ME
NU

OMELIE / Omelie TR

29 giu 2014
29/06/2014 - Aziz Havariler Petrus ve Pavlos Bayram覺

29/06/2014 - Aziz Havariler Petrus ve Pavlos Bayram覺

Papa için dua

1.Okuma Hav. 12,1-11 * Mezmur 33 * 2.Okuma 2Tim. 4,6-8.17.18 * 襤ncil Mt. 16,13-19

Bugün göklerde ve bizde büyük bir bayram var! Allah, havarileri için tüm her eye kadirliini kulland覺, yoksa ya onlar覺n kabahatinden ya da bakas覺n覺nkinden dolay覺 havari olmayacaklard覺 ve halklara 襤ncil’i getiremeyeceklerdi, ama bunu yapt覺lar. Petrus insanlar taraf覺ndan ölüme mahkûm edilmiti, Pavlus ise Allah’覺n Kilisesini yok etmek için yola ç覺km覺t覺. Birincisi hapishanenin kilitli odalar覺ndan kurtar覺ld覺, dieri ise kendisini gururun ve fanatik kinin esiri eden içsel karanl覺ktan kurtar覺ld覺. Her iki durumda da Kilisenin duas覺 kabul edilmiti. Yerualim Kilisesi, Petrus’un kurtulmas覺 için devaml覺 olarak dua ediyordu, am Kilisesi ise Saul’un iddetinden kurtulmak için dua ediyordu. Bu sebepten bugünkü bayram, Mesih’in Bedeni olan Kilisenin duas覺n覺 dinleyen Peder Allah’覺n merhametini ve lütfünü kutluyor.

Kilisenin duas覺 hala göe yükseliyor ve Allah’覺n yüreine ula覺yor: O da Kilisesine zorluklarda rehberlik edecek ve destekleyecek havariler göndermeye devam ediyor. Her çada, hatta her y覺l Kilise için yeni problemler douyor. Bazen üyelerinin, rahiplerinin, imanl覺lar覺n覺n günahlar覺 yüzünden, bazen urada, burada doan yeni düünceler yüzünden sorunlar ç覺k覺yor, iman覺m覺za kar覺 takipler yarat覺yor. Kilisenin duas覺 durmadan, canl覺 ve kararl覺 olmal覺d覺r. Rab çobanlar覺na bilgelik, peygamberlerimize kutsal sözler, tüm imanl覺lara güç vermektedir. O bizi tehdit eden kötülüklerden kurtarabilir, ama biz her eyden önce, suçlamalar, iddet ve iftiralar kar覺s覺nda, iman覺m覺z覺 bildirmemiz istediinde onu inkâr etme büyük kötülüünden kurtarmas覺n覺 diliyoruz. Aziz Pavlus’un sad覺k örencisi Timoteus’a gönderdii sözler bize de çok yard覺mc覺 olmaktad覺r: “Daha imdiden kurban edilmek üzereyim ve benim için ayr覺lma zaman覺 geldi”. O ehit edilmesinin arifesindedir, ama insanlar taraf覺ndan k覺sa sonra öldürülecei fikri moralini bozmuyor. O an覺n ödülünü almas覺 için f覺rsat olaca覺n覺 biliyor ve bu sebepten Rabbi övüyor: “As覺rlar boyunca O’na yücelik olsun!”.

Bugün Allah’覺 bizim de övmemiz için bir f覺rsatt覺r, çünkü bize hem iki büyük 襤ncil vaazc覺s覺 verdi, hem de ayn覺 zamanda biz de onlar覺n büyük eserine kat覺labiliyoruz ve bu eserlerini devam ettirebiliyoruz! 襤ncil’in sözleriyle tüm insanlar覺 ve yaad覺klar覺 durumlar覺 ayd覺nlatmak, harika bir misyondur; biz bu misyonu gerçekletiriyoruz. Bunu sadece vaazc覺lar覺n sözleriyle yapm覺yoruz, imanla desteklenen fakirlerin söyledikleri teselli, af, ümit sözleriyle yap覺yoruz. Bunu, severek ac覺 çekenlerin ve ac覺 çekerek sevenlerin yaam覺yla, ruhani zorluklar覺ndan ikâyet etmeyenlerin ve Allah’覺n Sözünü yaymakla sorumluluk üstlenmi olanlar覺n yaam覺yla yap覺yoruz. 襤sa’n覺n, Petrus kayas覺n覺n üzerine ina ettii ve Pavlus’un kalemiyle ayd覺nlanan Kilise gerçekten güçlü bir bina: “cehennemin güçleri” onu y覺kamazlar. Çünkü canl覺 talar覺, aziz ehitlerdir; onlar imanlar覺 için zulüm edilmilerdir, onlar yaamlar覺n覺 fakirleri, hastalar覺, ufaklar覺 ve ezilenleri sevmek için harcam覺lard覺r, dünyadan çekilerek onlara sadece Allah’覺n yettiini göstermilerdir, O’nun sevgisinin, insan yüreine yettiini göstermilerdir. Ruhani yap覺, salam temeller ve sade, güçlü, 襤sa’n覺n Bedeni ve Kan覺 ile beslenen bir yaam üzerinde büyümeye devam etmektedir.

Bugün Petrus ve Pavlus tek bir yürekle Allah’覺 övüyorlar ve onlar覺n arac覺l覺覺yla bu dünyada O’nun yapt覺klar覺ndan mutlular. Bizler onlarla birlikte, evlatlar覺nda parlayan Baba’n覺n sevgisinin bilgeliini ve güzelliini övüyoruz. Onlarla birlikte 襤sa’n覺n ad覺na ve k覺ymetli kan覺na yalvar覺youz, bugün Petrus’un görevini üstlenen papa Fransua’ya ve 襤ncil’i Pavlus gibi yayan herkese yard覺mc覺 olsun. Rabbin ad覺n覺 hayk覺rmaya devam edelim ve f覺rt覺nal覺 bir gemi gibi olan Kiliseye daima yard覺mc覺 olmas覺 için yalvaral覺m. Kutsal Ruh’un rüzgâr覺 güçle essin ve Kiliseye s覺覺nan herkese kurtulu, sevinç ve sonsuz yaam versin!