ME
NU

Efkaristiya

Efkaristiya

AY襤N襤 KUTLAMAK: HAREKETLER VE SÖZLER

 

 

G襤R襤

2005 Efkaristiya y覺l覺nda her pazar günü vaaz覺mda, Kutsal Ayinin aç覺klamas覺 olarak, imdi bu kitapç覺kta toplanm覺 olan bu k覺sa meditasyonlar覺 sundum. Hem semt kilisemin, hem de 襤nternet cemaatimin üyelerine, H覺ristiyan yaam覺n覺n merkezi olan Kutsal Ayini, daha bilinçli bir ekilde yaamalar覺na yard覺m etmeyi arzu ediyordum. Belki bu sayfalar, Kutsal Ayini sevip aramalar覺 için, yaayan dirilmi 襤sa’yla kar覺lamak üzere sevinçle Ayine kat覺lmalar覺 için ve daha bakalar覺na da yard覺mc覺 olabilirler. Her Efkaristiya kutlamas覺nda, bize yaam覺n覺 ba覺lamak isteyen Mesih 襤sa bizi bekliyor!

Peder Vigilio Covi

 

ONSÖZ

Pazar Günü Rabbin Günüdür. Kutsal ve sevinçli bir gündür, çünkü bu günde Rab 襤sa dirildi! Yarat覺l覺 Kitab覺na göre Allah bu günde 覺覺覺 yaratt覺, 襤ncil’e göre, ayn覺 günde Mesih 襤sa ölümü yendi.

Bu günde 襤sa kendisini bir araya gelmi örencilerine gösterdi ve onlarla beraber ‘ekmei böldü’. Bu yüzden Kilise balang覺çtan beri bu günde bir araya geliyordu ve imdi de, ‘Bunu beni anmak için yap覺n覺z’ diyen 襤sa’n覺n emrini yerine getirmek için, Pazar Günü toplanmaya devam etmektedir. Bu ekilde Kilise üyelerini tan覺yor, kabul ediyor, besliyor, eitiyor ve birletiriyor. Böylece, ‘Allah’覺n da覺lm覺 evlatlar覺n覺 toplay覺p birletirmek için’ gelen 襤sa’n覺n, arzusunu gerçekletiriyor!

襤man eden için, kardeleriyle birlikte Rabbin gizemlerini kutlamak büyük bir sevinçtir!

Ayr覺ca Pazar Ayinine kat覺lmak her H覺ristiyan’覺n önemli bir görevidir. Kendimize kar覺, 襤sa’ya kar覺 ve kardelere kar覺 bir görevdir. Kendimize kar覺 bir görevdir, çünkü Ekmekle ve Rabbin Sözüyle beslenmeye ihtiyac覺m覺z var. 襤sa’ya kar覺 bir görevdir, çünkü 襤sa, bizimle konumak ve bizi gelitirmek isteyen Kurtar覺c覺m覺zd覺r. Cemaate kar覺 bir görevdir, çünkü cemaatin, dünyada kendi misyonunu yerine getirebilmek için, her üyesinin kat覺lmas覺na ve ruhsal armaanlar覺na ihtiyac覺 vard覺r.

H覺ristiyan, Pazar Gününü kutlamaktan vazgeçemez. Bu gün, onun, yeryüzü için deil, gök için ve bu çar覺y覺 yaamak için yarat覺ld覺覺n覺 hat覺rlamas覺 üzere kendisine ba覺lanan bir gündür. Bu günde, H覺ristiyanlar, dua eden, Sözü dinleyen, ilahiler söyleyen, sevinçli cemaat arac覺l覺覺yla, güçsüz ve küçük, yal覺 ve hasta olanlara olan sevgisi arac覺l覺覺yla, Kutsal Ruh’un gösterdii çeitli giriimler arac覺l覺覺yla, i a覺rl覺覺ndan kurtulup, insanlarla ve yarat覺l覺la ahengi ve istirahat覺 tad覺yor, sonsuzlua kadar süren gerçeklere yöneliyor.

Tek bir günde iki olay kutlamaktay覺z: yarat覺l覺 için Allah’覺n sevinci ve Mesih 襤sa’n覺n dirilii için yarat覺l覺覺n sevinci! Eer bu günü kutlamayarak ya覺yorsak, nas覺l Allah’a ükredeceiz? Nas覺l kendimizi, Rab 襤sa taraf覺ndan kurtulmu olarak, H覺ristiyan olarak, görüp gösterebileceiz?

 

SÖZ VE EKMEK

1.

Bu y覺l boyunca sizlere her pazar kutlad覺覺m覺z Efkaristiya S覺rr覺ndan bahsetmeyi diliyorum. Bu S覺rr覺 anlay覺p yaayabilmemiz için bize verilen Rabbin Sözü’nün 覺覺覺yla onu aç覺klamaya çal覺aca覺m. Bu Söz, bize “Hayat Ekmei”ni veren Baba’dan geliyor! Kelam ve Ekmek 襤sa’n覺n bizlere sunduu iki ayr覺 ey, ama ikisi de iç içe. O, beden alm覺 Kelamd覺r ve yediimiz gerçek ve canl覺 Ekmektir. Bizi doyurur ve duyduumuz Kelama bal覺 kalmam覺z覺 salar.

2.

Sözü Efkaristiya esnas覺nda dinliyoruz, Efkaristiya da ükretmek demektir! Sözü dinlemek, Allah’a gösterdiimiz minnettarl覺覺n bir parças覺d覺r. Her eyden önce bize Sözü ile konuarak bizi sevdiini, yaam覺m覺za dikkat ettiini ve kaybolmam覺z覺 istemediini gösterdii için minnettar覺z. Bu sebepten Söz, efkat, teselli, arzular覺 paylama ve bazen uyar覺 veya azarlama bildirisidir. Bugün Söz, tavsiyelere ve verilen sözlere dikkatimizi çekmek istiyor. Biz Sözü sevgiyle dinliyoruz ve dikkatli dinlememiz ükran etmenin ilk eklidir.

 

HAZIRLAMA

3.

Ben çocukken itfaiye arabalar覺 Kutsal Ayinden önce köyün yollar覺n覺 y覺kay覺p temizlerlerdi. Kiliseye gitmek için bayram k覺yafetlerini giyip sokaa ç覺kan herkes temiz ve güzel sokaklarla kar覺la覺rd覺. Rabbin Gününde, Efkaristiya'ya götüren yolu temizlemek için çal覺an, aralar覺nda babam覺n da olduu güçlü kiileri görünce kiliseye daha neeli bir ekilde giderdim.

Efkaristiya, özenle haz覺rlan覺lmaya deen önemli bir olayd覺r. Bu önemli olay için yollar, giysiler, çiçekler ve birçok baka ey haz覺rlan覺r. Efkaristiya onu yaayanlar, onunla doyanlar ve ona inananlar için önemli bir olayd覺r.

Peygamber Yeaya’n覺n kitab覺n覺 okurken akl覺ma unlar geldi: Bu kitapta düz bir yol’dan, Kutsal Yol’dan bahsediliyor. Bu yoldan geçmesi gereken insanlar nee ve mutluluk dolu insanlard覺r ve üzüntü ve alay覺lar覺n覺 b覺rak覺p sürgünden dönüyorlar. Onlar Siyon’a, Rabbin olduu yere dönüyorlar. Biz O’nunla kar覺lamaya ne kadar haz覺rlan覺rsak, O da bizimle o kadar konuuyor ve doymam覺z için bize o kadar kendini sunuyor!

Giysi konusunda, Kutsal Ayin son moday覺 gösterme f覺rsat覺 olarak yaanmamal覺! H覺ristiyanlar kendilerine ve özellikle bedenlerine dikkati çekmeyecek bir ekilde giyiniyorlar! Ayr覺ca yazl覺k modas覺 hakk覺nda, onlar baz覺 ç覺plakl覺klar覺n yüzeysellik ve terbiyesizlik iaretleri olduunu biliyorlar ve kardeler için iffetsiz ayartmalara neden olmakla günah ilemek istemiyorlar.

H覺ristiyanlar ‘Rab 襤sa Mesih’i giyinin‘ sözünü hat覺rl覺yorlar, bu yüzden kendi davran覺lar覺n覺n ancak ve ancak Rab 襤sa’ya dikkati çekmelerini istiyorlar.

4.

Kutsal Ayine gitmek için sadece temiz k覺yafetler giyip bayram elbiselerimizi koymakla yetinmemeliyiz, ayn覺 zamanda ruhani ve kültürel olarak da haz覺rlanmal覺y覺z. Yani iyi bir temizlik için, içsel bir banyo olarak güzel bir Bar覺ma (Tövbe) Gizemi yapmal覺y覺z: sadece küçük ve büyük günahlar覺m覺zdan ar覺nmak için deil, 襤sa ile birlikteliimizi derinletirmek ve kardelerimizle birlik içersinde olabilmek için hiç bir engel b覺rakmamal覺y覺z. S覺k s覺k itiraf edenler ile nadiren bu gizeme kat覺lanlar aras覺nda ne büyük fark var! Aralar覺ndaki ruhsal yaam覺n覺n farkl覺l覺覺 bellidir! Ayr覺ca baz覺lar覺 Pazar Ayinine haz覺rlanmak için Cumartesi gününden veya daha da önceden okumalar覺 okur, en az覺ndan 襤ncil’i ve bir aç覺klamas覺n覺 okuyarak haz覺rlan覺r. Baz覺 ebeveynler her cumartesi akam覺n覺 çocuklar覺yla Pazar Ayinindeki 襤ncil’i okuyarak, çizerek, temsillerle canland覺rarak geçiriyorlar, sonrada 襤ncil’in bir cümlesini seçiyorlar ve tüm hafta boyunca onu ak覺llar覺nda ve yüreklerinde ta覺yorlar.

Haz覺rl覺kl覺 olan için Efkaristiya daha güzeldir ve mutlaka da daha fazla meyve verecektir. Kat覺l覺m覺 kardelere en güzel armaand覺r.

5.

Kutsal Ayine kat覺laca覺m zaman Kiliseye vard覺覺mda kap覺da baka H覺ristiyanlarla kar覺la覺yorum: selamla覺yoruz, gülümsüyoruz, el s覺k覺覺yoruz! Onlarla Efkaristiya kutsal an覺n覺 paylaaca覺z, onlar bunu yaamama yard覺m edeceklerdir, onlar覺n sayesinde Efkaristiya gerçekleebiliyor: onlar olmasayd覺 Ayin yap覺l覺r m覺yd覺? Her birinin orada olmas覺ndan memnunum. Ayinde Herkesi sevinçle kabul ediyorum ve herkes taraf覺ndan kabul edildiim için de Rabbe ükrediyorum. Bu kiilerden baz覺lar覺n覺 tan覺mazsam bile yabanc覺 deiller. Onlar覺 görünce uzaklam覺yorum, acele etmiyorum: onlarla Allah’覺n kar覺s覺nda birlikte olaca覺z, Allah’覺 birlikte, hep birlikte öveceiz, birbirimize destek ve yard覺mc覺 olaca覺z. Bu kar覺lama anlar覺n覺 aceleyle deil de huzur ve sevinçle yaamak için Ayine birkaç dakika önce varmaya çal覺覺yorum. Allah’覺n evlatlar覺n覺n büyük ailesi toplan覺yor. Bu ailenin bir üyesiyim, bundan mutluyum ve küçük sorumluluklar覺n覺 ta覺maya haz覺r覺m.

 

G襤R襤 DUALARI

6.

Rahip Kutsal Ayin için sunak masas覺na (altar) yaklat覺覺nda eilip onu öper. Bunu, sen, giri ilahisi diye adland覺r覺lan övgü ilahisini söylerken yapar. Sen nee içinde ilahiyi söylerken peder, herkesin ad覺na, nee içinde sofray覺 öper. Bu öpücük daima bir simgedir: tahtadan ya da tatan bir masa öpülmez, o masaya anlam覺n覺 veren Kii öpülür. Bu öpücük için her eildiimde, 襤sa’ya “Seni seviyorum. Bütün bu tören senin houna gidecek bir öpücük olsun, burada toplanm覺 olan hepimizin sana olan güveninin, sayg覺s覺n覺n ve bal覺l覺覺n覺n öpücüü olsun” diyorum. Bu öpücüe hiç dikkat ettin mi? Sunak masas覺 (altar) bir kez daha öpülerek Kutsal Ayin bitirilir. Buna ruhsal olarak kat覺lmaya hiç çal覺t覺n m覺? O anda beni yaln覺z b覺rakma! Bizim bir araya gelmemiz 襤sa’ya olan bir sevgi eylemidir. Bunu O’na bu basit hareket ile gösteriyoruz. Bir aziz, bu öpücüün O’nun bize verdii bir öpücük olduunu söylüyordu. Zaten, Rab, Aziz Pavlus’un s覺k s覺k tekrarlad覺覺 gibi, bizi kutsad覺 ve sevdi.

7.

“Peder Oul ve Kutsal Ruh’un ad覺na”: Bunlar, Kutsal Ayine balad覺覺nda rahibin söyledii ilk sözlerdir ve herkes rahiple birlikte Haç iareti yapar. Bu sözler Vaftizimize aittir, onu hat覺rlat覺yor, onu güncelletiriyorlar. Herkesin kendi üzerinde yapt覺覺 Haç iareti, Üçlü Birlik ve Tek olan Allah’覺n sevgisine kat覺lma sevincini tadabilmemiz için, ödenmi “fiyat覺” hat覺rlat覺yor; bu fiyat 襤sa’n覺n haç覺d覺r. Bu haçtan utanm覺yoruz, tersine onu ta覺makla övünüyoruz. Bunun için sadece Ayine deil, her faaliyetimize haç iareti ile balamaktay覺z. Yeni güne, her iimize, bir yolculua, duam覺za balarken, Vaftizimizin kelimeleri söyleyerek haç iareti yapmaktay覺z! Bu ekilde kendimize ve bakalar覺na kim ve kime ait olduumuzu, hangi iman覺n bizi yönetip, sevgimizi ve hizmetimizi canland覺rd覺覺n覺 gösteriyoruz.

