ME
NU

OMELIE / Omelie TR

09 dic 2018
09/12/2018 NOEL'E HAZIRLIK DEVRES襤 - 2. PAZAR - C YILI

09/12/2018  NOEL'E HAZIRLIK DEVRES襤 - 2. PAZAR - C YILI 

Birinci okuma  Baruk 5,1-9 * Mezmur  126 * 襤kinci okuma Filipililer 1,4-11 * 襤ncil Lk. 3,1-6

 

Peygamber Baruk, Yerualem halk覺n覺 ve 襤srail'in bütün halk覺n覺 sevinmeye davet eder. Halk sevinçli olmal覺, çünkü putperest ülkelere sürgüne götürülmü olan bu halk, art覺k gerçek ve yaayan Allah'a özgürlükte hizmet etmeye dönebilir! Sevinç gerçekten büyüktür, çünkü Allah Kendisi halk覺na yol haz覺rlamaktad覺r; onun yolculuunu kolaylat覺rmak için "yüce dalar覺n ve ebedi tepelerin küçültülmesi ve vadilerin doldurulmas覺n覺" emreder. Sürgünden halk覺n dönüü; Allah'覺 yüceltir, bütün uluslara O'nun büyüklüünü, sevgisinin gerçeini, merhametinin derinliini göstermektedir.

Bu dönü ne zaman olacak? Sürgünlerin dönüü, Peygamberin ilan ettii gibi, o zamanda gerçeklemitir; fakat o dönü, o kurtulu, 襤sa'n覺n geliiyle gerçekletii dönüün sadece bir belirtisi, bir sembolü, önceden bir ilan覺 idi.

Günahkâr insanlar覺n ve putperestlerin bile, Allah'a yaklamalar覺n覺 salayan düz yol; Mesih 襤sa'd覺r. Halk覺n kendi Allah'覺yla, günah taraf覺ndan bozulmam覺, derin bir birliktelikte yaamalar覺n覺 salayan; 襤sa'd覺r. Dü k覺r覺kl覺覺na uramaktan korkmamay覺 ve mükemmel bir sevinci salayabilen, yine 襤sa'd覺r; çünkü O, insan yüreinde, önceki nesillerin günahlar覺 taraf覺ndan yarat覺lm覺 bütün boluklar覺 doldurdu!

Bugün Vaftizci Yahya, Peygamber Baruk'un ilan覺n覺 tekrarlamaktad覺r. Bu ilan gerçeklemek üzeredir, çünkü Mesih 襤sa halk覺n aras覺ndad覺r; art覺k tek bir ey eksiktir: O'nun gösterilmesi ve ilan edilmesi, kald覺.

Yahya'n覺n sesi çölü ve Ürdün nehrinin bölgesini dolduruyor. Bu bölge, 襤srail Halk覺 ile dier halklar aras覺ndaki s覺n覺r bölgesidir; bu bölgede, uzaktan gelen ve dünyan覺n dört buca覺na kadar giden yollar geçiyor: Yahya'n覺n sözlerini her yere götürmek gerekir, çünkü onlar覺n anlatt覺klar覺 Allah'覺n sevgisi, bütün insanlar覺, putperestleri dahil, tek bir halkta toplamak ister.

Yahya'n覺n sesi zaman覺 ve tarihi dolduruyor; zenginlik ve iddet ile kendini büyük edenlerin, hükmedenlerin ve bask覺 edenlerin isimlerini örtüyor. Yahya'n覺n sözü; Sezar Tiberyus, Herodes, Filipus, Lisanyas, Hanna ve Kayafa'n覺n isimlerinden daha önemli oluyor. Bu "büyükler", art覺k büyük deiller, çünkü insan yüreini onlar覺n egemenliklerinden kurtaran, geliyor. Onlar覺n egemenlikleri sadece beden üzerinde olabilir. Onlar覺n isimleri kederlendiriyor, bir yük gibi, fakirleri eriltiyor. Gelen 襤sa ise, onlar覺n balar覺n覺 kald覺r覺yor!

