n bulunduu yerde uyuyordu. Tanr覺'n覺n kandili daha sönmemiti. RAB Samuel'e seslendi. Samuel, "Buraday覺m" diye kar覺l覺k verdi.

Ard覺ndan Eli'ye koup, "Beni ça覺rd覺n, ite buraday覺m" dedi. Ama Eli, "Ben ça覺rmad覺m, dön yat" diye kar覺l覺k verdi. Samuel de dönüp yatt覺. RAB yine, "Samuel!" diye seslendi. Samuel kalk覺p Eli'ye gitti ve, "襤te, buraday覺m, beni ça覺rd覺n" dedi. Eli, "Ça覺rmad覺m, olum" diye kar覺l覺k verdi, "Dön yat."

Samuel RAB'bi daha tan覺m覺yordu; RAB'bin sözü henüz ona aç覺klanmam覺t覺.

RAB yine üçüncü kez Samuel'e seslendi. Samuel kalk覺p Eli'ye gitti. "襤te buraday覺m, beni ça覺rd覺n" dedi. O zaman Eli genç Samuel'e RAB'bin seslendiini anlad覺.

Bunun üzerine Samuel'e, "Git yat" dedi, "Sana yine seslenirse, 'Konu, ya RAB, kulun dinliyor' dersin." Samuel gidip yerine yatt覺.

RAB gelip orada durdu ve önceki gibi, "Samuel, Samuel!" diye seslendi. Samuel, "Konu, kulun dinliyor" diye yan覺tlad覺.

Samuel büyüdü, RAB daima onunla birlikte idi ve sözlerinden hiç biri onun üzerine etkisiz kalmam覺t覺.

 

Mezmur 40 (39)

RAB'bi sab覺rla bekledim; bana yönelip yakar覺覺m覺 duydu.

Az覺ma yeni bir ezgi, Tanr覺m覺z'a bir övgü ilahisi koydu.

Çoklar覺 görüp korkacak ve RAB'be güvenecekler.

Ne kurban istedin, ne sunu, ne yakmal覺k sunu istedin, ne günah sunusu.

Ama kulaklar覺m覺 açt覺n.

O zaman öyle dedim: "襤te geldim; hakk覺mda yaz覺lm覺 kitap tomar覺nda.

Ey Tanr覺m, istemini yapmaktan zevk al覺r覺m ben, yasan yüreimin derinliindedir."

Büyük toplant覺da müjdelerim senin doruluunu, sözümü esirgemem,

Ya RAB, bildiin gibi!

Doruluunu içimde gizlemem, bal覺l覺覺n覺 ve kurtar覺覺n覺 duyururum,

Sevgini, sadakatini saklamam büyük topluluktan.

 

  1. Okuma: Aziz Pavlus’un Korintoslulara 1.Mektubundan 6,13-20

Beden cinsel ahlaks覺zl覺k için deil, Rab içindir. Rab de beden içindir. Rab'bi dirilten Tanr覺, kendi kudretiyle bizi de diriltecek. Bedenlerinizin Mesih'in üyeleri olduunu bilmiyor musunuz? Mesih'in üyelerini al覺p bir fahienin üyeleri mi yapay覺m? Asla! Fahieyle birleenin, onunla tek bir beden olduunu bilmiyor musunuz? «襤kisi tek bir beden olacaklar» deniyor. Oysa Rab'le birleen kii, O'nunla tek bir ruh olur. Cinsel ahlaks覺zl覺ktan kaç覺n. 襤nsan覺n iledii tüm dier günahlar bedenin d覺覺ndad覺r, ama cinsel ahlaks覺zl覺kta bulunan, kendi bedenine kar覺 günah iler. Bedeninizin, Tanr覺'dan ald覺覺n覺z ve içinizde olan Kutsal Ruh'un tap覺na覺 olduunu bilmiyor musunuz? Siz kendinize ait deilsiniz. Bir bedel kar覺l覺覺 sat覺n al覺nd覺n覺z; bunun için Tanr覺'y覺 bedeninizde yüceltin.

 

襤ncil: Yuhanna 1,35-42

Ertesi gün Yahya yine örencilerinden ikisiyle birlikteydi. Oradan geçmekte olan 襤sa'ya bakarak, «襤te Tanr覺 Kuzusu!» dedi.襤ki örenci onun söylediklerini iitince 襤sa'n覺n ard覺ndan gittiler. 襤sa arkas覺na dönüp ard覺ndan geldiklerini görünce onlara, «Ne ar覺yorsunuz?» diye sordu. Onlar da, «Nerede oturuyorsun, Rabbî?» dediler. `Rabbî', öretmenim anlam覺na gelir. 襤sa, «Gelin, görün» dedi. Gidip O'nun nerede oturduunu gördüler ve o gün O'nunla kald覺lar. Saat dört sular覺yd覺..Yahya'y覺 iitip 襤sa'n覺n ard覺ndan giden iki kiiden biri Simun Petrus'un kardei Andreya'yd覺. Andreya önce kendi kardei Simun'u bularak ona, «Biz Mesih'i bulduk» dedi. `Mesih', meshedilmi anlam覺na gelir. Andreya kardeini 襤sa'ya götürdü. 襤sa ona bakt覺, «Sen Yuhanna'n覺n olu Simun'sun. Kefas diye çar覺lacaks覺n» dedi. `Kefas', Kaya anlam覺na gelir.