Eer haç iaretini yapt覺覺ndan utan覺yorsan, onu yapma: Çünkü onu kötü bir ekilde yapacaks覺n ve kimseyi sevindirmeyeceksin! Öncelikle utanc覺n覺 at, sonra haç iaretini yap!

8.

“Rab sizinle olsun”! Peder, Kutsal Ayin s覺ras覺nda dört kez bu cümleyi cemaate söylüyor. Ayin böyle bal覺yor. Bu söz, basit bir selamlama deil. Bu söz, melek Cebrail’in Meryem’e söyledii sözdür ve tüm insanlar için özel bir görev yüklenmi olan, Musa gibi, Davut gibi Allah’覺n büyük hizmetkârlar覺na da ayn覺 söz söylenmitir: elbette Meryem bunu hat覺rlad覺. Ayinin balang覺c覺nda bu söz herkese tekrarlanmaktad覺r, çünkü bu dua toplant覺s覺 senin hayat覺n için önemlidir ve senin varl覺覺n dierleri için önem ta覺maktad覺r. Sana da bir ödev yüklenmektedir; gittiin her yere ve kar覺laaca覺n tüm insanlara 襤sa’y覺 ve onun bilgeliini götürmelisin, yeryüzünün 覺覺覺 ve tuzu olmal覺s覺n, bugün Ayine kat覺lanlara doru sevgi beslemelisin. Rab sizinle olsun: bu söz sana 襤ncil okumas覺ndan önce, Efkaristiya duas覺ndan önce ve son kutsama s覺ras覺nda da tekrarlanacakt覺r. Çok defa tekrarlan覺r, çünkü sana verilen bu görevin yenidir ve bu öyle bir görevdir ki, Kutsal Ruh ile dolmayan hiç kimse onu yerine getiremez.

Ben sana sevinçle “Rab seninle olsun” dileimi iletiyorum, çünkü sorumlulukla o an覺 yaayaca覺n覺 biliyorum.

Sen de bana ayn覺 kutsamayla “Ve senin ruhunla” diyerek cevap veriyorsun. Ben de, yaln覺zca Rab ile Kutsal Ayini yönetebileceimi hat覺rlamal覺y覺m!

9.

Rahip her zamanki “Rab sizinle beraber olsun” kal覺b覺 yerine daha deiik bir ekilde cemaati selamlayabilir. Çok s覺kça, Aziz Pavlus’un Korintoslulara ikinci mektubunu bitirirken söyledii kullan覺l覺r: “Rabbimiz Mesih 襤sa’n覺n lütfü, Peder Allah'覺n sevgisi ve birlik salayan Kutsal Ruh'un kudreti daima sizinle beraber olsun”. Bu sözler, Allah’覺 tan覺maya çar覺ld覺覺m覺z ekli ve Kilisenin bize ba覺lad覺覺 armaanlar覺 an覺msamaya güçlü bir çar覺d覺r. Lütuf, sevgi, komünyon: Gizemleri kutlad覺覺m覺zda bize bolca verilen armaanlard覺r. Bu takdisten yard覺m alm覺 bir ekilde af dilemeye haz覺rlan覺yoruz.

 

AF D襤LEME

10.

Rahip kendi kelimeleri ile herkesi vicdan yoklamas覺 yapmaya ve Rabden ve kardelerden af dilemeye davet eder. Aff覺 sadece büyük günahlar için dilemiyoruz, günlük görevlerimize kar覺 ilediimiz sadakatsizlikler, Kutsal Ruh’un ilhamlar覺na gösterdiimiz itaatsizlikler, kardelerimize kar覺 gösterdiimiz sab覺rs覺zl覺klar, nankörlüümüz ve yüzeyselliimiz, bo konumalar覺m覺z, televizyon önünde vakit kaybetmelerimiz için de af diliyoruz. Affa ihtiyac覺m覺z var ve bu aff覺 özellikle de cemaatçe dilemeliyiz. Bunu alçakgönüllülükle yaparak, yan覺m覺zda veya baka yerlerde Efkaristiya’y覺 kutlayan kardelerimizi de af etmeye haz覺r olmal覺y覺z. Büyük günahlar覺m覺z için Tövbe Gizemiyle af dileyeceiz, ancak hafif olarak gördüümüz günahlar覺m覺z rahibin u cümlesiyle Allah’覺n aff覺n覺 al覺r: “...dualar覺m覺z覺 affetsin ve bizi ebedi hayata kavutursun”. Fakat ‘hafif’ günahlar da, çok olurlarsa, iman ve sevgi için büyük bir engel olurlar! Rabbin bize aff覺n覺 vermesi O’nun için azd覺r, O bizi ileriye, daha mükemmel bir yaama doru götürmek istiyor. Sevginin ve bar覺覺n daha tam olaca覺, ebedi yaama doru yürümemizi istiyor.

Her Ayinde 襤ncil Yazar覺 Matta’n覺n 襤sa’n覺n sosyal yaam覺n覺 anlatmaya balad覺覺nda söyledii ey olur: “Karanl覺k ve ölüm ülkesinde oturan insanlar覺n üzerinde bir 覺覺k parlad覺”. Günah覺n bizi hapsettii karanl覺klardan, bak覺lar覺m覺z覺 kald覺ral覺m, çünkü af sözleri bize yeni ufuklar açmaktad覺r!

11.

Af dileme, çeitli ekillerde yap覺labilir. Hep birlikte “Her eye kadir Allah’a...” tövbe duas覺 ile af dilenir, ya da, “Rabbim bize merhamet eyle” veya “Kyrie, eleison” diye cevaplayarak, deiik yakarmalar kullan覺l覺r. “Rabbim bize merhamet eyle” yakarmas覺n覺 birçok kere Mezmurlarda veya 襤ncil de güven ve ümitle, 襤sa’dan yard覺m, merhamet ve af dileyen insanlar覺n az覺ndan da duyuyoruz. Biz de hasta ve tehlikedeyiz, deneniyoruz ve 襤sa’n覺n yak覺nl覺覺na, yard覺m覺na, merhametine, aff覺na ihtiyaç duyuyoruz. Biz sadece 襤sa’dan af dilemiyoruz, ayn覺 zamanda ona sad覺k kalmam覺z ve Kilisenin büyümesine katk覺da bulunmam覺z için de kuvvet ve devaml覺l覺k Ruh’unu diliyoruz. Gerçekten de günahlar覺m覺zla Kilisenin ahitliini zay覺flatt覺k ve insanlar覺 karanl覺klarda yön gösterecek 覺覺ktan mahrum ettik. Bunun için kardelerimizin önünde günahlar覺m覺z覺 kabul ediyoruz ve onlar覺n da dualarla bize yard覺m etmelerini istiyoruz. Af diledikten sonra da Rabbin güçlü ve bar覺ç覺 kat覺l覺m覺n覺 tüm Kilise ve tüm dünya için diliyoruz.

 

襤LAH襤

12.

Bundan sonra rahip “Göklerdeki Allah’a övgüler olsun” ilahisini balat覺r.

Ayinlerimizde ilahilerin özel bir yeri vard覺r. Bir ilahi nedir? Niçin ilahiler söyleriz? Kim bunlar覺 söylemeli? Bizim ilahilerimiz bir yeniliktir: genelde dinler yeni imanl覺lar覺 ilahilerle kendilerine çekmezler. Biz, Musevi geleneini devam ettirerek bizi kurtulmu halk yapan Allah’覺n sevgisine kendimizi b覺rak覺r覺z. 襤lahiler, birlii ve kardelii salamlat覺rmaya yard覺m eden duygular覺 ve deerleri belirtmeye yararlar. 襤lahiler duad覺r, ama ayn覺 zamanda sevinçtir, birlik olma arzusudur, bir aile kurma isteidir, benliinin s覺n覺rlar覺n覺 aarak bir cemaatin kabiliyetine kendini emanet etmektir. Bir grup koro çal覺malar覺 yapmaktad覺r ve tüm cemaatin ilahilerini yönlendirmek için haz覺rlanmaktad覺r. Koro bazen tek ba覺na da ilahiler söyler, ama esas görevi ayinlerde cemaatin ilahilerini desteklemektir; öyle ki herkes kendi sevincini ve birliini ifade edebilir. Koro, cemaatin sesinin içinde kaybolduunda kendi ödevini en güzel ekilde yerine getirmi olur.

Tüm yaam覺m覺z Rabbe bir övgü ise ve ilahimiz seven bir kalpten geliyorsa, Allah’a tam ve gerçek bir övgüdür. Baba’ya itaat ediyorsak ve tereddüt etmeden 襤sa’y覺 takip ediyorsak ilahimiz güzeldir ve bize nee getirir. Bundan 襤sa da mutludur ve bize, ‘Siz yeryüzünü tuzusunuz, siz dünyan覺n 覺覺覺s覺n覺z’ diye söyleyebilir!

 

“GÖKLERDEK襤 ALLAH’A ÖVGÜLER OLSUN” 襤LAH襤S襤

13.

“Göklerdeki Yüce Allah’a övgüler olsun” ilahisi Betlehem’de meleklerin çobanlara söyledikleri sözlerle bal覺yor: bu ilahi ile biz de cennetteki ilahiye kat覺l覺yoruz. ‘Göklerdeki Yüce Allah’a övgüler ve an olsun ve yeryüzündeki iyi niyetli insanlara bar覺 gelsin’. (Burada insanlar覺n deil, Allah’覺n iyi niyeti iaret ediliyor, bu yüzden “Allah’覺n sevdiklerine” eklinde de çevrilebilir). 襤lahi, Allah’覺n Olu’nun beden almas覺n覺 hat覺rlatarak devam ediyor. Allah’覺n Olu’nun hayat覺n覺n bu s覺rr覺 Allah’覺n sevgisini gösteriyor (bu Allah’覺n an覺d覺r) ve insanlarla kendi zenginliklerini payla覺yor: (bu gerçek bar覺t覺r). 襤lahinin gerisi bunun bir sonucudur: çeitli sözlerle Baba’y覺 övüyoruz ve Vaftizci Yahya’n覺n söyledii gibi “Allah’覺n Kurban覺” sözleriyle Oul’un merhametini diliyoruz. 襤lahi, Kutsal Ruh’la birlikte Baba Allah’覺n an覺nda olan Mesih 襤sa’y覺 övdükten sonra, son buluyor. Bu güzel ilahi çok eskidir ve neeli melodilerle söylenebilir. Asl覺nda bize günahkâr olduumuzu da hat覺rlatmaktad覺r. Bu yüzden 襤sa dünyaya gelmitir, yükümüzü almak için ac覺 çekmitir ve bu yüzden imdi bizi dinliyor ve Baba’n覺n sa覺nda bize arac覺l覺k ediyor!

Noel’e haz覺rl覺k döneminde ve Paskalya’ya haz覺rl覺k döneminde, fedakârl覺k, oruç simgesi olarak bu ilahiyi söylemeyiz.

 

DUA EDEL襤M

14.

Ondan sonra rahip cemaati duaya ça覺r覺r ve bir kaç dakika sessizlikte b覺rakarak herkesin, s覺k覺nt覺lar覺n覺 veya büyük arzular覺n覺 Baba’ya söyleyebilmeleri için zaman b覺rak覺r. Sonra rahip sessizlikte söylenen dualar覺 toplayarak yüksek sesle bir dua okur. Bazen rahipler kiilerin sessizlikte kalmay覺 beceremediklerini düündüklerinden bu sessiz duay覺 iki saniyeye indirirler. 襤stiyorsan rahibine bu sessizlik içersindeki duay覺 özel duan覺 yapabilmen için biraz uzatmas覺n覺 söyleyebilirsin, bu ona da cesaret verecektir. Bu dua cemaatin ahsi dualar覺n覺n ifadesidir ve her günün okumalar覺n覺, bayram覺n覺 ve kutlanan Azizi göz önünde tuttuundan her gün deiiktir. Ancak her zaman ayn覺 ekilde sona ermektedir. “Rabbimiz Mesih 襤sa’n覺n ad覺na”: duam覺z覺n kabul edildiine eminiz, çünkü bu duay覺 Kilisenin ba覺 olan 襤sa arac覺l覺覺yla Peder’e sunuyoruz. 襤sa sayesinde Baba duam覺z覺 ciddiye alacakt覺r. Biz Baba’ya sadece 襤sa’n覺n feda edilmi hayat覺n覺 sunabiliriz, elimizde baka deerli eyler yok. Duan覺n bu kapan覺 ekli bir taraftan alçakgönüllülüümüzü dier taraftan ise iman覺m覺z覺 belirtmektedir: alçakgönüllülük, çünkü Allah’a daima borçluyuz, iman, çünkü 襤sa’n覺n hac覺na güveniyoruz.

 

KUTSAL K襤TABIN OKUNMASI

15.