Yahya'n覺n sözleri aff覺 ilan ediyor: 襤nsanlar覺n, gelecek Olan'覺 kabul ettiklerinde, alacaklar覺 af. imdi insanlar, O'na ihtiyaçlar覺 olduunu kabul ederek, O'nu kar覺lamaya haz覺rlan覺yorlar: Çamurda kirlenmi insanlar gibi, y覺kanmaya ihtiyaç olduklar覺n覺 kabul ederek, alçakgönüllülükle suya giriyorlar. Gerçekten, 襤sa'yla kar覺lamak için, haz覺rlanmam覺z gerekiyor: Alçakgönüllü ve temiz yürekli olmam覺z, dört gözle O'nu beklememiz gerekiyor. Yoksa biz O’nu fark etmeden, O gelip geçecek, veya fark edersek de, O'nun geliinin bizim için gereksiz olduunu sanaca覺z.

Yahya'n覺n görevi; insanlar覺n yüreklerini, kurtar覺c覺 olan Rab 襤sa'yla kar覺lamaya haz覺rlamakt覺r. Bu göreve Havariler de kat覺l覺yorlar. Aziz Pavlus da, Filipililer'e yazarken, onlara besledii sevgi arac覺l覺覺yla, Mesih 襤sa'n覺n geliine onlar覺 haz覺rlamay覺 arzu etmektedir. Cemaatin görevi de budur; o da 襤ncil'i yaymaya uramaktad覺r. 襤ncil, insanlar覺 sevindirmekle kalmay覺p, Rab 襤sa'n覺n Pederi ile birlikte yaamay覺 arzu ettiren "襤yi haber"dir.

Bizler de ibirlii yapal覺m. Biz de, hayat覺m覺zla ve sözlerimizle 襤ncil'i yayal覺m; insanlar覺n yüreklerini doldurabilecek olan 襤sa’n覺n, mevcudiyetini tan覺y覺p kabul etmelerine yard覺mc覺 olal覺m! Noel'e Haz覺rl覺k Devresinin bu dört haftas覺n覺n, 襤sa'y覺 canl覺 ve sürekli bir ekilde kabul etmemizi ve yan覺m覺zda yaayanlar覺n da O'nu kabul etmelerini salamas覺 için çal覺al覺m! Bu dileimiz ancak dua ve kar覺l覺ks覺z sevgi hareketleri ile gerçekleebilir. Dikkati ve saduyuyu elden b覺rakmadan, kutsal ve hikmetli sözlerle, kardelerimizi Rab 襤sa'ya yöneltebiliriz.

Marana tha! Gel, Rab 襤sa!

OKUMALAR

 

  1. OKUMA Baruk 5,1-9

Ey Yerualim, üzüntü ve çaresizlik giysilerini ç覺kart覺p at, Allah'覺n ululuunun güzelliini sonsuza dek kuan, Allah'覺n doruluk giysisine s覺ms覺k覺 sar覺l, Sonsuz Olan'覺n ululuunun simgesi olan tac覺 giy.

Çünkü Allah senin görkemini Yeryüzündeki tüm uluslara göstermek istiyor.

Allah'覺n sonsuza dek sana verdii ad öyle olacak: "Doruluun bar覺覺, yüceliin onuru."

Ayaa kalk, Yerualim, yükseklerde dur, Gözlerini douya çevir, Kutsal Olan'覺n sözüyle Bat覺dan, doudan toplanan oullar覺na bak! Allah'覺n onlar覺 an覺msamas覺n覺 Cokun bir sevgiyle kar覺l覺yorlar.