Pazar günleri üç okuma dinliyoruz. 襤lk okuma, genelde Eski Ahittin 46 kitab覺n覺n birinden al覺nm覺t覺r. 襤kinci okuma ise Yeni Ahitten, mektuplardan, Havarilerin 襤lerinden veya vahiyden bir parçad覺r. Üçüncü okuma ise dört 襤ncil’in birindendir. Birinci, ikinci okuma ve mezmur okuyucu taraf覺ndan okunur. Okumalar覺 okuyanlar herkes gibi olan imanl覺lard覺r: okumay覺 beceren, Allah’覺n Sözünü seven ve onlar覺 dinleyenlerden korkmayan kiilerdir! Okuyucunun en büyük an覺, Aziz Vicilius’un, okumac覺 aziz Martirius hakk覺nda dedikleri olmal覺d覺r: “Okuduu Allah’覺n Sözünü devaml覺 olarak örenmeye ve yaamaya çal覺覺yordu ve Allah’a ruhlar kazand覺rmaya hevesliydi”. Okuyucu, okuduunun Allah’覺n sözleri olduunu bilmektedir ve bu Sözün dinleyenler için de önemli olduunun bilincindedir: bu sebepten Rabbe sad覺k kalarak ve H覺ristiyan cemaati için iyi örnek tekil ederek, okuyaca覺 metinleri daha önceden okuyarak ve düünerek haz覺rlanmaktad覺r. Dinleyen de okuyan gibi haz覺rl覺kl覺 ve sorumlu olmal覺d覺r: Baba’n覺n arzular覺n覺 ve bilgeliini, kalbinin derinliklerinde kabul etmek için haz覺rlanmal覺d覺r!

Allah’覺n Sözünü çok arzuluyoruz, çünkü tüm yaam覺m覺z ona dayan覺p, bal覺d覺r!

16.

Ayinin üç okumas覺 birbirlerine bal覺d覺r, özellikle ilk okuma 襤ncil'e bal覺d覺r. Genelde ilk okuma 襤sa'n覺n hayat覺n覺n olaylar覺na ve O'nun öretiinin önemli konular覺na bal覺d覺r. 襤sa'n覺n, Eski Ahit'teki sözleri ve Peygamberlerin önceden söylediklerini gerçekletirdiini gördüümüzde, 襤ncil'in güzellii ve 襤sa'n覺n ahs覺n覺n önemi, daha aç覺k ve belli oluyor. Ayr覺ca Eski Ahit’in, Yeni Ahit'te devam ettii, tamamland覺覺 ve yetkinletiini gördüümüzde, gözümüzde daha derin bir anlam ve tam bir otorite kazan覺yor. 襤kinci okuma da baka bir bak覺 aç覺s覺ndan bize 襤ncil'in metnini gösteriyor: onu ve iman覺m覺z覺n baz覺 yanlar覺n覺 daha iyi anlamam覺z ve günlük hayat覺m覺zda onlar覺 yaamam覺z için bize yard覺mc覺 oluyor. 襤lk ve ikinci okuma ayn覺 bildiri ile sona eriyor: "襤te, Rabbin sözleridir"; herkes de "Rabbim, sana ükürler olsun" diye cevap vermektedir. Gerçekten candan Allah'a ükredelim, çünkü O bize hitap ediyor: O'nun bize deer verdiini, bizi sevdiini anl覺yoruz, ayn覺 zamanda evrenin Rabbi olan O'na cevap verebilme sayg覺nl覺覺na sahip olduumuzu göstermektedir! O'na ükredelim, çünkü bizi O'nunla ibirlii yapmaya lay覺k ve uygun görüyor!

Allah bize, Sözü arac覺l覺覺yla her zamankinden deiik bir ekilde yaamaya al覺t覺rmak istiyor; bunun için ilk olarak bize, O'nun bizden farkl覺 bir ekilde her eyi gördüünü öretmek istiyor. Yaam覺m覺z覺 deitirmek için, tövbe etmek için, ite uradan balamal覺y覺z: her eyi baka bir bak覺 aç覺s覺ndan görmeye al覺mal覺y覺z. Yarat覺lm覺 gerçeklere, insanlara ve olaylara Allah'覺n gözleriyle bakmaya, yüzeysellikten kurtulup ilk bak覺ta göremediimizi, Allah'覺n gördüü ekilde görmeye al覺mal覺y覺z.

17.

襤lk okumadan sonra, mezmur, bazen ilahi olarak, okunur. Mezmurlar, Allah'覺n bize verdii ve Kutsal Kitapta bulunan dualard覺r. Mezmur arac覺l覺覺yla, ya sevinçle, ya da yalvar覺la, az önce iittiimiz ilk okumadaki Allah'覺n Sözüne cevap veririz. Kukusuz Allah'覺n, kendi sözleriyle Sözüne cevap vermemiz houna gider; sözlerimiz ise, yetersizdir ve bunlar覺 kullanarak, sadece cahillii, bencillii ve yüzeysellii ifade etmemiz, tehlikesiyle kar覺 kar覺ya bulunabiliriz. Mezmurun sözleri ise, bizi zenginletirir, bizi tevik eder, Allah'覺n iyiliini ve ciddiyetini benimsememize yard覺mc覺 olurlar.

18.

Okumalar覺 dinlemek için oturduktan sonra, 襤ncil’i dinlemek için ayaa kalk覺yoruz. Neden oturup ayaa kalk覺l覺yor? Bizim hareketlerimizin de anlam覺 m覺 var? Ayin s覺ras覺nda meydana gelen her ey bir armaan, bir sevgi meyvesi ve Allah’覺n bize olan sevgisinin iaretidir ve ayn覺 zamanda bizim de O’na cevap vermeye çal覺t覺覺m覺z sevgimizin bir göstergesidir. Oturmak, rahat bir ekilde bir eye daha fazla ilgi göstermek ve dinlemek gibi bir anlam ta覺r. T覺pk覺 bir arkadala oturup düünceleri paylamak gibi…

Ayakta durmak ise haz覺rda beklemek gibi, harekete geçmeye ve bir eyler yapmaya haz覺r olmak gibi bir anlam ta覺r. 襤sa, bizimle konumak istiyor ve bizi kendi yolunda yürümeye davet ediyor. Aynen Havarilerini baz覺 köylere varmadan önce, geliini haz覺rlamalar覺 için gönderdii gibi, veya baz覺lar覺n覺 enlik haz覺rlamaya gönderdii gibi…! Biz haz覺r覺z! Haç覺n yan覺nda ayakta durup Rabbin iaretini bekleyen Meryem gibi haz覺r覺z! Bazen ise, iyileen cüzzaml覺 gibi ve O’nu Rab olarak kabul eden herkes gibi, biz de önünde diz çökeceiz. O, sadece dostumuz ve kardeimiz deil, ayn覺 zamanda Rabbimizdir de. Bunun için onu övmemiz gerekir, onun önünde dizlerimizi k覺r覺p sayg覺yla eilmemiz gerekir. Dier bir pozisyonumuz da O’na doru yürümek olacakt覺r ki, bunu komünyon s覺ras覺nda yapaca覺z. Böylece herkesin önünde O’na teker teker yakla覺p hayat覺m覺z覺n ekmei olduuna tan覺kl覺k edeceiz.

Bazen hac覺n覺 izleyerek, 襤sa'yla birlikte yürürüz ve nee içinde O’nun kral覺m覺z olduunu ark覺larla duyururuz!

Göklerdeki Pederimiz duas覺 esnas覺nda ellerimizi kald覺raca覺z, bu birçok Kilisede yap覺lmaktad覺r. Bu ekilde, haç üzerinde elleri gerilen ve kald覺r覺lan Allah’覺n Oluna benzemek istediimizi göstereceiz. Yapt覺覺m覺z tüm vücut hareketleri bir duad覺r ve Allah‘a ve Gönderdii Kii’ye olan bal覺l覺覺m覺z覺n ve sevgimizin bir simgesidir.

19.

襤ncil'i dinlemeye bizi haz覺rlayan "ALLELUYA" ilahisi sevinçli bir ilahidir. 襤ncil müjdedir, "iyi haber"dir, Kilisenin yüreini gerçek ve kutsal sevinçle dolduruyor. Herkes ayakta alleluya ilahisini söylerken, rahip 襤ncil'i okumadan önce, sayg覺yla eilerek, alçak sesle: "Her eye kadir Allah, kutsal 襤ncil'i sana lay覺k bir ekilde iletebilmem için kalbimi ve dudaklar覺m覺 ar覺t" diye dua eder. Sonra da bu sözlerle cemaate hitap eder: "Rab sizinle olsun!". Rabbin Sözünü dinlemek için Allah'覺n bar覺覺 ve lütfü gerekir! Bunun için baparma覺m覺z ile aln覺m覺z, az覺m覺z ve gösümüz üzerine bir haç iareti yap覺yoruz: Rabbin Sözü akl覺m覺zla kabul edilmeli, konumalar覺m覺za hikmeti vermeli, yüreimizde sevgiyle saklanmal覺d覺r! Okuduktan sonra, rahip "襤ncil'in sözleri sayesinde günahlar覺m覺z ba覺lans覺n" diyerek, 襤ncil'i öper. 襤ncil'in okunmas覺 gerçekten önemlidir: bunun için hem okumadan önce, hem de okuduktan sonra, günahtan ar覺nmam覺z, dilenir. Yürekte kabul edilmi Rabbin Sözü, yüreimizi ar覺t覺r: 襤sa "Size söylediim sözle siz imdiden temizsiniz" demiti (Yuh. 15,3). Büyük Bayramlarda 襤ncil tütsüyle onurland覺r覺l覺r ve okunduktan sonra, takdis olarak, cemaat üzerine onunla büyük bir haç iareti yap覺l覺r.

襤sa'n覺n Sözünü dinledin mi? Dünyan覺n sonunda 襤sa yaayanlar覺 ve ölüleri Sözüne göre yarg覺layacak: O'nun Sözü en önemli, en etkili, en otoriteli, en geçerli ve en gerekli sözdür. Bu yüzden ona önem vermek ve daima bize onu, yaayan Söz olarak, veren 襤sa'y覺 övmek dorudur: "Rabbimiz Mesih 襤sa, sana övgüler olsun".

 

20.

襤ncil’den sonra, vaaz olur.

襤yi bir vaiz… 襤yi bir vaiz bulmak demek, az覺n覺 aç覺k b覺rakacak ve yar覺m saat, bir saat nefesini tutarak dinleyecein birini bulmak m覺 demek? Birçok H覺ristiyan vaizin, güzel ve ak覺c覺 konuma yeteneine göre tüm Ayin'e deer verir. Gerçekten "iyi" bir vaiz nas覺ld覺r? 襤ki yüzy覺l kadar önce Paris’te yaayan çok ünlü bir vaiz, insanlar覺n ilgisini o kadar çok çekiyordu ki kiliseyi inan覺lmaz derece dolduruyordu. Bir gün öyle dedi: “Ben vaaz verdiimde kilise öyle bir ekilde doluyor ki, insanlar günah ç覺karma dolaplar覺n覺n üzerine ç覺k覺yorlar. Oysa Ars’ta, Giovanni Maria Vianney vaaz verdiinde insanlar günah ç覺karma kabinlerine girip günah ç覺kar覺yor”. Tüm rahipler o vaizi k覺skan覺yorlard覺, çünkü üstün konuma yetenei ile büyük kalabal覺klar覺 toplamay覺 çok iyi baar覺yordu. O k覺skan覺lan rahip ise, Ars bölgesindeki kilisenin rahibine çok imreniyordu. Çünkü Ars bölgesindeki kilisenin fakir rahibi olan Giovanni Maria Vianney’in vaaz覺n覺 dinleyen herkes, onun tüm cahilliine kar覺 inançlar覺na sar覺l覺yorlard覺 ve yaamlar覺n覺 deitiriyorlard覺. Üstün konuma yetenei deil, Allah’a kar覺 duyulan sevgi etki yarat覺yordu! Ben iyi biz vaiz deilim; bir arkada覺m覺n söylediine göre benim vaazlar覺m覺n ne ba覺, ne de s覺ras覺 var. Vaazlar覺m覺 haz覺rlad覺覺m zaman, sadece ne söylemem gerektiini düünmemem gerektiini biliyorum. Kalbimi alçak gönüllü bir ekilde Kutsal Ruh’a yaklat覺rmal覺y覺m. Kutsal Ruh, beni dinleyen insanlar覺n ihtiyac覺 olan eyleri söylememi salamal覺. Vaaz覺m ihtiyac覺 olan覺 avutmal覺, ihtiyac覺 olan覺 inanc覺na döndürmeli, ihtiyac覺 olana iman ve sevgi için güç vermeli! Vaaz, öncelikle okunan kutsal metinlerin anlam覺n覺 aç覺klamal覺 ve dahas覺, Allah’覺n bu okumalar arac覺l覺覺yla bize ne söylemek istediini, problemlerimiz kar覺l覺覺nda, içinde bulunduumuz durumda, kalbimizi ve bilgeliimizi gelitirmek için neler söylediinin aç覺klanmas覺d覺r! Bu yüzden ben vaaz覺m覺 haz覺rlarken Kutsal Ruh’a yakar覺yorum. Ama sen de Rabbin Ruhunu dinlemeye haz覺rlan. Çünkü belki O, benim basit sözlerim arac覺l覺覺yla senin kalbine konuacak. Dinlemek zorunda olduun O’dur!

 

BÜYÜK 襤MAN DUASI

21.

Rahip vaaz覺n覺 bitirdikten sonra, tüm cemaat yüksek sesle, yüzy覺llar boyunca dünyan覺n tüm H覺ristiyanlar覺n覺 birletiren, Büyük 襤man Duas覺n覺 söyler. Gerçekleri s覺ralayan bu bildiriye “襤man Sembolü” de denir: çünkü onlara inanmadan H覺ristiyan say覺lamayaca覺m覺z gerçekleri s覺ralar. Onun sayesinde kimin kardeimiz say覺l覺p kimin say覺lamayaca覺n覺 anlar覺z. Sadece Katolikler için deil, Ortodokslar ve Protestanlar için de tan覺nma iaretidir ve Mesih 襤sa’da hepimizi karde yapan iman覺n ifadesidir. Eer birileri 襤man Bildiriminin herhangi bir bölümünü deitirmeye kalk覺sa, Havarilerin sak覺nmam覺z gereken yalanc覺 ve yaam覺m覺z için tehlikeli kardeler aras覺na girerler. 襤man Duas覺n覺n herhangi bir eyini deitirmek, gerçekten de Allah’覺n ve dolay覺s覺yla insan覺n deiik bir görüntüsünü kabul etmek demektir ve birbirimizi sevme ve deer verme, birlikte yaama temellerimizi sarsar. 襤man Duas覺n覺n bugünkü ekline gelmesi için çok enerjiye, birçok y覺la, birçok tart覺maya, Konsile ve Sinodlara gerek olmutur. 襤lk bata 襤man duas覺 k覺sayd覺, haç iaretimizden biraz uzundu. Ancak zaman覺n geçmesiyle Kilisenin Babalar覺, müminlerin iman覺n覺 sapk覺nl覺klardan korumak için, iman覺n boa gitmemesi, ümidin faydas覺z olmamas覺 ve sevginin meyvesiz kalmamas覺 için baz覺 noktalar覺 vurgulama ihtiyac覺n覺 gördüler. Böylece gerekli oldukça Konsiller düzenlendi ve H覺ristiyanlar覺n imanlar覺n覺n bildiriminin kutsal 襤ncillere ve Kilisenin geleneine uygun, tamamlanmas覺 için çal覺覺ld覺. Günümüzde telaffuz ettiimiz 襤man Duas覺, 襤znik (325) ve Kostantinopolis (381) Konsillerinden ortaya ç覺kan ekildir. H覺ristiyan 襤man Duas覺n覺 ezbere bilmekle yetinmemelidir, onu iyicene anlay覺p hazmetmelidir, buda ancak ayine kat覺l覺p, din derslerine uzun zaman kat覺ld覺ktan sonra olabilecektir.

襤man Bildirimi, kuzular覺n tan覺d覺覺 çoban覺n sesi gibidir. Günümüzde bize sunulan birçok söz, konuma ve tart覺ma aras覺nda doru olan覺, bizi aldatandan ay覺rmal覺y覺z. Rabbimizden gelen ile O’nun düman覺ndan geleni ay覺rt etmeliyiz. 襤te böyle durumlarda Büyük 襤man Duas覺 tamam覺yla emin olabileceimiz bir kaynakt覺r. Ona uygun olmayan fikirler, felsefeler veya çekici konumalar varsa, daha çok dikkatli olmal覺y覺z. Tek ba覺m覺za durumu anlayam覺yorsak mutlaka iman覺m覺z覺 daha iyi bilen birinden yard覺m istemeliyiz.

Çoban覺m覺z覺n sesini tan覺mak hayati önem ta覺maktad覺r, böylece sahte çobanlar takip etmeyeceiz ve kendimizi bar覺覺n olmad覺覺 yollarda bulmayaca覺z. Bu yollar egoizmimizi veya bakalar覺n覺nkini tatmin etmeye çal覺acakt覺r. üphede olduumuz zamanlarda ite iman duam覺z! Ayr覺ca Kilisede Çobanl覺k ve iman koruma vazifesini yapan rehberler bize yard覺ma haz覺rd覺r.

 

襤MANLILARIN DUALARI

22.

Tüm inananlar Allah’a, oullar覺 olarak samimiyetle yönelmeyi arzu ediyorlar. Zaten bu yüzden rahip, Büyük 襤man Duas覺ndan sonra dünyan覺n ve Kilise’nin ihtiyaçlar覺 için cemaati Baba’ya yakarmaya davet ediyor. Bu dualara “evrensel dualar” ya da “imanl覺lar覺n dualar覺” denir. “Evrensel dualar” denir, çünkü o anda tüm insanl覺覺 ilgilendiren sorunlar için dua edilir, “imanl覺lar覺n dualar覺” denir çünkü antik zamanlarda, bu dualar katekümenler kiliseden ayr覺ld覺ktan sonra, söylenirlerdi. Katekümenler, 襤man duas覺ndan sonra topluluktan uzakla覺rlard覺 ve toplulukta sadece vaftizliler kal覺rd覺. Bu dualar, herkesin kat覺ld覺覺 Kutsal Kitab覺 okuma bölümünün sonunda bulunuyor, daha sonra Kutsal Ayinin en önemli k覺sm覺, Efkaristiya bölümü bal覺yor. Bu dualar, daha önce birileri taraf覺ndan haz覺rlanm覺 olabilir, ya da o anda, kiilerin içinden gelen dilekler söylenebilir. Daha sonra, her bireysel dilek Allah’a yöneltildikten sonra, her seferinde bir tek bir söz tekrarlan覺r. Genelde, “Rabbim dualar覺m覺z覺 dinle” cümlesi kullan覺l覺r. Ancak bu cümle benim pek houma gitmemektedir. Çünkü Allah bizi mutlaka dinlemektedir, hatta çok dikkatle bizi dinlemektedir. O, daha çok sevgisine kar覺l覺k veriyor muyuz diye bilmek istemektedir. Ben öyle cevap verilmesini tercih ediyorum: “Rabbim, sana güveniyoruz” veya “Hükümdarl覺覺n gelsin!”.

Rahip, bu an覺 bir dua ile noktalayarak adaklar覺n sunulmas覺 törenine geçer.

 

SUNAK BÖLÜMÜ

23.

Baz覺 Ayinlerde arap ve kupas覺, ekmek ve taba覺 kilisenin deiik bir yerinde, ufak bir masa üzerine haz覺rlan覺r. 襤manl覺lar duas覺ndan sonra da baz覺 imanl覺lar bu masaya yaklaarak kupay覺, taba覺, su ieciklerini ve özel bayram günlerinde önceden haz覺rlanm覺 daha baka sunaklar覺 al覺rlar ve bunlar覺 sunak masas覺na götürürler. Bir Ayinde Afrikal覺lar覺n sunaklar覺 dans ederek ve ark覺 söyleyerek, nee içersinde ta覺d覺klar覺n覺 gördüm. Rahip adaklar覺 bekler, teslim al覺r ve sunak masas覺na koyar. Sonra cemaat ilahi söylerken rahip ekmei al覺r, Allah’a ükreder ve Musevi litürjisinden al覺nm覺 u sözleri söyler: “Ey Rabbimiz, bütün evrenin Tanr覺s覺, sana ükrederiz, çünkü topra覺n ve insan emeinin ürünü olan bu ekmei bize sen verdin. Onu yüce Hametine sunar覺z. Bu ekmek bizler için hayat ekmei olacakt覺r”. Bu sözlere benzer sözleri 襤sa da söylemiti. Gerçekten de 襤ncil yazarlar覺 Son yemei anlat覺rlarken öyle diyorlar: “襤sa ekmei ald覺 ve ükran duas覺n覺 söyleyerek...”. Rahip arap kupas覺n覺 da aynen kald覺rmadan önce, araba birkaç damla su ekler. Bu hareketin amac覺 sadece pratik bir sebepten gelir. Douda araplar youndur, bu sebepten içine su kar覺t覺r覺l覺r. Paskalya sofras覺nda 襤sa da böyle yapm覺t覺. Biz bu küçük harekete de ruhani bir anlam ekliyoruz: “Nas覺l bu kutsal ayin s覺ras覺nda su arapla kar覺覺yorsa, biz de bu sevgi gizi arac覺l覺覺yla insanl覺覺m覺z覺 paylam覺 olan Mesih'in ilahi hayat覺 ile birleelim”. Biz ilahi sevginin büyüklüüne ve yüceliine kat覺larak onun özelliklerini alan bir damla suyuz. Bu, Efkaristiyay覺 kutlayarak kavutuumuz sayg覺nl覺覺n küçük bir iaretidir. Bizi Musevi geleneine balayan baka küçük bir iaret de “y覺kanma” d覺r: servis yapan kii rahibin elini y覺kar. Musevilerde de ar覺nmak için y覺kanma vard覺r: 襤sa’n覺n Havarilerin ayaklar覺n覺 y覺kamas覺n覺 hat覺rlayal覺m. 襤sa bu hareketine birçok sebepten dolay覺 çok önem vermiti. Ayaklar覺n覺 y覺katmak istemeyen Petrus’a da öyle demiti: “Seni y覺kamazsam yan覺mda yerin olmaz”. Rahip ellerini y覺kayarak kendi günahlar覺 için af diler.

24.

Adaklar覺 sunduktan sonra rahip cemaati, Baba’ya, 襤sa'n覺n kurban覺n覺 kabul etmesi için dua etmeye davet eder. Bu alçakgönüllülükten doan bir duad覺r. Elbette Peder, 襤sa'n覺n kurban覺n覺 daima kabul ediyor, olsa olsa bizler onu uygun bir ekilde yaam覺yoruz, kutlam覺yoruz. Baba eksikliimize deil, Olu'nun sevgisinin derinliine baks覺n! Cemaat, Efkaristiya kutlamas覺n覺n bütün Kiliseye yarand覺覺n覺 ve Baba’n覺n sevgisine an verdiini, Baba’n覺n sevgisini yücelttiini bilerek cevap veriyor. Kutsal Ayinin doruk noktas覺 olan ükran Duas覺na balamadan önce, rahip adaklar üzerine o güne ait özel duay覺 söylüyor (Adaklar üzerine dua).

 

EFKAR襤ST襤YA BÖLÜMÜ - ÜKRAN DUASI

ÜKRAN DUASINA G襤R襤

ükran Duas覺ndan önce, rahip ve cemaat aras覺ndaki diyalog bu sözlerle bal覺yor: "Rab sizinle olsun". Bu takdis sözleri hem Ayinin balang覺c覺nda hem de 襤ncil'in okunmas覺ndan önce bize hitaben yap覺l覺r. Sonra da, kalplerimizi yükseltmeye davet ediliyoruz. Zaten kalbimiz, yani isteimizin ve arzular覺m覺z覺n merkezi, "yukarda"d覺r, Rabbin yan覺ndad覺r: önceki okumalar ve dualar, vaaz ve ilahiler dikkatimizi Rabbe çevirmemize yard覺mc覺 oldular. Göksel Peder'e bakt覺覺m覺zda, tek bir ey yapabiliyoruz: hayat覺m覺z覺 zenginletirdii deerli ve büyük Kutsal Gizemler için minnetle O'na teekkür etmek! "Rabbimiz Allah'a ükredelim!". "Gerçekten bu doru ve gereklidir".

Bu diyalogdan sonra, ya ilahi olarak ya da okuyarak, ükran Duas覺na Giri söylenir.

25.

Toplanm覺 bir cemaatin kalbinden gelen ve Allah'a yükselmi ükran övgüsü Kutsal Ruh'un mevcudiyetinin meyvesidir! Nitekim Baba’n覺n sevgisinin s覺rlar覺n覺 tan覺may覺, deerlendirmeyi ve sevmeyi bilmemiz için 覺覺k veren, Kutsal Ruh'tur! Bize, Allah'覺n Olu ve kurtar覺c覺m覺z olarak, 襤sa'y覺 tan覺tan, Kutsal Ruh'tur! Kutsal Ruh taraf覺ndan ayd覺nlanm覺 ve onun birlik gücü sayesinde birlemi olarak, rahibin, Allah'a yükselttii ükran Duas覺na Girie kat覺l覺yoruz. Bu önemli dua ile Efkaristiya bölümü balamaktad覺r. ükretmemizin nedenleri say覺s覺zd覺r, çünkü Baba’n覺n bize sevgisini gösterdii olaylar ve yollar say覺s覺zd覺r; iyiliinin s覺rlar覺 s覺n覺rs覺zd覺r. Bunun için liturjik devrelere göre ve Azizlerin Bayramlar覺nda ükran Duas覺na Giriler deiiyor: sadece balang覺c覺 ve sonu ayn覺 kal覺yor. "Gerçekten, Rabbimiz, Aziz Peder, ebedi ve kadir Allah, her zaman ve her yerde senin sevgili Olun Mesih 襤sa'n覺n ad覺na sana ükretmek bir görevdir ve bir kurtulu yoludur". ükretmek gerçekten bir kurtulu kayna覺d覺r! Yorgun ve ümitsiz olduunda, teekkür et ve iyileeceksin! Dü k覺r覺kl覺覺na m覺 urad覺n? Cesaretin mi k覺r覺ld覺? ükret ve dirileceksin. Yaln覺zl覺ktan, denemelerden, baka s覺k覺nt覺lardan dolay覺 m覺 ac覺 çekiyorsun? 襤sa'n覺n hayat覺nda ve ölümünde ükretme nedenlerini aramak, sana cesaret verecek ve "melekler ve bütün Azizlerle birlikte 'Kutsal, Kutsal, Kutsal...' söylemeye haz覺rlayacak seni.

26.

ükran Duas覺na Giri her zaman meleklerin övgü ilahisi ile biter: “Kutsal, Kutsal, Kutsal...”. Peygamber Yeaya Rabbi gördüünde (6. bölüm), meleklerin sesinden, bizim çeitli melodilere göre seslendiimiz bu ilahiyi duydu. Rabbimiz gerçekten kutsald覺r, gerçekten büyüktür! Her dilden, meleklerin sesleri gibi olmasalar da, seslerimizle yüceltilmeye lay覺kt覺r! Allah zay覺f seslerimizden holan覺yor, çünkü onlarda, O'nun taraf覺ndan sevildiklerini hisseden oullar覺n sevincini ve kalbimizin arzusunu görüyor. Ayr覺ca biz bu ilahiyi, 襤sa Yerualem'e girdiinde, örencilerinin söyledikleri ilahi ile tamaml覺yoruz: "Rabbin ad覺na gelen yüceltilsin! Hosanna göklerdeki Yüce Allah'a!". Böylece övgümüz iman覺m覺z覺n bir ilan覺d覺r: Baba’n覺n ve 襤sa'n覺n eitliine olan iman覺m覺z覺, bize kendi Olunu ba覺layan Baba’ya olan iman覺m覺z覺, tek bir 覺覺k gibi birlemi Baba’y覺 ve Oul'u tan覺yabilmemiz için yüreimizi lütfüyle dolduran Kutsal Ruh'a olan iman覺m覺z覺 ilan ediyoruz. Bu övgü ilahisi ükran Duas覺na Girii kapat覺yor ve tüm cemaatin ona kat覺lmas覺n覺 sal覺yor. Sonra da cemaat sessizlikte en büyük gizemi yaamaya haz覺rlan覺yor: Allah'覺n, Kutsal Ekmekte ve Kutsal araptaki mevcudiyetini kabul etmeye haz覺rlan覺yor.