Seni b覺rakt覺klar覺 zaman yürüyerek gittiler, Beraberlerinde düman vard覺. imdi Allah onlar覺 sana geri gönderiyor, Görkemli biçimde geri gelen kraliyet prensleri gibi. Çünkü Allah tüm yüksek dalar覺n, Sonsuza dek var olan tepelerin alçalmas覺n覺 buyurdu. Yeryüzünün ayn覺 seviyede olmas覺 için Vadilerin doldurulmas覺n覺 buyurdu. Böylece 襤srail, Allah'覺n ululuu çerçevesinde, Güvenle ilerleyebilir.

Allah'覺n buyruuyla Ormanlar ve mis kokulu aaçlar 襤srail'e gölge salayacak. Çünkü Allah’覺n ululuunun 覺覺覺 襤srail'e sevinçle yol gösterecek, Merhameti ve doruluu da beraberinde getirecektir.

 

Mezmur 125 (126)

RAB sürgünleri Siyon'a geri getirince,

Rüya gibi geldi bize.

Az覺m覺z gülülerle,

Dilimiz sevinç ezgileriyle doldu.

"RAB onlar için büyük iler yapt覺"

Diye konuuldu uluslar aras覺nda.

RAB bizim için büyük iler yapt覺,

Sevinç doldu içimiz.

Ya RAB, eski halimize kavutur bizi,

Negev'deki dereler gibi.

Gözyalar覺 içinde ekenler,

Sevinç ezgileriyle biçecek;

Alayarak tohum çuval覺n覺 ta覺y覺p dolaan,

Sevinç ezgileri söyleyerek demetlerle dönecek.

 

  1. OKUMA Fil 1,4-6.8-11

4-5襤lk günden imdiye dek Müjde'nin yay覺lmas覺ndaki ibirliinizden dolay覺 her duamda hepiniz için her zaman sevinçle dilekte bulunuyorum. 6Sizde iyi bir ie balam覺 olan Allah'覺n bunu, Mesih 襤sa'n覺n gününe dek bitireceine güvenim vard覺r. Hepinizle ilgili olarak böyle düünmekte hakl覺y覺m. Her an yüreimdesiniz. 襤ster zincire vurulmu olay覺m, ister Müjde'yi savunup dorulamakta olay覺m, hepiniz benimle birlikte Allah'覺n lütfuna ortaks覺n覺z. Hepinizi Mesih 襤sa'n覺n sevgisiyle nas覺l özlediime Allah tan覺kt覺r. Duam u ki sevginiz, bilgi ve her tür sezgiyle artt覺kça arts覺n. Öyle ki, üstün deerleri ay覺rt edebilesiniz ve böylece, Allah'覺n yücelii ve övgüsü için, Mesih'in arac覺l覺覺yla gelen doruluk meyvesiyle dolarak Mesih'in gününde saf ve kusursuz olas覺n覺z.

 

襤NC襤L Lk 3,1-6

Sezar Tiberyus'un egemenliinin on beinci y覺l覺yd覺. Yahudiye'de Pontiyus Pilatus'un valilii sürüyordu. Celile'de Hirodes, 襤tureya ve Trahonitis bölgesinde Hirodes'in kardei Filipus, Abilini'de de Lisanyas yönetimin ba覺ndayd覺. Hanna ile Kayafa bakâhinlik ediyorlard覺. Bu s覺rada Allah, sözünü çölde bulunan Zekeriya olu Yahya'ya duyurdu. O da eria nehrinin çevresindeki tüm bölgeyi dolaarak insanlar覺, günahlar覺n覺n ba覺lanmas覺 için tövbe edip vaftiz olmaya ça覺rd覺. Nitekim Yeaya peygamberin sözlerini içeren kitapta öyle yaz覺lm覺t覺r:

«Çölde yükselen ses,

'Rab'bin yolunu haz覺rlay覺n, geçecei patikalar覺 düzleyin' diyor.

'Her dere doldurulacak, her da ve her tepe alçalt覺lacak.

Eri yollar dorultulacak,

engebeli yollar düzletirilecek.

Ve tüm insanlar Allah'覺n salad覺覺 kurtuluu görecektir.'»