 

27.

“KANUN”

Kutsal Ayin, “Kutsal, kutsal, kutsal” ilahisinin ard覺ndan gelen dua olan ükran duas覺 ile devam eder. Bu duaya “ Kanun” denir. Latince bir kelimeden gelir ve bu duan覺n kesin ve deitirilemez olduunu, bunun bir yasa olduunu ifade eder. 2. Vatikan Konsiline kadar hep ayn覺 ükran Duas覺 kullan覺l覺rd覺. Fakat bu Konsil s覺ras覺nda Episkoposlar, baka dualar覺, ya ilk çalarda kullan覺lm覺 ya da yeni haz覺rlanm覺 baka dualar覺 da kullanabileceklerine karar verdiler. Böylece Ayini yapan rahipler, o güne en uygun duay覺 seçebilirler. Bu dualar覺n içerikleri hep ayn覺d覺r: Peder’e övgü, Kutsal Ruh’a ekmek ve arap için yakar覺, 襤sa’n覺n son akam yemeinde söyledii sözler, imanl覺lar覺n ikrar覺, kurtuluun temel s覺rr覺n覺n an覺lmas覺, kurban覺n sunulmas覺, imanl覺lar için Kutsal Ruh’a yakar覺, Azizlerin hat覺rlanmas覺, rahipler için, yaayan ve vefat eden sevdiklerimiz için dua ve sonunda bulunan övgü. Kanunlar numaralanm覺t覺r.

En çok kullan覺lan üçüncü kanunu ele alal覺m… En çok bu kullan覺l覺r çünkü ne çok uzun, ne de çok k覺sad覺r. “Gerçekten sen kutsals覺n, yaratt覺覺n bütün evren seni yüceltir” eklinde balar. Gerçekten Peder Allah, yüceltilmeye lay覺kt覺r çünkü 襤sa’n覺n arac覺l覺覺 ve Kutsal Ruh’un lütfüyle birlikte Kilise’ye hayat ve kutsall覺k vererek tek s覺n覺r覺 inanç olan halk覺n覺 bir araya getirir. Kilise, Efkaristiya’y覺, ’lekesiz kurban’覺 kutlamak için toplanm覺t覺r. Baba’ya ükrediyoruz çünkü lay覺k olmamam覺za ramen, bizi bu s覺rra kat覺lmaya ça覺r覺r. Bu ekilde bize deer verir!

28.

ükran duas覺na Baba’ya övgü ile balad覺ktan sonra O’na bir dilekte bulunuyoruz: toplanm覺 olmam覺z覺n sebebi de budur. O’ndan Kutsal Ruh’unu yollamas覺n覺 diliyoruz. Kutsal Ruh sayesinde sunak masas覺 üzerine koyduumuz ekmek ve arap kutsanacak ve 襤sa’n覺n söyledii sözler gerçekleecektir: ekmek ve arap 襤sa’n覺n bedeni ve kan覺 olacakt覺r. Rahip bu dua esnas覺nda ellerini ekmein ve arab覺n üzerine uzat覺r. Bu hareket Kilisenin iman覺n覺 belirten kutsallat覺r覺c覺 bir davran覺t覺r: Kutsal Ruh gerçekten iniyor ve o ekmee ve o araba yeni bir “öz” ve yeni bir “anlam” veriyor. Rahip sa eliyle onlar覺n üzerine bir haç iareti yap覺yor, bu iaret orada olan ile Golgota tepesinde olanlar aras覺ndaki ba覺 gösteriyor. 襤sa’n覺n bedeni ve kan覺 haç üzerinde sunuldu ve döküldü, bunu unutamay覺z. Golgota’ki Haç ve Son yemek, 襤sa taraf覺ndan gerçekletirilen Allah’覺n bir sevgi s覺rr覺d覺r ve imdi biz bu s覺rr覺 tekrar ya覺yoruz. imdi rahip ekmei eline alarak Rabbin ele verildii gece yapt覺klar覺n覺 söylüyor. O Baba’ya ükrettikten sonra, ekmei böldü ve onu havarilere da覺tt覺. Bu her aile reisinin paskalya yemeinde yapt覺覺 bir hareketti: 襤sa da aynen davrand覺, ancak onlara yeni bir anlam kazand覺rd覺. O ekmek art覺k M覺s覺r’dan ve esaretten kurtulman覺n hat覺ras覺 olmayacakt覺, yeni bir olay覺, kendini kurban etmesinin hat覺ras覺 olacakt覺! Bu olay sebebiyle biz Allah’覺n halk覺 oluyoruz, aziz olmam覺z için kap覺 aç覺l覺yor, Allah’覺n oullar覺 oluyoruz ve sevgisini ta覺yoruz! O ekmek art覺k bedeni beslemek için deildir, o içsel yaam覺m覺z覺 besleyen bir g覺dad覺r ve bize Allah’覺n yaam覺n覺 vermektedir!

29.

"Al覺n覺z ve hepiniz yiyiniz": bu davetle 襤sa örencilerinin dikkatini çekiyor ve ekmein ve arab覺n takdisine bal覺yor. Rahip bunlar覺 yüksek sesle tekrarl覺yor ve herkes davet ediliyor! Sayg覺s覺zl覺k etmeden, bu daveti kabul etmek için, Aziz Pavlus'un tavsiye ettii gibi, kendimizi yoklamam覺z gerekiyor.

襤sa bölünmü ekmei elinde tutarak, "Bu sizin için kurban edilen benim bedenimdir" diyor. Bu sözler, o ekmei yiyerek bizim de, ölüme teslim edilen ve bizim için kedisini sunan 襤sa'yla birleeceimizi ifade ediyor. "Sizin için" deyimi bize, Yahve'n覺n, ölüme teslim edilmi Kulu'ndan bahseden Yeaya’n覺n peygamberliini hat覺rlat覺yor: "bizim isyanlar覺m覺z için, onun bedeni deildi; bizim suçlar覺m覺z için, o eziyet çekti". Rahibin söyledii 襤sa'n覺n sözleri aç覺k bir ekilde, o ekmein, 襤sa'n覺n ölümüne bal覺 olduunu, ayr覺ca 襤sa'n覺n, mecburi olarak deil, kendisini sunarak, ölümü kabul ettiini gösteriyorlar. Bunun için ölümü kurtulu kurban覺d覺r. Ayn覺 zamanda o sözler, hem rahip hem de tüm cemaat taraf覺ndan, kendileri için geçerli olan bir peygamberlik olarak, alg覺lan覺r. Çünkü o Bedeni yiyeceklerinden dolay覺, onlar da bir kurban olarak sunulacaklar; bu yüzden kendileri için deil, "suçlar覺m覺z için teslim edilen ve aklanmam覺z için diriltilen" için yaamaya haz覺rd覺rlar.

30.

Son Akam Yemeinin sonuna doru 襤sa tekrar örencilerini a覺rt覺r. Peder'e ükrettikten sonra, arap kupas覺n覺 elinde tutarak, örencileri sersemleten sözleri söyler: "benim kan覺m", "yeni ve ebedi Ahit" ve "günahlar覺n ba覺lanmas覺". Kutsal Kitapta peygamber Yeremya da, "Yeni Antlama"'dan bahseder: Allah ile insanlar aras覺nda olan bu yeni Antlama, insanlar覺n ihanetlerine ramen, bozulmayacakt覺r. Daha önce Allah'覺n, 襤brahim'le, Musa'yla, Hakimler'le ve Davut'la yapt覺覺 her Antlama, halk taraf覺ndan bozuldu, çünkü halk Allah'覺n Sözünü tutmak yerine, kendi keyfine bak覺p, putlar覺n覺 izlemeye karar verdi. 'Yeni' Antlama ise farkl覺d覺r: insanlar覺n sad覺k kalabilme gücünde olmamalar覺na ramen, Allah Antlamay覺 tutmaya söz verir. 襤nsanlar覺n sadakatsizlii için, Allah "günahlar覺n ba覺lanmas覺"n覺 sunar. Bu da, hayvanlar覺n kan覺 sayesinde deil, 襤sa'n覺n kan覺, yani hayat覺n覺 kurban etmesi sayesinde salan覺r! 襤sa, arap kupas覺n覺 eline al覺p, örencilerine vererek, bu çok güzel eyleri söyler! Rahip onlar覺 tekrarlar: bugün, O'nun örencileri biziz ve arap kupas覺, o akam Rabbin elinde tuttuunun, ayn覺s覺d覺r. Tek fark udur: o akam Rab 襤sa az sonra ölecekti, imdi ise, zaten O öldü ve dirildi. Bu fark, temel bir fark deildir, çünkü dirildikten sonra da, 襤sa sunulmu ebedi kurban olmaya devam ediyor. Bugün bizler de, O'nun sunduu Bedenin üyeleriyiz ve kan覺m覺z O'nun döktüü Kana aittir. Din ehitlerin kan覺n覺, her gün H覺ristiyan iman覺 yüzünden ac覺 çeken ve ölen tan覺klar覺n kan覺n覺 düünürsek, daha iyi anlayabiliriz. Her Pazar Günü bu S覺rr覺 kutlayabildiimiz için, ne kadar 'ansl覺y覺z', ne büyük armaan alm覺 oluruz!

Rahip hem Mesih’in Bedenini hem de Kan覺n覺 yukar覺 kald覺r覺r. Genelde bu hareketi, herkesin görebilmesi için yap覺ld覺覺, düünülür. Asl覺nda bu hareketle, Allah’a 襤sa’n覺n Kurban覺n覺 (襤sa’n覺n kurban edilmi hayat覺n覺) sunulur. Bu, sunabileceimiz tek kurband覺r. Yerualem’in Tap覺na覺n覺n kâhinleri sunak masas覺ndaki ate içinde, kurban olarak, hayvanlar覺n etini veya ekmei veya baka sunular覺 yakmadan önce, onlar覺 Allah’a doru yükselterek, onlar覺 O’na sunuyorlard覺. O andan itibaren o eyler art覺k insanlara deil, Allah’a ait oluyorlard覺! Biz Mesih’in Bedeni ve Kan覺n覺 yükseltiyoruz: bu hareketle, Haça gerilmek için kendisini sunan 襤sa’n覺n kurban覺n覺 Baba’ya sunuyoruz. Bu, sayesinde O’nun huzuruna ç覺kabileceimiz tek kurband覺r!

31.

“Bunu beni anmak için yap覺n覺z”! Bu emir ile 襤sa, Paskalya yemeinin anlam覺n覺 deitirmi oldu. O ana kadar, Paskalya (Geçi Bayram覺) yemei s覺ras覺nda halk, Musa’n覺n önderliinde, K覺z覺ldeniz’den geçerek, M覺s覺rdan kurtuluunu hat覺rlan覺rd覺.

Oysa halk bu Paskalya Bayram覺n覺 kutlarken, kendisini her tür kölelikten kurtaracak yeni bir Paskalya bekliyordu. Her Paskalya, Allah’覺n Hükümranl覺覺n覺n geliini beklemekti. Güçlülerin emir verip zay覺flar覺n esaret alt覺nda tutulduu bir krall覺k deildi bu! “Beni anmak için yap覺n覺z!” Bu söz ile 襤sa, on iki Havarisinin temellerini oluturduu yeni halk覺na, bedenini ve kan覺n覺 vererek, asl覺nda onlara hayat ve umut veriyor. Biz bundan baka bir özgürlük beklemiyoruz. Gerçek olan özgürlük, Rabbin, bizim günahlar覺m覺z uruna kan覺n覺 ak覺tarak, gerçekletirdii özgürlüktür. Bizim Ayinimiz, 襤sa Mesih’in bu kurban覺n覺n meyvelerini tatmakt覺r. Biz, bölünmü Ekmek ile beslenerek ve kupas覺ndan içerek, O’na itaat ediyoruz. Biz vücutlar覺m覺z覺 “bölerek”, yani onlar覺 kardeleri sevmeye adayarak O'na itaat etmi oluyoruz. Çünkü “bunu beni anmak için yap覺n覺z” sözü “yeni emir”e iaret ediyor ve u sözle yerine getiriliyor: “benim sizi sevdiim gibi siz de birbirinizi seviniz”. Rahip sayg覺yla ekmek ve arab覺n önünde diz çöküyor. O yukar覺ya kald覺r覺lan ekmek ve arap gerçekten Mesih'in bedeni ve kan覺 oldu ve onlarda gerçekten Mesih mevcuttur. Rahip onlara tap覺nmak için, diz çöküyor ve bu hareket arac覺l覺覺yla o anda suna覺n üzerinde, hiç kimse O'nu görmezse de, herkese yaam veren Mesih’in var olduunu söylüyor. 襤sa’n覺n an覺s覺na bir araya geldik, Onun sevgisi için ilahiler söyleyip dua ediyoruz, O’nun ve Kutsal Ruh’u sayesinde Kutsal Kelam’覺 dinledik. Tüm hayat覺m覺z覺 böylece 襤sa’n覺n an覺s覺yla geçirmeye al覺覺yoruz. Bu ekilde bizim her karar覺m覺z onun bir isteinin, yani onun sevgisinin gerçeklemesi olacak!

32.

"襤man覺n gizi büyüktür!": k覺sa bir cümledir, fakat yapt覺覺m覺z eylemin önünde duyduumuz tüm ak覺nl覺覺m覺z覺 kaps覺yor, çünkü o eylemde göün ve yeryüzünün Rabbi olan Allah'覺n varl覺覺 ve sevgisi belirmi oluyor. Ekmek ve arap üzerine söylenen sözler, sadece söz, bo ve etkisiz sözler olarak kalmad覺: iman覺m覺z, Allah'覺n tesir ettiinden ve anlama yeteneimizi aan bir sevgiyle ibirlii yapm覺 olduumuzdan, emindir. "襤man覺n gizi büyüktür": rahibin yapt覺覺 bu ilan tüm cemaat taraf覺ndan tamamlanmaktad覺r: "Rabbimizin Mesih 襤sa, senin ölümünü an覺yoruz, diriliini kutluyoruz ve anl覺 geliini bekliyoruz". Aziz Pavlus bu an覺 bu ekilde yorumlad覺: Rabbin Bedenini yediimizde, sessiz peygamberler gibi, dünyan覺n sonunda anl覺 geliiyle sonuçlanan Paskalya s覺rr覺n覺, yani 襤sa'n覺n ölümünün ve diriliinin s覺rr覺n覺 ilan etmi oluyoruz. Cemaatin bu cevab覺 bazen ilahi olarak söylenir, çünkü Allah’覺n tüm halk覺n覺n sevincini ifade eder. Bugün ilahi söylemek istemiyor musun? Yine de, söyle! 襤lahi, senin duygusal sevincini dile getirmemeli, sen, Azizlerin sevincini, kurtuluu bekleyen ve Efkaristiya kutlamas覺ndan lütuf alan günahkârlar覺n sevincini, dile getirmelisin!

33.

Ekmek ve arap kutsand覺ktan sonra, rahip iki önemli dua okuyor.

Birincisi, daha önce cemaatin yapt覺覺 gibi, 襤sa'n覺n ölümünün, diriliinin, göe ç覺kmas覺n覺n ve geri geliinin s覺rr覺n覺 ilan ederek bal覺yor ve sonra da, bizim Baba’ya, bu s覺rlar覺 hat覺rlayarak, "diri ve kutsal kurban" olarak sunmak istediimizi söyleyerek devam ediyor. "Kurban" ne demektir? Bir kurban Allah'覺n yan覺nda olmak istediimizin bir iaretidir. Bunu hangi ekilde gerçekletirmeyi bilmediimizden, O'na en deerli olan “bir eyimizi” sunuyoruz. 襤sa dünyaya gelmeden önce, insanlar Allah'a, kendi kan覺n覺n, kendi yaam覺n覺n yerine hayvanlar覺n kan覺n覺 sunuyorlard覺. Vaftiz olduumuz andan itibaren, en deerli eyimiz, 襤sa'd覺r! Bunun için Baba’ya 襤sa'y覺 sunuyoruz, yani 襤sa'n覺n kendisini, Zeytinlik Bahçesinde ve Son Akam Yemeinde balam覺 ve haçta gerçeklemi olan kurban覺n覺 sunuyoruz. Kukusuz bu kurban Baba’n覺n houna gidiyor! Ellerimizde Peder'in daha çok houna gidebilecek baka bir eyimiz yok. Bunu sunabiliyoruz, çünkü 襤sa kendisi "bunu beni anmak için yap覺n覺z" diye söyledi, hatta bunu bize emretti. Bunu yapmak, bir "tekrarlama" deildir, bütün zamanlar için geçerli olan ilk ve son kurban覺 "tekrar sunmakt覺r".

襤kinci dua ile ise, bizim, "Mesih'le tek bir beden, tek bir ruh" olmam覺z覺 salayan Kutsal Ruh'u diliyoruz. En kötü ve en yayg覺n denenme, bölme ve uyumsuzluk yaratan denenmedir. Ve biz denenmelerimiz için bahane bulmakta çok ustay覺z! Birlik dileyen bu dua kesinlikle Allah'覺n arzusuna göredir, çünkü O, Kilisedeki hayat覺m覺z覺n Üçlü-Birlik'in hayat覺n覺n ve sevgisinin yans覺mas覺 olmas覺n覺 istiyor. Baba’n覺n bizi dinleyip, bize Kutsal Ruh'u ba覺layaca覺na güveniyoruz, çünkü sunduumuz ve beslendiimiz kurban覺, yani sevgili Olu'nun Bedeni ve Kan覺n覺 kabul ediyor!

34.

Baba’ya onun houna giden gerçek kurban覺 sunduk. imdi rahip O’na bizim ümidimiz ve arzular覺m覺z覺 sunuyor: mükemmel sevgisini göstermesini bekliyoruz; Allah bizi bu kurban sayesinde dinlemeli. Sonra, ebedi yaama kavumu kardelerimizin yan覺na varabilmemiz için ilk önce kendimiz için dua ediyoruz: bu kardelerimizin aras覺nda Çok Kutsal Meryem Ana’n覺n, Havarilerinin ve kilisemizin aziz koruyucular覺n覺n ad覺n覺 söylüyoruz. Onlar覺 anmam覺z覺n sebebi, onlar覺 görmememize ramen, Allah’覺n huzurunda canl覺 olduklar覺n覺 bilmemizden kaynaklanmal覺d覺r: iman ve sevgi örnekleriyle bize cesaret veriyorlar, bize yard覺mc覺 oluyorlar. Onlar Kilisenin ilk üyeleridir. Biz de, Kilisede iman覺 ve sevgiyi daha youn olarak ya覺yoruz ve ayn覺 zamanda onda, bir ailede gibi, ümidimizi payla覺yoruz. Bu yüzden yürekten Kilise için ve adlar覺n覺 anarak, özellikle Papa ve Episkoposumuz için dua ediyoruz. Kilise somut bir ortamd覺r, gerçektir, düzenlidir, orada bir aile gibi herkesin bir görevi vard覺r. Otorite sahibi olanlar bunu birlik ve düzen kurmak için kullan覺rlar. Tüm rahipler ve tüm Allah’覺n halk覺 için dua edelim, imanda ve sevgide kuvvetlensinler: bunlar en büyük ihtiyaçlar覺m覺zd覺r, bunlar olmazsa Kilise de Kilise olmaz. Kiliseden uzak olanlar覺 da unutmayal覺m: baz覺lar覺 engelli veya özel koullardan uzaktad覺rlar, bakalar覺 tembellikten, maddiyatç覺l覺ktan, egoizmliklerinden veya imanlar覺 çok zay覺flad覺覺 için yoklard覺r. Ölmü olan kardelerimiz de Kiliseye dâhildir, onlar bu dünyadaki görevlerini tamamlay覺p ebedi hayata ulam覺lard覺r. Onlar覺 Peder Allah’a emanet ediyoruz ve bir gün Allah bizi ça覺rd覺覺nda, onlarla kar覺laabileceimizi ümit ediyoruz. Bu dualarda Kiliseyi bir bütün olarak görüyoruz ve sadece tehlike içinde olan biz günahkârlar覺 deil, ana kavumay覺 bekleyen araftaki kardelerimizi ve Baba’n覺n arzular覺n覺 gerçekletirerek cennete kabul edilenleri de dâhil görüyoruz.

35.

ükran Duas覺, Kutsal Üçlük’e aç覺k bir övgü duas覺 ile biter. Bu övgü duas覺 k覺sa olmakla beraber Kilisenin ükran覺n覺 ve tapmas覺n覺 çok güzel bir ekilde özetler. Kilise ilahi hayata dâhil olduunun bilincindedir ve Allah’覺n an覺n覺 büyük bir sevinçle yaar. Gerçekten de Allah’覺 övdüümüzde en büyük ve en kapsaml覺, en gerçek ve en payla覺lm覺 sevinci duyar覺z. Mesih 襤sa arac覺l覺覺yla ve O’nunla birlikte onun evlatl覺覺n覺 yaarak, Kutsal Ruh’la birlik içersinde olan Peder Allah’a tüm an ve erefi tan覺yoruz. Kutsal Üçlük yan yana olan üç kiinin birlikte yaamas覺 deildir, kar覺l覺kl覺 olarak güvenle ve sevgi dolu itaatle birinin dierine kendisini sunmas覺d覺r; bu sevgi çemberine zavall覺 ve günahkâr bizler de, kabul ediliriz. Bu övgü ilahisi s覺k s覺k rahip taraf覺ndan ilahi olarak söylenir ve cemaatin “âmin” demesiyle son bulur. Yüksek sesle veya ilahi olarak söylediin bu “Âmin” ile gerçekleeni onayl覺yorsun: ekmek ve arap kutsand覺 ve Baba’ya, Kilisenin yaam覺 ve amac覺 için 襤sa’n覺n kurban覺 olarak sunuldu. Bu “Âmin” ile tüm cemaat aktif olarak tek bir yürek oluyor ve Baba’ya kararl覺 bir evlat gibi yönelmeye haz覺rlan覺yor.

 

KOMÜNYONA HAZIRLANMA

36.

Mesih’in Bedeni sunak masas覺nda iken, 襤sa ile birlikte Baba’ya, Kilisenin vaftiz olduumuzda bize ahsen teslim ettii ve 襤sa’n覺n Havarilere örettii cesur sözlerle hitap ederiz. Bu sözler niçin cesaret isterler? Bir an için putperest, Musevi veya Müslüman olduunuzu düünün. Bunlardan hiç biri Allah’覺na bu sözlerle hitap etmeyi hayal bile edemez, bu sözler ona göre kibirlilik, kendini beenmilik veya hakaret gibi gözükebilir. Göklerdeki Pederimiz... Bu duay覺 size aç覺klamaya balamayaca覺m, çünkü bu çok uzun sürer. Sadece unu söyleyeyim, ilk bölümünde bize yaam覺 veren ve bunun için ona “Baba” diye hitap ettiimiz Allah’覺n arzular覺n覺 ve isteklerini yerine getirmek için haz覺r olduumuzu söylüyoruz. Sanki unu söylüyoruz: evlatlar覺nla toplanarak ad覺n覺 yüceltmek istiyorum, hükümdarl覺覺n覺 gerçekletirmek istiyorum ve ac覺 çekmem gerekse de 襤sa ile birlikte arzular覺n覺 yapmaya haz覺r覺m. 襤kinci bölümde ise kendimizi dilenci yap覺yoruz: her birimiz için ve tüm Kilise için maddi ve özellikle manevi ekmei dileniyoruz. Kiliseyi besleyen ve birlik içersinde koruyan ekmek, Efkaristiya arac覺l覺覺yla içimize gelen Kutsal Ruh’tur. Bu ekmek Kiliseyi her gün besler, kuvvetlendirir, bazen ehitlie kadar... Af diliyoruz ve af ediyoruz, böylece Baba’n覺n sevgisi tüm Mesih’in Bedenine yay覺l覺r. eytan’dan korunmay覺 ve kurtulmay覺 diliyoruz, çünkü denemeler çok ve güçlüdür: belki onun teviklerini izleyerek, zenginlie, zevklere, h覺rslara ve tatminlere kavutuk, belki de onu dinleyerek baka kötü eyler yapt覺k. Bu yüzden eytan bedenimizde ve can覺m覺zda hak iddia eder!

37.

Göklerdeki Pederimiz duas覺n覺n son sözü rahip taraf覺ndan tekrarlan覺r, böylece duaya devam edilir. Kötülükten kurtar! Kötülükler çoktur, örnein bölünme, k覺skançl覺k, kin, öç alma, ahlaks覺zl覺k, cimrilik, k覺zg覺nl覺k, yüzeysellik ayartmalar覺 var. Bütün bu kötülüklerden kurtar覺lmaya ihtiyac覺m覺z vard覺r, kötülükler bizi sarsar ve korkutur, düman覺m覺z eytan覺n var olduunun iaretleridir. Bazen içimizde kötülük vard覺r, bazen de etraftan bize bula覺r. Baz覺 günahlar herkes taraf覺ndan k覺nan覺r, baz覺lar覺 ise kabul görürler, baz覺 günahlar覺 biz ileriz, baz覺lar覺n覺 akrabalar覺m覺z, baz覺lar覺 ise, savalar覺 haz覺rlay覺p, halklar覺 ezen ve hiçbir ahlak kural覺 tan覺mayan büyük organizasyonlar taraf覺ndan tertiplenir. Rabbim, bizi kurtar! Bütün bu kötülüklerin aras覺nda, içimizde kurtar覺c覺 Rabbim geliini beklemenin sevinci var. O tekrar geldiinde gerçek kurtulu ve özgürlük olacakt覺r: Hükümdarl覺k, kudret ve yücelik ebediyen O’nundur! O’ndan bar覺, söz verdii bar覺覺 da istiyoruz. O’nun bar覺覺 her kiinin içindedir ve herkesi birbirine balar. O’ndan ayr覺ca günahlar覺m覺z覺 göz önünde tutmamas覺n覺 diliyoruz ve biz de ayn覺s覺n覺 yapmak istiyoruz: Kilisenin iman覺na bakarak kardelerimizin günahlar覺n覺n etkisi alt覺nda kalmak veya sürüklenmek istemiyoruz.

38.

Dua ile bar覺覺 diledikten sonra, rahip tüm imanl覺lara bar覺覺 verir: Allah’覺n selameti daima sizinle beraber olsun. Hemen arkas覺ndan bar覺 duas覺n覺n meyvesi olarak da herkese, birbirine bar覺 iaretini vermeye davet eder. Kutsal Ayinin bu an覺nda kötülük ettiin veya kötülük gördüün birisini gözünle arad覺覺n olmad覺 m覺? Bir “düman覺na” elini vermeyi hiç denemedin mi? Yapm覺 olsayd覺n Allah’覺n dediklerini ciddiye alman覺n ne kadar güzel olduunu görürdün.

Sonra da tüm cemaat birlikte ilahiye balar. Mesih 襤sa’n覺n Bedenini yiyeceimiz ana yakla覺yoruz. Bunu nas覺l yapaca覺z? Biz günahkâr覺z! Gerçekten öyleyiz! 襤sa’y覺, Vaftizci Yahya’n覺n seslendii gibi ça覺ral覺m: “Ey insanlar覺n günahlar覺n覺 kald覺ran Allah'覺n kurban覺”! Dünyan覺n günah覺 bizim üzerimize de çökmektedir. Çünkü biz de ona katk覺da bulunduk. Biz de günah iledik. Bize merhamet eyle!

Bu duay覺 üç kere tekrarl覺yoruz: ilk defa kiisel günah覺m覺z için; ikinci defa ailemizin ve cemaatimizin katk覺da bulunduu günah için; üçüncü defa ise dünyan覺n, engellemeyi bilmediimiz günah覺 için. Yine iman覺m覺z覺 canland覺rarak öyle deriz: “Rabbim, bana gelmene lay覺k deilim, ancak tek bir söz söyle, ruhum ifa bulacakt覺r”. Bu duay覺 襤sa’n覺n, putperest birisinin evine giremeyeceini bilen bir yüz ba覺, söylemiti. u an kendimizi samimiyetle günahkâr olarak kabul etmenin zaman覺d覺r.

Rabbin Bedenine yaklamak için O’nun gerçekten Rabbin Bedeni olduunu tan覺y覺p, kabul etmeliyiz. Elbette Kilisenin iman覺na kat覺lmayan, Mesih’in Bedeni ile beslenemez. Hatta öldürücü günahlar覺n覺 itiraf etmemi olanlar da Mesih’in Bedenini alamazlar. Ayr覺ca Kilisenin kurallar覺n覺n d覺覺nda olan durumlarda yaayanlar, onu alamazlar. Onu al覺rlarsa, Mesih’in Bedeni’ne kar覺 yalanc覺 olurlar. Bu durumda deilsen, tamam覺yla günahs覺z olmasan da daveti kabul et ve alçakgönüllülük ve sevinçle rahibin da覺tt覺覺 Yaam Ekmeine doru yönel!

39.

“Ey insanlar覺n...’ ilahisi söylenirken, Rahip, çok dikkatli biri deilsen, fark edemeyecein küçük bir hareket yap覺yor: Kutsal Ekmei böldükten sonra küçücük bir parças覺n覺 arap kadehinin içine atar. Bunu niçin yapar? Bu hareket çok eski bir adettir ve halen yap覺lmaktad覺r, ancak eski anlam覺n覺 art覺k ta覺mamaktad覺r. Bu gelenek Roma Episkoposundan, yani Papa’dan uzak olan cemaatlerin bir adeti idi. Onlar kendilerini Papa’n覺n kutlad覺覺 Ayine bal覺 hissederlerdi, bu birlii ifade etmek için her Ayin kutlad覺klar覺nda bir diakosun, Papa’n覺n kutsad覺覺 bir Kutsal Ekmek parças覺n覺 getirmesini beklerlerdi. Gelince de bunu arap kupas覺n覺n içine atarlard覺, sonra da Komünyonu da覺t覺rlard覺. Bu, Havarilerin halefi olan kendi Episkoposuyla bir birlik iaretiydi, yaln覺z olmad覺klar覺n覺n kan覺t覺yd覺 ve Episkoposun yönettii bölgesel Kiliseye dâhil olduklar覺n覺 hissettirirdi. Ayini kutlayan rahip bile bunu Episkopos izin verdii için yapabildiini bilir. Rahip tek ve itaatkâr bir rahipliin üyesi olduunu, vekil olduunu ve Mesih’in Bedeni olan Kilisenin hizmetkâr覺 olduunu bilir. Günümüzde birinin bize Episkoposun kutlad覺覺 Efkaristiya parças覺n覺 getirmesini beklemiyoruz, bu düünülemez bile. Ancak kutsal Ekmein bir parças覺n覺 arap kupas覺na koyma âdeti halen yap覺lmaktad覺r: Kilisenin birliini sembolize eder ve iman覺m覺za dikkat eden ve ruhani g覺da ile bizi besleyen bir Episkoposun bulunmas覺n覺n çok önemli olduunu göstermektedir.

 

KOMÜNYON

40.

Komünyona kat覺lanlar sunak masas覺na doru ilerlerler. Ama aralar覺ndan baz覺lar覺 banklarda kal覺r ve ruhani bir komünyon yapar: “襤sa, içime gel. Senin gözünde içimde büyük bir günah var, fakat Tövbe Gizemi ile seni lay覺k bir ekilde almaya haz覺rlanamad覺m... Tüm haftay覺 dalg覺n geçirdim... Evli olmad覺覺m biriyle ya覺yorum ve imdilik durumumu deitiremem... Ama sen, Rabbim, yapabilirsen, bana merhamet et; gel ve beni gerçek bir Allah’覺n evlad覺 yap, senin hükümdarl覺覺n için beni kullan”! Komünyon yapmak için s覺raya girenler ise rahibe yakla覺rlar ve kutsal Ekmei imanla al覺rlar. Dorudan aza al覺nabilir veya sol el, sa el üzerinde, haç eklinde uzat覺l覺r. Aziz Agostinus öyle derdi, “Böylece Rabbi ellerinden yap覺lm覺 bir taht üzerine al覺rs覺n”; dönmeden önce de ba覺n覺 eerek, O’nu az覺na götürürsün. Hangi ekilde yapmak sana daha çok huzur veriyorsa, komünyonu öyle yap. Rahip sana: “Mesih’in bedeni” der, sen de yüksek sesle “Âmin” diyerek tasdiklersin. Yediin Mesih’in Bedenidir, onu sana Mesih’in Bedeni olan kilise sunar ve sen de Mesih’in Bedeni olursun! O yediin basit bir ekmek parças覺 deildir, sen de art覺k basit bir insan deilsin, cemaat de sadece bir insan topluluu deildir, çünkü art覺k Mesih 襤sa oradad覺r! Sen O’nu yiyerek, O oldun ve O’na lay覺k bir ekilde yaayacaks覺n, çünkü sana bu gücü O, verecektir! Cemaat da Allah taraf覺ndan sevilen bir azizler cemaatidir ve Mesih’in Bedenini tekil eder, O’na sevgiyle cevap verir: sadece O’nunla ve O’nun için yaamak istiyor. Komünyon ite budur: Cennetin gölgesi ve ayd覺nl覺覺d覺r!

41.

Hep birlikte Kutsal Komünyon almaya giderken, koro iman覺m覺z覺, sevincimizi ve huzurumuzu göstermek için bize yard覺m eder. Genelde Komünyon an覺nda söylenen ilahi sakindir; Rab 襤sa’ya olan iman覺 ve sevgiyi ifade edip, yaad覺覺m覺z hayat için ve ebedi hayat için, huzuru, güveni ve sevinci ba覺lar. Bazen o anda bize bir sessizlik zaman覺 da verilir. Biz de o an覺 kutsanm覺 ekmek ile içimize geleni hayret, ükran ve tap覺nma ile kar覺layarak deerlendiriyoruz. Baz覺 özel günlerde Kutsal Ekmek kupadaki Kutsal araba bat覺r覺l覺r, hatta bazen kupadan Kutsal arap içirilir: böylece Rabbin kurban覺na daha anlaml覺 bir ekilde kat覺l覺r覺z, ama böyle yapmak art deildir. Bu gelenek çok eskiden beri b覺rak覺ld覺, çünkü pratik zorluklar ve lüzumsuz uzatmalar yaratmaktad覺r. H覺ristiyanlar覺n canl覺 bir imana ulat覺klar覺 cemaatlerde vakit problemi olmaz: zaten Efkaristiya kutlamas覺n覺 yaamlar覺n覺n en önemli ve en deerli an覺 olarak yaamaktad覺rlar ve elbette ki saate bakmamaktad覺rlar. Biz kutsal Komünyon ile Mesih’in Bedeni olduk, Rabbimiz 襤sa da “bizim” oldu! Komünyon’dan sonraki sessizlik dua ile sona erer. Bu dua sayesinde Allah’a, Mesih’in Bedeni sayesinde bizlerin yaad覺覺m覺z bu dünyada, meyve vermemizi salamas覺n覺, diliyoruz.

 

AY襤N’襤N KAPANI BÖLÜMÜ

42.

Ayin’in kapan覺 bölümü k覺sad覺r. Rahip halk覺n üzerine ellerini kutsama için uzatmadan önce dördüncü defa için “Rab sizinle beraber olsun!” der. Kutsama an覺 önemli bir and覺r. Deiik Bayram günlerinde, deiik sözlerle verilir, ama daima cemaatin Kutsal Üçlük ad覺na haç iareti ile iaretlenmesi ile tamamlan覺r. Bu iaretle, Allah’覺n sevgisi herkese ba覺lan覺r: O, “dünyay覺 o kadar çok sevdi ki biricik Olunu verdi”. Her imanl覺, aynen Ayinin ba覺nda olduu gibi, haç iareti yaparak, kutsamay覺 kabul eder. Kutsama, Allah’覺n hükümdarl覺覺nda kendi görevini yapabilmek için kuvvet ve nee verir. Bu görev daima yenidir, cemaat, aile ve sosyal ilikiler için deerlidir. Kutsama, sonraki ‘Bar覺 içinde gidin’ sözü kabul etmek için haz覺rl覺yor. Bu bir ayr覺lma mesaj覺 deil, görevin verilmesidir: “Yaam Sözü ve Ekmei ile beslendikten sonra, imdi git ve kar覺lat覺覺n kiilere hikmetini ve gücünü ilet. imdi, Allah’覺n ile birletin, git ve nuru ile etraf覺 ayd覺nlat. imdi, göksel deerlerle zenginletin, git ve onlar覺 daha tan覺mayanlarla payla. imdi, gerçek bar覺覺 ya覺yorsun, onu dünyaya ta覺. imdi Allah taraf覺ndan, Olu gibi, yollan覺yorsun: senin sayende bakalar覺n覺n O’nu tan覺mas覺n覺 ve O’nunla kar覺lamas覺n覺 sala. Vaaz yapman gerekmiyor, yaam覺n öyle güzel bir örnek olmal覺 ki, bunun aç覺klamas覺n覺 sorsunlar ve o zaman sen Rabbinden ve O’nunla her gün kar覺laman覺 salayan ve O’nun sözünü ve varl覺覺n覺 veren Kilise’nden bahsedeceksin.

 

EKLEMELER

43.

Amerika’da birçok kilisede, Ayinin sonunda tüm kat覺lanlar yan taraftaki bir odada kahve içmeye davet ediliyormu. Böylece arkadaça çene çal覺yorlar, tan覺覺yorlar, hafta içersindeki ac覺 ve mutluluklar覺n覺 payla覺yorlar, tavsiye al覺p veriyorlar, arkadal覺klar覺n覺 sürdürüyorlar ve böylece Kutsal Ayine kat覺larak balam覺 olan birlii sürdürüyorlar. Bu kar覺lama anlar覺 özellikle deiik H覺ristiyan tarikatlar覺n覺n, Protestan ve Anglikan kiliselerinin çok olduu, deiik dinlerin, 襤slam ve Budistlerin olduu ve çok kiinin dinden uzak yaad覺覺 yerlerde gerçekletirmek çok önemlidir. 襤manl覺lar aras覺nda günlük arkadal覺k ilikileri çerçevesinde, derin ve kutsal bir iman kar覺lamas覺 gerçekletirmek çok önemlidir. Eer bu birliktelik Ayinden hemen sonra yap覺lam覺yorsa, gün içersinde gerçekletirmek çok iyi olur. Eer Kilisende böyle toplant覺lar yap覺l覺yorsa, bunlara kat覺lmak için, önemli görevin olarak, elinden geleni yap. Yap覺lm覺yorsa da yap覺lmalar覺 için ura. 襤sa sayesinde, Komünyon yaparak karde olarak büyüdük ve bu kimliimizi yaamak istiyoruz. Bu hepimiz için mutluluk ve ümit kayna覺 olacakt覺r!

44.

Kutsal Ayine gittin, Allah’覺n Sözü’nü dinledin ve O’nun Ekmei ile doydun. imdi de lütuf ile dolu meyvelere s覺ra geldi! Kutsal Ayindeki kutsal ve büyük olaylar sonuçsuz kalmazlar ve Ayinden sonra da devam ederler. Allah’覺n ilerinin, içimizde uyand覺rd覺覺 duygular listelemekle bitirilemez! Tecrübe ederek unu söyleyebiliriz ki Ayin’in meyveleri çok bol ve çok güzeldir; bar覺 ve sakinlik getirerek insan覺 güzelletirirler. Bu uyum ve esenlik insan覺n içinden gelmektedir ve bu meyveler insanlar aras覺ndaki iletiimi de kuvvetlendirerek bar覺覺, yard覺m severlilii esinlerler ve Rabbin 覺覺覺ndan habersiz yaayan kimselere kar覺 dikkatle yaklamam覺z覺 salarlar. Sen de Ayin’in sana ve topluma getirdii ruhsal meyveleri kefet ve Allah’a bunlar için ükret! Ayr覺ca senin kardelerinin, Efkaristiya’dan doan giriimlerine kat覺lmay覺 ihmal etme! Eer Tanr覺 sana yap覺lmas覺 gereken baz覺 sevgi ve yard覺mseverlik ileri gösteriyorsa ve onlar覺 gerçekletirmek için yetenei de sana verirse, O’nun sevgisi uruna bu ileri yap! Bu iler insanlar覺 bilgelik, doruluk ve kutsall覺kta büyütecektir!

45

Haftaya pazar günü de Efkaristiyay覺 kutlamaya döneceksiniz! Bu Allah’覺n mutlu günüdür. O seninle birlikte olmaktan mutluluk duymaktad覺r! Bu günde Allah yaratt覺覺 insanlar için mutluluk duymaktad覺r: O senin iman覺ndan ve O’na olan sevginden, Pazar gününü kutlama emrine itaatinden mutluluk duymaktad覺r. Bize önemli bir bayram hediye edildi, bu bayram 襤sa’n覺n diriliidir! 襤sa da sekizinci gün Havarilerinin aras覺na gelerek onlara bar覺覺 verdi, imans覺z havariye kendini tan覺tt覺, onlara sevinç verdi, Kutsal Ruh’u verdi. Biz de sekizinci günde mutlaka O’nunla kar覺lamak için toplan覺yoruz, O’nun Sözünü dinliyoruz ve Bedeni ve Kan覺 ile besleniyoruz. Biz gerçekten de Rabbin günü olmadan yaayamay覺z, o gün kimliimizi belirtmektedir. Biz H覺ristiyan m覺y覺z? Bu, pazar günü belli olmaktad覺r. Biz Rab 襤sa’y覺 sever miyiz? Bu, pazar günü belli olmaktad覺r. 襤sa’n覺n, dünyadaki görülen mevcudiyeti olan Bedenini sevmeden kendisini sevemeyiz. O’nun arzu ettiklerini istemeden, O’nun balatt覺klar覺n覺 devam ettirmeden, O’nu sevmeyiz. Rab 襤sa, kendi mistik Bedeni olarak, Kiliseyi kurdu ve Kilisenin ba覺 olmaya devam etmektedir: biz O’nun arzular覺na göre yaarsak O’nu seviyoruz, demektir. Denize, daa gitmekten vazgeçip bu günün sevincini yaarsan, Mesih 襤sa’n覺n ve Kilisesinin deerinin ahidi olacaks覺n!

46.

Her Pazar, Kutsal Efkaristiya günüdür! Pazar günü Efkaristiya Gizemine kat覺lmayan H覺ristiyan’覺n inanc覺 zay覺flar, Allah’覺na tan覺kl覺k etme f覺rsat覺n覺 kaç覺rm覺 olur ve en kötüsü de, cennette sonsuz bayram覺 kutlas覺n diye, yarat覺ld覺覺n覺 unutmu olur. Kilise, bize her Pazar Efkaristiya s覺rr覺na kat覺lmay覺 öretir ve isteyerek bunu ihmal edenlerin büyük bir günah içinde bulunduklar覺n覺 bildirir. Kilise, bir anne, bir öretmen gibidir: bize söylediin her ey iki bin senede ettii tecrübesinden gelir.

Maalesef bazen, iyi H覺ristiyanlar bile her hafta Efkaristiya s覺rr覺na kat覺lmamay覺 al覺覺rlar. Bu ekilde, Kilise’den uzakla覺rlar, inanç konusunda s覺k覺nt覺lara düerler, yeryüzündeki kar覺覺kl覺klara kap覺l覺rlar.

Oysa Efkaristiya, içinde kutlan覺ld覺覺 her günü kutsar. Pazar günü harici, hafta içinde de Kutsal Ayine kat覺lanlar ise, o kadar çok lütufla, Allah’覺n sevgisiyle, nee ve sonsuzlukla dolarlar ki!

Zaten Roma Kilisesi kanunlar覺 da, ibadet süresinin çok uzun olmamas覺n覺 salamaktad覺rlar.

Rabbimiz 襤sa’ya ükürler olsun, çünkü Efkaristiya s覺rr覺yla bize her gün O’nun sevgisiyle ve sunmas覺yla birleme f覺rsat覺 veriyor!

Peder’e ükürler olsun, çünkü bizi her gün bize olan sevgisinden dolay覺 kurban olan Olu ile birletiriyor!

Kutsal Ruh’a övgüler olsun, çünkü bizi her gün nuruyla donat覺yor, Kutsal Efkaristiya sayesinde içimizi dolduruyor, güç, bilgelik ve hayat veriyor.

47.

Uzun zamand覺r Kutsal Ayin’den ve deiik anlar覺ndan konuuyoruz, bu konunun sonuna varm覺 olduuma neredeyse üzülüyorum! Ancak tamamen bu konuyu kapamadan önce size baz覺 düüncelerimi ve kalbimdeki baz覺 duygular覺 aktarmak istiyorum: belki baz覺lar覺n覺za faydal覺 olabilirler!

襤lk deineceim düüncem, Paskalya ve Noel Bayramlar覺 gibi büyük bayramlardaki kutlamalard覺r. O günlerde Kilise kalabal覺k olmaktad覺r ve herkesin mutluluu artmaktad覺r. Herkes Sözü dinleyerek ve ayn覺 zamanda o günlerin youn duas覺ndan lütuf ve Kutsal Ruh’u almaktad覺r. Ayn覺 zamanda rahipler de cemaatin kalabal覺klamas覺ndan mutludur, ama tüm Kilise gibi kalbinde ac覺 hissetmekten kendini alamaz: çünkü bu kalabal覺覺n aras覺ndaki birçok kiinin yürei aç覺k deildir ve kendini Mesih 襤sa’ya vermeye haz覺r deildir. Onlar dier H覺ristiyanlar覺n her hafta Ayine kat覺larak gösterdikleri sadakati göstermemeye kararl覺d覺rlar, bunu onlardan Allah istese bile... Bu bencillikleri cemaatin sevgisini ve sevincini azaltmaktad覺r, rahibin vaaz覺n覺 da etkilemektedir. Yap覺labilecek bir ey var m覺, bilemiyorum... Rabbe daima aç覺k olun, arzular覺n覺 yapmaya haz覺r olun ve karde sevgisiyle dolu olun: belki de birileri aran覺zdaki kar覺l覺k beklemeyen sevgiden etkilenerek, bunun 襤sa’n覺n bir çar覺s覺 olarak görür ve haftaya Pazar, tekrar Ayine kat覺lmaya karar verir!

48.

Efkaristiya esnas覺nda sunak masas覺n覺n etraf覺nda dolaan ve küçük hizmetler yapan çocuklar dola覺r. Servis yapan çocuklar覺n varl覺覺 cemaat için deerlidir ve bunu yapmak kendilerine de faydal覺d覺r. Bu sayede Ayine dikkatle ve sevinçle kat覺l覺rlar. Kilisede bir görevlerinin olmas覺ndan mutluluk duyarlar ve ibirlii yapt覺klar覺 için sevinirler. Birkaç y覺ldan beri servis yapan çocuklar, sadece erkek çocuklar deil, art覺k bunu yapan k覺z çocuklar da var. Cemaatimizde herkesin bir görevi vard覺r. K覺z çocuklar覺n da servis yapmas覺n覺 kad覺n erkek eitliini isteyen feminist bir ak覺m覺n etkisi gibi görenler var. Baz覺 kiiler ise bu i uzarsa erkek çocuklar覺n belirli yalara vard覺klar覺nda rahats覺zl覺k duyup çekileceini savunuyorlar. Baz覺 rahipler ise k覺z ve erkek çocuklar覺na deiik görevler vererek çözüm bulmulard覺r. Mesela erkekler sunak masas覺 etraf覺ndaki hizmetleri yaparlar, k覺zlar sunaklar覺 getirirler, gibi. Her ne olursa, çocuklar覺n varl覺覺 Peder’in ve 襤sa’n覺n çocuklara olan sevgilerinin iaretidir. Çocuklar yoksa büyükler sunak masas覺 etraf覺ndaki hizmetleri yerine getirirler. Yapt覺klar覺 en önemli hizmet orada bulunmalar覺d覺r. Bu sayede rahip bir cemaatin parças覺 olduunu hisseder ve cemaatin da seyirci deil, aktif bir toplum olduunu hissetmesini salar.

49.

H覺ristiyan ebeveynler Pazar Ayinine çocuklar覺n覺 en küçük yatan itibaren getirirler. Onlar belki bir ey anlam覺yorlar, ama biz büyükler her eyi anl覺yor muyuz? Efkaristiya kutlamas覺 anlamam覺z için deil, her eyden önce mutluluumuz için verilmitir. Çocuklar da Ayine kat覺ld覺klar覺nda bu huzurlu ortamdan faydalan覺rlar, Kutsal Ruh dolu havas覺ndan faydalan覺rlar, çünkü evlerinde veya krelerde bu huzuru bulamazlar. Çocuklar anlayamazlar, ama görüyorlar, duyuyorlar, anl覺yorlar: biz ilahiler söylerken, dua ederken veya gizemlere sessizlikte taparken onlar hepimizden çok Rabbin lütfünü almaya aç覺k olurlar. Ben, çocuklar覺 anne ve babalar覺n覺n kollar覺nda gördüümde veya etrafta dolat覺klar覺nda, mutlu oluyorum. Gürültü yapt覺klar覺nda beni rahats覺z etmiyorlar: sanki onlar da Rabbi övüyorlar. 襤sa çocuklar覺 üzerine al覺rd覺, onlar覺 kutsard覺: bugün de onlar覺 kutsuyor!

50.

Hastalar ve yal覺lar çou zaman Efkaristiya Ayini’ne kat覺lamazlar. Yeni doum yapm覺 anneler, hasta çocuu olanlar ya da b覺rakamayacaklar覺 ii olanlar Ayine gidemeyebilirler. Cumartesi akam覺 bile Ayine gidemeyecek olanlar hafta içinde herhangi bir gün Ayine gitmeye çal覺acaklar. Hastalar, eer yapabiliyorlarsa radyo ya da televizyondan Ayini izleyebilirler. Bu, Ayine kat覺lman覺n yerini tutmaz, fakat kii kendini cemaatin bir parças覺 gibi hisseder, dua eder ve Tanr覺 Sözü’nü dinler. Eer evinizde bir yal覺 ya da hasta Kutsal Ayin’i dinliyorsa onu rahats覺z etme. Onun yan覺nda otur. O kii kendini daha mutlu ve Kilisenin üyesi olarak hissedecektir. Özellikle, o gün kiliseden rahip veya baka bir görevli ona Efkaristiya’y覺, yani Mesih’in Bedeni’ni getirirse çok mutlu olacakt覺r!

51.

Yolculukta olduun zaman veya arkada, akraba ziyareti dolay覺s覺yla ehrinden uzaklat覺覺n zaman Efkaristiya’y覺 baka bir cemaatte kutlama durumunda bulunabilirsin. Elbette al覺覺k olduun d覺覺nda baz覺 eyler görebilirsin: ayn覺 liturjik dualar覺 kullanmakla beraber bazen deiik ekillerde törenler yap覺labilmektedir. Her cemaatin, Efkaristiya kutlamas覺n覺 güzelletirmek için, kendine özgü bir ekli vard覺r. Sen onlara kat覺l覺nca örenmeye çal覺. Etraf覺na dikkatle bak, küçük farkl覺l覺klar bile Kilisenin çehresini zenginletirmektedirler. Deiiklikleri hor görme veya çekitirmeye kalk覺ma, tersine Rabbe O’nu övmek için kullan覺lan deiik yollar için teekkür et. Rab imanl覺lar覺n ona deiik yollarla sevgisini göstermelerinden mutludur. Gittiin cemaatlerde de Rabbi sev, sevgin ve iman覺n bulduun kardelere cesaret veren bir tan覺kl覺k olsun. Sen sadece Rabbe kendini veriyorsun, sadece O’na kendini ad覺yorsun; O seninle kar覺la覺yor; tüm imanl覺lar覺 karde yapan Rab 襤sa’d覺r!

«Rabbimiz, Aziz Peder, ebedi ve kadir Allah, her zaman ve her yerde, Kurtar覺c覺m覺z Mesih 襤sa’n覺n ad覺na seni övmek ve sana ükretmek bir görevdir ve bir selamet yoldur.

Çünkü Mesih 襤sa haç üzerinde ölümü ile gerçekletirdii kurtuluun, yüzy覺llar boyunca an覺lmas覺 ve insanlara ulamas覺 için Havarileriyle yemek yerken, kendisini sana günahs覺z ve tertemiz bir kurban olarak sundu ve sen, Peder, onun ükran kurban覺n覺 sevgiyle kabul ettin. Ayn覺 iman, insanlar覺 ayd覺nlats覺n ve ayn覺 sevgi, onlar覺n kalplerini birletirsin diye bu kutsal gizeme kat覺lan müminlerini kuvvetli ve kutsal k覺lars覺n. Kalbimizin lütuflar覺nla dolup Olunun kalbine benzemesi için ilahi sofraya kat覺lmaya geliyoruz. Böylece gök ve yer seni över ve Yeni Ahdin ilahisini söyler. Bizler de seslerimizi Meleklerin seslerine katarak, seni yüceltiriz ve deriz ki: Kutsal, Kutsal, Kutsal...»

(Efkaristiya Bayram覺nda ükran Duas覺na Girii)

 

ENDEKS

SÖZ VE EKMEK

HAZIRLANMA

G襤R襤 DUALARI

AF D襤LEME

襤LAH襤

“GÖKLERDEK襤 ALLAH’A ÖVGÜLER OLSUN” 襤LAH襤S襤

DUA EDEL襤M

KUTSAL K襤TABIN OKUNMASI

BÜYÜK 襤MAN DUASI

襤MANLILARIN DUALARI

SUNAK BÖLÜMÜ

EFKAR襤ST襤YA BÖLÜMÜ - ÜKRAN DUASI

ÜKRAN DUASINA G襤R襤

“KANUN”

KOMÜNYONA HAZIRLANMA

KOMÜNYON

AY襤N’襤N KAPANI BÖLÜMÜ

EKLEMELER